Otčenáš
3500
Otčenáš
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista.
26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na …More
Prodání všeho majetku a rozdání chudým, je podmínkou k následování Pána Ježíše Krista.
26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26-33
Otčenáš
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na …More
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na pravou stranu mezi své ovce.
Otčenáš
Pán Ježíš nestojí o návštěvníky kostelů, ani o plané posluchače. Chce učedníky. Chce učedníky ve své Církvi - na Cestě. Pán Ježíš chce, abyste se u něho učili dokonalosti.
Ve světských spolcích slepí vedou slepé. Živé Boží Slovo ve vašich srdcích nepromluví. Jste tělesní lidé, kteří zůstávají pouze sami sebou - tělesnými lidmi.
18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc …More
Pán Ježíš nestojí o návštěvníky kostelů, ani o plané posluchače. Chce učedníky. Chce učedníky ve své Církvi - na Cestě. Pán Ježíš chce, abyste se u něho učili dokonalosti.
Ve světských spolcích slepí vedou slepé. Živé Boží Slovo ve vašich srdcích nepromluví. Jste tělesní lidé, kteří zůstávají pouze sami sebou - tělesnými lidmi.
18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ Mt 28:18-20
Ještě jste neudělali první krok. Nezbavili jste se všeho a nevykročili jste za Ježíšem. Nejste učedníci. Jste katolíci, protestanté, pravoslavní a tak podobně, ale ne učedníci Pána Ježíše Krista.