Clicks2

Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình!

Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? [...] song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó.More
Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao?
[...] song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó.