Clicks21.4K
Libor Halik
16
Umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (s českými titulky) Přibližně takto to mohlo vypadat. Titulky: Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni. I…More
Umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista (s českými titulky)

Přibližně takto to mohlo vypadat. Titulky: Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš, 53:5, 700 před Kristem. Petře. To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Mistře, co se ti stalo? Mám zavolat ostatní, Pane? Ne, Jane. Nechci, aby mě viděli takhle. Jsi v nebezpečí. Máme utéci, Mistře? Zůstaňte tu. Bděte, modlete se. Co se mu stalo? Zdá se, že má strach. Při večeři hovoři o nebezpečí... Zmínil se i o zradě a...Třicet. Třicet, Jidáši. Zněla tak dohod |mezi námi dvěma? Ano.
Kde?
Kde je?
Vyslyš mě, Otče.
Povstaň a zachraň mě.
Vyvleč mě z té sítě,|již mi nastražili.
Skutečně jsi přesvědčen o tom,
že jeden člověk dokáže|unést celé to břímě hříchu?
Hospodine, utíkám se k tobě.
V tebe věřím.
Ty jsi moje útočiště.
Říkám ti, že toto břímě|nedokáže nikdo unést.
Je příliš těžké.
Cena za záchranu jejich duší|je příliš vysoká.
Nikdo. Nikdy.
Ne.
Nikdy.
Otče, u tebe je možné všechno.
Chceš-li,|odejmi tento kalich ode mne...
Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.
Kdo je tvůj otec?
Kdo jsi ty?
Koho hledáte?
Hledáme Ježíše Nazaretského.
To jsem já.
Buď zdráv, Mistře.
Jidáši,
políbením zrazuješ Syna člověka?
Petře!
Vrať ho na místo.
Ti, kdo se chápou meče,|mečem zajdou.
Vrať ho na místo.
Malchusi, vstaň.
Máme ho. Jdeme!
Copak, Marie? Co se stalo?
Poslouchej...
"Co odlišuje tuto noc|ode všech ostatních nocí?"
"Byli jsme v Egyptě otroky,
ale Hospodin nás odtamtud vyvedl."
Zajali ho!
Každého, koho seženeš, slyšíš?|Na dvůr k veleknězi.
Rychle! Běž!
Stát! Ne tak rychle.
Tohle není oslava pro tebe,|pakáži bezzubá!
Petře...
Petře!
Co se to tu děje?
Tamhle. Zadržte je!
Oni ho zajali.
Potají. V noci. Abyste se o té jejich|nepravosti nedozvěděli.
Zadržte je!
Co tady povykuješ, ženská?
Koho že zajali?
Ježíše.
Ježíše Nazaretského.
Mlč! Buď zticha!
Je bláznivá.
Nějakého zločince. Předvedli|ho k výslechu, nic víc.
Porušil chrámové zákony.
Aha.
Radši mu jdi říct, že se|tu schyluje k dalším potížím.
Komu to mám říct?
Abenaderovi, ty blbče.
Hni sebou!
Jeď!
Ježíši...
Máš hlad?
Mám.
To je ale vysoký stůl!
Pro koho to je?
Pro jednoho boháče.
On jí rád vestoje?
Ne. On nejradši jí takhle.
Vysoký stůl, vysoké židle.
Ještě jsem to nedodělal.
Tohle se nikdy neujme.
Ne, to ne!
Sundej si tu špinavou zástěru,|než vejdeš dovnitř.
A umyj si ruce.
Už to začalo, Pane.
Staň se.
Pane, došlo k nepokojům u...
Co chceš uprostřed noci?
Omlouvám se.
Co se stalo?
Nepokoje u hradeb.
Kaifáš zatkl nějakého proroka.
Koho?
Nějakého Galilejce.
Farizeové toho člověka|zjevně nenávidí.
Galilejce? O kom to mluvíš?
Kdo je ten žebrák,|kterého nám sem přivádíš
v řetězech jako odsouzence?
To je Ježíš,|ten nazaretský buřič.
Ty jsi Ježíš Nazaretský?
Říká se, že jsi král.
Kde je to tvé království?
Ze kterého královského|rodu pocházíš?
Mluv nahlas!
Jsi jen syn nějakého|bezvýznamného tesaře, ne?
Někteří říkají, že jsi Eliáš.
Ale ten vystoupil|v ohnivém voze na nebe.
Proč něco neřekneš?
Přivedli tě sem jako rouhače.
Co tomu říkáš?
Obhajuj se.
Hovořil jsem ke všem otevřeně.
