Clicks215
Otčenáš
2

Pomazal tě, Bože, Bůh tvůj

1Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích;
2na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
3On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.
4Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.
5Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?
6A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.‘
7O andělech sice říká: ‚On činí své anděly závany větru a své služebníky plamenem ohně,‘
8avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království.
9Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘
10A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou.
11Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou
12a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.‘
13A kterému z andělů kdy řekl: ‚Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou‘?
14Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?
List Židům 1. kapitola
Otčenáš
Bůh je jeden. Jeden je Základ všeho. Nenechte se zmást zlým překladem, jako je tento.
Otčenáš
Odpovíte místo farizeů?
41Když se farizeové shromáždili, Ježíš se jich zeptal:
42„Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“
43Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví:
44‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepoložím za podnož tvých nohou ‘?
45Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?“
46A nikdo mu nemohl odpově…
More
Odpovíte místo farizeů?
41Když se farizeové shromáždili, Ježíš se jich zeptal:
42„Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“
43Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví:
44‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepoložím za podnož tvých nohou ‘?
45Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?“
46A nikdo mu nemohl odpovědět ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil zeptat.

Mt 22. kapitola