Clicks798
Bosoráctvo psychológie (27. marca 2019, od brata Jána Boshoffa) Svet je pobosorovaný mágiou psychológie, čo zapríčiňuje že všetko sa rozpadá. Toto bolo predpovedané apoštolom Pavlom v Rimanom 1:18…More
Bosoráctvo psychológie

(27. marca 2019, od brata Jána Boshoffa)

Svet je pobosorovaný mágiou psychológie, čo zapríčiňuje že všetko sa rozpadá. Toto bolo predpovedané apoštolom Pavlom v Rimanom 1:18: “Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí potláčajú pravdu neprávosťou, 19lebo to, čo je známe o Bohu, je zjavné v ich vnútri; lebo Boh im to zjavil. 20 Lebo od stvorenia sveta sú jeho neviditeľné vlastnosti, Jeho večná moc a božská povaha, jasne viditeľné, chápané cez učinené veci, takže nemajú výhovorku. 21 Lebo hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich špekuláciach, a ich pochabé srdce sa zatemnilo. 22 Vyhlasujúc že sú rozumní, stali sa bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za obraz v podobe porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých zvierat i zemeplazov. 24 Preto ich Boh vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou. 25 Lebo vymenili pravdu Božiu za lož a radšej uctievali a slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal hanebným vášňam, lebo aj ich ženy vymenili prirodzené používanie seba za to proti prírode, 27 a podobne aj muži opustili prirodzené používanie ženy a rozpálili sa vo vzájomnej žiadostivosti, muži s mužmi páchali hanebnosti a prijímali sami na seba patričnú odplatu za ich šialený blud. 28 A keďže už nevideli za hodné poznať Boha, Boh ich vydal zvrátenej mysli, aby robili čo sa nepatrí, 29 naplnení každou neprávosťou, skazenosťou, chamtivosťou, zlosťou; plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlovôle; sú klebetní, 30 ohovárači, nenávidiaci Boha, drzí, arogantní, chvastaví, vynálezci zlého, neposlušní rodičom, 31 nechápajúci, nedôveryhodní, nemilujúci, nemilosrdní; 32 a hoci poznajú Božie nariadenie, že tí ktorí robia také veci sú hodní smrti, nielen že to robia, ale to aj srdečne schvaľujú tým, čo to tiež robia.”

Človek sa rozhodol nevážiť si Boha a Jeho prikázania. Odmietajú Ježiša Krista a Jeho slová.

Nasledujú bájky a preto ich Boh vydal zvrátenej mysli.

Rovnako kresťania bežia za lžou psychológie a odmietajú Ježiša. Viacej si cenia “Pastorálnu psychológiu” než Ježiša.

Jeden mladý študujúci pastor sa ma pred mnohými rokmi spýtal, čo si myslím o “Pastorálnej psychológii”. Povedal som mu, že nemôžeš robiť Božiu prácu so satanovými nástrojmi.

Ježiš Kristus je jediná cesta. Jeho slová sú slová večného života. Tí ktorí poslúchajú Jeho učenia a Jeho prikázania bude mať ŽIVOT, v tomto živote i po ňom. Ježiš dáva múdrosť a porozumenie tým, ktorí Ho poslúchajú a hľadajú. On dáva Jeho Svätého Ducha do každého a každému, kto Ho hľadá a poslúcha. Svätý Duch vás privedie do všetkej pravdy, ak Mu dôverujete a poslúchate Ho.

Svet, neveriaci, nemôže prijať Svätého Ducha. Najprv musíte akceptovať a objať Ježiša Krista, poslúchať Jeho príkazy, Jeho slová ako sú zaznamenané v Matúšovi, Marekovi, Lukášovi a Jánovi; kajajte sa, prestaňte hrešiť, buďte pokrstení vo vode pre odpustenie vášho hriechu, buďte svätí a Ježiš vám dá Jeho Svätého Ducha do vás.

Psychológia sú lži, bosoráctvo, manipulácia a zvádzanie. Ježiš Kristus samotný je CESTA, ŽIVOT a PRAVDA. Poslúchajte Ježiša Krista a budete mať ŽIVOT, večný život. Tí ktorí si nevážia a odmietajú Ježiša, zahynú.

Nech vás Ježiš žehná.

youtube.com/channel/UC1L_BMMszxamW7mDPpi_RUA
Public domain
apredsasatoci
Sedevakantistický kanál
Rozčuľujes sa ako zmyslov zbaveny.
Prečo vôbec?
Ty nevieš, že všetko čo sa na Zemi deje, deje sa z Božej vôle??
Odmietas plniť Božiu vôľu?
Vôľu koho chces plniť? Svoju?
Nedaj sa vysmiať!
Či si ty múdrejší ako Boh?
Modlosluzobnik sv. otec bergoglio je Božia vôľa.
Zmier sa stým!
Silvia Ivanová
tak je amen