Clicks895
Juraj313
2

Bol Mohamed Prorokom Sexu?

Kresťania, židia, budhisti, a tiež ateisti napádahojú islam kvôli polygamii.
Korán povoľuje 4 manželky
Mohamed mal 9 manželiek

Moslimovia sa už dlhý čas snažia očistiť reputáciu islamu prostredníctvom výhovoriek:
V tom čase bol nepomer žien a mužov
Bol veľký počet vdov
“Legalizovaná polygamia je lepšia než masové cudzoložstvo” - šejk Jusuf Alqaradawi

Tieto odpovede nie sú uspokojivé

4 manželky - Mohamed tento koncept nevymyslel, dátuje sa do čias judaizmu

Pred-islamská kultúra Arábie
Prorok Mohamed sa narodil a vyrastal na mieste, kde bolo mnoho arabských kresťanov, židov, mágov, mandeánov a nasledovateľov abrahámských tradícií
Žili spoločne na jednom území, kde praktikovali mnoho typov manželstva
Jedným z týchto manželstiev bolo manželstvo 4 žien - vzaté z praxe otca Izraelu - Jakoba, ktorý mal 4 manželky - Leou, Ráchel, Bilhu a Zilfu

4 manželky v Biblii

21 Potom povedal Jakob Lábanovi: Daj mi moju ženu, lebo sa vyplnily moje dni, aby som vošiel k nej. 22 Vtedy shromaždil Lában všetkých mužov toho miesta a urobil hostinu. 23 Ale večer stalo sa, že pojal Leu, svoju dcéru, a voviedol ju k nemu, a vošiel k nej 24 A Lában jej dal Zilfu, svoju dievku, Lei, svojej dcére, za dievku. 25 A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. A povedal Lábanovi: Čo si mi to urobil? Či som neslúžil u teba za Rácheľ? Prečo si ma tedy oklamal? 26 A Lában povedal: Tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala prv ako staršia, prvorodená. 27 Vyplň týždeň tejto, a potom ti dáme i túto za službu, ktorú budeš slúžiť u mňa, ešte druhých sedem rokov. 28 A Jakob urobil tak a vyplnil jej týždeň, a tak mu dal Rácheľ, svoju dcéru, jemu za ženu. - Prvá kniha MOJŽIŠOVA 29:21-28

Následne v Prvej knihe Mojžišovej 30:1-13 vidíme, ako sa Jakob oženil s ďaľšími dvomi ženami
Ako židia, tak aj kresťania považujú túto knihu za svätú a pravdivú
Jakob bol ten, kto ustanovil tradíciu 4 manželiek, a nie Mohamed
Avšak, keď Mohamed prišiel na scénu, ľudia praktizovali toto manželstva
Mohamed upravil pravidlá tohto manželstva:
Manželky nesmú byť sestry
A sú vám zakázáné ako manželky vaše matky, vaše dcéry, vaše sestry, vaše tety z otcovej i matkinej strany, vaše netere z bratovej a sestrinej strany, vaše kojné a vaše súkojenky a matky vašich žien a vaše nevlastné dcéry, ktoré sú vo vašej starostlivosti a ktoré se narodili zo žien, ku ktorým ste už vošli - avšak ak ste k ním nevošli, nie je to pre vás hriechom - a manželky vašich synov, narodených z vašich bedier, a ďalej dve sestry súčasne, iba ak sa to stalo už v minulosti. A Boh je veru odpúšťajúci, milosrdný. - Korán 4:23

10 typov manželstva v pred-islamskej Arábii

“Marriage with the Arabs in Jahiliya (pre-Islam) and islam” je knihou Dr. AbdelSalam Altirmaniniho. Uvádza sa v nej 10 rôznych typov manželstva, ktoré existovali v pred-islamských časoch Mohameda

Ponúkneme dôkazy v prospech týchto druhov manželstva z tradícií židov a kresťanov:

