Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Laco Bajzo
352.9K

New Age - náboženstvo našich čias

Nový vek /NEW AGE/ - posledné diablove ťaženie proti kresťanom V poslednom čase sa hnutie Nový vek šíri po svete ako vírus a všade sa ľudia pýtajú: …
Laco Bajzo
Príslušníci tohto nového náboženstva nedokážu rozoznať diablove presladené lži : CO JE ŠPATNÉHO NA POBOŽNOSTI K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ? WHAT IS WRONG WITH THE DIVINE MERCY DEVOTION?
Laco Bajzo
Počiatky new age Teozofická spoločnosť
7 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Sestra Cristina po odchode z rehole: Pozrite sa, čo si myslí o homomanželstvách
Takú "vieru" ,ako táto bývalá reholníčka má dnes väčšina ľudí z RKC.
Na tie otázky by vám odpovedali rovnako,ako ona. Aj tak vám nedôjde ,že sa tým len splnilo Písmo a nastal ten predpovedaný odpad od pravej viery ,pred druhým príchodom Krista.
Preto sa Pán Ježiš pýtal ,či ešte nájde vieru na zemi. Ano ,ale takúto.
Laco Bajzo
Bludári nechcú počuť proroctvá Písma ,preto si našli "Knihu pravdy" ,ktorá im šteklí uši. Klamú sa falošnými nádejami na varovanie . A zase ta neposlušnost! Neúčastněte se žádného veřejného semináře o Kn…
Citát z Knihy Pravdy:
Čo sa stane počas Varovania?
Každý, kto dovŕši vhodný vek, zažije osobné mystické stretnutie s Ježišom Kristom. Bude to ako v deň nášho podrobného súdu po smrti,…More
Bludári nechcú počuť proroctvá Písma ,preto si našli "Knihu pravdy" ,ktorá im šteklí uši. Klamú sa falošnými nádejami na varovanie . A zase ta neposlušnost! Neúčastněte se žádného veřejného semináře o Kn…
Citát z Knihy Pravdy:
Čo sa stane počas Varovania?
Každý, kto dovŕši vhodný vek, zažije osobné mystické stretnutie s Ježišom Kristom. Bude to ako v deň nášho podrobného súdu po smrti, lenže tentoraz ešte nebudeme odsúdený. Namiesto toho dostaneme príležitosť požiadať o odpustenie.
Takéto varovanie žiadal aj boháč v pekle ,v mukách pre svojich žijúcich bratov. Akej odpovede a akého varovania sa jeho bratom dostalo?
Ani dnešným bludárom fantazírujúcim o takomto varovaní sa žiadneho nedostane ,lebo majú Písmo a jeho proroctvá . Tie ale ignorujú a chcú iné varovanie. Preto ich čakajú už len hrozné Božie tresty.

Varovanie - globálna spoveď - Kniha Pravdy
Laco Bajzo
Falošní kresťania ako farizej Coburg sa navzájom krmia falošnými proroctvami ,falošných Medžugorských zjavení: „Západ prispeje k pokroku civilizácie, ale bez Boha a bude konať ako jej vlastný tvorca“.
To je naozaj neuveriteľné "proroctvo". Niečo také vágne nám vraj prišla oznámiť Panna Mária . Niečo ,čo všetci desaťročia sledujeme.
MEDŽUGORIE: TOTO PROROCTVO O KONCI ČASU SA TENTO ROK NAPLNILO …More
Falošní kresťania ako farizej Coburg sa navzájom krmia falošnými proroctvami ,falošných Medžugorských zjavení: „Západ prispeje k pokroku civilizácie, ale bez Boha a bude konať ako jej vlastný tvorca“.
To je naozaj neuveriteľné "proroctvo". Niečo také vágne nám vraj prišla oznámiť Panna Mária . Niečo ,čo všetci desaťročia sledujeme.
MEDŽUGORIE: TOTO PROROCTVO O KONCI ČASU SA TENTO ROK NAPLNILO - NAŠA PANI POVEDALA, ŽE SA TO STANE
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Laco Bajzo
Gabriela Findurová
Miláno (Taliansko), 17. júna 1989
Modrá kniha
Číslo šelmy: 666
„Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím
šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.
