Edward7
2691

Moderniści razem z "Tradycyjnymi" w odrzucaniu Proroków Boga...

Odrzucanie objawień prywatnych , nawet tych wątpliwych zawsze zmierza nie do rozeznania, ale do odrzucenia wszystkich, albo do promocji własnej pychy, by zagłuszyć głos Boga, i zniszczyć pobożność prostych... przykłady;
Odpowiedź na artykuł "tradycyjnego księdza": "Del tradicionalismo friki: líbranos Señor" o. Ildefonso De Asís

"Bądźcie zawsze gotowi bronić się przed każdym, kto pyta was o powód nadziei, którą macie. Ale rób to z łagodnością i szacunkiem, z czystym sumieniem. Wtedy zawstydzą się wszyscy ci, którzy was oczerniają, bo zachowujecie się jak słudzy Chrystusa". 1 P 3, 15-16

Ciekawy artykuł, na który odpowiemy od tytułu do końca. Jego autor określa siebie jako "tradycyjnego księdza bez kompleksów i o zapachu pasterza". Zacznijmy od następujących pytań: Do czego odnoszą się pojęcia tradycjonalizm i progresywizm? Co to jest tradycjonalista? A ksiądz o zapachu pasterza?

Dz 19, 32: "Jedni więc krzyczeli jedno, a drudzy co innego; zgromadzenie bowiem było zdezorientowane, a większość nie wiedziała, po co się zebrała".

To właśnie widzimy krzyki i podziały w Kościele w kategoriach politycznych lub za pomocą mylących terminów, które maskują rzeczywistość niewierności Chrystusowi i/lub Jego nauce, niezależnie od tego, po której stronie się stoi, ponieważ ostateczny kryzys wiary spowodowany przez Franciszka Bergoglio obnażył ich wszystkich. Przykrywają słowem "postępowy"(modernistyczny) prawdę o biskupach, księżach i ochrzczonych świeckich, którzy w różnych stopniach grzeszą przeciwko wierze: "Niewiara jest pogardą dla prawdy objawionej lub dobrowolną odmową jej przyjęcia. Herezja jest trwałym zaprzeczeniem, po chrzcie, prawdy, w którą należy wierzyć z wiarą Boską i katolicką, lub trwałym powątpiewaniem o niej; apostazja jest całkowitym odrzuceniem wiary chrześcijańskiej". KKK 2089

"Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani niemoralni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani zboczeńcy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani lichwiarze nie odziedziczą królestwa Bożego". 1 Kor 6, 9-10

Słowo Boże i Magisterium są jasne, nie ma "postępowców", ponieważ Kościół nie jest instytucją polityczną. Ci, których tak nazywamy, są w rzeczywistości albo niewierzącymi, albo heretykami, albo apostatami i do nich odnoszą się zdania św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian.

Teraz porozmawiamy o "tradycjonalistach" w ogóle. Są to ci, którzy są wierni Tradycji.

Co to jest tradycja? "Tradycja przyjmuje słowo Boże, powierzone przez Chrystusa i Ducha Świętego Apostołom, i przekazuje je w całości ich następcom, aby oni, oświeceni Duchem prawdy, zachowywali je, wyjaśniali i wiernie rozpowszechniali w swoim przepowiadaniu". KKK 81

Wszystko dobrze, jeśli chodzi o definicję, ale to przepowiadanie musi być zgodne z 2 Tym 4, 2-4: "głosić słowo Boże, być pilnym przy sposobności lub bez sposobności, być rzeczowym, strofować, upominać, napominać, z niezmordowaną cierpliwością i gorliwością nauczać". "Nadejdzie bowiem czas, kiedy ludzie nie będą już znosili zdrowej nauki, lecz dadzą się zwieść swoim skłonnościom i będą szukali mnóstwa nauczycieli, którzy by im schlebiali, i odwrócą się od prawdy, by słuchać rzeczy wymyślonych".

Czy broniliście powierzonej wam trzody Chrystusa przed wilkami pożerającymi wiarę, wilkami przenikającymi do Kościoła, rzeźnikami owiec? A może martwicie się o swoją pensję? Na co wam się przyda wasza znajomość wiary, jeśli będziecie milczeć wobec heretyków i apostatów odzianych w purpurę i szkarłat, którzy cudzołożą z królami ziemi (Ap 17)?

"Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom" (Dz 5, 29). Jesteście fałszywie posłuszni i kryjecie apostazję Franciszka Bergoglio, tego, który wyrzekł się bycia Wikariuszem Chrystusa, ponieważ nim nie jest, a jego prawdą jest to, że jest sługą Agendy 2030 Antychrysta.

Do was odnoszą się te słowa: "Zwierzęta polne, dzikie zwierzęta z dżungli, przyjdźcie wszyscy na pożarcie! Wszyscy ich opiekunowie są ślepi, nikt z nich nic nie wie. Wszystkie są głupimi psami, które nie potrafią szczekać. Kładą się, żeby się wyszaleć, lubią drzemać". Księga Izajasza 56, 9-10
"Znam twoje czyny: wydaje ci się, że żyjesz, ale w rzeczywistości jesteś martwy. Zachowajcie czujność i ożywiajcie to, co możecie jeszcze uratować od śmierci, bo widzę, że wasze postępowanie nie jest doskonałe przed Bogiem. Pamiętajcie, jak przyjęliście i usłyszeliście słowo: zachowujcie je wiernie i nawróćcie się". Objawienie 3, 1-3

JEDNA WIARA: W Kościele jest tylko jedna wiara, dla Boga nie ma ani postępowców, ani tradycjonalistów, jesteś tylko wierny lub niewierny wierze, którą przyjąłeś, w słowach i w czynach.

A zapach pasterza, który chwali autor artykułu? ...wydaje się być zainspirowany tą prośbą: "bądźcie pasterzami o "zapachu owiec", niech to będzie zauważone...". Franciszek Bergoglio 28 marca 2013 r. Cóż więcej można powiedzieć o tych, którzy lubią być zadowoleni z "odoru".... Czym jest "tradi-frikiy" jak kwalifikuje nas autor artykułu? Dziwak to osoba śmieszna, żałosna, dziwna lub ekscentryczna, to ludzie, którzy biorą udział w pokazach dziwolągów w cyrkach lub na jarmarkach, popularnych zwłaszcza w XIX i XX wieku, takich jak karzeł, brodata dama, połykacze mieczy, człowiek słoń.

O. Ildefonso de Asis, ten o zapachu pasterza, nie szczędził owieczkom obelg i dyskwalifikacji. Przypominają się nam obelgi, które Franciszek Bergoglio nieustannie wylewa z ust pod adresem katolików. Przedstawia się jako ksiądz "tradycyjny", ale nie przestaje obrażać tzw. tradycjonalistów... cóż za sprzeczność. Cóż, jesteśmy szczęśliwi, ponieważ Słowo mówi nam: "Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu doznajecie złorzeczeń na wszelki sposób". Mt 5,11

Autor artykułu omawia 5 punktów, na które udzielimy odpowiedzi.
Pisze; Najbardziej dziwaczny z przekazów znajduje się w tak zwanej "księdze prawdy".. i wiele innych. Ci "tradycjonaliści" zapominają, że objawienie Boże zostało zamknięte przez św...

Odpowiedź: Czyim zadaniem jest rozeznawanie autentyczności objawienia prywatnego? Do Następcy Piotra, Biskupa Rzymu, oraz do Biskupów pozostających z nim w komunii należy rozeznanie autentyczności tego nadzwyczajnego faktu. Mamy tu do czynienia z artykułem prasowym, w którym ksiądz publicznie wydaje potępiający, lekkomyślny i oszczerczy osąd na temat orędzi, wizjonera i osób, które rozpowszechniają te orędzia. Osąd, który nie należy do nich, zgodnie z zasadami, których należy przestrzegać przy rozeznawaniu objawień prywatnych. Może warto, abyście poznali i przestrzegali tych norm, ustalonych przez Kongregację Nauki Wiary, przez prefekta Williama Carda. Levada, dnia 14 grudnia 2011 r. Normas para proceder en el discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones

Ildefonsa de Asis o chęci "pozyskania środków finansowych", informujemy go, że wiadomości są publiczne, pliki PDF można swobodnie pobierać, a Ejército Remanente (Armia Reszty , Paruzja.info) daje wszystko bezinteresownie, ponieważ Jezus nakazuje nam: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" Mt 10,8.