Učíval jsem v chrámě,|kde se scházíme všichni.
Zeptej se těch,|kteří slyšeli, co jsem říkal.
Tak se mluví s veleknězem?
Takhle drze?
Řekl-li jsem něco špatného,
prokaž, že je to špatné.
Jestli ne, proč mě biješ?
Ano, vyslechneme ty,|kdo slyšeli tvé rouhání.
Dobře!
Tak je vyslechněme.
Kouzly uzdravuje nemocné.
S pomocí démonů!
Viděl jsem to.
Vyhání démony s pomocí démonů.
Říká si židovský král!
Ne, říká si Syn Boží!
Řekl, že zboří chrám
a ve třech dnech jej opět vystaví.
Ještě horší věci!
Říkal, že je chléb života!
A že když nebudeme jíst|jeho tělo a pít jeho krev,
nezískáme věčný život.
Ticho!
Ten člověk vás všechny očaroval.
Buď podejte|důkaz o jeho proviněních,
nebo buďte zticha!
Celý ten proces|je jen pro zlost.
To, co jsem slyšel od svědků,|si bezduše protiřečí.
Kdo vůbec svolal|tohle shromáždění?
A ještě v tuhle noční hodinu?
Kde jsou ostatní členové rady?
Odveďte ho odsud!
Fraška.
Nic jiného to není, hanebná fraška!
Nemáš k tomu co říct?
Nic na ta obvinění neřekneš?
Ptám se tě,
Ježíši z Nazareta,
pověz nám, jsi Mesiáš,
Syn živého Boha?
Jsem.
A uvidíte Syna člověka|sedět po pravici Všemohoucího
a přicházet s oblaky nebeskými.
Rouhání!
Slyšeli jste ho.|Žádné svědky nepotřebujeme.
Váš rozsudek?|K čemu ho odsuzujete?
Smrt!
Neviděl jsem tě|ve společnosti toho Galilejce?
Ano! Jsi jeden z jeho učedníků!
Poznávám tě!
Buď zticha! Nikdy jsem se|s ním nesetkal. Neznám ho.
Ty jsi Petr.|Jeden z Ježíšových učedníků.
Neznám toho člověka! Mýlíte se!
Stůj! Stůj!
Tebe už jsem viděla!
Zadržte ho! Je to jeden z nich!
To se mýlíš!
Přísahám,|že toho člověka neznám.
Nikdy jsem ho neviděl.
Ať půjdeš kamkoliv,|Pane, já půjdu s tebou.
Do vězení i na smrt.
Amen, pravím ti,
dřív než kohout zakokrhá,
třikrát mne zapřeš.
Petře?
Ne, ne... zklamal jsem!
Zapřel jsem ho, matko.
Třikrát jsem ho zapřel.
Jdeme! Postarej se o to.
Nechte ho být. Je neškodný.
Pusťte ho!
Vem si ty stříbrné zpátky.
Tu máte!
Zhřešil jsem,|zradil jsem nevinnou krev.
Vezměte si své stříbrné zpátky.|Já je nechci.
Když myslíš, žes zradil|nevinnou krev, je to tvoje věc.
Vezmi si své peníze a jdi.
Jdi už!
Co se stalo? Je ti něco?
Podívejte se na jeho pusu.|Můžeme se na to podívat?
Potřebuješ pomoct?
Krvácí! Podívejte! Krev!
Nechte mě na pokoji,
vy malí satanášové!
On kleje!|Nejsi prokletý?
Je prokletý!
Ano, prokletí!|Nosí ho v sobě, podívejte!
Pozor! Jako kdyby mu z kostí|tryskal hořící olej.
Jděte ode mě pryč!|Nechte mě být!
Neodsuzuj toho Galilejce.
Je svatý.
Jenom tak na sebe|přivoláš nepříjemnosti.
Víš, co je podle mne|nepříjemné, Claudie?
Tahle páchnoucí výspa,|ta špinavá pakáž tam venku.
To vždycky trestáte vězně|už před rozsudkem?
Vladaři...
Jaká obvinění|proti tomu člověku vznášíte?
No...
Kdyby to nebyl zločinec,|nepředvedli bychom ho před vás.
Na to jsem se neptal.
Proč ho nesoudíte|podle svých zákonů?
Konzule, víte přece, že my|nikoho nesmíme odsoudit k smrti.
K smrti?
Co provedl ten člověk,|že zasluhuje takový trest?
Porušil náš sabat, konzule.
Pokračujte.
Podvrací národ,
káže hanlivé, odporné bludy.
Není to tentýž prorok,
kterého jste před pěti dny tak vítali?
