ľubica
13493
80 statočných!!! - Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině. 80 významných katolických osobností podepsalo 27. září jako první mezinárodní Prohlášení věrnosti …More
80 statočných!!! - Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině.

80 významných katolických osobností podepsalo 27. září jako první mezinárodní Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině. Obracejí se na všechny katolíky, aby učinili totéž a vyzvali tak papeže Františka, aby jako hlava církve tyto pravdy rovněž potvrdil.

Do 20 hodin dnešního večera vzrostl počet signatářů na 1060. Text Prohlášení je zatím k dispozici v angličtině a italštině Připravují se další překlady. Plný text a Podpisový formulář je na této adrese:

Pro informaci přinášíme neoficiální překlad stručného obsahu tohoto prohlášení.

Prohlášení věrnosti neměnné nauce církve o manželství a rodině a jeho nenarušitelnosti

Stručný obsah Prohlášení


Hereze týkající se pravého manželství a rodiny se v katolickém prostředí velmi rozšířily po mimořádné synodě o rodině a zveřejnění Amoris laetitia.

Vzhledem k této skutečnosti vyjadřuje Prohlášení vůli signatářů zůstat věrni neměnné nauce církve o morálce a svátostech manželství, smíření a Eucharistie a o nepomíjející kázni týkající svátostí.

Prohlášení věrnosti pevně prohlašuje zvláště, že

I. Pokud jde o čistotu, manželství a práva rodičů

- Všechny formy soužití more uxoriomimo platné manželství se těžce protiví Boží vůli;

- Manželství a manželský akt mají za cíl plození a každý pohlavní akt musí být otevřen životu;

- Tzv. sexuální výchova je základním a primárním právem rodičů musí se uskutečňovat pod jejich pozorným vedením;

- Definitivní zasvěcení osoby Bohu pro život v čistotě je objektivně vznešenější než manželství.

II. Pokud jde o soužití, homosexuální svazky a nová manželství po rozvodu

-
Neregulérní svazky nemohou být srovnávány s manželstvím, pokládány za mravně povolené a legálně uznávány;

- Neregulérní svazky jsou v radikálním rozporu s křesťanským manželstvím a nemohou být jeho vyjádřením ani částečně ani jako analogie a je třeba se na ně dívat jako na hříšný způsob života;

- Neregulérní svazky nemohou být doporučovány jako rozumné a graduální naplňování Božího zákona.

III. Pokud jde o přirozený zákon a individuální svědomí

- Katolík s dobře formovaným svědomím nemůže nikdy dospět k závěru, že v daných osobních omezeních setrvávání v objektivně hříšné situaci může být nejlepší možnou odpovědí na evangelium, ani že jde o něco, co Bůh od někoho žádá;

- Šesté přikázání a nerozlučnost manželství nelze pokládat za prosté ideály k následování;

- Osobní a pastorační rozlišování nemůže nikdy vést rozvedené a „civilně sezdané“ k závěru, že jejich cizoložné soužití je morálně ospravedlněno jejich „věrností“ k novému partneru. Zvolit si cizoložné soužití je nemožné a kdo tak činí, dopouštějí se nových hříchů;

- Rozvedení a civilně „sezdaní“ kteří nemohou splnit závažnou povinnost rozejít se, jsou morálně zavázáni žít spolu jako „bratr a sestra“ a vyhýbat se pohoršení jakýmkoliv projevem intimity podobným jako u řádně sezdaných párů.

