Clicks1.2K
Varovanie

POHODLÍ SE STANE SNEM MINULOSTI

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. listopadu 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé Nejsvětější Trojice:
Jsem poslán, abych se s vámi sdílel vůli Nejsvětější Trojice.

PŘIŠEL JSEM VÁS NALÉHAVĚ VYZVAT, ABYSTE SE DUCHOVNĚ PŘIPRAVILI.

Každý člověk musí růst v duchu, musí bojovat za svou spásu a zároveň bratrsky pomáhat svým bratrům a sestrám tváří v tvář utrpení, která již prožívají, ale i těch, která teprve přijdou.
Vyzývám vás k duchovní přípravě, bez níž se lidskému stvoření nepodaří zvítězit nad zlobou těch, kteří následují příkazy antikrista.
MUSÍTE BÝT ROZHODNĚJŠÍ! Všichni víte, že se lidstvo nachází ve fázi naplňování proroctví, jen někteří nevidí a nechtějí poznat, co se skutečně děje.
Nepoznávají znamení a signály! Nevědomé a omezené bytosti tvrdošíjně drží svého ducha v zajetí svých rozmarů a lhostejnosti.
I když vás ujišťují, že nejste v čase, kdy se naplňují velká proroctví, vy, kteří rozpoznáváte znamení a signály, měli byste zůstat neochvějně ve svém porozumění.
Je pro vás nanejvýš nutné, abyste pozvedli svého ducha, abyste stále rostli.
Musíte rozlišovat, abyste se nenechali vést k jednání a činům, které jsou v rozporu s vašimi zásadami.

Je naléhavě nutné, aby lidské stvoření mělo jasnou cestu a znalosti, aby neopustilo našeho Krále a Pána Ježíše Krista tím, že se nechá oklamat.
Tato generace bude procházet dvěma stavy:
Jedním z nich je přílišné utrpení, stav, jenž je povede k tomu, že budou závidět mrtvým.... [Zj 9, 6].
Druhý je vznešený stav, kdy se těšíme z Boží lásky a hluboce pociťujeme přítomnost naší Královny a Matky.
Aniž byste začátek obrácení odložili na později:
Buďte dětmi Boží vůle, dětmi Královny a Matky.
Buďte připraveni požádat o naši pomoc!
Přijdou-li události neohlášeně, pak skutečnost, že jste ochotni být dětmi Boží vůle, bude brána v úvahu "ipso facto".
Lidé Nejsvětější Trojice:
Vážné katastrofy budou i nadále postihovat Zemi: tektonické zlomy se již plně aktivovaly a atmosférické jevy se dostanou na titulní stránky novin, což ovlivní letectví. Ve zprávách se objeví nepředvídané záplavy v různých zemích, stejně jako objekty z vesmíru dopadající na Zemi, nemluvě o postupu války.
Připravte se! Zlem napadené mysli zařídily, aby lidstvo trpělo bez technologií a vymožeností, kterých si užíváte, bez elektřiny a potravin. Pohodlí se stane snem minulosti.
Pro ty, kdo žijí v poslušnosti a s vírou a láskou se odevzdávají do vůle Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, budou události méně trýznivé.
Ti, kdo žijí v závisti vůči svým bratrům, kdo žijí v netrpělivosti, pýše, aroganci a v neposlušnosti vůči Trojiční vůli, nebudou mít ve svých srdcích pokoj a to, co se stane, bude pro ně skutečným utrpením.
Kolik lidí čeká na Varování, aniž by vědomě zhodnotili své životy – každý detail, skutek a čin, kterého se dopustili s [vnitřním] souhlasem nebo bez něj, aby mohli požádat o Boží odpuštění a připravit se na okamžik Varování?
Varování je pro tuto generaci největším skutkem Božího milosrdenství, při kterém se uvidíte zvláštním způsobem, kdy prožijete hodnotu spáchaných činů nebo opomenutí.
Varování bude okamžikem Božího milosrdenství a Božího přijetí pro ty, kteří se obětovali a rozhodli se patřit Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce.
Boží milosrdenství není vyčerpáno, Varování dá svým dětem další příležitosti potom, co skončilo.
Dochází k velkým změnám, lidská bytost žije s pohledem na bližního jako na méněcenného a odpírá si pokoj.
Modlete se, děti, modlete se, Argentina bude trpět, lidé budou bičováni.

Modlete se, děti, modlete se, Evropa se bude zdát pustou.
Modlete se, děti, modlete se, ďábel nařídí zajetí.

Modlete se, děti, modlete se, církev bude otřesena.
Jsme povoláni k tomu, abychom udržovali obranu Božího lidu. Naše Královna a Matka velí tomuto boji proti zlu a nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Bez strachu a bez váhání setrvejte ve víře, každý čin a skutek předkládejte Nejsvětější Trojici a svěřte se naší Královně a Matce, aby se vás zlo nedotklo.
Jděte vpřed, lidé Boží! Jsme posláni, abychom vás chránili.
V naprosté věrnosti Svaté Trojici a v jednotě s naší Královnou a Matkou...
KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE

Svatý Michael Archanděl

poselstvi-zbytku.org/html1/1782.html