vi.news
50

Nhà thờ Thánh Peter: Thánh lễ bị cấm, nhưng sẽ có rất nhiều "Fratelli Tutti"

Hồng Y Gambetti, người đứng đầu của Nhà thờ Thánh Peter, đã bắt đầu thành lập Fratelli Tutti là - thận trọng: một ngôn ngữ đảng phái! - nhằm mục …