Exaltation de la Sainte Croix

Exaltation de la Sainte Croix
Σταυρὸς ἀνυψούμενος, τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος, τὸ πάθος τὸ ἄχραντον, ἀνυμνεῖν προτρέπεται κτίσιν ἅπασαν· ἐν αὐτῷ κτεὶνας γάρ, τὸν ἡμᾶς κτείναντα, νεκρωθέντας ἀνεζώωσε, καὶ κατεκάλλυνε, καὶ εἰς οὐρανοὺς πολιτεύεσθαι, ἠξίωσεν ὡς εὔσπλαγχνος, δι᾿ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος· ὅθεν γεγηθότες, ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν αὐτοῦ μεγαλύνωμεν, ἄκραν συγκατάβασιν.

La Croix exaltée invite l'entière création à chanter la Passion immaculée de celui qui y fut élevé ; sur elle en effet il mit à mort notre meurtrier, ressuscita les morts et leur rendit la première beauté pour en faire les citoyens de la céleste patrie, dans sa miséricorde et son extrême bonté ; aussi dans l'allégresse exaltons le nom du Seigneur et magnifions sa condescendance infinie.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
Louez le Seigneur toutes les nations, louez-le tous les peuples. (Psaume 116)

Μωσῆς προετύπου σε, χεῖρας ἐκτείνας εἰς ὕψος, καὶ κατατροπούμενος, Ἀμαλὴκ τὸν τύραννον, Σταυρὲ τίμιε, τῶν πιστῶν καύχημα, Ἀθλητῶν στήριγμα, Ἀποστόλων ἐγκαλλώπισμα, Δικαίων πρόμαχε, πάντων τῶν Ὁσίων διάσωσμα· διὸ σε ἀνυψούμενον, βλέπουσα ἡ κτίσις εὐφραίνεται, καὶ πανηγυρίζει, δοξάζουσα Χριστὸν τὸν διὰ σοῦ, τὰ διεστῶτα συνάψαντα, ἄκρᾳ ἀγαθότητι.

Etendant les mains vers le ciel et faisant fuir Amalec le tyran, Moïse te préfigura, précieuse Croix, fierté des croyants et soutien des Martyrs, ornement des Apôtres, salut des Justes et de tous les Saints ; aussi, à la vue de ton exaltation, se réjouit l'entière création en cette fête glorifiant le Christ qui dans son extrême bonté grâce à toi réunit ce qui était divisé.

Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Car sa miséricorde est affermie sur nous, et la vérité du Seigneur demeure dans l'éternité. (Psaume 116)

Σταυρὲ πανσεβάσμιε, ὃν περιέπουσι τάξεις, Ἀγγέλων γηθόμεναι, σήμερον ὑψούμενος, θείῳ νεύματι, ἀνυψοῖς ἅπαντας, τοὺς κλοπῇ βρώσεως, ἀπωσθέντας καὶ εἰς θάνατον, κατολισθήσαντας· ὅθεν σε καρδίᾳ καὶ χείλεσι, πιστῶς περιπτυσσόμενοι, τὸν ἁγιασμὸν ἀρυόμεθα· Ὑψοῦτε βοῶντες, Χριστὸν τὸν ὑπεράγαθον Θεόν, καὶ τὸ αὐτοῦ προσκυνήσατε, θεῖον ὑποπόδιον.

Ô vénérable Croix, toi qu'entourent les chœurs des Anges dans la joie, en ce jour exaltée, tu relèves divinement tous ceux que la nourriture dérobée fit chasser du Paradis et précipiter dans la mort; aussi, t'embrassant de cœur et de lèvres, fidèlement nous puisons en toi la sanctification et nous chantons: Exaltez le Christ, le Dieu de suprême bonté, et prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.

Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη, τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι᾿ οὗ γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη· τὸν γὰρ Προπάτορα Ἀδάμ, ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ δελεάζεται· καὶ πίπτει κατενεχθεὶς πτῶμα ἐξαίσιον, ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος, Αἵματι Θεοῦ, ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται· καὶ κατάρα λέλυται, καταδίκης δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ τοῦ δικαίου κατακριθέντος· ξύλῳ γὰρ ἔδει τὸ ξύλον ἰάσασθαι, καὶ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς, τὰ ἐν ξύλῳ λῦσαι πάθη τοῦ κατακρίτου. Ἀλλὰ δόξα Χριστὲ Βασιλεῦ, τῇ περὶ ἡμᾶς σου φρικτῇ οικονομίᾳ δι᾿ ἧς ἔσωσας πάντας, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Venez, tous les peuples, prosternons-nous devant le bois béni par lequel nous vint l'éternelle justice ; car celui qui par le bois séduisit notre premier Père Adam s'est laissé prendre au piège de la Croix ; en quelle immense chute est entraîné celui qui imposa sa tyrannie au roi de la création ! Dieu lui-même par son sang efface le venin du serpent, et la malédiction d'une juste condamnation est annulée par l'injuste jugement qui condamne l'innocent ; c'est par le Bois que le bois devait être guéri et c'est par la Passion de l'Impassible que devaient être détruites les souffrances de celui qui avait été condamné à cause d'un arbre. Gloire à ton œuvre de salut : par elle, ô Christ Roi, tu as sauvé l'univers dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes.
Romano Pasquino
Parmi les grands sanctuaires en l'honneur de la Sainte Croix, peu de Français connaissent celui de Caravaca de la Cruz (Murcie, Espagne). Le site officiel du sanctuaire étant actuellement inaccessible, se contenter de : Basílica de la Vera Cruz - Wikipedia, la enciclopedia libre
Brigitte Marie Michellod
C'est magnifique, bouleversant , édifiant et merci aussi pour la superbe image de la Sainte Cène en forme de croix