amarillo
1191.8K
Tragédia celibátu - mŕtva manželka. Cieľom tejto publikácie je analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli …More
Tragédia celibátu - mŕtva manželka.

Cieľom tejto publikácie je analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli k dnešnému stavu absolutizácie celibátu.

Cieľom tejto publikácie je vyzdvihnutie manželstva a rodiny v spojitosti so sviatosťou kňazstva, analýza koreňov znevažovania manželstva v histórii Rímskokatolíckej cirkvi a pomenovanie zásadných negatívnych faktorov, ktoré prispeli k dnešnému stavu odstavenia ženatých od možnosti prijať presbyterát alebo episkopát. Žijúce manželky týchto mužov sú k prijatiu svätenia zásadnou prekážkou. Medzi apoštolmi a neskôr v klére boli ženatí a celibátni. Kňazská služba je kompatibilná s rodinným životom aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Hlavný dôvod pre svätenie ženatých mužov je ontologický, nie praktický.

Tragédie celibátu – mrtvá manželka má ambíciu stimulovať diskusiu o svätení ženatých mužov vo vnútri Cirkvi a dosiahnuť rovnocennosť ženatých kňazov s celibátnymi. Začatý proces dekontaminácie sexuality bude zavŕšený, až keď sa aj ženatý kňaz bude môcť stať biskupom. Ženatí muži prijímali kňazstvo za života svojich manželiek a slúžili ako kňazi miestnej kresťanskej komunite. Od 12. storočia je ženatý rímskokatolík túžiaci po kňazstve „čakateľom“ na smrť svojej manželky, ktorá ho diskvalifikuje a robí ho nevhodným kandidátom. Ježiš volal do radov apoštolov aj ženatých mužov milujúcich svoje zákonité manželky. Kresťanstvo sa „narodilo“ do systému rozlišovania čistého – nečistého v rámci manželskej intímnej lásky. Negatívna teológia manželskej sexuality prenikala do kresťanstva z antických filozofií, dobových náboženstiev alebo zo starozákonných predpisov o kultovej čistote. Kresťanstvo negatívne ovplyvnil Platón, stoicizmus, novoplatonizmus, novopytagorejizmus, kynizmus, manicheizmus a gnosticizmus. Ak sa k problematike manželskej intímnej lásky negatívne nevyjadroval Starý zákon, tak sa prísne morálne normy preberali z antického prostredia a naopak. Platónsky dualizmus slávi v kresťanstve svoj úspech.

Kresťanstvo sa formovalo v nepriaznivej atmosfére voči manželskej láske. Absorbovalo predkresťanský odvrat od tela. V snahe byť akceptované sa prispôsobuje grécko-rímskemu svetu v rešpektovanej askéze, súperí o prestíž, ktorú samo podstatne spoluvytvára. Súťaženie medzi pohanstvom a kresťanstvom núti kresťanov k askéze, ktorá bola prioritou a identifikačným znakom. Olympiacum – preteky „kto z koho“ vyhrávajú celibátnici nad manželským stavom. Dejiny kresťanskej fascinácie askézou sú dejinami umierajúcej manželskej erotiky. Platonizujúcu líniu kresťanskej teológie predstavujú Tertulián, Origenes, kapadócki otcovia, Ambróz, Augustín, Hieronym, Gregor Veľký, Peter Damiani a ďalší. Platónova negatívna telológiaprojektovala kresťanskú teológiu manželstva. Kresťanský stredovek devalváciu tela a defraudáciu manželstva završuje zamedzením prístupu k sviatosti kňazstva. Sexualita kontaminuje. Rozkoš je hriech. Manželské sebadarovanie je morálnym poškvrnením. Kresťanský hérós začal byť mimo manželstva žijúci askéta. Poškvrnenie trpené v rámci manželstva je dobré akurát tak pre jednoduchých veriacich, ale nie pre vyššiu triedu klerikov. Kategória čistýchklerikov vládla kategórii nečistých. Kastu čistých bolo treba stoj čo stoj zachovať. Proti manželstvu diakonov, kňazov a biskupov sa v ranom a začiatkom vrcholného stredoveku viedol boj, aby si celibátni klerici voči mocným veľmožským rodom udržali výsady, monopol a imunitu. Zamedzenie prijatia presbyterátu alebo episkopátu ženatým mužom počas života ich manželiek bolo súčasťou veľkého boja 11. a prvej polovice 12. storočia: Kto je viac − biskup alebo knieža? Znevažovanie manželstva a praktické odmietnutie spájania tejto sviatosti s kňazstvom bolo súčasťou veľkej psychickej revolúcie. Existuje lepšia bariéra, ktorá by mohla byť postavená medzi klérus a laikov, ako sexualita?

