Wish_belief
Jsme na konci časů. Nepochybuji.
Anna Krátka
O čo nás pripravujú zákazmi

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

svetlosveta.sk/…iskavas-kazdym-prezehnanim-sa/

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou …More
O čo nás pripravujú zákazmi

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

svetlosveta.sk/…iskavas-kazdym-prezehnanim-sa/

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame týchto 18darov.
Modlitba
Modlitbu začíname a končíme znakom kríža. Znakom kríža zvolávame Ducha Svätého, aby povzniesol našu modlitbu k Bohu.
2. Otvárame sa milostiam
Znak kríža nás pripravuje na prijatie Božieho požehnania a našu vôľu pripravuje na spoluprácu s Bohom a na prijatie jeho milosti.
3. Požehnáva deň
Znak kríža urobený nábožne počas dňa zvoláva Božie požehnanie na naše činy, ktoré sú v súlade s Božou vôľou.
4. Oddávame sa celý
Pri znaku kríža prechádzame rukou od čela k pleciam a srdcu. Týmto žiadame Boha, aby požehnal našu myseľ, city a naše telo pre konanie dobra a ochranu pred Zlým.
5. Uznanie vtelenia Krista
Pápež Innocent III nariadil, aby pri prežehnávaní mal veriaci spojené aspoň dva prsty, čo je znakom dvojitej podstaty Ježiša Krista – ľudskej a Božej. Pohyb od čela smerom dole je znakom zostúpenia Krista na zem.
6. Pripomenutie umučenia Pána
Samotný znak kríža je priamym pipomenutím si utrpenia a ukrižovania Ježiša Krista a uctením si jeho piatich rán.
7. Uznanie Trojjedinosti Boha
Zvolaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého uznávame katolícku dogmu zjavenú Cirkvou, ktorú v evanjeliu nikde evanjelisti nespomínajú a síce, že v Bohu sú Tri Božské osoby. Aj z tohto dôvodu ak veriaci nepoužíva pri prežehnaní spojené dva prsty na uznanie dvoch podstát Ježiša Krista, má podľa pápeža Innocenta III. použiť tri spojené prsty na uznanie jeho Trojjedinosti.
8. Zameranie sa na Boha
Znak kríža upriamuje našu modlitbu na Boha a umenšuje človeka. Uznanie, že Syn a Duch Svätý pochádzajú od Boha Otca
9. Uznanie, že všetko pochádza od Otca
Ak zdvihneme ruku na čelo uznávame, že Otec je prvou osobou Svätej Trojice. Znížením ruky na pleco prehlasujeme, že Syn pochádza od Otca a prenesením ruky na druhé pleco potvrdzujeme, že Duch Svätý pochádza z lásky Otca a Syna. Takto uznávame, že všetko pochádza od Boha Otca.
10. Vyjadrujeme vieru
Znak kríža je potvrdením viery k vteleniu, ukrižovaniu Ježiša Krista a existencie Svätej trojice. Znak kríža je súbor gest a slov, ktorými sa prehlasujú pravdy vyznania viery.
11. Božie meno je duchovnou mocou
Vo svätom Písme na dvoch miestach vidíme silu Božieho mena. Sv. Pavol v liste Filipanom hovorí: “ aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. » Evanjelista Ján « urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.”
12. Kríž ako znak tých, čo nasledujú Krista
Ktokoľvek vezme na seba kríž a nasleduje Krista, sa stáva Kristovým učeníkom. Znakom Krista si sami pripomíname túto podmienku kresťanstva ohlásenú Kristom. Akceptujeme každodenný kríž a niesť ho s Kristom.
13. Prosíme o pomoc
Krížom prosíme Krista, aby nás podoprel tak, ako priateľ podopiera pod rukami a pomáha niesť ak sme unavení alebo padáme.
14. Potvrdzujeme prijatie krstu
Krst sme prijali v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Znakom kríža zvolávame svoju príslušnosť k Trojjedinému Bohu rovnako ako sme o to požiadali pri krste. Podľa kardinála Ratzingera potvrdzujeme takto svoje rozhodnutie patriť Bohu.
15. Ničíme prekliatie
Znakom kríža prechádzame rukou zľava do prava, čo je podľa svätého Jána de la Sale, znakom rozviazania prekliatia a zvolávania požehnania. Znamená to našu túžbu po smrti prejsť ku Kristovi.
16. Prijatie označenia Kirsta ako pastiera
Znak kríža ukazuje, že patríme Kristovi ako nášmu pravému pastierovi a nechávame sa takto dobrovoľne označiť rovnako, ako značil za čias Krista pastier svoje stádo.
17. Kríž odháňa diabla
Svätý Ján Chryzostom hovoril o znaku kríža ako nástroju, ktorý pretína úklady diablove a to mocou, ktorá na nás cez kríž prichádza.
18. Svedectvo pre iných
Znak kríža častokrát robíme verejne pred inými. Týmto sa stávame svedkami Krista, ktorý prisľúbil, že nezaprie toho, kto ho nezaprie verejne.

