Clicks1.9K
Varovanie
2

CÍTÍTE, ŽE NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ JE DALEKO…?

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. prosince 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní Boží lidé:
Přijměte s láskou požehnání, které pochází od Nejsvětější Trojice a naší a vaší Královny a Matky, abyste dál kráčeli ve víře.
Stojíte uprostřed temnoty, která pokryla lidstvo a stala se nyní hustší. Naslouchejte Božímu Duchu Svatému, jenž vás volá, abyste udrželi svíci hořící, aby vůle každého z vás mohla být silnější než pokušení světa.
Chvíle jsou silné, ačkoli ty, které mají přijít, budou silnější, v nichž se naplní to, co stále chybí, jak bylo oznámeno ve zjeveních Královny Nebes. Musíte se duchovně připravit, uchovat si nutnou a pevnou víru, abyste potvrdili víru v našeho a vašeho Krále a pána Ježíše Krista.
Chapadla jediné světové vlády se pohybují všude, ve všech oblastech každodenního života lidstva, společnost bude podkopávána s větším důrazem, hodnoty budou záměrně ničeny, a ještě víc, pravidla se stanou přeludem a zákony budou reformovány proti těm, kdo se neodevzdají zlu světového řádu.
V kalendáři, který začnete používat, budete žít uprostřed širokého rozvinutí chapadel antikrista, představované světovým řádem. Lidé se stanou krutější ke svým bližním, bude se zvyšovat moc a budou zavedeny zákony k podrobení těch, kteří se staví proti tomu, co nařizují.
Tato generace bude vzpomínána pro své těžké hříchy, mezi nimi pro schválení zákonů proti daru života a přijetí toho, že současní Herodesové nadšeně schvalují smrt nevinných.
Kolik jen duchovních malomocných bude uvedeno v úřad pro blaho lidu! A v této chvíli jednají ve prospěch ďábelských zájmů, zatímco Boží lid jde i nadále ve zbožnosti, aniž by byl poučen, aniž by věděl, že kdokoli, jenž provede, nebo se přímo účastní na úmyslném provedení potratu, je vystaven exkomunikaci.
Předem naplánovaný potrat je zločin proti daru života. Bůh požehnal lidské stvoření a to odpovědělo poblouzněním proti daru, které dostalo. Boží Slovo není respektováno a ti, kdo mají na starosti vedení Božího lidu, tvrdě netrestají, aby tato generace upustila od ostatních odchylek.
Záměrný potrat je na zemi zločin po vzájemné dohodě, a proto v nebi tolik trpíme tvrdostí lidského srdce.
Vzpomeňte si, že Kain zabil svého bratra a Bůh vynesl rozsudek. Bůh, před zlem tohoto strašného hříchu se sám ukázal Kainovi:
"Co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke Mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra" [Ge 4, 10-11].
Každý, kdo souhlasí s prováděním potratů, ať činí pokání, vyzpovídá se a odvrátí se od takového hříchu. Náš Pán a Král Ježíš Kristus se dívá do každého lidského stvoření a jedná sám s každou lidskou duší. Změňte svůj život, obraťte se! Potrat zdaleka není módní trend, je to zločin proti nevinné bytosti.
Satanovi přisluhovači tvrdě pracují, aby potrat byl rozšířen po celém světě. Ubohé lidstvo, váha vašich vlastních hříchů opět vzroste.
Boží lidé, cítíte, že naplnění proroctví je daleko…? Právě tak, jako virus přišel neočekávaně a změnil celé lidstvo, objeví se nové pohromy, vytvořené rukou člověka.
Až je nebudete očekávat…
Až se unavíte a vzdáte to…
Až vám řeknou, že všechno je jen fraška a budou si jistí, že peklo neexistuje, nebo že peklo je trestem na Zemi…
Až popřou "transubstanciaci" a budete odvedeni od eucharistické potravy. Až Královnou a Matkou celého stvoření bude všude opovrhováno…

