Clicks65
vi.news

Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không thể "ban phước" cho những người liên quan đến đồng tính luyến ái - Đức Hồng y

Hồng y Camillo Ruini, 90 tuổi, nói với IlFoglio.it (ngày 4 tháng 5), không ai trong Giáo hội có quyền thực hiện "ban phước đồng tính".

Ruini đã bình luận về kế hoạch ban phước cho người đồng tính của người Đức vào ngày 10 tháng 5. Tất nhiên, những người đồng tính có thể được ban phước, Ruini giải thích, "để họ cải đạo", chứ không "để họ tiếp tục phạm tội." Ông nói, chính Đức Chúa Trời cũng không thể ban phước cho tội lỗi.

Ruini tuyên bố rằng Giáo hội không chỉ đơn giản quyết định “không ban phước” cho những người đồng tính luyến ái, mà là hoàn toàn không thể làm như vậy, “Theo lời dạy của Sách Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, và Truyền thống Giáo hội, bản chất các hành vi đồng tính luyến ái là rối loạn [tội lỗi] bởi vì chúng không thể tạo ra sự sống và không được thiết lập dựa trên sự bổ sung tình cảm và tình dục thực sự. "

Tuy nhiên, Ruini thừa nhận rằng những sự ban phước lành như vậy đang trở nên phổ biến trong Giáo hội. Hy vọng của ông là "sẽ không có một cuộc ly giáo" - mặc dù cuộc ly giáo đã có từ lâu.

Hình ảnh: Camillo Ruini, © wikicommons, CC BY-SA, #newsQdwmonamoe