TerezaK
61.1K

Mt 24, 22 "A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk;

ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny."

Příspěvek z 2. ledna jednoho Syrského astronoma uveřejněný na fb (Petr Brown, apod.):
(omlouvám se za nekvalitní překlad z arabštiny pomocí překladače):
Ve jménu Boha, Nejmilosrdnějšího, Milosrdného / ✍️✍️✍️✍️✍️✍️
Komentář odborného astrofyzika dr. Wissama Al-Ashushe, nechť ho Bůh ochraňuje, Najem Tarek, o kolísání a poklesu rotačního axiálního momentu Země, když host a budoucí nebeský vyslanec překročí hvězdu s ohonem, planetu Tariq Nibiru, oběžnou dráhu planety Jupiter v současnosti, a vstoupí na dráhu pásu planetek Ceres, rotační axiální moment Země se zvýší se ztrátou Nápadná a rychlá a časová ztráta v hodinách, zejména v místě setkání a průsečíku dráhy 0 mezi ní a dráhou Země v její blízkosti, se stane bodem maximálního orbitálního perihelia,,,
Během minulého roku také vědci poprvé pozorovali neznámé a podivné oscilace osy rotace zemské dráhy, které se někdy zpomalují a jindy zrychlují, což je uvedlo ve zmatek a neznalost příčin, které za tím stojí.
Komentář lékaře: Wissam Al-Ashush, nechť ho Bůh ochraňuje a chrání ♥️🌹
Ztráta času bude provedena pomocí simulace aritmetické posloupnosti... Nyní je například časová ztráta na několik vteřin... a po průletu kolem dráhy Jupitera a uzavření talířů bude pole vypadat takto... 1+1=2...2+2=4...Takže přes jedničku. Čas ... Vrcholu ztrát dosáhneme v hodinách maximálního koryta a bude v hodinách ... Všimněte si momentální ztráty, když jedeme v autobuse a pak ho řidič zabrzdí, aby v krátkém čase zastavil ... Kinetické zrychlení s časem jsou dva faktory, které změní autobus k zastavení ... což pro nás vytvoří situaci Z reakce směrem dopředu ... co zastavení celé planety, rozdíl gravitace, posun tekutin směrem k pólům....etc..... Jaká je míra devastace vyvolaná touto ztrátou na Zemi....je něco, co si nelze představit v hodinách největšího zemského perihelu. ..!!! A Bůh je nejlepší zachránce.... Ale k naplnění toho, co je psáno o zemi s trhlinami a nebi s návratem... určitě dojde!!!
-----------------------------:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
K publikaci je přiložen odkaz na vědeckou publikaci z mnoha mnou dříve vydaných vědeckých publikací
Log in or sign up to view
♥️ Tak počkejte, čekají ♥️ Váš bratr v
Bohu, Muhammad Al-Masry ♥️

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Originál:

Log in or sign up to view

فارتقب إنهم مرتقبونأخوكم فى الله محمدالمصري

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful /

The commentary of the specialized astrophysicist, Dr. Wissam Al-Ashush, may God protect him, Najem Tarek, on the fluctuation and decrease of the Earth’s rotational axial torque when the guest and the prospective heavenly divine envoy crosses the star with the tail, the planet Tariq Nibiru, the orbit of the planet Jupiter currently, and it enters the orbit of the asteroid belt Ceres, the Earth’s rotational axial torque will increase with loss The noticeable and rapid, and the time loss in hours, especially at the meeting point and the orbital intersection 0 between it and the Earth’s orbit near it, will become the point of the maximum orbital perihelion,,,

Also, during the past year, scientists observed, for the first time, an unknown and strange axial oscillation of the rotation of the Earth’s orbit, sometimes slowing down and sometimes accelerating, which made them confused and ignorant of the reasons behind this.

Doctor's comment: Wissam Al-Ashush, may God protect him and protect him

The time loss will be done through a simulation of an arithmetic sequence... Now, for example, the time loss is for a few seconds... and after passing the orbit of Jupiter and sealing the dishes, the field will be as follows... 1+1=2...2+2=4...So through one. Time ... The peak of the loss is achieved at the hours of the maximum trough and will be in hours ... Notice the momentary loss when we are in a bus and then the driver applies the brakes to it to stop in a short time ... The kinetic acceleration with time are the two factors that change the bus to stop ... which creates a situation for us From a reaction towards the front...what about the halting of an entire planet, the difference in gravity, the displacement of fluids towards the poles....etc.... What is the amount of devastation generated by this loss on earth....there is something that cannot be imagined in the hours of the earth's greatest perihelion. ..!!! And God is the best preserver.... But the fulfillment of what is written about the earth with cracks and the sky with return... will definitely happen!!
-----------------------------:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::
Attached to the publication is a link to a scientific publication among many scientific publications previously published by me

Log in or sign up to view

So wait, they are waiting Your brother in Bohu,
(...)♥️

TerezaK
Jsou zkráceny, podle Panny Marie: aby ti, kteří trpí, netrpěli tak dlouho, ale je rozdíl, když si přivádíme utrpení sami, třeba tím, že klademe nároky na sebe nebo jiné jakoby se nic nedělo - resp. za stejný časový úsek se nedá stihnout to, co se stihlo v dřívější době. Nejlépe je to vidět na úrovni kvality doby strávené jako odpočinek nebo na lidských vztazích neboť v tom nejde nic silou …More
Jsou zkráceny, podle Panny Marie: aby ti, kteří trpí, netrpěli tak dlouho, ale je rozdíl, když si přivádíme utrpení sami, třeba tím, že klademe nároky na sebe nebo jiné jakoby se nic nedělo - resp. za stejný časový úsek se nedá stihnout to, co se stihlo v dřívější době. Nejlépe je to vidět na úrovni kvality doby strávené jako odpočinek nebo na lidských vztazích neboť v tom nejde nic silou uspěchat. Lidé, kteří chodí do práce, si mohou myslet, že nic nestíhají, a nedbají na to, že tělo volá alarm nemocí, nedbají na to, a domnívají se, že je to covid. tak se píchají dávkami, protože jim někdo namluvil, že je to jakýsi virus a přestali uvažovat, že to není nemoc, ale zkrácený čas, který volá po tom, aby se zastavili a začali se řídit Božím hlasem, nikoli rutinou. Nejlépe, že se něco děje na obloze, a tyto změny pozorují možná právě ti, kteří nejsou v kolotoči "západního světa rutiny", ale žijí v úzkém souladu s přírodou a naslouchání Bohu.
Alois Kreps
Ano, dny jsou již dnes kráceny a budou ještě více.

21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.
24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a …More
Ano, dny jsou již dnes kráceny a budou ještě více.

21 Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
22 Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23 Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.
24 Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
25 Hle, řekl jsem vám to předem.
26 Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.
27 Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.
Matouš 24,21-27
TerezaK
ustavičně se zrychlující dopravní prostředky, které se zdají být stále ve zpoždění a nestačí požadavkům, měnící se pracovní doby na několika směnný pracovní provoz, ztráta mezilidských vztahů, na které "není čas".
TerezaK
Ustavičně se zvyšující úroveň životního minima v hodnotě peněz, ale naprostá chudoba lidského života pro nedostatek lidského elementu, člověk se stává "kolečkem" v Mechanismu, kterému sám nerozumí.
Alois Kreps
Debilní obrázek, a debilní popis. Prostě všechno debilní!