Naszą odpowiedzią będzie również przypomnienie Słowa i Magisterium dotyczącego objawień prywatnych.
KKK 66 Jednakże, chociaż Objawienie jest skończone, nie jest ono całkowicie jednoznaczne; zadaniem wiary chrześcijańskiej będzie stopniowe zrozumienie jego pełnej treści w ciągu wieków.
KKK 67 Kierując się Magisterium Kościoła, uczucia wiernych (sensus fidelium) umieją rozeznać i przyjąć to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub Jego świętych do Kościoła.

Przytaczamy ze względu na jego bogactwo w zrozumieniu punktów Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK 66 i 67), ten dokument o objawieniach prywatnych, napisany przez kard. Ratzinger Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Mensaje de Fátima, Doctrina de la Fe, 26-junio-2000

"Te dwa aspekty (KKK 66 i 67) - związek z wyjątkowością wydarzenia i postęp w jego rozumieniu - dobrze ilustrują pożegnalne słowa Pana, kiedy to przed odejściem mówi do uczniów: "Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego uczynić. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was w całą prawdę, bo nie będzie mówił sam od siebie... On odda Mi chwałę, bo otrzyma to, co Moje, i oznajmi wam" (J 16, 12-14).

O objawieniach prywatnych: jak można je poprawnie sklasyfikować na podstawie Pisma Świętego? Jaka jest ich kategoria teologiczna? List Pawła, być może najstarszy zachowany list Nowego Testamentu, Pierwszy List do Tesaloniczan, wydaje mi się być pewną wskazówką. Apostoł mówi w nim: "Nie gaście Ducha, nie lekceważcie proroctw, badajcie wszystko i trzymajcie się tego, co dobre" (1 Tes 5, 19-21). W każdej epoce Kościół otrzymał charyzmat proroctwa, który należy badać, ale którym nie można też gardzić. Nadprzyrodzone objawienia i znaki są rozsiane po całej historii, wkraczają w życie ludzkich wydarzeń i towarzyszą wędrówkom świata, zaskakując zarówno wierzących, jak i niewierzących.

W tym sensie charyzmat proroctwa można odnieść do kategorii "znaków czasu", co zostało podkreślone przez Sobór Watykański II: "...umiecie badać oblicze ziemi i nieba; jakże więc nie mielibyście badać tego czasu? "(Łk 12, 56).

Asis mówi: "Postuluje się istnienie pewnych charyzmatów i darów, które są efektem woli jednostki i/lub grupy. Znam bardzo "tradycyjnych" świeckich i zakonników, którzy twierdzą, że mają dar "wstawiennictwa"... popadają oni w dziwną pokusę duchowej symonii..." (??).

Nikt nie jest zbawiony od "rózgi" tego pasterza, który ma zapach pasterza. Pamiętajmy, czego uczy nas w tym względzie Słowo i katechizm: "Wy także, jako żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowy dom, abyście sprawowali święte kapłaństwo i składali duchowe ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa". 1 P 2, 5
Modlitwa wstawiennicza w Katechizmie: KKK 2635 Wstawianie się za innymi, błaganie w ich imieniu, jest - od czasów Abrahama - właściwą rzeczą serca upodobnionego do miłosierdzia Bożego.
KKK 2636 Wstawiennictwo chrześcijan nie zna granic: "za wszystkich ludzi, za wszystkich sprawujących władzę" (1 Tm 2, 1), za prześladowców (Por. Rz 12, 14), o zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię (Por. Rz 10, 1).

Asis mówi: Boże wezwania mieszają się w duszach, które nie odpowiadają na otrzymane powołanie. Widzimy ludzi świeckich, którzy żyją, lub "udają, że żyją", jakby byli w połowie księżmi; świeckich, którzy robią to samo, jakby byli w połowie zakonnicami, a wszystko to dla rzekomej misji otrzymanej "z góry". Zapomina się, że główną misją świeckich jest RODZINA (małżeństwo, życie i wychowanie dzieci, dom) i że zupełnym NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWEM jest wyrzeczenie się tej misji pod prostą wymówką złośliwości świata, kryzysu Kościoła... itd.

Jeszcze raz "filipika" przeciwko katolikom, którzy nie chcą być niemymi psami, jak śpiący pasterze przed rzezią rozpętaną przez wilki, które prowadzą dusze na potępienie, w posłuszeństwie fałszywej doktrynie Franciszka Bergoglio. Wydaje się, że O. Asis nie potrafi napisać jednego akapitu bez osądzania innych, osądzania obraźliwego, ponieważ sądzi, że my, katolicy głoszący wiarę, wyrzekliśmy się naszych obowiązków państwowych. Co o nas wie, o naszych zawodach i miejscach pracy?

