Andre Ob
Przesłać ten filmik naszym zdrajcom hierarchom może przejżą na oczy
Lucym1961
Niech BOG im blogoslawi za ich wiare
marta1012
Polsko przypatrz się tym ludziom. To jest wiara.
Maja 21
5 sposobów modlitwy za prześladowany Kościół

Kiedy czytamy nagłówki o grupach ludzi prześladowanych za swoją wiarę, może się wydawać – na pierwszy rzut oka – że nic nie możemy zrobić. W końcu w wielu przypadkach mieszkamy tysiące kilometrów dalej i często czujemy się przeciążeni w zarządzaniu własnymi rodzinami i obowiązkami. Niemniej jednak nasze serca pragną sposobu na złagodzenie trudności …More
5 sposobów modlitwy za prześladowany Kościół

Kiedy czytamy nagłówki o grupach ludzi prześladowanych za swoją wiarę, może się wydawać – na pierwszy rzut oka – że nic nie możemy zrobić. W końcu w wielu przypadkach mieszkamy tysiące kilometrów dalej i często czujemy się przeciążeni w zarządzaniu własnymi rodzinami i obowiązkami. Niemniej jednak nasze serca pragną sposobu na złagodzenie trudności chrześcijan, którzy są dyskryminowani, nękani, niesprawiedliwie aresztowani, bici, więzieni, a nawet zabijani przez reżimy, które sprzeciwiają się Jezusowi Chrystusowi.

Na szczęście Biblia dostarcza nam odpowiednich przykładów tego, jak chrześcijanie mogą coś zmienić dla prześladowanych wierzących. Jednym z najpotężniejszych sposobów wspierania chrześcijan stojących w obliczu trudności jest oczywiście modlitwa.

Na przykład w Liście do Efezjan 6:18 Paweł poucza wierzących, aby byli czujni i zawsze modlili się za cały lud Pański. W następnych 2 wersetach Paweł prosi o bardziej konkretną modlitwę za siebie, gdy staje w obliczu prześladowań. Módlcie się także za mnie, abym ilekroć mówię, były mi dane słowa, abym nieustraszenie ukazywał tajemnicę Ewangelii, której jestem ambasadorem w kajdanach. Módlcie się, abym mógł to ogłosić bez lęku, tak jak powinienem".

W tym fragmencie i w wielu innych miejscach znajdujemy Biblię oferującą praktyczny wgląd w to, jak modlić się za tych, którzy stoją w obliczu prześladowań, w tym tych pięciu zebranych poniżej.

1. Módl się, aby bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują, Bóg dał prześladowanym chrześcijanom właściwe słowa.

W Liście do Efezjan 6:19-20 Paweł prosi współwyznawców, aby "Módlcie się także za mnie, aby za każdym razem, gdy otwieram usta, były mi dane słowa, abym bez lęku dawał do zrozumienia tajemnicę ewangelii, której jestem ambasadorem w łańcuchach. Módlcie się, abym mógł to ogłosić bez lęku, tak jak powinienem".

2. Módlcie się, aby prześladowani chrześcijanie zrozumieli i odnaleźli pokój w wystarczalności łaski Bożej, nawet w swoich słabościach.

Zwłaszcza w obliczu fizycznego zagrożenia chrześcijanie mogą znaleźć się w sytuacjach, w których muszą dokonywać natychmiastowych wyborów pod wielką presją. Z tego powodu modlimy się, aby prześladowany kościół zrozumiał obietnice z 2 Koryntian 12.9, który mówi: "'Łaska moja jest dla was wystarczająca, gdyż moc moja doskonali się w słabości'. Dlatego tym chętniej będę się chełpił z moich słabości, aby moc Chrystusa spoczęła na mnie".