Manželstvo inseminácie
Dochádzalo k nemu z 2 dôvodov
Ak jeden z manželov bol neplodný/á, to znamená, manželia spolu nemohli mať deti
Ak manželský pár v istom človeku videl pozitívne vlastnosti ako krásu alebo silu, mohli osloviť dotyčného s týmito vlastnosťami
V časoch Mohameda arabské kmene praktizovali uvedený typ manželstva
Bolo schválené abrahámskými vierami v Biblii. Príbeh Jakoba a jeho manželstva s Bilhou a Zilfou v Prvej knihe Mojžišovej 30:1-13:
1 A keď videla Rácheľ, že nerodí Jakobovi, závidela svojej sestre a povedala Jakobovi: Daj mi synov;lebo ak nedáš, zomriem. 2 Vtedy sa rozhneval Jakob na Rácheľ a povedal: Či som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života? 3 Na to povedala: Hľa, tam je moja dievka Bilha, vojdi k nej, a porodí na moje kolená, a budem i ja mať z nej synov. 4 A dala mu Bilhu, svoju dievku, za ženu. A Jakob vošiel k nej. 5 A Bilha počala a porodila Jakobovi syna. 6 Vtedy povedala Rácheľ: Bôh rozsúdil moju vec aj uslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto nazvala jeho meno Dán. 7 A ešte počala a porodila Bilha, dievka Ráchelina, Jakobovi druhého syna. 8 A Rácheľ povedala: Borby Božie som sa borila so svojou sestrou aj som premohla a nazvala jeho meno Naftali. 9 A keď videla Lea, že prestala rodiť, vzala Zilfu, svoju dievku, a dala ju Jakobovi za ženu. 10 A Zilfa, dievka Leina, porodila Jakobovi syna. 11 Vtedy povedala Lea: Zástupom prichádzajú, a nazvala jeho meno Gád. 12 A Zilfa, dievka Leina, porodila Jakobovi druhého syna. 13 A Lea povedala: To na moje blahoslavenstvo, lebo ma budú blahoslaviť dcéry, a nazvala jeho meno Aser.
Rovnaký prípad nájdeme aj v príbehu Abraháma, Prvá kniha Mojžišova 16:1-4
1 Ale Sáraj, žena Abramova, mu nerodila, a mala dievku Egypťanku, ktorej bolo meno Hagar. 2 A Sáraj riekla Abramovi: Nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila; vojdi tedy k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abram poslúchol na hlas Sáraje. 3 Vtedy vzala Sáraj, žena Abramova, Hagar, Egypťanku, svoju dievku, po desiatich rokoch, ktoré býval Abram v zemi Kanaáne, a dala ju Abramovi, svojmu mužovi, za ženu. 4 A vošiel k Hagari a počala.
A v dnešnej dobe je možné vidieť obdobný prípad manželstva inseminácie vo forme umelého oplodnenia
Islam nezaviedol manželstvo inseminácie do praxe

