Varovanie
1K

VEČER PŘICHÁZÍ, MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ

Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

VEČER PŘICHÁZÍ, MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ

Moji nejdražší lidé:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, KTERÉ PŘETÉKÁ MILOSRDENSTVÍM PRO MÉ DĚTI.
Vyzývám vás, abyste pracovali a jednali pro dobro.
Vyzývám vás, abyste dali podobu mé Lásce, aby se mé milosrdenství vylévalo na můj lid v hojnosti. Před každým leží mé milosrdenství a touží, aby je všichni z mých přijali.
Moji lidé:
NAJDĚTE ÚTOČIŠTĚ V MÉM NEKONEČNÉM MILOSRDENSTVÍ, ZDROJI ODPUŠTĚNÍ A NADĚJE PRO VŠECHNY MÉ DĚTI, PRAMENU OBRÁCENÍ PRO KAJÍCNÍKY, MILOSTI, KTERÁ SESTUPUJE Z MÉHO DUCHA SVATÉHO DO SRDCE KAŽDÉHO Z VÁS, ABYSTE PŘIJALI MOU LÁSKU V MÍŘE, PO KTERÉ TOUŽÍ KAŽDÝ Z VÁS.
Aniž bych hříšníky zavrhoval, vycházím jim vstříc s hojným balzámem svého odpuštění, aby naděje v mé milosrdenství nebyla zadržována lidským myšlením.
Předstupuji před kajícího hříšníka, hříšníka, který se rmoutí nad svými hříchy, před toho, kdo lituje, že mě urazil, před toho, kdo se rozhodl nabídnout Mi pevný úmysl nápravy.
Se svou nekonečnou trpělivostí čekám na hříšníky, kteří se cítí beznadějně odsouzeni a nehodní mého milosrdenství, které hoří láskou k těmto mým dětem. Má Matka je hledá, znovu a znovu je volá, abyste přišli ke Mně.
Jsem milosrdný, ale i spravedlivý soudce. Musíte si uvědomit, že mé milosrdenství není budova, v níž by moje děti mohly stát v hříchu, vzdálené ode Mne, a záměrně se ospravedlňovat, aby v hříchu pokračovaly.
MÉ DĚTI, PŘIJĎTE KE MNĚ, VEČER PŘICHÁZÍ a temnota vám zabrání rozeznat pravý trůn od falešného a pravou hůl od falešné. Budete vedeny jako ovce na jatka, protože jste Mě neposlechly a zatvrdily jste svá srdce.
Modlete se, mé děti, modlete se jedno za druhé, abyste Mi všechny zůstaly věrné.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty, kdo odmítají přijmout mé milosrdenství.
Modlete se, mé děti, modlete se o duchovní sílu a za to, abyste odolávaly, aniž byste Mne zapíraly.
Modlete se, mé děti, abyste přitahovaly ovce do mého ovčince a nevyháněly je pryč.

Modlete se, aby Mne mé děti poznaly a nesešly na scestí.
Změny začaly a málokdo se o nich zmiňuje. Člověk, posvěcený, aby Mi sloužil, nestřeží mé záležitosti a nevaruje mé mystické Tělo před zlem, které je podkopává.
JE NALÉHAVÉ, ABY MÉ DĚTI VSTOUPILY DO ZODPOVĚDNÉ SPIRITUALITY, ABY SI UVĚDOMILY HODNOTU TOHO, ŽE JSOU MÝMI DĚTMI A BYLY ZODPOVĚDNÉ ZA VĚDOMOSTI, KTERÉ JIM POSKYTUJI.
Drahé děti, přijďte ke Mně, čiňte pokání, přijměte v tomto čase mé milosrdenství, dovolte mému Duchu Svatému, aby pronikl každé z vás a posílil vás, živil vás poznáním a aby víra ve vás zůstala neochvějná. Události se již blíží k lidstvu a mé děti jsou manipulovány, aby mohly být kontrolovány těmi, kdo na Zemi mají moc.
Moji lidé, před vámi je tolik nemocných, ano, duchovně nemocných, kteří nemají ani pokoj, ani lásku ke svému bratru. Tolik lidí je nemocných lidským egem, že teprve až Mě budou potřebovat a hledat, budou schopni podívat se na své chyby – jen pak, ne dříve.
Moji lidé:
SEŠLU MILOSRDNOU MILOST CELÉMU LIDSTVU, ABY JI MOHLY PŘIJMOUT MÉ DĚTI, KTERÉ SI TO PŘEJÍ.

TATO MILOST PŘED VAROVÁNÍM SESTOUPÍ Z MÉHO DOMU. BUDE ROZDÁVÁNA PO CELÉ ZEMI A MNOŽSTVÍ MÝCH DĚTÍ POCÍTÍ VELKOU BOLEST ZA SVÁ PROVINĚNÍ A BUDOU MĚ PROSIT O ODPUŠTĚNÍ.

JEN TAK SE NĚKTERÉ Z MÝCH DĚTÍ PŘIPOJÍ K MÉ PRAVÉ CÍRKVI A PŮJDOU KE MNĚ, ABY SPASILY SVÉ DUŠE.
Projdete velmi těžkými časy mé, děti, ale nesmíte zapomínat, že "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14] a že mé nekonečné milosrdenství zůstává nad každým lidským stvořením. Nikdy vás neopustím, jste mé děti a "JÁ JSEM VÁŠ BŮH".
TVÁŘÍ V TVÁŘ VELKÉ BOLESTI SE VÁM DOSTANE VELKÉ LASKAVOSTI Z MÉHO DOMU A VELKÉ MILOSTI PRO CELÉ LIDSTVO, ZE KTERÉ VYJDETE SILNĚJŠÍ VE VÍŘE.
Moji lidé, miluji vás.
Váš milosrdný Ježíš