Teď pro něj chcete smrt? Může mi|někdo ten protimluv vysvětlit?
Vaše Excelence, prosím...
Velekněz vám ještě neřekl|o největším zločinu tohoto muže.
Stal se vůdcem nebezpečné sekty,
která ho ctí jako syna Davidova.
Tvrdí o sobě, že je Mesiáš,
král přislíbený Židům.
Svým následovníkům zakázal|platit daň císaři, pane konzule.
Předveďte ho sem!
Jděte!
Napij se.
Ty jsi král židovský?
Ptáš se sám od sebe?
Nebo se mě ptáš proto,|že ti to o mně řekli jiní?
Proč bych se tě na to ptal sám?
Jsem snad Žid?
Tví veleknězi a tvůj|vlastní národ mi tě vydali.
Chtějí, abych tě nechal popravit.
Proč? Co jsi udělal?
Jsi král?
Moje království|není z tohoto světa.
Myslíš, že jinak by mí stoupenci|dopustili, abych ti byl vydán?
Takže jsi král?
Proto jsem se narodil.
Abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo slyší pravdu,|slyší můj hlas.
Pravda!
Co je pravda?
Vyslechl jsem toho vězně|a žádné viny na něm nenalézám.
Ten člověk je z Galileje, ne?
To je.
Tak to je poddaný krále Heroda.
Ať ho soudí Herodes.
Vladaři...
Předejte ho.
Ježíš Nazaretský!
Kde?
Kde je?
Tohle...
...je Ježíš Nazaretský?
Je pravda,|že jsi slepým vrátil zrak?
Žes vzkřísil lidi z mrtvých?
Odkud pochází tvá moc?
Jsi ten, jehož narození|bylo předpovězeno?
Odpověz mi!
Jsi král?
A co já? Uděláš pro mě malý zázrak?
Odveďte mi toho hlupáka z očí!
Žádným zločinem vinen není,|je to jen blázen.
Vzdejte mu poctu,|jaká bláznům patří!
Co je pravda, Claudie?
Zaslechneš ji,|poznáš ji, když zazní?
Ano, poznám.
Ty ne?
Jak?
Můžeš mi to říct?
Nechceš-li slyšet pravdu,|nikdo ti to nedokáže říct.
Pravda...
Chceš vědět,|jaká je moje pravda, Claudie?
Už jedenáct let potlačuji|v tomhle zapadákově vzpoury.
Když toho muže neodsoudím,|vyvolá vzpouru Kaifáš.
Když ho odsoudím, možná ji|vyvolají jeho přívrženci.
Každopádně dojde ke krveprolití.
Císař mě varoval, Claudie.|Dvakrát mě varoval.
Zapřísáhl se,|že příště už ta krev bude moje.
To je moje pravda!
Herodes ho odmítá odsoudit.|Vedou ho sem zpátky.
Budeme potřebovat posily.
Nechci vyvolat povstání.
K povstání už došlo.
Král Herodes na tomto|muži neshledal vinu.
Já také ne.
Mužstvo! Pozor na ten dav!
Ticho!
Nemáte žádnou úctu k našemu|římskému prokurátorovi?
Jak víte, každý rok vám|propouštím jednoho vězně.
Máme tu ve vězení|nechvalně proslulého vraha,
Barabáše.
Kterého z těch dvou|vám mám propustit?
Vraha Barabáše,
nebo Ježíše zvaného Mesiáš?
On není Mesiáš!|Je to podvodník! Rouhač!
Osvoboď Barabáše!
Ptám se vás znovu: kterého|z těch dvou vám mám propustit?
Osvoboď Barabáše!
Osvoboďte ho.
Co tedy mám učinit|s Ježíšem Nazaretským?
Nech ho ukřižovat!
Ne!
Dám ho zbičovat,
ale pak ho propustím.
Dohlédni na to, aby byl|přísně potrestán, Abenadere.
Ale nedopusť, aby ho zabili.
Mé srdce je připraveno, Otče.
Mé srdce je připraveno.
Můj synu,
kdy, kde, jak
se rozhodneš,|že toho chceš být zbaven?
Jestli vás svět má v nenávisti,
nezapomeňte, že ještě předtím|měl v nenávisti mě.
Nezapomínejte také,|že sluha není nad svého pána.
Když pronásledují mne,|budou pronásledovat i vás.
Nebojte se.
Přijde Utěšitel,
který zjeví pravdu o Bohu
a přijde od Otce.
Přestaňte!
Dost! Měli jste|nařízeno potrestat ho,
ne ho zbičovat k smrti!