E. Łukasza, w którym czytamy, że "niektórzy faryzeusze, którzy byli w tłumie, rzekli do Niego: "Nauczycielu, upomnij swoich uczniów". Lecz On odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, jeśli będą milczeć, kamienie wołać będą". Łk 19, 39-40

Będziemy milczeć tylko wtedy, gdy obetną nam głowy, ale pozostawimy ziarno wiary, które już owocuje w tysiącach dusz, które stają się kolejnymi żywymi kamieniami wołającymi przeciwko apostazji, która została zaprowadzona na szczytach Kościoła przez oszusta Bergoglio, przed którym milczycie i zapominacie o wierze, którą rzekomo znacie.


Asis mówi: "Jezus Chrystus powołuje do naśladowania tylko ludzi pracowitych (rybaków, celnika, Szawła, który prześladował chrześcijan!!!), a nie próżniaków czy leniwych. Zdarza się też, że widzimy ludzi bardzo zaangażowanych w tradycyjny świat, bez wyraźnego zajęcia w życiu i zazwyczaj o bardzo niskim poziomie intelektualnym".

Kolejna próba ks. Asisa, oparta na oszczerczych osądach, aby uciszyć katolików, teraz jesteśmy bezczynni i leniwi... kiedy mamy podwójną pracę, aby utrzymać nasze rodziny i poświęcić czas na to, czego nie robią śpiący duszpasterze lub co chcą robić przebudzeni duszpasterze, ale nie mogą, ponieważ są odwoływani przez swoich biskupów i uciszani przez nich w mediach. Nikt nam nie płaci za głoszenie Ewangelii, tak jak śpiący i niemówiący ksiądz otrzymują swoje stypendium od Kościoła (by nie mówić np; o piekle, pieniądze na zamknięcia kościołów , lub zmianę w szpital z maskami, bez wiary w Wszechmogącego Boga dopow.). Jeśli chodzi o ocenę poziomu intelektualnego, jesteśmy właśnie tymi stałymi katolikami, którzy najczęściej cytują Słowo i Magisterium, o czym w tej odpowiedzi na twój artykuł powinniśmy byli ci przypomnieć, ponieważ twoje sądy i osobiste opinie są z nimi sprzeczne lub kontrowersyjne.

Czy O. chce nas ograniczyć do doświadczenia prywatnej wiary? Proponujemy, aby zapoznał się z dekretem papieża Pawła VI Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich; Apostolicam actuositatem

Nigdy bowiem nie może zabraknąć w Kościele apostolstwa świeckich, które wypływa z ich chrześcijańskiego powołania. Jak bardzo spontaniczna i owocna była ta działalność w początkach Kościoła, ukazuje obficie samo Pismo Święte (por. Dz 11, 19-21; 18, 26; Rz 16, 1-16; Flp 4, 3).
Nasze czasy nie wymagają od świeckich mniejszej gorliwości; wręcz przeciwnie, obecne okoliczności wymagają o wiele bardziej intensywnego i szerszego apostolstwa.

Katechizm o świeckich i ich udziale w prorockiej misji Chrystusa
KKK 904: "Chrystus wypełnia swoją prorocką funkcję nie tylko przez hierarchię, ale także przez świeckich. Czyni ich swoimi świadkami i daje im zmysł wiary i łaskę słowa" (LG 35). "Tomasz z Akwinu, S. Th. 3, q. 71, a.4, ad 3). CCC 906. Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i są do tego przygotowani, mogą również współpracować w formacji katechetycznej (por. CIC, kan. 774, 776, 780), w nauczaniu nauk sakralnych (por. CIC, kan. 229), w środkach komunikacji społecznej (por. CIC, kan. 823, 1).

Oskarża "tradycjonalistów" o "pseudo-duchowość". "Ten punkt jest bardzo częstą pokusą, zwłaszcza wśród księży, i czasami wskazuje na wywyższanie drugorzędnych poziomów naszego powołania (używanie sutanny, latynizmów, dawnych postaw kapłańskich...) ponad poziomy fundamentalne (praktykowanie miłości, pokory...).