So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji
synovia, bojujete …More
Miláno (Taliansko), 17. júna 1989
Modrá kniha
Číslo šelmy: 666
„Najmilší synovia, teraz chápete plán vašej nebeskej Matky, Ženy odetej slnkom, ktorá bojuje so svojím
šíkom veľký boj proti všetkým silám zla, aby dosiahla víťazstvo v dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.
So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji
synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodomurárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji
synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi – slobodomurárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného
života, aby zničilo Krista a jeho Cirkev. Aby dosiahlo tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista
a falošnú cirkev.
– Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne
priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou
na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali
najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na
jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej
obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na
počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať.
– Ale podľa prvého prikázania svätého Zákona Pánovho sa máme klaňať jedine BOHU a jemu jedinému
vzdávať všetku úctu.
Tak sa BOH nahrádza mocným, silným, panovačným IDOLOM. Idolom tak mocným, že je schopný poslať na
smrť všetkých tých, čo sa neklaňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci,
malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak a aby nikto nemohol
kupovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla,
postavená preto, aby sa jej všetci klaňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný
Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno?
– V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to
číslo človeka a jeho číslo je 666.‘ Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666
meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan,
červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom.
Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla,
postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste
pochopili, ako označuje meno jedného človeka.
Číslo 333 označuje Božstvo. Lucifer sa stavia do vzbury proti Bohu z pýchy, pretože chce stáť vyššie ako
Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyššie ako Boh, nesie znamenie 666.
Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, satana, to jest toho, kto sa stavia proti Kristovi, Antikrista.
Číslo 333 uvedené jedenkrát, to jest po prvé, vyjadruje tajomstvo jednoty Božej.
Číslo 333 uvedené dvakrát, to jest po druhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej
osobe Ježiša Krista.
Číslo 333 uvedené trikrát, to jest po tretie, označuje tajomstvo troch Božských Osôb, teda vyjadruje tajomstvo
Najsvätejšej Trojice.
Tak číslo 333, vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát, vyjadruje hlavné tajomstvá katolíckej viery, ktoré sú:
1. Jedinosť a trojjedinosť Boha;
2. vtelenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.
Ak je 333 číslom ukazujúcim Božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samého Boha, je označený číslom
666.
Číslo 666 ukázané jedenkrát, to jest po prvé, udáva rok 666, šesťstošesťdesiatšesť. V tomto historickom
období sa Antikrist zjavuje skrz islam, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a Božstvo nášho Pána
Ježiša Krista.
Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá
do Európy a len mojím materským mimoriadnym zásahom, mocne vyprosovaným Svätým Otcom, sa mu
nepodarí zničiť úplne kresťanstvo.
Číslo 666 ukázané dvakrát, to jest po druhé, udáva rok 1332, tisíctristotridsaťdva. V tomto historickom
období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie. Prostredníctvom filozofov,
začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného
kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické bludy, pokračujúce cez storočia až do vašich
dní. Prehnaná dôležitosť prisudzovaná rozumu ako jedinému, výlučnému kritériu pravdy nutne vedie k zničeniu
viery v Slovo Božie. Vskutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie, ako prameň Božieho
zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošijne sa odmieta
autentické Magistérium hierarchickej Cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať
a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v Slovo Božie. Dielom
Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie Cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých
kresťanských vyznaní, ktoré pozvoľna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v Slovo Božie.
Číslo 666 ukázané trikrát, to jest po tretie, udáva rok 1998, tisicdeväťstodeväťdesiatosem. V tomto
historickom období sa podarí slobodomurárstvu za pomoci slobodomurárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký
zámer: Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho Cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Socha,
postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej klaňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom
všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty,
veľkého súženia a apostázy – odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a
falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista!
Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach Apokalypsy, vzťahujúcich sa na dobu, v
ktorej žijete. Aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho
medzi vašou nebeskou Matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze.
Odvahu! Buďte silní, moje malé deti! Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho
Cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocennou časťou malého stáda, ktoré má za
úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetkých si vás pripravujem, ochraňujem a
žehnám!“
Laco Bajzo
Toto sú práve tie drísty new age. Prečo si poriadne neprečítate,čo tu vkladáte? Antikrist ,ktorého Pán zabije dychom svojich úst ,pri svojom slávnom druhom príchode je človek ,ktorý len príde so všetkou mocou a zvodmi satana. Nie je to satan. Satan nie človek a to je číslo človeka!
fiat33
drísty píšeš ty.