Odneste ho.
Jděte!
Odneste ho pryč!
Veličenstvo...
Postarejte se o to.
Nádherný růžový keř.
Podívejte na něj...|Král červů!
Buď zdráv, červí králi!
Barva vhodná pro krále!
Přišli jsme ti vzdát čest.
Vůdce našeho bratrstva!
Hle, člověk.
Ukřižuj ho!
Copak to nestačí?|Pohleďte na něj.
Ukřižuj ho!
Mám ukřižovat vašeho krále?
Nemáme krále, jen císaře!
Promluv.
Mám moc tě ukřižovat
nebo tě dát propustit.
Nemáš nade mnou žádnou moc
kromě té, která ti byla dána shůry.
Proto ten,|kdo mě tobě vydal,
má větší vinu.
Jestli ho propustíš, vladaři,
nejsi císařův přítel.
Musíš ho ukřižovat!
To vy ho chcete ukřižovat,|ne já. Je to vaše věc.
Já nejsem vinen|krví tohoto člověka.
Abenadere,
udělej, co si přejí.
Jsem tvůj služebník, Otče,|a syn tvé služebnice.
Proč objímáš ten kříž, hlupáku?
No tak, Výso…
Renda shares this
21.4K
.
Libor Halik
Nevím, @Marty79 , já to sleduji na počítači.
Marty79
Dobry den. Prosim Vas, jaky format na mobilu podporuje soubory zde? Moc dekuji.
Libor Halik
Pokud je pravdou informace, že 1 z 2 velekněží (prapapežů) Kaifáš učinil pokání a dal se pokřtít, tak snad se stane i to, že 1 ze současných 2 papežů učiní pokání ze svých hříchů, z bludné polovíry až nevíry a pasivního (mlčením) i aktivního svádění miliard dnešních lidí k ateistické a pohanské bezbožnosti a k smrtelným hříchům cizoložstva, smilstva, tolerování nestydatého (ne)oblékání žen, …More
Pokud je pravdou informace, že 1 z 2 velekněží (prapapežů) Kaifáš učinil pokání a dal se pokřtít, tak snad se stane i to, že 1 ze současných 2 papežů učiní pokání ze svých hříchů, z bludné polovíry až nevíry a pasivního (mlčením) i aktivního svádění miliard dnešních lidí k ateistické a pohanské bezbožnosti a k smrtelným hříchům cizoložstva, smilstva, tolerování nestydatého (ne)oblékání žen, homosexu aj. nenormálních forem sexu a praktického tolerování potratů.
acer
Je zajímavé, že v nálezech od Mrtvého moře byla objevena v jedné nádobě také relikvie se zápisem, že jde o ostatek z těla zesnulého velekněze Kaifáše, který se později obrátil a přijat křest svatý. Ostatek byl uložen zároveň s částí jedné epištoly sv.,Pavla.
Libor Halik
Titulky: Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš, 53:5, 700 před Kristem. Petře. To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Mistře, co se ti stalo? Mám zavolat ostatní, Pane? Ne, Jane. Nechci, aby mě viděli takhle. Jsi v nebezpečí. Máme utéci, Mistře? Zůstaňte tu. Bděte, modlete se. Co se mu stalo? Zdá se, že má strach. Při večeři hovoři o …More
Titulky: Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izajáš, 53:5, 700 před Kristem. Petře. To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Mistře, co se ti stalo? Mám zavolat ostatní, Pane? Ne, Jane. Nechci, aby mě viděli takhle. Jsi v nebezpečí. Máme utéci, Mistře? Zůstaňte tu. Bděte, modlete se. Co se mu stalo? Zdá se, že má strach. Při večeři hovoři o nebezpečí... Zmínil se i o zradě a...Třicet. Třicet, Jidáši. Zněla tak dohod |mezi námi dvěma? Ano.
Kde?
Kde je?
Vyslyš mě, Otče.
Povstaň a zachraň mě.
Vyvleč mě z té sítě,|již mi nastražili.
Skutečně jsi přesvědčen o tom,
že jeden člověk dokáže|unést celé to břímě hříchu?
Hospodine, utíkám se k tobě.
V tebe věřím.
Ty jsi moje útočiště.
Říkám ti, že toto břímě|nedokáže nikdo unést.
Je příliš těžké.
Cena za záchranu jejich duší|je příliš vysoká.
Nikdo. Nikdy.
Ne.
Nikdy.
Otče, u tebe je možné všechno.
Chceš-li,|odejmi tento kalich ode mne...
Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.
Kdo je tvůj otec?
Kdo jsi ty?