IV. Pokud jde rozlišování, odpovědnosti a stavu milostia stavu hříchu

- Rozvedení a civilně znovu „sezdaní“, kteří zvolili tuto svou situaci s plným vědomím a souhlasem vůle, nejsou živými členy církve a jako takoví jsou v těžce hříšném stavu, který jim nedovoluje mít lásku ani v ní růst;

- Neexistuje žádný bod ani střední cesta mezi stavem v Boží milosti a stavem bez ní ve smrtelném hříchu. Duchovní růst toho, kdo žije v objektivně hříšném stavu, závisí na tom, že opustí tento stav;

- Vzhledem k tomu, že Bůh je vševědoucí, přirozený i zjevený zákon předvídá všechny tyto situace, především když zakazují specifické situace jako „intrinsece malae“

- Komplexnost situací a různé stupně odpovědnosti mezi případy nebrání pastýřům v závěru, že tyto neregulérní svazky jsou ve stavu objektivního veřejného hříchu, a musí předpokládat, pro forum externum, že jsou zbaveny milosti posvěcující;

Od okamžiku, kdy je člověk vybaven svobodným rozhodováním, všechny jeho skutky mu musí být přičítány jako autorovi a tuto přičitatelnost musí předpokládat.

V. Pokud jde o svátost smíření a Eucharistie

-
Zpovědník je povinen napomenout penitenty ve věci přestoupení Boží zákona a mít záruku, že opravu touží po rozhřešení a odpuštění a jsou pevně rozhodnuti napravit své chování;

- Civilně „sezdané“ rozvedené, kteří setrvávají ve stavu objektivního cizoložství, nemohou zpovědníci posuzovat, jakoby žili v objektivním stavu milosti s právem přijmout rozhřešení a přistoupit k svaté Eucharistii, vyjma když vyjádří svou lítost a pevné rozhodnutí ukončit tento stav života;

- Žádné odpovědné rozlišení nemůže připustit, že civilně „sezdaní“, kteří žijí v otevřeném cizoložství, mohou přistupovat k Eucharistii, a tvrdit, že se nejedná o těžký hřích, protože stav jejich vnějšího života objektivně odporuje charakteru nerozlučného křesťanského manželství;

- Subjektivní jistota svědomí ve věci neplatnosti předchozího manželství je sama o sobě nedostačující k tomu, aby ospravedlnila civilně „sezdané“ rozvedené od hříchu cizoložství, ani nedovoluje ignorovat z hlediska důsledků života , že jde o veřejné hříšníky;

- Ti, kteří přijímají Eucharistii, musí být toho hodni a být ve stavu milosti, proto rozvedení a civilně „sezdaní“, kteří vedou styl života veřejných hříšníků, riskují, že se přijetím Eucharistie dopouštějí svatokrádeže;

- Podle logiky evangelia lidé, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu nesmířeni s Bohem, jsou odsouzeni k věčné záhubě.

VI. Pokud jde o mateřský a pastorační přístup církve

- Jasné učení pravdy je jedinečné dílo milosrdenství a lásky;

- Odmítání rozhřešení a svatého přijímání pro katolíky, pokud setrvávají v objektivním stavu veřejného hříchu, vyplývá z mateřské péče církve a ze skutečnosti, že není vlastníkem svátostí, ale jejich věrnou správkyní;

VII. Pokud jde o univerzální platnost trvalého učitelského úřadu církve

- Morální a pastorační otázky týkající se svátostí pokání a manželství mohou být řešeny zásahy magisteria a pro sou povahu vylučují protikladné anebo od něho podstatně rozdílené interpretace.

Zatímco rány rozvodů a sexuální zpustlosti jsou rozšířeny všude, i uvnitř církve, je povinností biskupů, kněží a katolických věřících vyjadřovat jednohlasně svou věrnost neměnné nauce církve a nepřerušené kázni přijaté od apoštolů.

Všechny tyto téze jsou v textu Prohlášení věrnosti podrobně rozvedeny a zdůvodněny

Pramen: www.filialappeal.org

.......................


DEO GRATIAS!!!
ľubica
Svět je plný pohoršení a Ježíš říká: Běda světu pro pohoršení! (Mt 18, 6-7) Pohoršení podle katolické morálky je postoj jednání, které navádí druhé ke hříchu nebo strhává bližního do duchovní smrti. (KKC 2284).
Nestačí nekonat to, co je samo v sobě hříchem, ale je nutné se vystříhat všeho, co uvádí druhého do nebezpečí hříchu i když samo hříchem není. To platí především o těch,…More
Svět je plný pohoršení a Ježíš říká: Běda světu pro pohoršení! (Mt 18, 6-7) Pohoršení podle katolické morálky je postoj jednání, které navádí druhé ke hříchu nebo strhává bližního do duchovní smrti. (KKC 2284).