"Si parece que las filípicas del P. Ildefonso De Asís" przeciwko tak zwanym "tradycyjnym" księżom wydają się być echem Franciszka Bergoglio. Przypominamy mu, że sutanna jest sakramentem, łacina jest językiem Kościoła katolickiego, a "stare pozycje kapłańskie" czczą i uznają centralne miejsce Chrystusa w liturgii. Strategia przeciwstawiania tego miłosierdziu i pokorze jest fałszywą dychotomią stosowaną ad nauseam przez Bergoglio w jego atakach na Tradycję, bronią używaną również przez ks. Ildefonso De Asis, tradycyjnego kapłana..., który oczywiście, w sposób sprzeczny, wystosowuje ostateczny apel: "Potwierdźmy Tradycję katolicką bez zwłoki i bez skrępowania". ....

Krótko mówiąc, artykuł z nagromadzeniem ludzkich słów, osobistych opinii dalekich od Słowa i Magisterium lub będących w opozycji do nich, osądów z lewa i prawa, oszczerstw, frontalnych ataków i dyskwalifikacji tak zwanych tradycjonalistów, prób uciszenia katolików poprzez ograniczenie ich do doświadczenia prywatnej wiary tylko w wypełnianiu obowiązków stanu, stare marzenie wrogów Kościoła. Wobec tych szumów słów i uderzeń pasterzy kierujemy nasze uszy ku Izajaszowi 40, 31, który mówi nam: "Lecz ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, nabierają sił, rozpościerają skrzydła jak orły, biegną, a nie doznają zmęczenia, napierają, a nie doznają znużenia". List Pawła, mówi nam: "W tym celu musicie trwać mocno i wytrwale w wierze, nie tracąc nadziei na dobrą nowinę, którą usłyszeliście". Kol 1,23

Podsumowując, jest oczywiste, że powtarza on oszczerstwa wymyślone przeciwko Księdze Prawdy przez wrogów Boga i Kościoła - wszyscy znamy ich taktykę - Księdze, która z wieloletnim wyprzedzeniem demaskuje wszystkie ich plany i schematy. Ci, którzy głupio dają się manipulować i powtarzają oszczerstwa (...), są tylko "pożytecznymi głupcami" dla sprawy wroga, nie przeczytawszy nawet Księgi, a więc nie rozpoznając głosu Dobrego Pasterza.

"Moje owce poznają mój głos, są moje, a Ja jestem ich Pasterzem". Z Jezusem i Maryją ku zwycięstwu!

Wobec tchórzliwego milczenia i obojętności wielu, bądźmy kamieniami, które wołają. Antoni Maria Claret powiedział:

"Ach, nie można milczeć, moja Matko. Nie będę milczał, nawet gdybym wiedział, że mnie rozerwą na strzępy, nie chcę milczeć; będę wołał, będę wołał, będę krzyczał do nieba i na ziemię, aby tak wielkie zło zostało naprawione. Nie będę milczał... A jeśli od tego krzyku szczęki mi zachrypną lub zmiękną, wzniosę ręce do nieba, włosy mi się przerzedzą, a ciosy, którymi uderzę stopami o ziemię, zrekompensują mi brak języka... Być może powiesz mi, że oni, jak szaleni chorzy, nie będą chcieli słuchać tego, który chce ich uleczyć; będą raczej mną gardzić i prześladować mnie aż do śmierci. Nieważne! "-Antoni Maria Claret

Armia Reszty - Respuesta al artículo de Adelante la Fe: “Del tradicionalismo friki: líbranos Señor” del P. Ildefonso De Asís

Biskupi hiszpańscy uzgodnili, że nie będą zatwierdzać żadnych objawień Maryjnych w Hiszpanii.
LOS OBISPOS ESPAÑOLES ACORDARON NO APROBAR NINGUNA APARICIÓN EN ESPAÑA
To porozumienie między biskupami hiszpańskimi było tak poważne, że jeden z nich wyspowiadał profesora ekonomii i prawnika Don Francisco Sáncheza Venturę, znanego jako "Wojownika Dziewicy". Założył czasopismo "María Mensajera", wydawnictwo "Círculo" i mariańskie "Cursillos de la Paradina". Ma na swoim koncie ponad 50 opublikowanych dzieł, z których większość to prace badawcze i popularyzatorskie dotyczące objawień Maryjnych. W tym filmie Arturo czyta i komentuje napisany przez siebie artykuł, w którym opowiada o tym porozumieniu biskupów. Nie, to, co nam mówi, nie jest żartem w złym guście, ale czymś BARDZO POWAŻNYM i poważnym, co pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy.