3. Módlcie się, aby chrześcijanie zmagający się z trudnościami czerpali ze źródła mocy większego niż oni sami.

Chrześcijanie doświadczający prześladowań często mają bardzo małą kontrolę nad swoim życiem, w tym nad własnym bezpieczeństwem i zdrowiem. Często walczą z rządowymi oskarżycielami, którzy nie zapewniają im prawa do sprawiedliwego procesu lub reprezentacji. Z tego powodu ważne jest, aby modlić się, aby wierzący w trudnych okolicznościach byli w stanie zobaczyć, jak Paweł, że ich trudności pomagają im polegać na Bogu, który jest o wiele potężniejszy od nich.

Byliśmy bowiem tak całkowicie obciążeni ponad nasze siły, że rozpaczaliśmy nad samym życiem. Rzeczywiście, czuliśmy, że otrzymaliśmy wyrok śmierci". Paweł powiedział w 2 Koryntian 1.7-9: "Ale to miało sprawić, że nie będziemy polegać na sobie, ale na Bogu, który wskrzesza umarłych".

4. Módl się, aby Bóg był obecny z prześladowanymi chrześcijanami w ich trudnościach, chroniąc ich zgodnie ze swoją wolą.

W Ewangelii Mateusza 26:39 sam Jezus stanął w obliczu niesprawiedliwej próby. Modlił się: "Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ten kielich ode mnie przejdzie", co jest pierwszą częścią jego modlitwy, która inspiruje nas do proszenia Boga, aby uwolnił prześladowanych chrześcijan od krzywdy. Jednocześnie druga część modlitwy Jezusa idzie w parze z modlitwą tej prośby. "A jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." Częścią naszej modlitwy może być to, że Bóg wyzwoli chrześcijan z kajdan, tak jak to uczynił dla Piotra w Dziejach Apostolskich 12. Ale modlimy się również, że jeśli Bóg nie uzna za stosowne interweniować w nadprzyrodzony sposób, to zainterweniujemy, aby wzmocnić tych wierzących bez względu na wynik.

5. Módl się, aby ich świadectwo inspirowało tych, którzy chcą ich skrzywdzić.

W Ewangelii Łukasza 6:27-31 apostoł powiedział: "Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was znęcają". Kiedy chrześcijanie są w stanie zachować taką perspektywę, ich działania są często dostrzegane przez tych, którzy ich prześladują. W przypadku Pawła i Sylasa, w Dziejach Apostolskich 16:25, ich zachowanie – modlitwa, śpiew i uwielbienie w obliczu trudności – było obserwowane zarówno przez ich strażników więziennych, jak i innych więźniów. Działając z wiarą pomimo okoliczności, w jakich się znajdowali, byli w stanie dzielić się ewangelią ze swoimi porywaczami w odpowiednim momencie, a strażnik więzienny i jego rodzina również uwierzyli (Dzieje Apostolskie 16:34).

5 Ways to Pray for the Persecuted Church | Open Doors USA - Open Doors USA
Maja 21
Siedem sposobów modlitwy za prześladowanych chrześcijan

Według raportu brytyjskiego ministra spraw zagranicznych z początku tego roku, prześladowania chrześcijanna całym świecie są"na poziomie zbliżonym do ludobójstwa". Niestety, stosunkowo niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak poważny i powszechny jest sprzeciw wobec chrześcijaństwa. Ale niezależnie od tego, jak świat reaguje lub nie …More
Siedem sposobów modlitwy za prześladowanych chrześcijan

Według raportu brytyjskiego ministra spraw zagranicznych z początku tego roku, prześladowania chrześcijanna całym świecie są"na poziomie zbliżonym do ludobójstwa". Niestety, stosunkowo niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak poważny i powszechny jest sprzeciw wobec chrześcijaństwa. Ale niezależnie od tego, jak świat reaguje lub nie reaguje na takie doniesienia, my, chrześcijanie, powinniśmy troszczyć się o naszych braci i siostry w Chrystusie, którzy doświadczają prześladowań.

Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam:

Pamiętajcie o tych, którzy są w więzieniu, jak gdyby byli z nimi w więzieniu, i o tych, którzy są źle traktowani, ponieważ wy również jesteście w ciele. (List do Hebrajczyków 13:3)

Jednym z ważnych sposobów, w jaki możemy "pamiętać" o tych, którzy są prześladowani, jest modlitwa za nich. Możemy nie znać większości ich imion lub historii, ale dzielimy z nimi więź w Chrystusie, która jest silniejsza i głębsza niż nasze najbliższe relacje z niewierzącymi. Mając to na uwadze, oto siedem sposobów, opartych na Piśmie Świętym, abyśmy mogli modlić się za naszych prześladowanych braci i siostry w Chrystusie.

1. Módlcie się, aby Bóg podtrzymywał wiarę prześladowanych wierzących, aby mogli wiernie znosić próby i cierpienia ze względu na Chrystusa.

Naszą główną troską o naszych prześladowanych braci i siostry w Chrystusie jest ich wytrwałość w wierze. Chcemy, aby wiernie znosili próby, zamiast porzucać Chrystusa, gdy sprawy stają się trudne lub gdy ich życie jest w niebezpieczeństwie. Pismo Święte przypomina nam o znaczeniu wytrwania w wierze:

jeśli wytrwamy, będziemy również królować z Nim;
jeśli my się Go wypierzemy, On również zaprze się nas. (2 Tymoteusza 2:12)

... ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony". (Mateusza 10:22)

Powinniśmy modlić się, aby prześladowani chrześcijanie nadal trzymali się Chrystusa i podążali za Nim bez względu na koszty. Z wdzięcznością, wytrwałość ludu Bożego nie zależy ostatecznie od jego mocy czy wierności. To Boża moc i wierność zapewniają im bezpieczeństwo (Filipian 1.6; 1 Tesaloniczan 5.24; 1 Piotra 1.5; Judy 24–25). Chcemy, aby byli pewni, że nic nie może ich oddzielić od Bożej miłości, nawet śmierć (Rzymian 8.31-39).

2. Módlcie się o szerzenie ewangelii poprzez prześladowanych wierzących, prosząc Boga, aby użył ich słów i wierności, aby dawać świadectwo o ewangelii.

Kiedy lud Boży zachowuje nadzieję w okolicznościach, które wydają się beznadziejne (z perspektywy świata), staje się oczywiste, że żyją dla czegoś innego niż ten świat. Oto jak ujął to apostoł Piotr:

Zachowajcie honorowe postępowanie wśród pogan, aby kiedy mówią przeciwko wam jako złoczyńcy, mogli widzieć wasze dobre uczynki i wielbić Boga w dniu nawiedzenia. (1 Piotra 2:12)

Kiedy niewierzący stają się ciekawi, w jaki sposób prześladowani chrześcijanie mogą znaleźć pokój i radość pośród prób, powinniśmy modlić się, aby ci chrześcijanie byli "gotowi bronić każdego, kto prosi cię o powód nadziei, która jest w tobie" (1 Piotra 3:15).

Być może Pan użyje prześladowań Swojego ludu jako ciemnego tła, które jeszcze bardziej wyróżnia światło ewangelii. Czy jest lepszy sposób na pokazanie Zbawiciela, który wiernie cierpiał dla zbawienia Swojego ludu?

3. Módl się, aby wierzący na prześladowanych obszarach mogli doświadczyć błogosławieństwa gromadzenia się z innymi wierzącymi na nabożeństwach, a także regularnej społeczności i wyposażenia kościoła.

Łatwo jest przyjąć za pewnik błogosławieństwo regularnego gromadzenia się z lokalnym kościołem w celu wspólnego oddawania czci i wzajemnego budowania, które otrzymujemy od "jedni drugich" w Piśmie Świętym (np. Rzymian 12.3-21). Dzielimy się nawzajem radościami i pomagamy sobie nawzajem znosić smutki.