Nestačí nekonat to, co je samo v sobě hříchem, ale je nutné se vystříhat všeho, co uvádí druhého do nebezpečí hříchu i když samo hříchem není. To platí především o těch, kdo mají v církvi nebo ve světě vyšší postavení.

Těžkými formami pohoršení jsou dnes publicita, móda, obhajoba nemorálnosti a perverze v médiích, legislativy, které schvalují a hájí porušování Božího zákona, jako jsou zákony povolující potraty, nemanželské, homosexuální a heterosexuální soužití.

Církev vždy pokládala za pohoršení také civilní sňatek rozvedených. Jan Pavel II. ve Familiaris consortio označuje právě pohoršení za jeden z důvodů, proč je takové soužití překážkou pro přijetí svatého přijímání. Neboť kdyby se takovým osobám povolil přístup k Eucharistii, věřící by byli uváděni do omylu a zmatku ve věci církevní nauky a nerozlučnosti manželství.

Kodex církevního práva v kán. 915 říká, že k svatému přijímání se nepřipustí exkomunikovaní a trestaní interdiktem po uložení trestů rozhodnutím nebo po jejich úředním zjištění; rovněž se nepřipustí ti, kteří tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu.

Papežská rada pro výklad legislativy textů zdůrazňuje obsah tohoto kánonu proti těm, kteří prohlašují, že tato norma se netýká sezdaných rozvedených: V konkrétním případě připuštění k přijímání sezdaných rozvedených se jako pohoršení chápe takové jednání, které navádí druhé ke zlému, a to se vztahuje na souvislost svátosti Eucharistie a nerozlučnosti manželství. Pohoršení nastupuje, i když takové jednání už nevyvolává údiv. Právě proto je třeba to zdůraznit vzhledem k deformaci svědomí a k nezbytnosti chránit posvátnost svátostí, křesťanskou morálku a správně formovat svědomí věřících. (Papežská rada pro legislativní texty. 24. 6. 2000 in Communicationes 32 (2000 str. 159-162).

Po promulgaci apoštolské exhortace Amoris laetitiase to, co církev vždy prohlašovala za pohoršení, pokládá za přijatelné jednání, které je prý třeba provázet s pochopením a milosrdenstvím. Mons. Pietro Maria Fragnelli, biskup v Trapani a předseda komise italské biskupské konference pro rodinu, mládež a život, prohlásil 10. dubna, že v jeho diecézi roste přijetí AL v tom smyslu, že se hledá vstup do hlubokého ducha AL, který vyžaduje novou mentalitu v pojetí lásky spojené s rodinou a rodinným životem.

Aby dosáhlo změny v myšlení, IBK usiluje o pořádání schůzí, konferencí a seminářů pro snoubence a páry v krizi, ale především píše biskupům, aby změnili pastorační styl ve shodě s bergogliovským modelem. Podle Mons. Fragnelliho je možno s jistotou říci, že se dala do pohybu změna mentality jak v episkopátu, tak v našich diecézích jako něco, co je třeba vykonat a hledat společně. Můžeme říci: Práce jsou v proudu.

Práce v proudu spočívají v tomto: To, co před několika roky nazvala Papežská komise pro legislativu jako deformaci svědomí, prosazuje se oficiálně ve formě osvojování si mentality, která prakticky popírá posvátnost svátostí a křesťanskou morálku.

Když Bergoglio mluvil 25. února o formaci farářů, vyzýval, aby se přiblížili ke stylu, který je vlastní evangeliu a přijímali tak mládež, která dává přednost žít spolu bez svátosti manželství. Po duchovní a mravní stránce prý tito lidé patří mezi chudé a malé, vůči kterých chce být církev matkou ve stopách svého Učitele a Pána, neopouští je, ale přibližuje se k nim a pečuje o ně.