Ja, żołnierz Armii Reszty, odkryłem, że religia katolicka zawiera prawdę, po przeczytaniu książki D. Francisco Sáncheza Ventury. Studiowałem filozofię na uniwersytecie i byłem wtedy (i jestem teraz) gorliwym poszukiwaczem prawdy. Szukałem jej na wielu drogach i w wielu doktrynach, które prowadziły mnie fałszywą drogą. Wszystko to bez szczególnego naśladowania kogokolwiek, ale za to dużo czytając i "pijąc z wielu źródeł". W moim domu miałem tyle książek, że z braku miejsca zacząłem chodzić do biblioteki publicznej w moim mieście. Wierzyłem w Boga, ale nie praktykowałem religii. Po przeczytaniu wielu książek natrafiłem na jedną, autorstwa Sáncheza Ventury, która sprawiła, że wykrzyknąłem: "TU JEST PRAWDA", aby później księża mogli powiedzieć, że świeccy nie powinni ewangelizować, ani słuchać Dziewicy w Jej objawieniach, ale poświęcić się obowiązkom państwowym......

Po skończeniu tej książki kontynuowałem czytanie wszystkich książek Sáncheza Ventury, które znajdowały się w bibliotece, a kiedy skończyłem je wszystkie, poszedłem do jego wydawnictwa w moim mieście, aby kupić wszystkie książki, których jeszcze nie przeczytałem. Wtedy właśnie nawróciłem się rozumem, choć jeszcze nie sercem. Po prostu odnalazłem Prawdę. Moje nawrócenie nastąpiło w wyniku wydarzenia duchowego podobnego do tego, które miało miejsce w mojej duszy, ale było to wiele lat później i dzięki czystemu miłosierdziu Bożemu. Powinienem wspomnieć, że dwa razy byłem też w La Paradina, domu Cursillo założonym przez Sáncheza Venturę. Wspaniałe dzieło wielkiego Guerrero.

Dlatego nie mam wątpliwości, że to, co Don Francisco, "Wojownik Dziewicy", mówi o pakcie biskupów, jest prawdą. Księga Prawdy ukazała się wiele lat później, ale gdy tylko ją przeczytałem, rozpoznałem głos mojego Pana i zgodnie z poleceniem Dziewicy idziemy na wojnę...... Ale to już inna historia.... Los obispos españoles acordaron no aprobar ninguna aparición mariana en España

Objawienia z La Salette oficjalnie uznawane są, ale Tajemnica nie jest przyjmowana, nawet jest pomijana -wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_z_La_Salette. Trzecia Tajemnica Fatimska także została ukryta i ujawniono tylko części, bez najważniejszej części ... W rzeczywistości chodzi o odrzucenie wszystkich proroctw i uciszenie Boga - Który chce zbawiać , czyli celem atakowania objawienia prywatnego jest to aby ludzie odrzucili wiarę i religijność, i zanurzyli się w obojętności. Oczywiście wiele jest fałszywych proroków, dlatego potrzebne jest rozeznanie modlitewne ...
Pytania dotyczące objawień prywatnych
Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Objawienia z La Salette oficjalnie uznawane są, ale Tajemnica nie jest przyjmowana, nawet jest pomijana -wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_z_La_Salette. Trzecia Tajemnica Fatimska także została ukryta i ujawniono tylko części, bez najważniejszej części ... W rzeczywistości chodzi o odrzucenie wszystkich proroctw i uciszenie Boga - Który chce zbawiać , czyli celem atakowania objawienia prywatnego …More
,,Objawienia z La Salette oficjalnie uznawane są, ale Tajemnica nie jest przyjmowana, nawet jest pomijana -wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_z_La_Salette. Trzecia Tajemnica Fatimska także została ukryta i ujawniono tylko części, bez najważniejszej części ... W rzeczywistości chodzi o odrzucenie wszystkich proroctw i uciszenie Boga - Który chce zbawiać , czyli celem atakowania objawienia prywatnego jest to aby ludzie odrzucili wiarę i religijność, i zanurzyli się w obojętności. Oczywiście wiele jest fałszywych proroków, dlatego potrzebne jest rozeznanie modlitewne ...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom" (Dz 5, 29). Jesteście fałszywie posłuszni i kryjecie apostazję Franciszka Bergoglio, tego, który wyrzekł się bycia Wikariuszem Chrystusa, ponieważ nim nie jest, a jego prawdą jest to, że jest sługą Agendy 2030 Antychrysta.