Jednak dla wielu chrześcijan na całym świecie ten rodzaj społeczności jest rzadki lub praktycznie nie istnieje. Módlmy się zatem, aby powstały zdrowe kościoły i aby nasi prześladowani bracia i siostry mogli wypełnić następujące napomnienie z Listu do Hebrajczyków 10:24–25:

I zastanówmy się, jak pobudzać się nawzajem do miłości i dobrych uczynków, nie zaniedbując spotykania się razem, jak to jest w zwyczaju niektórych, ale zachęcając się nawzajem, a tym bardziej, gdy widzicie zbliżający się Dzień.

Wierzący potrzebują wzajemnej zachęty, szczególnie gdy istnieje wysoki koszt fizyczny, społeczny i / lub finansowy naśladowania Chrystusa. Podczas gdy Bóg niewątpliwie wylewa szczególną łaskę na tych, którzy nie są w stanie zebrać się razem z powodu prześladowań, zostaliśmy odkupieni, aby być częścią kościoła Chrystusa, co oznacza, że żaden chrześcijanin nie został stworzony do rozkwitu w izolacji.

4. Módl się, aby Bóg dał prześladowanym pastorom odwagę, mądrość i radość, gdy głoszą ewangelię i napominają swój lud, aby mocno trzymał się Chrystusa.

Pasterze mają przywilej i odpowiedzialność pasterzowania ludowi Bożemu, co oznacza, że są prawdopodobnie głównym celem prześladowań w wielu miejscach. Szatan chciałby uniemożliwić pastorom głoszenie ewangelii i napominanie ludu Bożego do wierności. Pastorzy tego rodzaju odwagi skoncentrowanej na Bogu, do której Paweł wzywa Tymoteusza:

Wzywam was w obecności Boga i Chrystusa Jezusa, który ma sądzić żywych i umarłych, i przez Jego ukazanie się i Jego królestwo: głoście słowo. być gotowym w sezonie i poza sezonem; napominać, ganić i napominać z całkowitą cierpliwością i nauczaniem. (II List do Tymoteusza 4:1–2)

Powinniśmy modlić się, aby Bóg wzmocnił wiarę pastorów w głoszenie prawd Słowa Bożego. Chcemy, aby zobaczyli, że chociaż koszt jest wysoki, nagroda jest tego warta. I znowu, słowa Pawła skierowane do Tymoteusza mogą kierować naszymi modlitwami: "Jeśli chodzi o was, bądźcie zawsze trzeźwi, znoście cierpienie, wykonujcie dzieło ewangelisty, wypełniajcie swoją posługę" (2 Tymoteusza 4.5). Niech nasze modlitwy pomogą tym ludziom to zrobić.

5. Módl się, aby Bóg położył kres przemocy, zastraszaniu i innym formom prześladowań mających na celu uciszenie prześladowanych wierzących i powstrzymanie rozprzestrzeniania się ewangelii.

Bóg czasami wykorzystuje prześladowania Swojego ludu do szerzenia ewangelii (Dzieje Apostolskie 8.4), ale to nie znaczy, że powinniśmy szukać prześladowań. W końcu ekstremalne prześladowania mogą czasami tymczasowo zniszczyć kościół w określonym regionie lub wśród określonej grupy ludzi. Powinniśmy modlić się, aby Bóg udaremnił takie szatańskie wysiłki.

Jezus zaprasza nas, abyśmy nieustannie przychodzili do Boga, prosząc o sprawiedliwość (Ew. Łukasza 18.1-8). Z pewnością powinniśmy modlić się w ten sposób za naszych braci i siostry w Chrystusie na całym świecie, prosząc Boga, aby położył kres okrucieństwu i niesprawiedliwości ich prześladowców. Tak, Bóg może pozwolić, aby prześladowania trwały dla Jego własnego dobra i suwerennych celów, ale możemy być pewni, że pewnego dnia naprawi Wszystkie krzywdy. Powinniśmy modlić się, aby prześladowani chrześcijanie nie "brali spraw w swoje ręce", ale raczej zaufali Temu, który powiedział: "Zemsta jest moja, odpłacę..." (Rzymian 12.19; Powtórzonego Prawa 32:35).

