Clicks143
Stylita
1

Boží slovo na den 13.10. A.D. 2019

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.
Lk 17,11-19
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služebníka.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli na něj naléhal, aby vzal, odepřel. Náman pak řekl: „Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu.“
2Kral 5,14-17

Žalm:
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, -neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním (také) žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když (ho) zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
2Tim 2,8-13

Evangelium:
Lk 17,11-19

Církevní kalendář:
sv. Teofil
Narodil se poblíž Tigridu a Eufratu. Údajně byl vzdělán v helénistické kultuře. Konvertoval a později byl zvolen biskupem v Antiochii. Vynikl v polemice s nevěřícími a jako spisovatel zejména díly na obranu pravé víry. Komentoval Písmo sv. a zabýval se i historií.
Ve svých textech nám připomíná, že Bůh se dává poznat těm, kdo otevřou oči své duše. Všichni mají oči k vidění, ale někdo je zavírá a nemůže tak vidět světlo světa. Jenže skutečnost, že slepí nevidí, neznamená, že není světlo slunce. - Podobně máte-li vnitřní zrak zastřený svými hříchy s tíhou zlozvyků, nemůžete spatřit světlo světa. Pomocí příkladu čistého a špinavého zrcátka učí o tom, že člověk potřebuje ke správnému uvažování o Bohu čistou duši.
Po životě naplněném láskou dobrého pastýře zemřel v Antiochii (dnes Antakya v Turecku) asi roku 185.
catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.