Koho hledáte?
Hledáme Ježíše Nazaretského.
To jsem já.
Buď zdráv, Mistře.
Jidáši,
políbením zrazuješ Syna člověka?
Petře!
Vrať ho na místo.
Ti, kdo se chápou meče,|mečem zajdou.
Vrať ho na místo.
Malchusi, vstaň.
Máme ho. Jdeme!
Copak, Marie? Co se stalo?
Poslouchej...
"Co odlišuje tuto noc|ode všech ostatních nocí?"
"Byli jsme v Egyptě otroky,
ale Hospodin nás odtamtud vyvedl."
Zajali ho!
Každého, koho seženeš, slyšíš?|Na dvůr k veleknězi.
Rychle! Běž!
Stát! Ne tak rychle.
Tohle není oslava pro tebe,|pakáži bezzubá!
Petře...
Petře!
Co se to tu děje?
Tamhle. Zadržte je!
Oni ho zajali.
Potají. V noci. Abyste se o té jejich|nepravosti nedozvěděli.
Zadržte je!
Co tady povykuješ, ženská?
Koho že zajali?
Ježíše.
Ježíše Nazaretského.
Mlč! Buď zticha!
Je bláznivá.
Nějakého zločince. Předvedli|ho k výslechu, nic víc.
Porušil chrámové zákony.
Aha.
Radši mu jdi říct, že se|tu schyluje k dalším potížím.
Komu to mám říct?
Abenaderovi, ty blbče.
Hni sebou!
Jeď!
Ježíši...
Máš hlad?
Mám.
To je ale vysoký stůl!
Pro koho to je?
Pro jednoho boháče.
On jí rád vestoje?
Ne. On nejradši jí takhle.
Vysoký stůl, vysoké židle.
Ještě jsem to nedodělal.
Tohle se nikdy neujme.
Ne, to ne!
Sundej si tu špinavou zástěru,|než vejdeš dovnitř.
A umyj si ruce.
Už to začalo, Pane.
Staň se.
Pane, došlo k nepokojům u...
Co chceš uprostřed noci?
Omlouvám se.
Co se stalo?
Nepokoje u hradeb.
Kaifáš zatkl nějakého proroka.
Koho?
Nějakého Galilejce.
Farizeové toho člověka|zjevně nenávidí.
Galilejce? O kom to mluvíš?
Kdo je ten žebrák,|kterého nám sem přivádíš
v řetězech jako odsouzence?
To je Ježíš,|ten nazaretský buřič.
Ty jsi Ježíš Nazaretský?
Říká se, že jsi král.
Kde je to tvé království?
Ze kterého královského|rodu pocházíš?
Mluv nahlas!
Jsi jen syn nějakého|bezvýznamného tesaře, ne?
Někteří říkají, že jsi Eliáš.
Ale ten vystoupil|v ohnivém voze na nebe.
Proč něco neřekneš?
Přivedli tě sem jako rouhače.
Co tomu říkáš?
Obhajuj se.
Hovořil jsem ke všem otevřeně.
Učíval jsem v chrámě,|kde se scházíme všichni.
Zeptej se těch,|kteří slyšeli, co jsem říkal.
Tak se mluví s veleknězem?
Takhle drze?
Řekl-li jsem něco špatného,
prokaž, že je to špatné.
Jestli ne, proč mě biješ?
Ano, vyslechneme ty,|kdo slyšeli tvé rouhání.
Dobře!
Tak je vyslechněme.
Kouzly uzdravuje nemocné.
S pomocí démonů!
Viděl jsem to.
Vyhání démony s pomocí démonů.
Říká si židovský král!
Ne, říká si Syn Boží!
Řekl, že zboří chrám
a ve třech dnech jej opět vystaví.
Ještě horší věci!
Říkal, že je chléb života!
A že když nebudeme jíst|jeho tělo a pít jeho krev,
nezískáme věčný život.
Ticho!
Ten člověk vás všechny očaroval.
Buď podejte|důkaz o jeho proviněních,
nebo buďte zticha!
Celý ten proces|je jen pro zlost.
To, co jsem slyšel od svědků,|si bezduše protiřečí.
Kdo vůbec svolal|tohle shromáždění?
A ještě v tuhle noční hodinu?
Kde jsou ostatní členové rady?
Odveďte ho odsud!
Fraška.
Nic jiného to není, hanebná fraška!
Nemáš k tomu co říct?
Nic na ta obvinění neřekneš?
Ptám se tě,
Ježíši z Nazareta,
pověz nám, jsi Mesiáš,
Syn živého Boha?
Jsem.