Lud Boży może kochać swoich nieprzyjaciół i starać się pozyskać ich dla Chrystusa, nawet jeśli nie może się doczekać dnia, w którym Bóg usprawiedliwi swój lud. Jest to w końcu część tego, co to znaczy modlić się : Przyjdź królestwo Twoje" (Mt 6:10) i "Przyjdź, Panie Jezu!" (Objawienie Jana 22:20).

6. Módlcie się, aby Biblie i materiały były dostępne dla prześladowanych wierzących.

Bóg zbawia, podtrzymuje, pociesza i naucza Swój lud przez Swoje Słowo. Jednak często jest to trudne lub niebezpieczne dla prześladowanych wierzących, aby uzyskać fizyczną kopię Słowa Bożego. Słuchając i odpowiadając na głoszenie ewangelii wystarczające do zbawienia, Biblie są ważne dla długoterminowego bycia uczniem i zdrowych kościołów. Apostoł Paweł przypomina nam o autorytecie i wystarczalności Pisma Świętego:

Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, napominania, do naprawy i do ćwiczenia się w sprawiedliwości, aby człowiek Boży mógł być kompletny, przygotowany do każdego dobrego dzieła. (2 Tymoteusza 3:16–17)

Powinniśmy prosić Boga, aby udostępnił pisma święte i inne źródła ewangelii prześladowanemu kościołowi. Często zasoby te muszą być dzielone w sposób twórczy ze względu na ograniczenia rządowe i naciski kulturowe, ale Bóg nie jest niezdolny do przezwyciężenia tych przeszkód. Chcemy, aby nasi współwyznawcy mogli powiedzieć za psalmistą: "Och, jak bardzo kocham twoje prawo! To jest moja medytacja przez cały dzień" (Psalm 119:97).

7. Módl się, aby Bóg zaspokoił fizyczne potrzeby prześladowanych wierzących.

Chociaż prośby wymienione powyżej priorytetowo traktują duchowe potrzeby prześladowanych wierzących, chcemy również, aby Bóg wspierał tych wierzących fizycznie. John podaje dobry przykład tego rodzaju troski:

Umiłowani, modlę się, aby wszystko poszło dobrze z wami i abyście byli w dobrym zdrowiu, tak jak to dobrze idzie z waszą duszą. (3 Jana 2)

Niezależnie od tego, czy chodzi o znoszenie tortur fizycznych, czy po prostu o zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla swoich rodzin, prześladowani wierzący często napotykają wiele trudności. Powinniśmy modlić się, aby Bóg zaspokoił te potrzeby i przyniósł pocieszenie Swojemu ludowi pośród fizycznego cierpienia. Przede wszystkim powinniśmy się modlić, aby Bóg pomógł im spojrzeć poza obecne próby i radować się z ich wielkiej nagrody:

"Dlatego są przed tronem
Bożym i służą Mu dniem i nocą w Jego świątyni;
a ten, kto zasiada na tronie, osłania ich swoją obecnością.
Nie będą już więcej głodni, ani już nie będą pragnąć;
słońce nie uderzy w nich, ani żadne palące ciepło.
Albowiem Baranek pośród tronu będzie
ich pasterzem i poprowadzi ich
do źródeł wody żywej, a Bóg otrze każdą łzę z ich oczu".

(Objawienie Jana 7:15–17)

Siedem sposobów modlitwy za prześladowanych chrześcijan - radykalne (radical.net)
Katarzyna Li shares this
Jota-jotka
B/k ,to się samo komentuje.