Clicks85
Stylita
21

Boží slovo na den 13.12. A.D. 2019

Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: 'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky."
Mt 11,16-19
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek.…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno."
Iz 48,17-19

Žalm:
Odp: Kdo tě, Pane, následuje, bude mít světlo života.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá v shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Mt 11,16-19

Církevní kalendář:
sv. Lucie (Světluše)
Pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k násilné prostituci a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo.
Úcta k ní byla rozšířena v celé církvi již na konci 6.století, se zařazením jména do mešního římského kánonu. Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven její hrob.
více: catholica.cz
Joske likes this.
Joske
Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno."

Iz 48,17-19
Lidé …More
Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno."

Iz 48,17-19
Lidé jsou postiženi Adamovým hříchem. Stejně jako Adam si nehledí Hospodinových přikázání. Přitom pouze bezpodmínečná poslušnost vede k věčnému životu. Co se děje s člověkem, který si vyslechl tolik kázání, přemítal o Božích příkazech v Písmu svatém, často chodil ke svatému přijímání a mnohdy je na tom duchovně hůře, než na začátku?
Satan se stará, aby ve vás Boží slovo nedalo žádný užitek. Ježíš svým učedníkům vysvětlil podobenství o rozsévači:
A řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? Rozsévač rozsévá Slovo. Tito pak jsou ‚podél cesty‘, kde se rozsévá Slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere Slovo do nich zaseté. Mk 4:13-15