Co bylo oznámením, přichází, a lidstvo se najde spící, v oslavách a uprostřed hříchů.
Jak snadno uvěřili modernismům a jak rychle přestávají věřit a ztrácejí víru.
Pokrytci, obílené hroby! [Mt 23, 27], země se otevře a pohltí člověka.
Nevěří, že Země se bude třást na každém kontinentu se silným zemětřesením ve městech, která jsou hlavní města světového hříchu.
Znamení na nebi budou častější, dokud nepřijde Varování.
Stejně jako se třese Země, se zhroutí lidské bezpečí, které jim dává bůh peněz. Až se to stane, pozvednou svůj zrak vzhůru a většina z nich nebude vědět, co hledat, nebo na koho křičet. Dřív než se jejich bůh na zemi zhroutí, ukáže se lidská slabost.
Boží lidé,
ne všechno je smutek pro ty, kdo žijí a jdou mezi kameny úrazu s každodenním křížem na ramenou. V Boží spravedlnosti je radost pro ty, kdo jsou věrní, pro kající, pro ty, kdo hledají obrácení, pro ty, kdo přicházejí kajícně.
Boží milosrdenství je před všemi. Někteří jím opovrhují, jiní o něj prosí v pokání a dostanou ho, jiní čekají, až se změní. Tato vlažná lidská stvoření budou vyvržena z Božích úst. Lidské stvoření existuje a byla mu dána svobodná vůle, síla se rozhodnout od vhodného věku. Rozhoduje se o životě, nebo smrti pro duši.
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Čiňte pokání, než přijde noc, kajte se. Byli jsme posláni vykonat Boží spravedlnost pro spásu Božího lidu.

Bitva je každou chvílí těžší, Zlý se vrhá na lidstvo s velkou zuřivostí, zejména proti věrným k Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně a Matce. Nebojte se, neboť proto jsme uprostřed vás, volejte o naši pomoc, nebojte se.
Držte se pod pláštěm vaší Královny a Matky a uvidíte Zlého ustupovat.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Anglii.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii, překvapí lidstvo.
Modlete se, Boží lidé, modlete se, aniž byste se unavili, modlete se, abyste milovali Boží vůli.

Modlete se, abyste byli věrní až do konce.
Žehnám vám, neodmítejte. Každé lidské stvoření vlastní meč víry, držte jej vždy vysoko.
Nehledejte předpovědi, ale duchovně se připravte, nezříkejte se věrnosti.
Modlete se Zdrávas Maria, počatá bez hříchu.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
dyk
"Mnozí z vás viděli mnohá znamení. Těchto znamení je potřeba si všímat, jsou to znamení konce Časů, nikoli znamení konce světa, ale znamení konce jedné éry."
...
tlig.org/cs/messages/507/
...
Bůh vám dal Dar Své Lásky
31. ledna 1990

(Včera mi Pán diktoval sedm hodin, dnes kolem šesti, nakonec jsem se Ježíše zeptala: "Ježíši, půjdeme teď dělat nějakou jinou práci?" (Myslela jsem začít uklízet v …More
"Mnozí z vás viděli mnohá znamení. Těchto znamení je potřeba si všímat, jsou to znamení konce Časů, nikoli znamení konce světa, ale znamení konce jedné éry."
...
tlig.org/cs/messages/507/
...
Bůh vám dal Dar Své Lásky
31. ledna 1990

(Včera mi Pán diktoval sedm hodin, dnes kolem šesti, nakonec jsem se Ježíše zeptala: "Ježíši, půjdeme teď dělat nějakou jinou práci?" (Myslela jsem začít uklízet v kuchyni.) A Ježíš bez nejmenšího zaváhání řekl: "Tak pojďme!" Znělo to, jako že je velmi dychtivý toho, abych vstala a začala uklízet. Jako bych měla před sebou velice důležitou a naléhavou práci ...)

(Poselství od naší Svaté Matky na 11.2., které bude čteno v Nice.)

