Syn člověka

Ano úryvky z Písma Svatého Knihy Henoch vás tak rozhodily,
že budete muset konat pokání.
(Boží slovo na den 17.11. A.D. 2021)
Nebudete - dál budete hřešit proti učedníkům Kristovým.

ZDE O SYNU ČLOVĚKA-což mě velmi potěšilo, Pán Ježíš věděl kde je o Něm řeč v Písmech Svatých /které Řím vyřadil/

Kapitola 46
1. Uviděl jsem tam jednoho, jenž byl Hlavou dnů a jehož vlasy byly bílé jako vlna; s ním byla ještě jiná bytost, jež měla lidskou tvář plnou dobroty, jako mají svatí.

2. I zeptal jsem se anděla, který mě doprovázel a ukazoval mi všechny skryté věci, na tohoto Syna člověka, kdo to je, odkud přišel a proč jde spolu s Hlavou dnů.

3. On mi odpověděl: "Toto je Syn člověka, Spravedlivý, u něhož spravedlnost bydlí, a který vyjevuje všechna tajemství toho, co je skryto, neboť Pán duchů ho vyvolil. Jeho podíl před Pánem duchů navždy předčil vše bezúhonností.

4. A tento Syn člověka, kterého jsi právě spatřil, pozvedne krále a mocné z jejich stolic a silné z jejich trůnů. Povolí otěže silných a na prach rozdrtí zuby hříšníků

Kniha Henochova 1. + 2.

62/
5. Část se jich bude dívat na ostatní, bude naplněna hrůzou, svěsí hlavu a zachvátí ji bolest, až spatří onoho Syna člověka, jak sedí na trůnu své slávy.

6. Králové a mocní, všichni, kdo ovládají zemi, budou oslavovat, velebit a vyvyšovat toho, který nade vším vládne a jenž zůstával skryt.

7. Neboť Syn člověka byl před ním skryt a Nejvyšší ho ochránil v přítomnosti své moci a zjevil ho vyvoleným.

8. Bude svoláno shromáždění vyvolených a svatých a v onen den budou všichni vyvolení stát před ním.

9. Všichni králové a mocní a vysoce postavení, ti, kdo ovládají zemi, padnou před ním na tvář. Budou ho uctívat a vkládat naději v onoho Syna člověka a budou ho pokorně prosit a úpěnlivě se u něho dožadovat milosti.

63/

11. Poté se jejich tvář naplní temnotou a hanbou před Synem člověka a oni budou zapuzeni od jeho tváře a před jeho tváří bude mezi nimi zůstávat meč.

69/
26. Nastala mezi nimi veliká radost. Chvalořečily a velebily a vynášely Pána, protože jim bylo zjeveno jméno Syna člověka.

27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí.

28. Budou spoutáni řetězy a ve svém zkázonosném shromáždění uvězněni. Všechna jejich díla zmizí z povrchu země.

29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy; všechno zlé před jeho tváří zmizí a odejde; slovo Syna muže však bude před Pánem duchů silné. Toto je třetí Henochovo podobenství.

69/
26. Nastala mezi nimi veliká radost. Chvalořečily a velebily a vynášely Pána, protože jim bylo zjeveno jméno Syna člověka.

27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí.

28. Budou spoutáni řetězy a ve svém zkázonosném shromáždění uvězněni. Všechna jejich díla zmizí z povrchu země.

29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy; všechno zlé před jeho tváří zmizí a odejde; slovo Syna muže však bude před Pánem duchů silné. Toto je třetí Henochovo podobenství.
.......
1. Stalo se poté, že jeho živoucí jméno bylo vyneseno vzhůru k Synu člověka a k Pánovi duchů od těch, kteří bydlí na zemi.
/hehoch/
14. On přišel ke mně, pozdravil mě a oznámil mi: "Ty jsi Synem muže; jsi zrozen ku spravedlnosti a spravedlnost na tobě spočívá. Spravedlnost Hlavy dnů tě neopustí."

17. Se Synem člověka budou spravedliví v pokoji po mnoho dní. Jeho cesta je bezúhonná pro spravedlivé ve jménu Pána duchů na věky věků.
Martina Bohumila Lutherová
27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí./t.j. řkc a její globální spojenci,NWO/
Martina Bohumila Lutherová
Příjd´Synu člověka náš Králi a Spasiteli!
29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy; všechno zlé před jeho tváří zmizí a odejde; slovo Syna muže však bude před Pánem duchů silné. Toto je třetí Henochovo podobenství.
(Syn muže = Henoch)
2 more comments from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
26. Nastala mezi nimi veliká radost. Chvalořečily a velebily a vynášely Pána, protože jim bylo zjeveno jméno Syna člověka.
27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí.
28. Budou spoutáni řetězy a ve svém zkázonosném shromáždění uvězněni. Všechna jejich díla zmizí z povrchu země.
More
26. Nastala mezi nimi veliká radost. Chvalořečily a velebily a vynášely Pána, protože jim bylo zjeveno jméno Syna člověka.
27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí.
28. Budou spoutáni řetězy a ve svém zkázonosném shromáždění uvězněni. Všechna jejich díla zmizí z povrchu země.
29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy; všechno zlé před jeho tváří zmizí a odejde; slovo Syna muže však bude před Pánem duchů silné. Toto je třetí Henochovo podobenství.
Martina Bohumila Lutherová
Jsem u 62, kapitoly a postupně budu vybírat uryvky s tímto
titulem Svého Spasitele Ježíš Krista jako Syn člověka -
z které měli a mají římané hnačku.