Podle údajů SIR, 80% takto „na divoko“ žijící páry představují 80% těch, kteří se v roce 2016 účastnili přípravy na manželství. Těmto párům nikdo nepřipomíná, že žijí v situaci, která je těžce hříšná. 14. ledna zveřejnil OR směrnice biskupů na Maltě: Charelese Scicluny, (který se mezi tím stal promotorem spravedlnosti v Kongregaci pro nauku víry) a Mario Grecha: »Při rozlišování musíme hodnotit morální odpovědnost ve zvláštních situacích a posuzovat konkrétní podmínky a okolnosti.« Tyto podmínky a okolnosti se hodnotí podle podle papežovy zbloudilé nauky, která hlásá: Není možno říct, že všichni ti, kteří žijí v tzv. „neregulérní situaci“, žijí ve smrtelném hříchu a postrádají milost posvěcující.

Výsledek je ten, že »v důsledku procesu rozlišování vykonaného s pokorou a rezervovaností a s láskou k církvi a její nauce, při upřímném hledání Boží vůle a v touze dosáhnout co nedokonalejší odpovědi na ni, osoba rozvedená, která žije v novém soužití, dospívá s formovaným a osvíceným svědomím k poznání, že žije v míru s Bohem a nemůže jí být bráněno, aby přistupovala k svátosti smíření a eucharistie«.

Jeden rok po promulgaci AL a bergogliovského modelu přistupují rozvedenci ke všem svátostem. Konkubináty představují pohoršení. Ovšem největším pohoršením podle papeže Františka není konkubinát, ale sociální a ekonomická nerovnost.

Den po Velikonocích napsal Bergoglio biskupovi v Assisi Nocera, že chudí jsou »svědectvím skandální skutečnosti světa, který je tak poznamenán rozdílností mezi nesmírným počtem nuzných, kteří často žijí bez toho nejnutnějšího, a malým počtem majetných, kteří vlastní největší část bohatství a dělají si nárok na určování osudu lidstva. Bohužel, dva tisíce let hlásání evangelia a po staletích svědectví sv. Františka jsme svědky fenomenu globální nerovnosti a a ekonomiky která zabíjí«.

Morální rozpor mezi dobrem a zlem je nahrazen sociologií o rozporu mezi bohatstvím a chudobou. Sociální nerovnost je horším zlem, než vraždění milionů nenarozených a oceán nemravnosti, který zaplavil Západ. Je třeba dát zapravdu kardinálu Müllerovi, prefektu Kongregace pro nauku víry, který říká v knize Raport o naději: Největším pohoršením, jaké může dávat církev, není to, že jsou v ní hříšníci, ale že odmítá nazývat správným jménem rozdíl mezi dobrem a zlem a že tento rozdíl relativizuje. Přestala vysvětlovat, co je to hřích, a snaží se ho ospravedlňovat domnělou větší blízkostí a milosrdenstvím vůči hříšníkovi.

Roberto de Mattei


Na doplnění
ľubica
Sláva! Konečně se začíná sypat zeď mlčení.
Poprvé se stalo, že byly vzaty v úvahu hlasy katolického disentu implicitně uznávané za projev širokého myšlenkového hnutí, rozmanitě artikulovaného a diferencovaného, které protestuje proti aktuálně převažující orientaci katolické hierarchie. Taktika, kterou systém zatím aplikoval, ignorovat systematicky hlasy mimo společný sbor, se projevila …More
Sláva! Konečně se začíná sypat zeď mlčení.

Poprvé se stalo, že byly vzaty v úvahu hlasy katolického disentu implicitně uznávané za projev širokého myšlenkového hnutí, rozmanitě artikulovaného a diferencovaného, které protestuje proti aktuálně převažující orientaci katolické hierarchie. Taktika, kterou systém zatím aplikoval, ignorovat systematicky hlasy mimo společný sbor, se projevila jako neúčinná a přímo kontraproduktivní.