Židovský model otca a manžela vykonávajúceho kult sa v kresťanstve úplne stratil vplyvom antickej mentality vyvyšovania celibátnika. Pre stredovekých mníšskych reformátorov je najväčším hriechom telesná rozkoš. Popiera sa sakramentálna povaha manželstva. Staroveké a stredoveké cirkevné autority sa pozerali na manželskú sexualitu pohrdlivo. Genitálie a telo sú svätými a čistými len vtedy, keď sa manželsky nepoužívajú.

Antický svet by kresťanmi pohŕdal pre ich prvotné autority, keby boli apoštoli kontaminovaní slasťou v manželskom intímnom sebadarovaní, preto boli ideologicky potrebnejší čisto celibátni vodcovia kresťanských komunít. Ženatí apoštoli ako manželia a otcovia doteraz striktne nie sú vyzdvihovaní ako vzory v týchto rolách. Potláčanie manželskej kňazskej, biskupskej, či pápežskej lásky v umení alebo v prácach historikov jestvuje v Cirkvi dodnes. Ježiš však nemohol pokladať prípadné deti z manželstiev apoštolov za deti hriechu. Zablokovanie sa pre hĺbku krásy spojenia sviatostí manželstva a kňazstva je dôsledkom negatívnej teológiemanželskej sexuality. Manželská intimita ako nečistota je hlboko zakorenená paradigma, ktorú definitívne prekoná až svätenie ženatých mužov. Princíp radikálneho rozporu medzi láskou Boha a láskou človeka, princíp negatívnej teológie tela dostáva definitívny smrteľný úder encyklikou Benedikta XVI. Deus caritas est. Praktickým naplnením bude až svätenie ženatých mužov za kňazov a biskupov Rímskokatolíckej cirkvi.

Promiskuitné a pedofilné aféry kléru ako dôsledok monopolu celibátu (svätá arogancia) a nesvätenia ženatých sú katastrofou pre Cirkev od čias Gregora VII. Vylúčenie otcov rodín a manželov z radov kňazstva prinieslo Rímskokatolíckej cirkvi mnoho bolestí, okrem iného v podobe odpornej pedofílie. Predsedajúca v láske má výlučne celibátnych členov duchovenstva, ktorí sa dopúšťajú zneužívania detí a pritom celibátne vedenie Rímskokatolíckej cirkvi stále odmieta svätenie ženatých mužov za kňazov a biskupo
v, ktoré by prečistilo vzduch.

Kňazstvo je jediná sviatosť v dejinách, ktorej vysluhovanie sa pre istú skupinu veriacich zastavilo a odmietlo. Cirkev radšej nechá ľudí bez nedeľného slávenia Eucharistie, akoby mala vysvätiť ženatých mužov. Rímskokatolícka cirkev by sa mala učiť spiritualitu Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá ostala otvorená pre ženatých mužov, teda otvorená Ježišovmu modelu konania pri výbere apoštolov. Muž prežívajúci manželskú lásku nevysluhuje inú Eucharistiu ako celibátnik. Ak je celibátnik kňazom vyššej kvality, ide o relikt stredovekej dualistickej mentality. Ježišovi bola monopolizácia celibátu cudzia, jeho klérus bol pestrý. Peter nebol pre Ježiša kvôli manželstvu špinavý, ani apoštolom druhej kategórie. Kristus celibátnika Jána miloval, ale Cirkev zveril ženatému Petrovi. Ak by mali ženatí apoštoli v deň Poslednej večere manželské splynutie, odmietol by im Ježiš dať seba samého v Eucharistii?