Manželstvo obohatenia
Chudobný muž vyslal svoju manželku na vydaj za bohatého muža. Keď sa stala bohatou, vrátila sa späť obohatiť chudobného manžela
Toto manželstvo existovalo v pred-islamských časoch a bolo úplne bežné
V Biblii niet podrobného príkladu pre tento typ manželstva, no v Starom Zákone je možné nájsť príbuznú formu manželstva v nasledujúcich veršoch:
7 A keby niekto predal svoju dcéru za slúžku, nevyjde, jako vychádzajú sluhovia. 8 Ak by sa neľúbila svojmu pánovi, ktorý si jej nezasnúbil, dopustí, aby mohla byť vykúpená; ale cudziemu národu nebude mať práva ju predať, keď by sa dopustil nevernosti voči nej. 9 A keby ju bol zasnúbil svojmu synovi, učiní jej tak, ako je obyčaj činiť dcéram. 10 Ak si vezme popri nej inú ženu, jej stravy, jej odevu a jej manželského súžitia neujme. 11 Ak jej neučiní toho trojeho, vyjde darmo, bez peňazí. - Druhá kniha Mojžišova 21:7-11
28 Keby našiel niektorý muž dievku, pannu, ktorá by nebola zasnúbená, a pochytil by ju a ležal by s ňou, a boli by najdení, 29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, otcovi dievky päťdesiat šeklov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť poslať preč po všetky svoje dni. - Piata kniha Mojžišova 22:28-29
44 A tvoj sluha a tvoja dievka, ktorých budeš mať, budú z pohanských národov, ktoré sú vôkol vás. Z tých si kúpite sluhu alebo dievku. 45 Aj zo synov cudzích usadlíkov, ktorí pohostínia u vás, od tých budete kupovať a z ich čeľade, ktorá je u vás, ktorých splodili vo vašej zemi, a budú vám majetkom. 46 Budete ich mať dedične pre svojich synov po sebe, aby ich mali za majetok; na nich budete povždy pracovať, ale nad svojimi bratmi, nad synmi Izraelovými, niekto nad svojím bratom, nebudeš nad ním panovať krute. - Tretia kniha Mojžišova 25:44-46

Tieto tri príklady poukazujú na skutočnosť, že muži mohli odpredať svoje dcéry alebo členov rodiny do manželstva alebo sexuálneho otroctva, aby sa obohatili
Mohamed túto formu manželstva v islame zakázal

Manželstvo skupinového sexu
Existovalo v pred-islamských časoch
Bolo legálne a praktizované izraelitmi a židmi
V Knihe sudcov vidíme príbeh Levita, ďaľšieho muža a jeho konkubíny, cestujúcich z Betlehema smerom k odľahlému mestu pri vrchu Efraimovom. Nocujú u staršieho muža, ktorý má dcéru…
22 Ale keď sa už boli rozveselili, tu hľa, mužovia mesta, mužovia, synovia beliála, obkľúčili dom a tĺkli na dvere a vraveli starému človekovi, pánovi domu: Vyveď človeka, ktorý vošiel do tvojho domu, aby sme ho poznali. 23 A človek, pán domu, vyjdúc k nim povedal im: Nie, moji bratia, nerobte, prosím, zlého, keďže tento človek vošiel do môjho domu; nevykonajte toho bláznovstva. 24 Hľa, je tu moja dcéra, panna, a jeho ženina, dovoľte, prosím, aby som vám tie vyviedol, a ponížte ich a urobte im, čo sa vám ľúbi, ale tomuto človekovi nerobte ničoho, nevykonajte toho bláznovstva! 25 Ale mužovia ho nechceli poslúchnuť. Vtedy pochytil človek svoju ženinu a vyviedol ju k nim von. A poznali ju a prevádzali pri nej svoju vôľu celú noc až do rána a pustili ju, až keď už svitalo. 26 A žena prišla nad ránom a padla a zostala ležať pri dveriach domu človeka, kde bol jej pán, až bolo svetlo. - Kniha sudcov 19:22-26
Tento typ manželstva bol legálny a v Biblii bol dovolený. Starší muž bol dokonca ochotný ponúknuť svoju dcéru ako súčasť tohto manželstva namiesto jeho hosťa, ktorého nepoznal. Bolo to preň úctyhodnejšie a čestnejšie
Mohamed tento typ manželstva zakázal
Korán spomína podobnú situáciu v súvisolsti s Lútom a jeho dcérami:
A zišli sa uňho ľud jeho a tí, ktorí pred tým činy hnusné páchali a povedal im Lút: “Ľud môj, tu máte dcéry moje, ony sú pre vás čistejšie. Bojte sa Boha a nezahanbujte ma pred hosťami mojimi. A či medzi vami nie je jediný muž spravodlivý?” Korán 11:78
Ak niekto tvrdí, že Lút ponúkol svoju dcéru iba jednému mužovi - nie je to logické, pretože by to neuspokojilo rozhnevaný dav
Ak sa v pred-islamských časoch narodilo z tohto typu manželstva dieťa, žena by si jednoducho vybrala otca jej diaťaťa a tým by sa záležitosť skončila

Manželstvo prostitúcie
Áno, čítate dobre. Prostitúcia bol typ manželstva, ktoré existovalo v pred-islamských časoch
Išlo o súlož medzi mužom a ženou po dohode a za peniaze, ktorej účelom bol pôžitok a naplnenie túžby
Toto náboženstvo praktizovali židia. Islam ho postavil mimo zákon
V nasledujúcich veršoch Starého a Nového zákona môžeme vidieť, ako sa jeden z otcov 12 kmeňov Izraela, Júda, praotec Ježiša Krista, ktorý bol Lev z Júdu, zapájal do tejto formy manželstva
15 A keď uvidel Júda, myslel, že je to smilnica, pretože zakryla svoju tvár. 16 Vtedy sa uchýlil k nej na cestu a povedal jej: Nože dovoľ, aby som vošiel k tebe! Lebo nevedel, že je to jeho nevesta. A riekla: Čo mi dáš, keď vojdeš ku mne? 17 A povedal: Ja ti pošlem kozľa zo stáda. A riekla: Dobre, ak dáš záloh, dokiaľ nepošleš. - Prvá kniha Mojžišova 38:15-17
Judo-kresťanské manželstvo praktizované jedným z pilierov Izraela - Júdom - jedným z praotcov línie Dávida a Ježiša Krista
Mohamed zakázal využívanie žien na prostitúciu

Manželstvo z dedičstva
Praktizované v pred-islamských časoch. Išlo o dedenie ženy na vydaj po tom, čo jej manžel zomrel
Po smrti manžela bola manželka dedená manželovým bratom alebo synom. Deti vychovávali oni
Schválené Starým zákonom. Opäť nasleduje Júdov príbeh:
2 Tam videl Júda dcéru kananejského muža, ktorému bolo meno Šuva, a vzal si ju a vošiel k nej. 3 A žena počala a porodila syna, a nazval jeho meno Ér. 4 A zase počala a porodila syna a nazvala jeho meno Onan. 5 A ešte porodila syna a nazvala jeho meno Šela. A vtedy bol v Chezibe, keď ho porodila. 6 Potom vzal Júda Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorej bolo meno Támar. 7 Ale Ér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil Hospodin. 8 A Júda povedal Onanovi: Vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a vzbuď svojmu bratovi semeno. 9 Ale Onan vedel, že to nebude jeho semeno, a tak bývalo, keď vošiel k žene svojho brata, že zahubil semä vypustiac ho na zem, aby nedal semena svojmu bratovi. 10 Ale to bolo zlé v očiach Hospodinových, čo urobil, a zabil i jeho. 11 Vtedy povedal Júda Támari, svojej neveste: Zostaň vdovou v dome svojho otca, dokiaľ nedorastie Šela, môj syn. Lebo povedal: Aby nezomrel aj on ako jeho bratia. A Támar odišla a bývala v dome svojho otca. - Prvá kniha Mojžišova 38:2-11
Je evidentné, že išlo o náboženskú prax daných čias. Boh sa dokonca na Onana nahneval kvôli tomu, že sa nechcel plnohodnotne zúčastňovať na manželstve
Mohamed nezaviedol do praxe dedenie žien ako majetku. Všetky vdovy a nie-panny mali právo vybrať si svojich partnerov