45 statočných! - konečne!!! DEO GRATIAS!!!

Amoris Laetitia? Čo to je? Toľko vzrušenia pre nič!

Apel 16 prolife-osobností na pápeža Františka.

Mluvčích protestu přibývá, navazují kontakty a organizují se. Diktátor začíná být evidentně nervózní a jeho rádci dali pokyn papouškům režimu, aby vstoupili do protiútoku: neutralizovali protivníky a ocejchovali je, jak jinak než jako ultratradicionalisty!

Samozřejmě neuvědomují si zkušenost, ze které vycházíme, z obrácení, které mnozí z nás prožili. Nepřipouštějí, že obviňují právě ony ztracené ovce Dobrého Pastýře, které vzal na bedra svého milosrdenství (toho pravého, které hříšníky přetváří a nikoliv kamufluje), tím méně mohou pochopit, že jsme objevili Tradici právě proto, že jsme byli zrazeni a znechuceni onou „obnovenou“ církví. … Mnozí z nás jsou vtělením toho dobrého, co potrefení říkají a současně popřením živoucího ďábelského podvrhu, kterého se dopouštějí.

Jiný projev poplašné nervozity: patetický pokus početně bagatelizovat existenci disentu. Stačí podívat se na počítadla v této síti: šest milionů návštěv, z nichž dva se týkají posledního roku a půl. Ale i jiné sítě jsou velmi frekventovány, důkaz, že existuje skutečný věřící lid, kterému se zošklivila fraška poslední tři a půl roku recitovaná v katolické církvi.

Vůbec nás neudivuje, že někteří oceňovaní vatikanisté přeskakují ustavičně z jednoho vozu na druhý, ale že to dělají také biskupové a kardinálové, kteří byli vybráni, aby za pravdu evangelia dali i svůj život, z toho je jednomu nevolno. Hanba. Chameleoni mají více důstojnosti než oni!

Jiný patetický tah na diskreditaci protivníků, ubohý podvod, typický pro levicovém prostředí je podkládat protivné straně hanebné úmysly: Stavějí se proti přijetí ubohých utečenců a proti integraci sezdaných rozvedenců, hájí osobní zájmy, bojují za anachronické ideje... ti špatní, zlí reakcionáři. Hle, co si může vysloužit ten, kdo nedává svůj rozum do sběru a odmítá polykat zhoubné idiotismy politické korektnosti, s nimiž okultní loutkáři táhnou k propasti.

Děkujeme Pánu a Matce Boží, že přes všechno zdání nám naslouchají. V době války se říkalo: Mlč, nepřítel naslouchá. Ale to je právě to, co chceme, aby nás slyšeli a velmi dobře.

Kdo ví, zda nakonec nevezmou vážně své refrény o kolegialitě a roli laiků...


Don Elia, Chiesa e post concilio
5 more comments from ľubica
ľubica
K prvým signatárom akcie patria: Kardinál Raymond Burke, kardinál Carlo Caffarra, viacerí diecézni a pomocní biskupi (medzi nimi salzburský pomocný biskup Andreas Laun), renomovaní vedci ako rakúsky Prof. Wolfgang Waldstein a ďalšie známe osobnosti z Katolíckej Cirkvi. Medzitým sa k akcii už pridali aj ďalší kardináli a biskupi.
Vzhľadom na to, že „v katolíckych kruhoch sú široko rozšírené …More
K prvým signatárom akcie patria: Kardinál Raymond Burke, kardinál Carlo Caffarra, viacerí diecézni a pomocní biskupi (medzi nimi salzburský pomocný biskup Andreas Laun), renomovaní vedci ako rakúsky Prof. Wolfgang Waldstein a ďalšie známe osobnosti z Katolíckej Cirkvi. Medzitým sa k akcii už pridali aj ďalší kardináli a biskupi.