A uvidíte Syna člověka|sedět po pravici Všemohoucího
a přicházet s oblaky nebeskými.
Rouhání!
Slyšeli jste ho.|Žádné svědky nepotřebujeme.
Váš rozsudek?|K čemu ho odsuzujete?
Smrt!
Neviděl jsem tě|ve společnosti toho Galilejce?
Ano! Jsi jeden z jeho učedníků!
Poznávám tě!
Buď zticha! Nikdy jsem se|s ním nesetkal. Neznám ho.
Ty jsi Petr.|Jeden z Ježíšových učedníků.
Neznám toho člověka! Mýlíte se!
Stůj! Stůj!
Tebe už jsem viděla!
Zadržte ho! Je to jeden z nich!
To se mýlíš!
Přísahám,|že toho člověka neznám.
Nikdy jsem ho neviděl.
Ať půjdeš kamkoliv,|Pane, já půjdu s tebou.
Do vězení i na smrt.
Amen, pravím ti,
dřív než kohout zakokrhá,
třikrát mne zapřeš.
Petře?
Ne, ne... zklamal jsem!
Zapřel jsem ho, matko.
Třikrát jsem ho zapřel.
Jdeme! Postarej se o to.
Nechte ho být. Je neškodný.
Pusťte ho!
Vem si ty stříbrné zpátky.
Tu máte!
Zhřešil jsem,|zradil jsem nevinnou krev.
Vezměte si své stříbrné zpátky.|Já je nechci.
Když myslíš, žes zradil|nevinnou krev, je to tvoje věc.
Vezmi si své peníze a jdi.
Jdi už!
Co se stalo? Je ti něco?
Podívejte se na jeho pusu.|Můžeme se na to podívat?
Potřebuješ pomoct?
Krvácí! Podívejte! Krev!
Nechte mě na pokoji,
vy malí satanášové!
On kleje!|Nejsi prokletý?
Je prokletý!
Ano, prokletí!|Nosí ho v sobě, podívejte!
Pozor! Jako kdyby mu z kostí|tryskal hořící olej.
Jděte ode mě pryč!|Nechte mě být!
Neodsuzuj toho Galilejce.
Je svatý.
Jenom tak na sebe|přivoláš nepříjemnosti.
Víš, co je podle mne|nepříjemné, Claudie?
Tahle páchnoucí výspa,|ta špinavá pakáž tam venku.
To vždycky trestáte vězně|už před rozsudkem?
Vladaři...
Jaká obvinění|proti tomu člověku vznášíte?
No...
Kdyby to nebyl zločinec,|nepředvedli bychom ho před vás.
Na to jsem se neptal.
Proč ho nesoudíte|podle svých zákonů?
Konzule, víte přece, že my|nikoho nesmíme odsoudit k smrti.
K smrti?
Co provedl ten člověk,|že zasluhuje takový trest?
Porušil náš sabat, konzule.
Pokračujte.
Podvrací národ,
káže hanlivé, odporné bludy.
Není to tentýž prorok,
kterého jste před pěti dny tak vítali?
Teď pro něj chcete smrt? Může mi|někdo ten protimluv vysvětlit?
Vaše Excelence, prosím...
Velekněz vám ještě neřekl|o největším zločinu tohoto muže.
Stal se vůdcem nebezpečné sekty,
která ho ctí jako syna Davidova.
Tvrdí o sobě, že je Mesiáš,
král přislíbený Židům.
Svým následovníkům zakázal|platit daň císaři, pane konzule.
Předveďte ho sem!
Jděte!
Napij se.
Ty jsi král židovský?
Ptáš se sám od sebe?
Nebo se mě ptáš proto,|že ti to o mně řekli jiní?
Proč bych se tě na to ptal sám?
Jsem snad Žid?
Tví veleknězi a tvůj|vlastní národ mi tě vydali.
Chtějí, abych tě nechal popravit.
Proč? Co jsi udělal?
Jsi král?
Moje království|není z tohoto světa.
Myslíš, že jinak by mí stoupenci|dopustili, abych ti byl vydán?
Takže jsi král?
Proto jsem se narodil.
Abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo slyší pravdu,|slyší můj hlas.
Pravda!
Co je pravda?
Vyslechl jsem toho vězně|a žádné viny na něm nenalézám.
Ten člověk je z Galileje, ne?
To je.
Tak to je poddaný krále Heroda.
Ať ho soudí Herodes.
Vladaři...
Předejte ho.
Ježíš Nazaretský!
Kde?
Kde je?
Tohle...
...je Ježíš Nazaretský?
