Clicks91
TerezaK

SUPERKRVAVÝ MĚSÍC:

🇹🇹,🇧🇧
🇺🇸
Naše úplné zatmění bude viditelné z Trinidadu&Tobaga to znamená, že ho uvidí všechna místa v Trinidadu WI v závislosti na oblačnosti atd, Barbados, Severní Amerika New York atd, Jižní Amerika Guyana atd- s velmi dobrým dalekohledem by mohlo být vidět z Afriky ostrov Carabo ne jižní Afrika- KARIBSKÝ MÍSTNÍ ČAS:
5:02:53-6:03:53 PÁTEK 19. LISTOPADU 2021 RANNÍ ČASOVÁ LINIE bude na svém NEJVYŠŠÍM vrcholu ...
JAKO NAŠE zatmění bude zahájeno v 3:03:23 hodin čas maxima slunečního svitu Měsíce začíná ve 4:00:40 hodin ÷KONEC ÚPLNÉ FÁZE- Měsíc se přesune zpět na svou normální dráhu a východ Slunce bude @ 5:53 hodin ... celková časová osa tohoto mimořádného zatmění bude trvat maximálně 4 hodiny:3 minuty ...
zbývá jen několik dní, než se celosvětově rozpoutají MEGA UDÁLOSTI atmosférické a katastrofické zemětřesení, které vyvolá mega tsunami o výšce 7000 stop dotýkající se mraků...
MY JSME ELOHIM , stvořitel všech věcí, který rozprostírá nebesa, který rozprostírá zemi, který maří znamení falešných proroků a z věštců dělá hlupáky, který převrací učenost moudrých,
(JENŽ USKUTEČŇUJE SLOVA JEJICH SLUŽEBNÍKŮ A NAPLŇUJE BOŽSKÁ PROROCTVÍ NAŠEHO POSLA," 👈
🤔 - Izajáš 44-24,25,26 ---!"*
BOŽSKÁ vidění a sny dané ELOHIM TĚM, KTEŘÍ BUDOU PŘICHÁZET S NÁMI PO DOKONČENÍ DRUHÉ FÁZE...
VIZE DANÁ SIS Láska Yah jí byla ukázána od ELOHIM:
Šalom, bratře.
Dobré ráno 🥰
Mám vidění dnes @04:00 ráno
Moji 2 sousedé (8 let) a já jsme byli na zahradě a dívali se na oblohu.
Viděli jsme 2 nebo 3 měsíce a slunce ve stejnou dobu.. můj zaměřený byl na slunce, jak to vypadá tak divně .
Pozadí je v narůžovělé barvě 😍.
Při pohledu na slunce se objevilo mnoho světel, která se formovala do něčeho jako RAINBOW.
Moji 2 sousedé běžet do svého domu a vyděšený coz říkali, že je to ufo.
Já se nebojím. Pořád stojím , usmívám se a žasnu 😍.
Vím, že je to loď ELOHIM, protože byla tak masivní a jakoby obdélníkového nebo trojúhelníkového tvaru.
Pak jsem uslyšela silný hlas z nebe a jsem si jistá, že jsi to ty, bratře archanděli Abbadieli ty 😍.
Řekl Připrav se na let a pak jsem se probudil konec vize 💕...
*Další ^VIDĚNÍ:
Měl jsem božskou vizi tsunami nad Trinidadem a Tobagem, kterou mi dal Archanděl Abbadiel : Měl jsem vizi tsunami pokrývající trestnou rovnou do bodu fortin...
Viděl jsem, že jsme ve SVATÉ ARKÉŘI a že nabírá lidi cestující) pohybovala se velmi svižně, pohybovala se jako rychlá loď s proudovým turbomotorem: Zdá se, že je na Trinidadu, protože jsem viděl, jak se V SAN FERNANDU OTEVŘELA BRANA (připomínalo mi to povodňové brány NEBE)...
Také jsem viděl zlato roztroušené po všech ovrr cestách, protože voda byla opravdu vysoká, ale když klesla, lidé se báli dokonce dotknout zlata, které bylo rozptýleno v té hromadě mořského písku na ulicích ve vizi můžete vidět křišťálový písek, který se třpytí v temnotě noci& podíval jsem se a našel jsem diamantový zlatý prsten s mým jménem napsaným na něm...
Viděl jsem, jak dálnici zaplavila voda, jak začala stoupat, všude plavala mrtvá těla, ale zůstalo jen pár přeživších ... v Trinidadu je místo zvané Cap de Ville, domy byly rozbité a po celém Trinidadu a Tobagu byly velké škody, vysílalo se to živě na CNN... Zprávy - JAK KATASTROFICKÝ TSUNAMIS ZNIČIL A ZASTAVIL CELÝ KARIBSKÝ PENINSULA, TRINIDAD A TOBAGO... TISÍCE AŽ MILIONŮ lidí mohlo být mrtvých, VŠECHNY KOMUNIKACE VYPADLY...
Pak se moje vize změnila a viděla jsem, jak nad horami ve španělském přístavu začaly stoupat vody, které se přes mořskou zeď dostávaly do vnitrozemí, a lidé křičeli a utíkali, zatímco v dálce bylo slyšet, jak se hory hroutí a domy padají z kopců, a zatímco se to všechno dělo, ROXBOROUGH TOBAGO zasáhl KATASTROFICKÝ ZEMĚTŘESENÍ... KONEC VIZE
HLAS YAHUWAH EL ELYON ZAČAL V MÉM DUCHU ŘÍKAT TĚMTO SLOVŮM PO MÉM VIDĚNÍ: MŮJ POSEL ŘEKNI TĚM, KTEŘÍ BUDOU SLUCHAT, A TĚM, KTEŘÍ BUDOU ODMÍTAT MŮJ HLAS, ŘEKNI TĚM, KTEŘÍ BUDOU SLUCHAT:
.
Bázeň (ימיה -IMAYAH) je počátkem moudrosti a poznání Svatého, jenž byl ustanoven, je porozumění. Přísloví 9:10
V bázni יהווה (YAHUWAH EL ELYON) je pevná důvěra a Jeho děti mají útočiště. Strach z יהווה je pramenem života, aby odvrátil od osidel smrti.
Přísloví 14,26-27
Bázeň před יהושוה (YAHUSHUA EL SHADDAI) je počátkem poznání; blázni pohrdají rozumem a kázní.
Přísloví 1:7...