Vzhľadom na to, že „v katolíckych kruhoch sú široko rozšírené omyly v pravde o manželstve a rodine“ chceli by podpísaní „vyjadriť rozhodnosť zostať verní nezmeneným náukám Katolíckej cirkvi o morálke a sviatostiach Cirkvi ako aj jej nadčasovej a naďalej trvajúcej disciplíne v súvislosti s týmito sviatosťami“, ako uvádzajú.

Signatári sa napríklad vyslovujú za to, aby sexualita mala svoje miesto výlučne v platnom manželstve a bola zacielená „ako na počatie detí, tak aj na trvalý zväzok“. „Tak zvaná sexuálna osveta je zásadným a primárnym právom rodičov.

Iregulárne zväzky nemožno nikdy povýšiť na roveň manželstva, uznať ich ako morálne legitímne, ani ich nemožno zákonom legalizovať“, ale stoja „v ostrom protiklade s pokladom kresťanského manželstva“. Ani čiastočne, ani analogicky nemôžu iregulárne zväzky „vyjadrovať“ poklad kresťanského manželstva, ale treba ich považovať za „hriešny životný štýl“. Rozvedení, ktorí sú občiansky „znova zosobášení“, nesmú byť pri „osobnom a pastoračnom hľadaní úsudku“ zvádzaní k záveru, že ich „cudzoložný zväzok“ možno „morálne ospravedlniť“, alebo že ukončenie „cudzoložného zväzku“ nie je možné.

