Clicks196

Varovanie od Otca, nášho Stvoriteľa Jehovu, výzva k pokániu

30. septembra 2017

Moja dcéra, napíš Moje slová. Beda vám, ktorí vravíte, že JA SOM váš BOH. Vy, ktorí neposlúchate Moje Slová a Príkazy. Náhle zničenie prichádza, váš svet bude náhle zmenený, v okamihu.

Varoval som vás - KAJAJTE SA a odvráťte sa od vašich bezzákonných ciest k MOJIM Cestám poslušnosti. Vybrali ste si vašu cestu, otvorili ste vaše životy nepriateľovi a jeho prisluhovačom. Budete zničení, lebo on hľadá ako zabiť, ukradnúť a zničiť.

Kvôli vašej tvrdohlavosti ste ho nechali vojsť, máte Moje Slovo, pritom NEnasledujete a NEposlúchate.

Moji proroci starí i noví vás varovali, ale vy na to nedbáte.

Zajatie cudzincami prichádza na vašu zem, smrť a ničenie k vašim veľkomestám a mestám. Nebude tam kam utiecť a nikde sa skryť. Vaše deti vám budú vzaté, už ich nikdy viac neuvidíte.

Prečo ste sami nenaslúchali a neštudovali Písma? Moji strážcovia vás varujú na nebezpečenstvá, ktoré im ukazujem. Bijú na poplach zo svojich snov a vízií. Teraz je to na vás... ste ako vták v sieti. Nepriateľ vás obkľúčil, ale vy nevidíte ani nemáte žiadnu ľútosť.

Ste rozptyľovaní a zabávaní jeho plánmi a úkladmi. Povedal som vám, nech nie ste z tohto sveta, prečo len ste nenaslúchali?!

Zničenie je nad vami!

Smrť je nad ľuďmi Zeme.

Dokonca i nepriateľ vás varuje pred jeho plánmi, ale vy vôbec nedbáte.

Či nevidíte, čo sa už začalo?

Myslíte si, že ste v bezpečí a nedotknuteľní?

Vravím vám, NIE STE!!!

KAJAJTE SA! Už zostáva len pár okamihov - OBRÁŤTE SA TERAZ!

Dcéra varuj ich! VARUJ ICH - povedz im, nech MA teraz hľadajú vo svojich časoch modlitby.

Povedz im, nech si teraz vezmú čas a hľadajú MA, predtým ako oni VŠETCI budú v zúfalstve!!

Čas vypršal!! Varoval som, prečo ste nepočúvali?!

Svet ide zhorieť a roztaviť, tento fakt zostáva... Varujem vás, ale nepočúvali ste... mnohí boli volaní, ale len nemnohí chcú poslúchať.

KAJAJTE SA deti zeme!

KAJAJTE SA za vaše zlé a skazené skutky a cesty.

Obráťte sa k MÔJMU Synovi a Poslúchajte MOJE Príkazy, lebo premnohí idú zahynúť, skutočne je to nadosah ruky.

VRAVÍM KAJAJTE SA!!!

Vravím KAJAJTE SA a obráťte sa ku MNE, kým stále máte dych... keď raz zomriete, bude tam len smrť a muky! VRAVÍM KAJAJTE SA!


Písma k Slovu dané Pánom:

1 Jánov 3:4-6 Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona. 5 A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet. 6 Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal.

2 Petrov 3:7 A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.

2 Petrov 3:9 Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhladom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. 10 Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 11 Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti,

Micheáš 1:4 Vrchy sa budú rozplývať pod ním, a doliny sa budú trhať; budú jako vosk pred ohňom, ako vody vyliate na svahu.

Zjavenie 3:3 Pamätaj teda, ako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie. Keď teda nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej, a nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba.

Zjavenie 12:17 A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista. (12:18)A drak stál na morskom piesku.

Zjavenie 14:12 V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.

Žalm 124:6 Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. 7 Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. 8 Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Žalm 25:15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

Žalm 91:3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

Žalm 141:10 Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, kým ja cez ne prejdem v bezpečí.

Príslovia 6:5 Vytrhni sa ako srna z ruky a ako vtáča z ruky lovca vtákov.

Náreky 3:52 Moji nepriatelia ma nemilosrdne lovili, ako nejaké vtáča, bez príčiny.

Prevzaté od Yahushua My All, Ježiš je Moje Všetko
Public domain