Je pravda,|že jsi slepým vrátil zrak?
Žes vzkřísil lidi z mrtvých?
Odkud pochází tvá moc?
Jsi ten, jehož narození|bylo předpovězeno?
Odpověz mi!
Jsi král?
A co já? Uděláš pro mě malý zázrak?
Odveďte mi toho hlupáka z očí!
Žádným zločinem vinen není,|je to jen blázen.
Vzdejte mu poctu,|jaká bláznům patří!
Co je pravda, Claudie?
Zaslechneš ji,|poznáš ji, když zazní?
Ano, poznám.
Ty ne?
Jak?
Můžeš mi to říct?
Nechceš-li slyšet pravdu,|nikdo ti to nedokáže říct.
Pravda...
Chceš vědět,|jaká je moje pravda, Claudie?
Už jedenáct let potlačuji|v tomhle zapadákově vzpoury.
Když toho muže neodsoudím,|vyvolá vzpouru Kaifáš.
Když ho odsoudím, možná ji|vyvolají jeho přívrženci.
Každopádně dojde ke krveprolití.
Císař mě varoval, Claudie.|Dvakrát mě varoval.
Zapřísáhl se,|že příště už ta krev bude moje.
To je moje pravda!
Herodes ho odmítá odsoudit.|Vedou ho sem zpátky.
Budeme potřebovat posily.
Nechci vyvolat povstání.
K povstání už došlo.
Král Herodes na tomto|muži neshledal vinu.
Já také ne.
Mužstvo! Pozor na ten dav!
Ticho!
Nemáte žádnou úctu k našemu|římskému prokurátorovi?
Jak víte, každý rok vám|propouštím jednoho vězně.
Máme tu ve vězení|nechvalně proslulého vraha,
Barabáše.
Kterého z těch dvou|vám mám propustit?
Vraha Barabáše,
nebo Ježíše zvaného Mesiáš?
On není Mesiáš!|Je to podvodník! Rouhač!
Osvoboď Barabáše!
Ptám se vás znovu: kterého|z těch dvou vám mám propustit?
Osvoboď Barabáše!
Osvoboďte ho.
Co tedy mám učinit|s Ježíšem Nazaretským?
Nech ho ukřižovat!
Ne!
Dám ho zbičovat,
ale pak ho propustím.
Dohlédni na to, aby byl|přísně potrestán, Abenadere.
Ale nedopusť, aby ho zabili.
Mé srdce je připraveno, Otče.
Mé srdce je připraveno.
Můj synu,
kdy, kde, jak
se rozhodneš,|že toho chceš být zbaven?
Jestli vás svět má v nenávisti,
nezapomeňte, že ještě předtím|měl v nenávisti mě.
Nezapomínejte také,|že sluha není nad svého pána.
Když pronásledují mne,|budou pronásledovat i vás.
Nebojte se.
Přijde Utěšitel,
který zjeví pravdu o Bohu
a přijde od Otce.
Přestaňte!
Dost! Měli jste|nařízeno potrestat ho,
ne ho zbičovat k smrti!
Odneste ho.
Jděte!
Odneste ho pryč!
Veličenstvo...
Postarejte se o to.
Nádherný růžový keř.
Podívejte na něj...|Král červů!
Buď zdráv, červí králi!
Barva vhodná pro krále!
Přišli jsme ti vzdát čest.
Vůdce našeho bratrstva!
Hle, člověk.
Ukřižuj ho!
Copak to nestačí?|Pohleďte na něj.
Ukřižuj ho!
Mám ukřižovat vašeho krále?
Nemáme krále, jen císaře!
Promluv.
Mám moc tě ukřižovat
nebo tě dát propustit.
Nemáš nade mnou žádnou moc
kromě té, která ti byla dána shůry.
Proto ten,|kdo mě tobě vydal,
má větší vinu.
Jestli ho propustíš, vladaři,
nejsi císařův přítel.
Musíš ho ukřižovat!
To vy ho chcete ukřižovat,|ne já. Je to vaše věc.
Já nejsem vinen|krví tohoto člověka.
Abenadere,
udělej, co si přejí.
Jsem tvůj služebník, Otče,|a syn tvé služebnice.
Proč objímáš ten kříž, hlupáku?
No tak, Výsosti, pohyb!
Pomoz mi, ať se dostanu k němu.
Tudy.
Tudy, matko.
Matko...
Matko...
Jsem u tebe...
Jsem u tebe...
Vidíš, matko,|všechny věci činím nové.
Kdo je to?
Kdo?
To je matka toho Galilejce.
Jdeme!
Dělej!