Rímskokatolíckych kňazov a biskupov čaká veľká úloha: v radosti sa identifikovať so svojím celibátom po boku ženatých kňazov a biskupov, ako dokladá tradícia Cirkvi. Ich ženatí kolegovia budú prežívať plnosť manželskej lásky, ktorá sa nebude brať ako mravné poškvrnenie. Podľa súčasného Kódexu kánonického práva Latinskej cirkvi (can. 1047) Boží projekt manželstva je iregularitou a manželka jednoduchou prekážkou (can. 1042). Pre Ježiša a Cirkev prvého tisícročia to bolo inak. Elitarizmus rímskokatolíckych duchovných niekedy znamená pohodlné užívanie si na celibátnom tróne, ktorý je mimoriadne, až nekristovsky ďaleko od obyčajných ľudí. Ženatý kňaz nebude alter Christus v menšej miere ako celibátny. Napodobní Učiteľa znížením sa k laikom.

Prvotné kresťanské spisy (biblické aj mimobiblické) neobsahujú polaritu medzi manželskou intímnou láskou a Eucharistiou. Polarita sa objavuje až v neskorších textoch, ktoré už boli poznačené stoicizmom, či návratom k starozákonnej kultovej nečistote. Najsvätejšia čistota a špina manželskej sexuality sú nekompatibilné. Z prijímania Eucharistie vylučovala aj menštruácia. Legitímne ženatý kňaz, ktorý má manželské intímne sebadarovanie, sa stáva nehodným svojho stavu. Manželská intímna láska nie je hodná Boha, nie je hodná Eucharistie, nie je hodná kňaza.

Stredovekej panovníckej moci a systémuríšskej cirkvi v Rímsko-nemeckej ríši špeciálne vyhovovala monopolizácia celibátneho stavu v klére na úkor ženatých. Panovník potreboval sakralizovať svoju pozíciu. Cez kňazstvo sa mohol ženatý muž dostať k slobodnému stavu. Mnohí kňazi – otcovia rodín sa snažili zabezpečiť slobodný stav aj pre svojich potomkov, čo narážalo na tvrdý odpor vtedajšej šľachtickej a celibátno-klerickej moci. Vylúčenie ženatých mužov z radov duchovenstva vyhovovalo aj svetskej spoločnosti, ktorá sa bála konkurencie klerikálnych dynastií. Člen katedrálnej kapituly nemohol splodiť legitímneho potomka, aby sa obmedzilo rozrastanie dynastických rodín. Boj šľachty a kléru sa končí víťazstvom kléru. Ženatí muži boli z kléru odstránení. Kandidáti na vyššie svätenia boli vyberaní výlučne takí, ktorí podporovali klerickú stranu proti šľachte. Systém veľmožských rodov bol nastavený tak, že dedil len jeden člen rodu, pre ostatných ostávala povinná neženatosť. Povinnosť svetského celibátu pre mladších členov rodov bola v čase zápasu o zamedzenie svätenia ženatých samozrejmosťou. Majetok rodu musí zostať celistvý, nesmie sa deliť. Odopieranie sobáša mladším členom rodov bolo vzorom pre Latinskú cirkev pri odopieraní svätenia ženatým.

Písmo pozýva ženatých mužov túžiť po biskupskej službe v Cirkvi, no my sme z informatívnej Ježišovej vety o celibátnom stave (Mt 19, 12) urobili diktatúru na bránenie spájania sviatostí manželstva a kňazstva a monopol na vykonávanie bohoslužobnej eucharistickej činnosti výlučne pre celibátnikov, čo zariadila ľudská túžba po moci, hmote a elitarizme.