Vzájomný sobáš
Vzájomný sobáš je prax dať vašu dcéru mužovi na výmenu za manželstvo s jeho dcérou alebo ak istý muž dá svoju sestru na vydaj inému mužovi, aby sa mohol oženiť s jeho sestrou
V Prvej knihe Mojžišovej, 34:6-10:
6 A Chamor, otec Sichemov, vyšiel k Jakobovi, aby hovoril s ním. 7 A synovia Jakobovi prišli s poľa, keď to počuli, a mužovia boli naplnení bolesťou a rozhnevali sa veľmi, lebo vykoval bláznovstvo v Izraelovi, ležať s dcérou Jakobovou, čo sa tak nerobí. 8 A Chamor hovoril s nimi a vravel: Duša môjho syna Sichema visí na vašej dcére; dajte mu ju, prosím vás, za ženu. 9 A sošvagrite sa s nami; svoje dcéry dávajte nám, a naše dcéry berte sebe, 10 bývajte s nami, a zem bude pred vami; osaďte sa a obchodujte s ňou a vlastnite v nej.
Tento sobáš bol islamom postavený mimo zákona. Mohamed dal každej žene právo vybrať si partnera, a nie byť vymenená ako tovar

Zámena manželiek
Výmena manželiek vraviac: “Daj mi na nejaký čas tvoju ženu. Vymením ju za svoju.”
Židia a kresťania tento typ manželstva nepraktizovali, no napriek tomu existoval v časoch Mojžiša, ktorý to postavil mimo zákon
Tento zvyk bol na Blízkom východe pred Mojžišom a je možné že je naďalej praktizovaný niektorými z nasledovníkov abrahámskych náboženstiev
1 Keď si niekto vezme ženu a ožení sa s ňou, a keď sa voľakedy stane, že nenajde milosti v jeho očiach, lebo našiel nejakú mrzkú vec na nej a napíše jej rozvodný list a dá ho do jej ruky a vyženie ju zo svojho domu, 2 a ona vyjdúc z jeho domu pojde a vydá sa za iného muža, 3 a keď ju bude nenávidieť i ten druhý muž a napíše jej rozvodný list a dá do jej ruky a vyženie ju zo svojho domu, alebo keď zomrie ten druhý muž, ktorý si ju bol vzal za ženu, 4 nebude si ju môcť ten jej prvý muž, ktorý ju zahnal, zase vziať, aby mu bola ženou, keď už bola poškvrnená, lebo je to ohavnosťou pred Hospodinom, a neučiníš toho, aby hrešila zem, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, do dedičstva. - Piata kniha Mojžišova 24:1-4
Aj tento typ sobáša bol islamom zakázaný a Mohamed ho odmietol

Sobáš z otroctva
Existoval v pred-islamských časoch
Keď skupina mužov napadla istý kmeň, pod hrozbou zbraní zajali ženy a mohli si ich medzi sebou rozdeliť
Delili si ich lotériou alebo každý muž si vzal ženu muža, ktorého zabil
Tento typ sobáša je možné nájsť v Biblii židov a kresťanov
7 Vydali sa teda do boja proti Midjánčanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov. 8 Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. 9 Izraeliti odviedli do zajatia midjánske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. 10 Vypálili im všetky mestá, ktoré obývali, ako aj všetky stanové tábory. 11 Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť — z ľudí i dobytka. 12 Zajatcov s ulúpenou korisťou priviedli k Mojžišovi - Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova 31:7-12
15 A Mojžiš im povedal: Či ste zachovali všetky ženy živé? 16 Hľa, veď ony boly synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedly do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu! 17 Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. 18 A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznaly súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. - Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova 31:15-18

Následne si rozdelili ženy ako vojnovú korisť
25 A Hospodin riekol Mojžišovi: 26 Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviad, ty a Eleazár, kňaz, i hlavy otcov, obce. 27 A rozdelíš korisť na poly medzi tých, ktorí sa boli chopili boja, ktorí boli vyšli do vojny, a medzi celú ostatnú obec. - Numeri - Štvrtá kniha Mojžišova 31:25-27
Sobáš so zajatými otrokmi bol súčasťou judo-kresťanských zákonov a bol úplne legálny
V islame bol tento typ manželstva dovolený, avšak Prorok Mohamed zakázal nútenie otrokýň do manželstva alebo do pohlavného styku proti ich vôli
Korán 24:33 uvádza: A nenúťte svoje mladé otrokyne, ktoré chcú žít ako muhsany do nemravností