Laco Bajzo
fiat33: 8 Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 12Sol.2kap
A teraz dokáž slovami Písma opak!
Laco Bajzo
fiat33- Citát z Gabrielinho panfletu :
"Aké však má meno?
– V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to
číslo človeka a jeho číslo je 666.‘ Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666
meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan,
červený …More
fiat33- Citát z Gabrielinho panfletu :
"Aké však má meno?
– V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to
číslo človeka a jeho číslo je 666.‘ Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666
meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista. Lucifer, starý had, diabol alebo satan,
červený drak, sa stáva v týchto posledných časoch Antikristom."
Celý tento článok sa snaží zmiasť ľudí a zakryť tak príchod skutočného antikrista -človeka,falošného mesiáša a podsunúť lož,že je to vlastne satan,Lucifer ,diabol ,červený drak.
To je teraz najdôležitejšou úlohou zlého ,aby toho skutočného antikrista ľudia nespoznali. Veľkú službu v tomto horlivo robí aj Unam sanctkam a jeho sekta talmudistov vydávajúca sa za katolíkov.
PS: Obvinil si ma ,že píšem drísty. Poznáš 8 Božie prikázanie?
Gabriela Findurová
Je to z cirkevným schválením.
Gabriela Findurová
Máte odvahu nazvať drístami posolstvo P. Márie?
Laco Bajzo
Gabriela Findurová - Máte odvahu nazvať "Modrú knihu " a všetky tieto pokoncilové posolstvá a varovania- Medžugorje, Dechtice ,Litmanová ,kadejaké Irske vizionárky ,Vasuly Ryden atď posolstvami Panny Márie? ??
dalila
Chautur sa už vyjadril že neockovat sa nie je hriech. Musím sa aj zastať, aj keď veľa vecí nemôžem prekusnut
U.S.C.A.E.
áno vyjadril sa ale s tým že najprv vychválil to čo sa ani nemá volať vakcínami aby to bolo celé
dalila
Áno viem. No. Čo už. Ale hlavné povedal :)
U.S.C.A.E.
s výhradou sa to dá tak vnímať
Laco Bajzo
dalila- No ,to máte super pastierov keď vás nestrašia hriechom ,ak sa nedáte zaočkovať :)
Za vašu vernosť si ich zaslúžite :)
ľubica
len sa obávam, že tí tzv katolíci ktorí pod vplyvom pseudokatolíckych médií LUX NOE, radia LUMEN, KAT noviny...tak veľmi ľahko a bez problémov zhltli nariadenia KBS o podavani SP na ruku, dalej vzorovo ale bez viery ´posluchli´ KBS že hriech pacha ten kto sa nejde testovat a očkovať.... tak potom zákonite títo budú vítať Antikrista, jeho zázraky, uzdravenia, zastavenie pandémie.... budu ako …More
len sa obávam, že tí tzv katolíci ktorí pod vplyvom pseudokatolíckych médií LUX NOE, radia LUMEN, KAT noviny...tak veľmi ľahko a bez problémov zhltli nariadenia KBS o podavani SP na ruku, dalej vzorovo ale bez viery ´posluchli´ KBS že hriech pacha ten kto sa nejde testovat a očkovať.... tak potom zákonite títo budú vítať Antikrista, jeho zázraky, uzdravenia, zastavenie pandémie.... budu ako zhypnotizovaní, pretože už maju v sebe ducha sveta, nie SV DUCHA... akokolvek sa horlivo modlia deviatnik k Duchu Svatemu, absolutne nevedia že potupuju SVATU EUCHARISTIU A PACHAJU ZLOCIN NAVADZANIA NA HRIECH DRUHYCH, TYM ZE SCHVALUJU TESTOVANIE A OCKOVANIE?!!!SAMI SU UZ XXXX krat testovani a očkovaní!
fiat33
@ľubica tiež ma to prekvapuje, či tí ľudia naozaj nerozmýšľajú čo môžu spôsobiť vakcíny, len slepo dôverujú biskupom, kňazom? Množstvo veriacich čo poznám je už zaštepených a nevidia v tom žiaden hriech a problém. Či naozaj sme ako slepci, že slepí nás vedú a padáme do priepasti. Naozaj chýba to svetlo Ducha Svätého.