Netrap se, dítě.
Netrap se.
Copak jste slepí?
Nevidíte, že už nemůže dál?
Pomozte mu!
Ty!
Ano, ty! Pojď sem!
Co po mně chcete?
Ten zločinec už nedokáže|sám nést dál svůj kříž.
Pomůžeš mu. Tak dělej!
Já nemůžu. Mně po tom nic není.|Najděte si někoho jiného.
Pomoz mu.|Je to svatý muž.
Dělej, co ti říkám.|A pohyb! Jdeme!
Tak dobře, ale nezapomínejte,
že jsem nevinný člověk, který|musí nést odsouzencův kříž.
Zůstaň tu.|Počkej tu na mě.
Dovol mi, můj Pane.
Kdo si myslíš, že jsi?
Kliď se odsud.
Nemožní lidé!
Udělejte tomu někdo přítrž.
Dost!
Nechte ho na pokoji.
Jestli toho nenecháte, už ten|kříž nepoponesu ani o krok.
Je mi jedno, co mi uděláte!
Dobrá, dobrá, tak půjdeme.
Nebudeme tu celou věčnost.|Jdeme!
Jdeme,
Žide!
Už tam budeme.
Už tam skoro jsme.
Už téměř dokonáno.
Slyšeli jste, že bylo řečeno:
"Milovati budeš bližního svého|a nenávidět nepřítele svého."
Já vám však pravím:
Milujte své nepřátele a modlete|se za ty, kdo vás pronásledují.
Budete-li milovat jen ty,|kdo milují vás,
jaká vás čeká odměna?
Já jsem dobrý pastýř.
Položím svůj život za své ovce.
Nikdo mi ho nebere,
ale já jej dávám sám od sebe.
Mám moc svůj život dát
a mám moc jej opět přijmout.
Takový příkaz jsem přijal|od svého Otce.
Už jdi, teď už můžeš jít.|Jdi! Dělej!
Už můžeš vstát.
Vstávejte, Veličenstvo.
Nemůžeš vstát?
Nebudeme tu s tebou věčnost.
Tak sebou pohni. Už jdeme.
Vstávejte, Výsosti.
Vy jste moji přátelé.
Nikdo nemá větší lásku než ten,|kdo položí život za své přátele.
Za krátký čas|už s vámi nebudu, mí přátelé.
Nemůžete přijít tam,|kam já odcházím.
Po svém odchodu vám|zde zanechám toto přikázání:
Milujte se.
Jako já jsem miloval vás,
i vy se milujte navzájem.
Věřte ve mne.
Já jsem ta cesta, pravda i život.
A nikdo nepřichází k Otci|než skrze mne.
Ještě víc...
Pitomci! Ukážu vám,|jak se to dělá.
Takhle!
Tak! Ne, do toho.|Takhle tu ruku roztáhni.
Otče, odpusť jim...
Otče, Otče,
můj Otče... můj Bože...
Nevědí... nevědí...
Hloupí parchanti!
Převraťte to dřevo na druhou stranu!
Vezměte a jezte.
Toto je mé tělo, které se za vás vydává.
Vezměte a pijte.
Toto je má krev,|která zpečeťuje smlouvu
a prolévá se za vás a za všechny|na odpuštění hříchů.
To čiňte na mou památku.
Jsi-li Syn Boží,|proč nezachráníš sám sebe?
Dokaž nám, že jsi ten,
za koho ses vydával.
Říkals, že dokážeš zbořit chrám
a ve třech dnech ho postavit,
a zatím ani nedokážeš|sestoupit z kříže.
Jestli je to Mesiáš,
ať tedy sestoupí z kříže,
abychom to viděli a uvěřili.
Otče, odpusť jim,
nevědí, co činí.
Poslouchej,
on se za tebe modlí.
My si to zasluhujeme, Gesmasi,
ale on ne.
Zhřešil jsem
a můj trest je spravedlivý.
Budeš v právu,|když mne odsoudíš.
Prosím tě, abys na mne pamatoval,|až přijdeš do svého království.
Amen, pravím ti,
dnes budeš se mnou v ráji.
Žízním.
Tělo mého těla,
srdce mého srdce.
Můj synu, nech mne umřít s tebou.
Ženo...
...hle, tvůj syn.
Synu, hle,
tvá matka.
Už zde nikdo nezůstal.
Nikdo, Ježíši!
Bože můj,
proč jsi mne opustil?
Dokonáno jest.
Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha.
Cassie! Pospěš si!
Je mrtvý!
Zajisti to!
UMUČENÍ KRISTA
www.titulky.com