Sobáš smilstva/ cudzoložstva
Ide o akt súloženia nie za peniaze, ale zdarma
Smilstvo - slobodná žena
Cuzdoložstvo - vydatá žena
V Arabčine sa oba akty nazývanjú Zina
V pred-islamských časoch povolené
Tohto činu sa dopustil Dávid v Biblii:
2 A stalo sa jedného dňa po čas večera, že Dávid vstal so svojej postele a prechádzal sa na postreší domu kráľovho a videl s postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná čo do postavy a tvári. 3 A Dávid poslal posla a pýtal sa na tú ženu. A ktosi povedal: Či nie je to Bat-šeba, dcéra Eliamova, žena Uriáša Hetejského? 4 Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju, a keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty. A navrátila sa do svojho domu. 5 A žena otehotnela a preto pošlúc oznámila to Dávidovi a riekla: Som tehotná. - Druhá kniha Samuelova 11:2-5
V islame bol tento typ manželstva zakázaný prorokom Mohamedom

Dočasné manželstvo
Dočasné manželstvo alebo manželstvo pôžitku trvá iba určitý čas
Tento typ sobáša je v islame dovolený. Prorok Mohamed ho prijal a udelil mu legálny status
Názov pre manželku v tomto manželstve je konkubína
Zároveň ide o judo-kresťanskú tradíciu praktizovanú na viacerých miestach v Biblii. Nasleduje niekoľko príkladov:
1 Ale kráľ Šalamún miloval cudzie ženy mnohé i dcéru faraonovu, Moábky, Ammonky, Edomänky, Sidončanky, Hetejky, 2 ženy to z národov, o ktorých zapovedal Hospodin synom Izraelovým: Nevojdete k nim, a oni nevojdú k vám, lebo by istotne naklonili vaše srdce, aby ste išli za ich bohmi, a k tým priľnul Šalamún láskou. 3 A mal žien kňažní sedemsto a ženín tristo, a jeho ženy naklonily jeho srdce. - Prvá kniha Kráľov 11:1-3
13 A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry. - Druhá kniha Samuelova 5:13
7 Ale Saul mal ženinu, ktorej bolo meno Ricpa, dcéra Ajju. A Iš-bóšet povedal Abnerovi: Prečo si vošiel k ženine môjho otca? - Druhá kniha Samuelova 3:7

Dovolené v islame medzi dvomi dospelými po vzájomnom súhlase

Záver
Niktorí kresťania tvrdia, že Starý zákon sa na nich nevzťahuje, že sa pridržiavajú iba Nového zákona. Ježiš však povedal v Evanjeliu podľa svätého Matúša:
17 Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. 19 Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve. - Evanjelium podľa svätého Matúša 5:17-19
Z histórie môžeme vidieť, že kresťanskí lídri sa nezhodovali na konkubínach a polygamii rovnako tak, ako sa nezhodovali ani otrokári a používali Bibliu na ospravedlnenie otroctva černochov v Amerike
Starý zákon sa používa na zdôvodnenie takmer akéhokoľvek sexuálneho aktu naprič históriou
Časom sa spoločnosť zmenila a zmenil sa aj morálny kompas
Dnes je nútený sex a sobáš vo svete menej akceptovateľný
Dnes aj tí najoddanejší veriaci v Bibliu oponujú sexuálnemu otroctvu
V časoch Mohameda spoločnosť začínala menej a menej akceptovať určité praktiky. Kedže morálny kompas napredoval, Mohamed zákony upravil

Mohamed postavil mnohé zákony a praktiky mimo zákona a udelil ženám práva

Qaim alebo Povstalec rodiny Mohameda v budúcnosti koránske zákony opäť upraví

A tak kresťania a židia nemôžu obviňovať proroka Mohameda z ničoho, čo je v Koráne alebo v islame, pretože ide iba o upravené verzie toho, čo už bolo dovolené. Ak sa pozrieme na to, ako sa žilo pred tým, Mohamed životné podmienky výrazne zlepšil

Náboženstvo sa konštante mení podľa toho, nakoľko pokročilé je ľudské myslenie. Ako povedal prorok Mohamed: “Hovorte s ľuďmi podľa ich intelektu.”