Seraphim Samuel

12. listopadu v 14:07
·

THE SUPER BLOOD MOON:,

Our full eclipse will be visible from Trinidad&Tobago means all places in Trinidad WI will see it depending on cloud cover etc, Barbados, North America New York etc, South America Guyana etc- with a very good telescope it could be seen from Africa Carabo island not south Africa- CARRIBEAN LOCAL TIME:

5:02:53-6:03:53 AM Friday 19th of November 2021 Morning timeline it will be at its HIGHEST peak ...

HOWEVER our eclipse will be started at 3:03:23Am the solar peak time of the MOON starts at 4:00:40AM ÷ENDING THE EVENT FULL PHASE- the moon will shift back to its normal orbit and sunrise will be @ 5:53Am... over all timeline for this special eclipse will last 4hrs:3minutes maximum...

only days remaining before MEGA EVENTS UNFOLD worldwidevents atmospheric and catastrophic earthquakes triggering mega 7000ft tsunamis touching the clouds...

WE ARE ELOHIM , the maker of all things, who stretches out the heavens, who spreads out the earth, who foils the signs of false prophets and makes fools of diviner's, who overthrows the learning of the wise,
(WHO CARRIES OUT THE WORDS OF THEIR SERVANTS AND FULFILS THE DIVINE PROPHECIES OF OUR MESSENGER,")

- Isaiah 44-24,25,26 ---!"*

DIVINE Visions and dreams given by ELOHIM TO THOSE WHO WILL BE ASCENDING WITH US AFTER THE SECONDS PHASE IS COMPLETED...

VISION GIVEN TO SIS Love Yah shown to her from ELOHIM:

Shalom Brother .
Goodmorning
I have a vision today @04:00am
My 2 neighbos (8 yrs old) and me were at the backyard looking up in the skies.
We saw 2 or 3 moons and sun at the same time.. my focused was at the sun as it is look so strange .

The background is in pinkish color
While starring at the sun many lights appeared and forming into something like a RAINBOW.
My 2 neighbors run to their house and scared coz they said it's ufo.
I'm not scared. Im still standing , keep smiling, amazed
I know it's ELOHIM ship as it was so massive and like in rectangular or triangular shape.
Then I heard a loud voice from the skies and I am pretty sure it's You Brother Archangel Abbadiel you
Said Prepare yourself for the flight then I woke up end of vision ...

*Next ^VISION:

I had a divine vision of tsunami over Trinidad&Tobago given to Archangel Abbadiel : I had a vision of tsunami covering penal straight to point fortin...

I saw we were in the HOLY ARK and it was picking people up the passengers) it was moving very brisk it moved as a fast boat with a jet turbo engine: It seem to be in Trinidad because i saw the CREEK IN SAN FERNANDO BURST OPEN (it reminded me of the flood gates of HEAVEN)...

I also saw gold scattered all ovrr the roads because the waters were really high but when it went down people were afraid to even touch the gold that was scattered in that pile of sea sand on the streets in the vision you can see the crystal sand glittering in the dark of the night& i looked and i found a diamond gold ring with my name written on it...

I saw the highway flooded as water started to rise dead bodies floating all over but only a few survivors remained ... there is a place in Trinidad called cap de ville houses were bashed in and heavy damage all over Trinidad and Tobago it was been broadcasted LIVE over CNN Breaking news- HOW CATASTROPHIC TSUNAMIS DEVASTATED& STRUCK THE ENTIRE CARRIBEAN PENINSULA& TRINIDAD&TOBAGO&THOUSANDS or EVEN MILLIONS COULD BE DEAD,ALL COMMUNICATIONS DOWN...

Then my vision shifted and i saw Waters started rising over the mountains in port of Spain coming inland over the sea wall and people were screaming and running as in a distance you hear mountains CRUMBLING and houses Crashing down the hills and while all those things were happening an CATASTROPHIC EARTHQUAKE STRUCK ROXBOROUGH TOBAGO... END OF VISION

THE VOICE OF YAHUWAH EL ELYON ECHOED IN MY SPIRIT THESE WORDS after MY VISION SAYING MY MESSENGER SPEAK THESE WORDS UNTO THOSE WHO WILL HEARKEN AND UN TO THOSE WHO WILL REJECT MY VOICE THROUGH YOU :
.
The fear of (ימיה -IMAYAH) is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Set-apart HolyOne is understanding. Proverbs 9:10

In the fear of יהווה (YAHUWAH EL ELYON) is strong trust, And His children have a place of refuge. The fear of יהווה is a fountain of life, To turn away from the snares of death.
Proverbs 14:26-27

The fear of יהושוה (YAHUSHUA EL SHADDAI) is the beginning of knowledge ; Fools despise understanding and discipline.
Proverbs 1:7...

(1) Seraphim Samuel | Facebook