Lidské stvoření se dopustí velmi těžkého hříchu.

Poselství Matky Spásy ze dne 12. července 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

MIKROČIP V TĚLE MÝCH DĚTÍ BUDE PEČETÍ
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
DOPORUČUJI VÁM, ABYSTE SE MODLILY, KAŽDÉ ZVLÁŠŤ, NEBOŤ KAŽDÝ VÍ, O CO MÁ PROSIT A CO DÁT.
Milovaní lidé mého Syna, dny se krátí a mých pravých dětí je stále méně a méně.
Člověk se cítí být Bohem a převzal moc nad člověkem, aby sám sebe zničil. Lidské stvoření se dopustí velmi těžkého hříchu.
Děti, víte toho tolik, co už prosakuje lidstvem, a neměníte se?
Synové, tolik vám toho bylo už oznámeno, ne abyste měli strach, ale abyste se duchovně připravili, a vy se neměníte…
Pouze ti, kdo zůstávají v mém Synu, si zachovají zdravý rozum tváří v tvář tomu, co přijali za svého osobního boha: "peníze". Upnuli se na boha světa s obavou, že bez ekonomické podpory se budou cítit ztracení.
TVÁŘÍ V TVÁŘ PÁDU EKONOMIKY SE OBRÁTÍTE K TOMU, CO SE VÁM NABÍZÍ, A PADNETE DO RUKOU ANTIKRISTA.
Mikročip v těle mých dětí je pečetí, aby výměnou za ztrátu věčného života mohly kupovat a prodávat a těšit se z pocitu hmotného zabezpečení, na které jsou tak zvyklé.
NEZTRÁCEJTE SVOU DUŠI [Lk 9, 22-25]. Jak to bolí mého Syna, jak jen to bolí mého Syna!
Lidé mého Syna, potom, co vám bude implantován mikročip, bude vaše mysl ovládnuta a řízena tak, aby jednala a dělala to, co přikazuje moc zla.
Můj Syn vám nenabízí moc na Zemi a nenabízí vládu nad vašimi bratry… Můj Syn prolil svou krev za každého z vás, vykoupil vás z hříchu a dal věčný život každému, kdo po něm touží.
Děti mého srdce:
Země se bude silně třást, vítr povane jako nikdy předtím a ledový chlad padne uprostřed tropického žáru…
Měsíc se zbarví do ruda a znamení se nezastavují na obloze ani na zemi a lid mého Syna má stále zavázané oči, je ponořen do banalit, aniž by otevřel oči.
MÉ DĚTI, ZTRÁCÍTE VÍRU PŘI SEBEMENŠÍM SLOVU, KTERÉ NERADY SLYŠÍTE NEBO ČTETE, ALE POSILUJE VÁS VŠE, CO VÁM NABÍZÍ DUCHOVNÍ NEZÁVISLOST.
Podléháte ďáblu s takovou pasivitou, že nerozeznáte, co každá událost znamená na trase plánů, které prosazuje tato Matka. Církev mého Syna se zmenšuje a jen ti, kdo rozeznávají, co přichází, budou vědět, co se bude dít při každé události.
Modlete se a modlete, rozlišujte, připravujte se, pokrčte kolena.
Mé mateřské Srdce je otevřené, aby vás přijalo, pojďte, vstupte do mého Srdce a Já vás povedu k svému Božímu Synu.
Miluji vás, žehnám vám, chráním vás. Nebojte se.
Matka Maria

Lk 9, 22-25
22: "Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."

23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.

25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?