Pokoj vám, Má děťátka. Jsem vaše Nebeská Matka, Matka vašeho Spasitele, Matka vašeho Vykupitele. Dnes vás všechny vybízím, abyste hledali věci, které jsou v Nebi. Prosím vás, odpoutejte se od principů tohoto světa a zvedněte hlavy k nebi. Hledejte to, co je nebeské, hledejte Světlo a Světlo vás nezklame. Těšte Boha a obraťte se k Němu, nelpěte na světě, přilněte k Tomu, který povede vaše kroky k nebi.

Ach, milované děti, ještě jste nepochopily? Nebe je vaším Domovem a země vaší přípravou, přípravou na setkání s Bohem. Bůh vám dal dar Své Lásky, proč na Jeho Dar neodpovídáte? Mnozí z vás viděli mnohá znamení. Těchto znamení je potřeba si všímat, jsou to znamení konce Časů, nikoli znamení konce světa, ale znamení konce jedné éry. Ježíš a Já vás připravujeme všechny, abyste vstoupili do věku Lásky a Pokoje, Nového Nebe a Nové Země, jak bylo už dávno slíbeno.

Proto vás snažně prosím o obrácení, dřív než přijde den pročištění, protože čas naléhá, a říkám vám, dříve než odejde tato generace, stane se všechno, co jsem řekla Svým vyvoleným duším, od Fatimy až podnes. Milované děti, pamatujte, že i Naše Přítomnost je tajemství a vždycky byste měly vědět, že nejste NIKDY samy.

Učte se modlit se bez přestání a srdcem. Učte se postit a konat pokání. Učte se zpovídat jednou za měsíc. Neúnavně prokazujte dobro a dělejte to s ohledem na druhé. Žijte Pánův Zákon. Miluji vás, děti, a z Lásky vás připravuji na setkání s Pánem. Žehnám každému z vás. Vstupte do svých domovů s Naším Pokojem a nikdy nezapomínejte, že jsme s vámi.

(Čtení z Bible: Lukáš 18,1-8.)

Pane?

Já jsem to. Dávám ti Svůj Pokoj. Ukaž Mou Svatou Tvář v Nice. Budu stát před mnohými. Mé dítě, buď nebojácná. Láska tě miluje.

(Ježíš mě povzbuzoval před modlitebním setkáním v Nice.)

Nebe je udělané ze Světla, a když se před tebou jeho dvířka jen trochu pootevřou, Světlo tě úplně zalije. Dal jsem ti možnost 'okusit' kousek nebe. Chval Mne tedy a hlásej Mé Jméno svým bratrům v Mé Svatyni. Veleb Mne v celém shromáždění, zapal srdce Mých dětí, vzdávej veškerou chválu svému Bohu.

Láska je s tebou.

Chci splnit slib, který
jsem Ti dala, můj Pane.
Budu se skutečně snažit
přinášet Ti svou oběť díků.
Dej mi správná slova ke Tvé cti.
Děkuji Ti, můj Bože, že mě hýčkáš
a dovoluješ mi chodit ve Tvé Přítomnosti,
ve Světle života.
Peter(skala)
Boží ľudia, cítite, že naplnenie proroctiev je ďaleko…?
Práve tak, ako vírus prišiel neočakávane a zmenil celé ľudstvo, objavia sa nové pohromy vytvorené rukou človeka.

Až ich nebudete očakávať…
Až sa unavíte a vzdáte to…
Až vám povedia, že všetko je len fraška a budu si istí, že peklo neexistuje alebo že peklo je trestom na Zemi…
Až poprú "transubstanciu" a budete odvedení od eucharistick…More
Boží ľudia, cítite, že naplnenie proroctiev je ďaleko…?
Práve tak, ako vírus prišiel neočakávane a zmenil celé ľudstvo, objavia sa nové pohromy vytvorené rukou človeka.

Až ich nebudete očakávať…
Až sa unavíte a vzdáte to…
Až vám povedia, že všetko je len fraška a budu si istí, že peklo neexistuje alebo že peklo je trestom na Zemi…
Až poprú "transubstanciu" a budete odvedení od eucharistickej potravy.
Až Královna a Matka celého stvorenia bude všade opovrhovaná…

***
"transubstancia" - premenenie chleba a vína na Telo a Krv Kristovu