svetlosveta.sk/…skavas-ucastou-na-svatej-omsi/

Najvyššou formou modlitby je účasť na Svätej omši. Svätá omša je centrom života katolíka a jej primát potvrdila aj pri zjavení vo Fatime samotná Panna Mária, ktorá vizionárov upozornila, že Svätá omša má prednosť pred akýmkoľvek jej zjavením. Primát Svätej omše potvrdil Boh už v prvých troch Božích prikázaniach. Sláviť Boha vo sviatočný deň, neklaňať sa iným bohom, a ctiť božie meno. Počas Svätej omše vzývame a ctíme jediného Pravého Boha.
Príbeh Ábela a Kaina je príbehom o účasti na Svätej omši. Obaja mali priniesť Bohu obetu. Vrcholná Obeta je katolícka Svätá omša. Napriek tomu nízka účasť veriacich na Svätých omšiach je dôkazom, že ľudia stratili zmysel a poznateľnosť, aký vážny hriech absencia na omši je, ale rovnako existuje neznalosť toho, čo veriacemu človeku a jeho blízkym pramení z účasti na Svätej omši. Preto si predstavme hlavné duchovné ovocie Tvojej účasti.
Otec Martin von Cochem (1625-1712) zhrnul hlavné prínosy Svätej omše. Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies, ktorý pomocou Ducha Svätého premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu a kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.
Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil a obetuje svoj vzácny život za teba, prelieva svoju krv mystickým spôsobom a kropí ňou tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.
Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží a takto zadosťučiňuješ za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať. Preto je Kristus obtou chvály, ktorou sa odčiňuje zanedbávanie chvál jeho svätého mena.
Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli. Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.
Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať. On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho. Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.
On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi. Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov. Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.
Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.
Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.
Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše, pretože Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi. Kristus pozná Tvoje potreby, ktoré sú pre dobro Tvojej spásy a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a je v jeho túžbe, aby si spasený bol.
Na každej svätej omši sú prítomní anjeli, ktorí za Teba prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón. Kristus samotný sa prihovára za tvoju spásu. Na svätej omši sa zjednotený s kňazom Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista.
Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu a jej najväčším zadosťučinením.
Svätá omša je najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať a je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti. Poklona pred Eucharistiou a kalichom je najvyšší akt úcty Bohu. Ak sa s úctou pozrieš na presvätú hostiu, získaš hojnú odmenu v nebi.
Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete, vzdávaš česť a slávu anjelom a svätým viac ako recitovaním modlitieb mimo omše.
Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.
Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia. Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.
Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi a získavaš požehnanie pre telesné aj časné potreby. Navyše požehnanie má moc ťa ochrániť pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť. Touto podobou získaš tiež posilu proti pokušeniam.
Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti. Každá Svätá omša bude ti veľkou útechou v hodine smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo keď budeš stáť pred prísnym sudcom.
Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši. Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok. Zbožná účasť na jednej omši na zemi má väčší úžitok po smrti ako tie, ktoré budú za teba slúžené.
Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.
Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ alebo obetuješ na ich úmysel. Najlepšia pomoc a útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.
Svätá omša poskytuje veľkú milosť pre obrátenie hriešnikov.
Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.
Rosllynn
To je jako v 50 letech minulého století. Liší se jen záminky,
Detektiv
Opatření na likvidaci církve. Dnes pod záminkou covidu, zítra kvůli ekumenickému sblížení s marťany.
ľubica
Polská Policie Přerušila Mši, Odvlékli Kněze
/ zavolaná kolegami saleziánmi!!!!/