Vyznanie vernosti je k dispozícii v piatich jazykoch a možno ho podpísať na adrese: ergebenebitte.org
Podpisová akcia: ‘Vyznanie vernosti náuke Cirkvi o manželstve’
ľubica
Podpisová akcia: ‘Vyznanie vernosti náuke Cirkvi o manželstve’
PETÍCIA ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Františka ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ✍️ ✍️ ✍️ ergebenebitte.org/full
......www.filialappeal.org ✍️ ✍️ ✍️More
Podpisová akcia: ‘Vyznanie vernosti náuke Cirkvi o manželstve’
PETÍCIA ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Františka ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ✍️ ✍️ ✍️ ergebenebitte.org/full
......www.filialappeal.org ✍️ ✍️ ✍️
dnes 18.10. počet podpisov : 5853
ľubica
Petícia !!!! prosím kdo je za - dajte sem ✍️ dnes 17.10 je nás 5703----- ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Fratniška ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ✍️ ✍️ ✍️
ergebenebitte.org/full
......www.filialappeal.org ✍️More
Petícia !!!! prosím kdo je za - dajte sem ✍️ dnes 17.10 je nás 5703----- ohľadne nejasných a dvojznačných vyjadrení v ap.exortácii p. Fratniška ´ Amoris Laeticia´ , s prosbou, aby kategoricky potvrdil, učenie RKC, aby rozvedení a na úrade znova zosobášení katolíci nadalej nesmeli prijímať sv. Prijímanie a že....... viac..... ✍️ ✍️ ✍️
ergebenebitte.org/full
......www.filialappeal.org ✍️ ✍️ ✍️
ľubica
Petice !!!! prosím kdo je za - dejte sem ✍️ dnes 30.9. v 11.10 je nás 3176 ......www.filialappeal.org ✍️ ✍️ ✍️
ľubica
nech sa páči petícia, nech nás je viac...to tohto času teda 30.9. o 11.10 je nás 3176 ,,,,,,,,,www.filialappeal.org ✍️ ✍️ ✍️
Soutok
Mám z toho překladu husí kůži.vždyť je to tak tvrdé.Já jsem teď dostala exortaci Amore ... ke čtení a snažím se jí porozumět, čtu a bojím se o vychýlení ze směru k Hospodinu, ale zatím v četbě cítím milosrdenství a lásku. k tomu, co jest v překladu by měl každý dojít sám ale nikoliv pod bičem soudu. znala jsem některá tvrdá společenství, že lidi ,kteří byli slabí a slabější než jiní …More
Mám z toho překladu husí kůži.vždyť je to tak tvrdé.Já jsem teď dostala exortaci Amore ... ke čtení a snažím se jí porozumět, čtu a bojím se o vychýlení ze směru k Hospodinu, ale zatím v četbě cítím milosrdenství a lásku. k tomu, co jest v překladu by měl každý dojít sám ale nikoliv pod bičem soudu. znala jsem některá tvrdá společenství, že lidi ,kteří byli slabí a slabější než jiní páchali sebevraždy.pokoj přeji všem. 😇
3 more comments from ľubica
ľubica
hento, mierni sa! nevykrikuj na mikeho a spol. že my sme uprednostnili spolok s démonmi v Asissi.... mike a spol. vedia že je to rúhanie, vedia že je to veľmi ťažký hriech zo strany tých pápežov ktorý podporovali ekumenizmus, ano žial aj Ján Pavol II.... a je nám to nesmierne ľúto, lebo táto osobnosť nám bola xrokov vykresľovaná inak.... takže vieme, modlíme sa za dar pokánia pre Bergoglia.…More
hento, mierni sa! nevykrikuj na mikeho a spol. že my sme uprednostnili spolok s démonmi v Asissi.... mike a spol. vedia že je to rúhanie, vedia že je to veľmi ťažký hriech zo strany tých pápežov ktorý podporovali ekumenizmus, ano žial aj Ján Pavol II.... a je nám to nesmierne ľúto, lebo táto osobnosť nám bola xrokov vykresľovaná inak.... takže vieme, modlíme sa za dar pokánia pre Bergoglia.... ostatné nemožeme zmeniť!!!Buďme tými čo vyprosujú dar pokánia a sami robia pokánie za hriechy svoje a pokoncilných pápežov
ľubica
80 významných katolíckých osobností podpísalo 27. septembra ako prvé medzinárodné Prehlásenie vernosti nezmeniteľnej náuke Cirkvi o manželstve a rodine. Obracajú sa na všetkých katolíkov, aby urobili to isté a vyzvali tak pápeža Františka, aby ako hlava RKC tieto pravdy tiež potvrdil.
Do 20 hodin dnešného večera / od dátumu 27.9 /vzrástol počet signatárov na 1060. Text prehlásenia je zatiaľ …More
80 významných katolíckých osobností podpísalo 27. septembra ako prvé medzinárodné Prehlásenie vernosti nezmeniteľnej náuke Cirkvi o manželstve a rodine. Obracajú sa na všetkých katolíkov, aby urobili to isté a vyzvali tak pápeža Františka, aby ako hlava RKC tieto pravdy tiež potvrdil.
Do 20 hodin dnešného večera / od dátumu 27.9 /vzrástol počet signatárov na 1060. Text prehlásenia je zatiaľ k dispozícii v angličtine a taliančine Připravují se další překlady. Plný text a Podpisový formulár je na tejto adrese:

👍 👍 👍 DEO GRATIAS!!! 100000000000000x
ľubica
80 významných katolických osobností podepsalo 27. září jako první mezinárodní Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině. Obracejí se na všechny katolíky, aby učinili totéž a vyzvali tak papeže Františka, aby jako hlava církve tyto pravdy rovněž potvrdil.
Do 20 hodin dnešního večera vzrostl počet signatářů na 1060. Text Prohlášení je zatím k dispozici v angličtině …More
80 významných katolických osobností podepsalo 27. září jako první mezinárodní Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině. Obracejí se na všechny katolíky, aby učinili totéž a vyzvali tak papeže Františka, aby jako hlava církve tyto pravdy rovněž potvrdil.

Do 20 hodin dnešního večera vzrostl počet signatářů na 1060. Text Prohlášení je zatím k dispozici v angličtině a italštině Připravují se další překlady. Plný text a Podpisový formulář je na této adrese:

👍 👍 👍 DEO GRATIAS!!!