Publikácia písaná z lásky k Cirkvi a z úcty k pravde ďalej analyzuje 3. kánon Nicejského koncilu, ordo cluniacensis, vovedené ženy do domácnosti klerika (subintroductae), manželku ako sestru vo viere (adelfén gynaika), postoje cirkevných otcov 2. – 5. storočia k teológii manželskej …
miňocraft
Ak by som 20 rokov nechodil ku grekokatolikom,tak by som to netvrdil.
Peter(skala)
miňocraft pred 1 minútou

A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých grekokatolikov úplne normálne.
✍️

to znie taK SLNIEčKáRSKY a "sebaisto" ako ked nieto povie: neviem ako to je naisto...ale určite sa mýliš
😀
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
3 x zle.
😀
hovorí sa: celé zle
miňocraft
U grekokatolikov,ak sa “neudá” 🙂,tak adept na vysviacku ju môže prijať len vtedy,ak cíti povolanie žiť v celibáte,inak nie a potom prijíma okrem kňazskej vysviacky aj mníšske sľuby a stáva sa z neho kňaz-mních,alebo starosloviensky:
Jeromonach.
Mimochodom- sviatosť knazstva nevylučuje lásku 🙂
A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých …More
U grekokatolikov,ak sa “neudá” 🙂,tak adept na vysviacku ju môže prijať len vtedy,ak cíti povolanie žiť v celibáte,inak nie a potom prijíma okrem kňazskej vysviacky aj mníšske sľuby a stáva sa z neho kňaz-mních,alebo starosloviensky:
Jeromonach.
Mimochodom- sviatosť knazstva nevylučuje lásku 🙂
A ja by som nechcel byť kňazom a zároveň manželom,preto som iba jedno,vidím však,že to funguje u tých grekokatolikov úplne normálne.
dalila
naozaj celibát nie je dogma
v GKC majú pred vysviackou čas na ženbu, ale čo keď sa neudá? ako to potom je, neviete?
a len tak na okraj, nechcela by som byť manželkou sviatostného kňaza
miňocraft
3 x zle.
1.Katolícka Cirkev má rovnakú platnosť dogiem v každej jej časti,bez ohľadu či i de o rímskych katolíkov alebo gréckych,koptských,malabarských a ešte neviem akých KATOLÍKOV.
Každý katolík totiž musí prijímať a veriť VŠETKY dogmy,bez ohľadu v ktorom cirkevnom spoločenstve katolíckej Cirkvi je.Ak by to tak nebolo,tak by aj naši grécki katolíci ak by existovala katolícka dogma o povinnom …More
3 x zle.
1.Katolícka Cirkev má rovnakú platnosť dogiem v každej jej časti,bez ohľadu či i de o rímskych katolíkov alebo gréckych,koptských,malabarských a ešte neviem akých KATOLÍKOV.
Každý katolík totiž musí prijímať a veriť VŠETKY dogmy,bez ohľadu v ktorom cirkevnom spoločenstve katolíckej Cirkvi je.Ak by to tak nebolo,tak by aj naši grécki katolíci ak by existovala katolícka dogma o povinnom celibáte, boli heretici,čo je samozrejme blbosť.
Dogma je vždy záväzná pre CELÚ Katolícku Cirkev bez výnimky.
Zo správneho pochopenia tejto základnej otázky vyplývajú aj ostatné odpovede
Peter(skala)
miňocraft pred 17 minútami

1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?

2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?

A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?
✍️
1.môže ale nie časť RKC. Takí sa …More
miňocraft pred 17 minútami

1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?

2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?

A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?
✍️
1.môže ale nie časť RKC. Takí sa stávaju heretikmi
GKC nie je RKC
2.Nemôžem, pretože zoznam nie je uplný, nakolko je vždy otvorený pre dalšie dogmy.
3.neomylnosť áno, ale celibat nie je LEN zaležitosťou discipliny

Ked to zhrniem, človek sa nesmie striktne upjať len na samotný zakon, ktorý nie je dokončený, ale práve naopak na ten zákon, ktorý definitivne ustanovuje príkaz celibatu
Peter(skala)
miňocraft pred 16 minútami
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?

A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?
😲
a nevšimol si si, že celý čas sa bavime o RKC celibate, o čom je aj téma?
More
miňocraft pred 16 minútami
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?