Niekto sa možno opýta, “A prečo Mohamed v jeho časoch neodhalil celú božiu pravdu a nezakázal to, čo je hoc len málo nespravodlivé?

Odpoveďou je: Spravodlivosť a nesrpavodlivosť sa s časom, miestom, a kultúrou menia. To, čo dnes považujeme za spravodlivé, by v tých časoch spravodlivým nebolo, ľudia by to neprijali, a islamské náboženstvo by sa nikdy nebolo rozšírilo
dishtarsun
Perfektní... kdybych hrál tuhle hru, musel bych činit pokání z toho, že nemám více než jednu ženu. To mě utvrzuje v tom, že se dá v Bibli obhájit i obětování malého dítěte. No škoda, že nehraju. Liší se tu totiž definice manželství. Z tohohle článku uvozuji, že jakýkoliv sex (i nedobrovolný nebo s nezletilou) je podle islámu manželstvím (věřím, že ses jen zmýlil a že i skuteční muslimové …More
Perfektní... kdybych hrál tuhle hru, musel bych činit pokání z toho, že nemám více než jednu ženu. To mě utvrzuje v tom, že se dá v Bibli obhájit i obětování malého dítěte. No škoda, že nehraju. Liší se tu totiž definice manželství. Z tohohle článku uvozuji, že jakýkoliv sex (i nedobrovolný nebo s nezletilou) je podle islámu manželstvím (věřím, že ses jen zmýlil a že i skuteční muslimové definují manželství úplně jinak). Takže ne, podle mě je stále Muhammad jen perverzní prasák... 😎
Roberto 55
Nechapem preco si sem dal tento clanok? To sa snazis ospravedlnit falosneho "proroka" Mahomeda, ktory podla Roba Spencera (scholar v oblasti Islamu a Jihadu) vobec neexistoval=nezil...?
Pre mna nie je kategorizacia manzelstva podla moslima relevantna, najma ak cituje SZ.
Mormoni = nekrestania, praktizuju polygamiu a aj ine akoze krestanske sekty tiez.
Zo SZ vobec nevyplyva, ze Izrael-Jakub urcil …More
Nechapem preco si sem dal tento clanok? To sa snazis ospravedlnit falosneho "proroka" Mahomeda, ktory podla Roba Spencera (scholar v oblasti Islamu a Jihadu) vobec neexistoval=nezil...?
Pre mna nie je kategorizacia manzelstva podla moslima relevantna, najma ak cituje SZ.
Mormoni = nekrestania, praktizuju polygamiu a aj ine akoze krestanske sekty tiez.
Zo SZ vobec nevyplyva, ze Izrael-Jakub urcil 4 zeny ako tradiciu pre zidov, ale suviselo to z neplodnostou jeho zien...
Neviem presne kedy zidia stopli polygamiu - musim si to pozriet - to je pre mna prinos tvojho prispevku - vdaka.
A ten zaver je uplne mylna "ceresnicka na torte". Samozrejme Matus evanjelista je OK, ale uplne mylne je tvoje chapanie Jezisovych slov a nema to ziaden suvis s polygamiou ale z Desatorom a ucenim Pana Jezisa.
Pravda moze byt iba Jedna a preto sa casom nemoze menit tak ako aj Jezisova Cirkev=RKC. Menia sa iba ne-nabozenstva, pohanstvo a ateizmus, ktore su riadene satanom a "potrebami "sveta.
Islam nie je nabozenstvo ale politicko - socialny system satanskeho povodu. Podla mna ho vytvorili talmudisti babylonskeho povodu na znicenie ci potlacenie krestanov - co sa im aj celkom podarilo a dnes v tzv. zapadnej bezboznej civilizacii sa to snazia dokoncit....