Clicks221

Požiadavky na Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

TU podpísať:

https://citizengo.org/sk/el/178255-programove-vyhlasenie-vlady-na-roky-2020-2024

Vážený p. premiér, Igor Matovič,

pred voľbami do NR SR ste vyslali kresťanským a konzervatívnym voličom viackrát signál, že sa chcete stať ich zástupcom v parlamente. Menovite išlo o vznik kresťanskej platformy Odvážne, o prijatie Kresťanskej únie na kandidačnú listinu ako aj o verejný prísľub na tlačovej konferencii 15.9. na sviatok Sedembolestnej.

Verejne ste prisľúbili, že vláda s OĽANO neprijme registrované partnerstvá, nedovolí adopcie detí pármi rovnakého pohlavia, neuvoľní drogovú politiku, nezruší sociálne istoty a nezmení postoj Slovenska k nelegálnej migrácii.

Je po voľbách. Teraz ste predseda vlády a prišiel čas zastupovať svojich voličov.

Keďže momentálne koncipujete programové vyhlásenie vlády, ktoré bude platiť najbližšie 4 roky, je dôležité tam zahrnúť kultúrno-etické a ľudsko-právne požiadavky Vašich voličov. Hoci sa nachádzame uprostred pandémie koronavírusu, tá o pár mesiacov pominie a v bežnom režime sa budú prijímať nové zákony.

Dnes sa rozhoduje o nasledujúcich štyroch rokoch.

Preto Vás žiadam, aby ste do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 zahrnuli tieto body:


Vláda SR bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka, zasadí sa za zlepšovanie ochrany ľudského života od počatia a prirodzenú smrť a zruší zákony, ktoré zásadným spôsobom popierajú uplatňovanie práva na život, najmä potrat na voľné požiadanie.

Vláda SR bude chrániť manželstvo (Ústava SR, čl. 41), podporí vytvorenie manželských poradní a podporného systému pre rodiny; a nezavedie inštitút registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia, ani adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

Vláda SR bude podporovať dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť a neumožní legislatívne zakotvenie asistovanej samovraždy a eutanázie.

Vláda SR zavedie špeciálny úrad vyslanca SR na ochranu náboženskej slobody, slobody vyznania a svedomia.

Vláda SR bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Vláda SR príjme konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu, keďže z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné.

Vláda SR nastaví koncepciu vzdelávania, tak aby jej cieľom bol integrálny ľudský rozvoj smerujúci k osvojeniu si prirodzených ľudských hodnôt a kvalitných odborných poznatkov.

Vláda SR zrovnoprávni financovanie cirkevného a štátneho školstva.

Vláda SR posilní efektívne nástroje práce s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) aj tým, že bude pastoračných pracovníkov, ktorí pôsobia v MRK a systematicky sa venujú obyvateľom MRK, riadne odmeňovať zo štátneho rozpočtu ako terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

Vláda SR zabezpečí pre tehotné matky sociálnu, ekonomickú a psychologickú podporu a adekvátne podmienky pre prijatie dieťaťa v rodine.

Vláda SR zabezpečí skvalitnenie poučenia ženy pred potratom a komplexnejšie informácie o aktuálnom vývojovom štádiu jej nenarodeného syna alebo dcéry, o psychických, či zdravotných rizikách potratu a tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.

Vláda SR posilní uplatňovanie výhrady vo svedomí pre lekárov, zdravotníkov a farmaceutov.

Vláda SR zabezpečí, aby telesné pozostatky potratených detí neboli spaľované v spaľovni odpadov, ale aby boli spopolňované v krematóriu, a aby bol zjednodušený proces pochovávania potratených detí ich rodičmi.

Vláda SR sa zaväzuje znižovať mieru chudoby a sociálneho vylúčenia, a to najmä pri rodinách s deťmi.

Vláda SR sa zaväzuje znižovať daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi a eliminovať fenomén “pracujúcej chudoby”.

Vláda SR bude presadzovať pro-rodinnú politiku a tzv. family mainstreaming, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné bývanie a podmienky na život.

Vláda SR bude podporovať domácu starostlivosť o chorých a starých ľudí, aby viac odkázaných ľudí mohlo zostať doma, zavedie príspevok na starostlivosť o odkázaného človeka, ktorý sa sám rozhodne na aký typ starostlivosti ho použije a zjednotí sociálnu posudkovú činnosť.

Vláda SR valorizuje dôchodky politických väzňov komunistického režimu, resp. jednorazovo odškodní ich pozostalých.

Vláda SR bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti.

Vláda SR obmedzí prácu v nedeľu, najmä nedeľný predaj. .


Verím, že týmto požiadavkám vyhoviete.

S pozdravom