Varovanie
310

AŤ SE STANE COKOLI, ZACHOVEJTE SI VÍRU

Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

AŤ SE STANE COKOLI, ZACHOVEJTE SI VÍRU

Moji milovaní lidé:
JSTE MÉ DĚTI A ZA KAŽDÉHO Z VÁS JSEM SE VYDAL NA MŮJ KŘÍŽ, NA NĚMŽ JSEM VYJÁDŘIL SVOU LÁSKU KE SPÁSE LIDSTVA.
Přeji si, aby všichni byli spaseni [1Tim 2, 4], aby se všichni obrátili a nasytili se při hostině u mého stolu.
Přicházím znovu jako Žebrák lásky, abych zaklepal na dveře srdce a svědomí každého z vás.
Přeji si, abyste Mi otevřeli dveře, ale vím, že ne všichni to udělají, a tak vám předem dávám své požehnání a se Srdcem ve svých rukou čekám, až se ke Mně vrátíte a přestanete žít podle světa.
Kolik mých dětí Mi říká, že nejsou ze světa, a přitom žijí podle učení světa, dopřávají si pohodlí a přitom nedokážou snášet nouzi!
Setkávám se s mnoha svými dětmi, které mi říkají: "Pane, Ty víš, že nejsem světský". Žijí však světem, zdáním, dobrým přijetím v každém společenském kruhu, žijí z pýchy a pohrdají těmi, kdo jim nejsou rovni.
Tyto postoje je nutí být součástí světa a žít pro to, "co řeknou lidé a jak se na mě budou dívat". Musí se změnit TEĎ!, protože svět a tělo jim nezanechají žádný užitek.
Víra v mé Slovo zeslábla natolik, že ji někteří ani nepojmenovávají, aby se nekompromitovali.
Považují Písmo svaté za jednu z dalších knih, které nejsou v módě, a proto se domnívají, že musí být reformováno.
BĚDA TOMU, KDO PŘEKRUCUJE PÍSMO SVATÉ, BYLO BY PRO NĚJ LEPŠÍ, KDYBY SE NIKDY NENARODIL.
Přikázání je deset [Ex 20, 1-17] a nelze je měnit ani přejít bez povšimnutí. Je to zákon a nad ním už žádný jiný zákon není, nemůžete jej upravit, vymazat ani vyškrtnout.
Jak jen jste na Mne zapomněli!
Přikázání nepodléhají ideologiím ani lidským bytostem nebo okolnostem:
JE JICH DESET A JSOU NAPSÁNY. KDO JE ZMĚNÍ, BUDIŽ PROKLET.
Pokrok vás v této chvíli přibližuje k tomu, že někteří z mých posvěcených odřeknou poslušnost mému Slovu a přiblíží mou církev ke schizmatu.
Moji milovaní lidé, připravte se!
Je tolik lidí, kteří se nazývají mými dětmi, a přesto jsou proti Mně…
Je tolik těch, kteří chtějí zapomenout na mé Slovo, přikázání a svátosti, aby přinesli nové náboženství, které je úplnou svévolí a zřeknutím se Mne a mé Matky… Popřou Krédo a Otčenáš bude změněn.
POZOR, MŮJ LIDE, TO NEJSEM JÁ!
Chtějí vás oklamat a přivést blíž ke zlu, k antikristu, krůček po krůčku, aby si toho mé děti nevšimly.
Moji lidé, vzpoura postupuje, válka pokračuje v zabírání území a do ní vstupují nové národy. Šíří se násilí.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Argentinu, lidé se bouří a tyto nepokoje si vyžádají životy obětí moci. Argentina se musí modlit.

Modlete se, moji lidé, modlete se, hlad roste, mor vystupuje z rukou poznamenaných utrpením jejich bratří, nucený pobyt je znovu zaveden.
Modlete se, moji lidé, modlete se, Amerika bude otřesena, pak se stane zemí těch, kdo prchají z Evropy.
Modlete se, moji lidé, modlete se k mé Blahoslavené Matce za ochranu hříšníků.
Má Matka vás bude udržovat ve vnitřním tichu.

Modlete se, moji lidé, ať se stane cokoli, zachovejte si víru. Modlete se srdcem a budete vyslyšeni.
Buďte milosrdní, zachovejte si důvěru v Boží ochranu a v opatrovnictví mého milovaného svatého archanděla Michaela a jeho legií.
Přijďte ke Mně beze strachu, s vírou, nadějí a láskou.
Nezoufejte, Já zůstávám se svým lidem, který neopustím.
Přijměte mé požehnání.
Váš Ježíš

poselstvi-zbytku.org/html1/1978.html