Clicks500
Otčenáš
3

Která církev je ta pravá?

Tuto otázku jsem během svého života slyšel snad tisíckrát.
Ne, není to ani církev římskokatolická, ani pravoslavná, ani protestantská. Ježíšova Církev není lidský spolek s lidskými pravidly. Ježíš postavil svou Církev na skále, tou skalou ale není apoštol Petr. Skalou je sám Ježíš, dokonalý člověk, dokonalý obraz Boží. On sám je duchovní skalou, na které každý učedník staví svůj dům.
Nemůžete čekat od spolků, které vznikaly a vznikají z lidsky přízemních důvodů, že vám, zájemcům o učednictví budou přednášet Boží Slovo tak, abyste rozuměli. Právě naopak. Sám Ježíš k nezralým lidem hovořil pouze v podobenstvích, tak, aby mu nerozuměli. Jak je psáno ve svatém Písmu, svým učedníků podobenství dodatečně vysvětloval.
Ježíšova Církev je Cesta, tedy pouť. Žádný poutník nezůstává na jednom místě, kráčí za svým Učitelem, za Ježíšem. Na Cestě proto nemáme žádné kostely, žádná biskupská, světsky mocenská sídla. Naši biskupové jsou skutečnými biskupy – dohlížiteli (viz význam slova episkop). Jsou to pomocníci.
O tom, kdo je na Cestě, nerozhodují lidé, ale Bůh.
Pokud chce někdo vstoupit na Cestu, tzn. následovat Ježíše (kdo se chce stát dokonalým, ať se poučí z tohoto příběhu -
16A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl: „Učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život?“ 17On mu řekl: „ Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý: Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ 18Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „ Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, 19cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. “ 20Mladík mu řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“ 22Když mladík uslyšel toto slovo, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku. 23Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý do království Nebes vejde těžko. 24Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ 25Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali: „Kdo tedy může být zachráněn?“ 26Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ 27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všechno a vydali se za tebou. Co tedy budeme mít?“ 28Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy, usednete také vy, kteří jste mne následovali, na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele. 29A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a získá věčný život. 30Mnozí první budou poslední a poslední první.“ Mt 19. kapitola
Otčenáš
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista.
26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na …More
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista.
26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26-33
Otčenáš
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na …More
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na pravou stranu mezi své ovce.
Otčenáš
Pán Ježíš nestojí o návštěvníky kostelů, ani o plané posluchače. Chce učedníky. Chce učedníky ve své Církvi - na Cestě. Pán Ježíš chce, abyste se u něho učili dokonalosti.
Ve světských spolcích slepí vedou slepé. Živé Boží Slovo ve vašich srdcích nepromluví. Jste tělesní lidé, kteří zůstávají pouze sami sebou - tělesnými lidmi.
18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc …More
Pán Ježíš nestojí o návštěvníky kostelů, ani o plané posluchače. Chce učedníky. Chce učedníky ve své Církvi - na Cestě. Pán Ježíš chce, abyste se u něho učili dokonalosti.
Ve světských spolcích slepí vedou slepé. Živé Boží Slovo ve vašich srdcích nepromluví. Jste tělesní lidé, kteří zůstávají pouze sami sebou - tělesnými lidmi.
18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:18-20
Ještě jste neudělali první krok. Nezbavili jste se všeho a nevykročili jste za Ježíšem. Nejste učedníci. Jste katolíci, protestanté, pravoslavní a tak podobně, ale ne učedníci Pána Ježíše Krista.