A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?
😲
a nevšimol si si, že celý čas sa bavime o RKC celibate, o čom je aj téma?
Alebo to sme už tak daleko zašli ?
miňocraft
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?
A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?Tento sposob prežívania viery skutočne dobrovoľného celibátu bol vždy otvorený pre mužov i ženy,pre …More
Peter(skala),nevšimol si si,že v tej dogmatickej konštitúcii sa píše o celibáte v trvalom diakonáte pre latinskú Cirkev a teda nemá všeobecnú platnosť ale iba na jeden obrad v katolíckej Cirkvi?
A ešte o zasvätenom mníšskom živote v rozličných rehoľných rádoch, ktorý som nikdy nespochybnil?Tento sposob prežívania viery skutočne dobrovoľného celibátu bol vždy otvorený pre mužov i ženy,pre duchovenstvo i laikov.
Predmetom našej debaty je,či je povinný celibát u nerehoľnych stavov dogma.A keďže vo východných katolíckych cirkvách je necelibátne kňazstvo tradičné už po 2 tisícročia a pápeži ho akceptujú,je jasne,že to žiadna dogma nemôže byť.V oficiálnom zozname katolíckych dogiem,ktorý som ti tu poskytol,takej dogmy niet.
Skôr než budeš chcieť kopiť písmenká,skús poctivo odpovedať na tieto 2 otázky:
1.Môže Cirkev a pápeži akceptovať ,že určitá časť Katolíckej Cirkvi neprijíma niektorú DOGMU?
2.Môžeš s oficiálneho zoznamu katolíckych dogiem doložiť tú DOGMU,ktorá definuje celibát ako povinnosť pre kňazov?
A ešte jedna pomocná otázka:
Môže byť disciplinárna záležitosť v Cirkvi predmetom dogmy a vzťahuje sa na ňu aj neomylnosť?
Peter(skala)
LUMEN GENTIUM
www.kbs.sk/…/lumen-gentium
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA O CIRKVI


Keďže však tieto pre život Cirkvi prepotrebné úlohy sa vo viacerých krajinách môžu iba ťažko plniť podľa súčasnej disciplíny latinskej Cirkvi, bude sa môcť diakonát obnoviť ako osobitný a trvalý stupeň hierarchie. Spadá do pôsobnosti kompetentných územných biskupských konferencií rozličného druhu so schválením …More
LUMEN GENTIUM
www.kbs.sk/…/lumen-gentium
DOGMATICKÁ KONŠTITÚCIA O CIRKVI


Keďže však tieto pre život Cirkvi prepotrebné úlohy sa vo viacerých krajinách môžu iba ťažko plniť podľa súčasnej disciplíny latinskej Cirkvi, bude sa môcť diakonát obnoviť ako osobitný a trvalý stupeň hierarchie. Spadá do pôsobnosti kompetentných územných biskupských konferencií rozličného druhu so schválením pápeža rozhodnúť, či a kde je pre pastoračnú činnosť vhodné ustanoviť takýchto diakonov. So súhlasom rímskeho veľkňaza možno tento diakonát udeliť mužom zrelého veku, a to aj žijúcim v manželstve, a takisto vhodným mladíkom, pre ktorých však musí zostať v platnosti zákon celibátu.

Svätosť Cirkvi osobitne napomáhajú aj rozmanité rady, ktoré Pán predkladá v evanjeliu svojim učeníkom, aby ich zachovávali.133 Medzi nimi vyniká vzácny dar Božej milosti, ktorý Otec poniektorým udeľuje (porov. Mt 19, 11, 1 Kor 7, 7), aby sa s nerozdeleným srdcom (porov. 1 Kor 7, 32 – 34) ľahšie zasvätili jedine Bohu v panenstve alebo celibáte.134 Túto dokonalú zdržanlivosť pre Božie kráľovstvo Cirkev vždy mala v mimoriadnej úcte ako znak a podnet lásky a ako význačný zdroj duchovnej plodnosti vo svete.
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?
✍️

skôr ako ti dám link, najprv si prečitaj zaujimavé slová kard.Mulera:

K svojej novej funkcii niekdajší regensburgský ordinár podotkol, že poslanie autenticky interpretovať Zjavenie bolo zverené Cirkvi, pápežovi …More
miňocraft pred 2 hodinami
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?
✍️

skôr ako ti dám link, najprv si prečitaj zaujimavé slová kard.Mulera:

K svojej novej funkcii niekdajší regensburgský ordinár podotkol, že poslanie autenticky interpretovať Zjavenie bolo zverené Cirkvi, pápežovi a biskupom, ktorí sú s ním v jednote. Nemôžu si ho osobovať žiadne iné cirkevné skupiny, ako napríklad združenie amerických rehoľníčiek, ktoré už od roku 1977 požaduje kňazstvo žien. Arcibiskup Müller pripomína, že v skutočnosti ide o otázku dogmatickú. V spore medzi týmito rehoľníčkami a Kongregáciou pre náuku viery ide o to, kto je Zjavený a jeho zásadným prvkom, hovorí prefekt kongregácie pre taliansky denník Il Foglio.
www.tkkbs.sk/view.php
😲
tieto heretičky tiež si myslia, že celibat a knazstvo nie je dogmatickou zaležitosťou ale akousi disciplinarnou a tak volaju po zmene, ktorá je rovnako "nahlavu" ako zmena dobrovolneho celibatu
miňocraft
Veru,vidí nielen brvno ale dokonca anticirkev s antipápežom s homosexuálmi,pedofilmi a zoofilmi,že Peter(skala).
Tú dogmu o povinnom celibáte si už našiel?
Peter(skala)
dobra otazka, lebo človek zvykne vidieť skôr smietko v oku druheho ako brvno vo svojom oku
snakee
a ty budeš s čeho vydávat počet? leklá rybo
Peter(skala)
dalila pred 21 minútami
Luciferiani sú zas kto, slobodomurári komunisti ja to považujem za jedno,jaký čert taký diabol
✍️
jedno je koleso na voze, a predsa su 4:) ale to maš ako s predatormi-všetci ti zjedia škrečka ked su hladní a predsa má každý iný apetít:)
dalila
Luciferiani sú zas kto, slobodomurári komunisti ja to považujem za jedno,jaký čert taký diabol
Peter(skala)
ako vieš, že slobodomurari dali pokyn komunistom...?
neboli to skôr Luciferiani?
😲
miňocraft
GKC je slobodomurárom ukradnutá???
Veď práve cez nich (oni tu komunistickú ideológiu priviedli ku nám) chceli zničiť greckokatolicku cirkev!
Peter(skala)
miňocraft pred 4 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.
😲
lebo GKC je slobodomurarom ukradnuta, Ju niči prostrednictvom Pravoslavnych a komunistami

RKC niči nastrčenými pedofilmi a homosexualmi, ktorí sa infiltruju do cirkvi a potom vyjdu napovrch, až ked dostanu pokyn.

Takže to nie ej celibatom ale riadenými pokynmi
More
miňocraft pred 4 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.
😲
lebo GKC je slobodomurarom ukradnuta, Ju niči prostrednictvom Pravoslavnych a komunistami

RKC niči nastrčenými pedofilmi a homosexualmi, ktorí sa infiltruju do cirkvi a potom vyjdu napovrch, až ked dostanu pokyn.

Takže to nie ej celibatom ale riadenými pokynmi
Treba mať objektivny pohlad na cirkev
Peter(skala)
miňocraft pred 2 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.
😲
že jakými podsuvačkami ty trpíš... ?
to je zaujimave, ako si domyšľaš...lenže to je tým, že si …More
miňocraft pred 2 minútami
Mimochodom,greckokatolicka cirkev na Slovensku i vo svete pedofilnymi a homosexualnymi škandálmi netrpí.To píšem ako fakt,pretože Peter(skala) podsúva,že kde je zrušený povinný celibát tak toto nebezpečenstvo hrozí.A to im ešte tento frustrovaný človiečik podsúva zoofiliu.
😲
že jakými podsuvačkami ty trpíš... ?
to je zaujimave, ako si domyšľaš...lenže to je tým, že si nechceš priznať chybu a hraješ na dva strany-schizo... človek potom trpí tak, že má pocit ako keby každá diskusia s nim bola cielená proti jeho osobe.

Neboj, aj tak si zabiiiiiiiiiiiil