Laco Bajzo
fiat33- Hľadať svetlo Ducha Svätého v neviestke antikrista je naivná predstava.
Takým uleteným teoriám veria bludári ako Unam sanctam ,zastávajúci teorie o Kristovej Cirkvi zašitej v bruchu neviestky :)
U.S.C.A.E.
v dobe ariánstva boli v jednej a tej istej Cirkvi dve protichodné náboženstvá a jedno z nich bola apostatická forma židovstva svojou podstatou totiž Arianizmus ničím iným nebol a nedá sa povedať že by Pravá Viera mala navrch a teraz máme v Necejsko-Carihradskom Symbole či Kréde Jednopodstatnosť Syna s Otcom
Laco Bajzo
U:S:C:AE:- V čase ariánov nebol problém ísť za tými kňazmi ,ktorí ostali verní Kristovi. Teraz takých v RKC,ktorá sa stala neviestkou neviete ukázať.
Lebo my sme v inej situácii. Žijeme v čase predovedaného masového odpadu od viery ,kedy celá štruktúra RKC zradila Krista a odpadla od viery.
U.S.C.A.E.
kto hľadá nájde a celá nemôže to by Pán Ježiš Kristus klamal nepremôžu neznamená že nikdy nič nedopustí a malé stádo asi že neznamená masovosť
ona sa vlastne nemôže stať vôbec ale kúkoľ dusí pšenicu ako nikdy ale aj toto slúži Bohu veriť v triumfálnu RKC čo to už len vyžaduje za "vieru" toto je skúška Viery že to čo hovoríme v kréde o Cirkvi naozaj myslíme ako článok Viery do jeho dôsledkuMore
kto hľadá nájde a celá nemôže to by Pán Ježiš Kristus klamal nepremôžu neznamená že nikdy nič nedopustí a malé stádo asi že neznamená masovosť

ona sa vlastne nemôže stať vôbec ale kúkoľ dusí pšenicu ako nikdy ale aj toto slúži Bohu veriť v triumfálnu RKC čo to už len vyžaduje za "vieru" toto je skúška Viery že to čo hovoríme v kréde o Cirkvi naozaj myslíme ako článok Viery do jeho dôsledku
Laco Bajzo
U:S:C:A:E:- Keby takí boli ,nebolo by ich treba hľadať,lebo by ich bolo počuť ,ako nahlas varujú zverené stádo.
Len sa takými ilúziami pekne klamte ďalej,ako sa na ovečky z neviestky patrí.
Roberto 55
Bajzo, mna by velmi zaujímalo kam patris? Chcel by som to vediet a asi aj druhi ludia aby sme mohli zistit kde je pravda. Ked si myslis. ze iba ty mas pravdu, tak nam ju ukaz, lebo ako skutocnemu krestanovi by ti malo zalezat na ostatnich...
Laco Bajzo
Roberto 55 - No ,potom asi musíte začať prosiť o dar rozlišovania duchov :)
Roberto 55
Je to tajne? Nechcem ziadne adresy ani Pan Jezis sa netajil. Ja som v RKC -pravej, to znamena, ze neprijmam herezy a nie som v schizme.
Laco Bajzo
Roberto 55- Keby ste boli katolíci,tak by ste to podľa mojich príspevkov poznali dávno.
Ale keďže ignorujete varovania Písma pred jednotou s tými ,ktorí zachádzajú ďalej a neostávajú v náuke Kristovej (2L.Jan) a za každú cenu chcete ostať s neviestkou, tak Boh na vás posiela silu bludu a neviete sa zorientovať ani v tom čo sa stalo ,čo sa deje ,ani v tom čo príde ,ani v tom kto je kto.
More
Roberto 55- Keby ste boli katolíci,tak by ste to podľa mojich príspevkov poznali dávno.
Ale keďže ignorujete varovania Písma pred jednotou s tými ,ktorí zachádzajú ďalej a neostávajú v náuke Kristovej (2L.Jan) a za každú cenu chcete ostať s neviestkou, tak Boh na vás posiela silu bludu a neviete sa zorientovať ani v tom čo sa stalo ,čo sa deje ,ani v tom čo príde ,ani v tom kto je kto.
youtube.com/watch?v=mEC6xjOH2-I