TerezaK
126

❤ ...Z NEBE NA ZEM... ❤

❤ ...VESMÍR ŽIJE... ❤
❤ ...DRUHÁ A POSLEDNÍ ČÁST... ❤
❤ ...pro tuto Zemi je pokrok už to, že uznáváte telepatii. Myšlenky tedy musí neviditelně cestovat vesmírem. Kloužou vesmírem jako nejjemnější vlny, ale nepocházejí z mozku, nýbrž z transcendentální duše. Božské myšlenky se také šíří vesmírem, ale ne všichni lidé se snaží rozšířit své pole vnímání, aby byli schopni zachytit tyto Božské vlny, ačkoli je to pro každou lidskou bytost zcela dostupné.
My Sidereálové (létající talířoví lidé), jak nás nazýváte, jsme si tuto schopnost cvičeními a učením vysoce vyvinuli a nejlepší inspiraci získáváme z velmi jemných vlnových délek myšlenek
a jen tak bylo možné postavit naše vesmírné lodě, které fungovaly výhradně na příkaz Stvořitele.
To vše je velmi obtížné vysvětlit, neboť váš jazyk je nedostatečný a nedokážete si vůbec nic představit, kdybychom vám řekli, že proces bude znít ve vašich samohláskách: "sen-ku-ama-rieh-tan-tu". Ale jednoho dne, pokud si to budeš přát, se dozvíš víc.
Každý atom, každá molekula a každá částice X žije, protože je duchovně ovlivněna, pokud používáte správný duchovní jazyk. Takto intuitivně reaguje každý atom a každá částice X. Nejedná se tedy o žádný zázrak, ale pouze o přirozené chování částic X atomů a molekul, pokud jsou pozitivně ovlivněny.
Zákon, který je v těchto částicích, je rozhodující, pokud spojení částic vychází z kosmu jako celku, z ❤ Boží vůle ❤ .
Pokud je však toto spojení potlačeno jinou vůlí, pak se chování částic změní a reagují více či méně na nové duchovní radiogramy.
Dematerializace a telekineze, levitace a magická světelná zjevení jsou reakcí na tento druh ozářeného příkazu.
Hmota, která se používá k tomuto duchovnímu přenosu, je božský prvek, který by se podle vašich znalostí dal označit jako silné neviditelné světlo, které zatím nemůžete změřit. Tato energie je nejsilnější, protože má největší údernou sílu a dosah přenosu. Toto neviditelné světlo vyplňuje všechny božské prostory vesmíru a kosmu a na této hmotě je založeno i vědomí a působení myšlenek. Stejně jako božské myšlenky jsou i myšlenky všech ostatních živých bytostí živé jako vesmírné světlo... ❤
Z knihy "Before Landing" od Aštara Šerana.
Vydavatel Alaya_Asociace univerzální duchovní kultury ❤ ❤

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

...DAL CIELO ALLA TERRA...

...L'UNIVERSO VIVE...

...SECONDA ED ULTIMA PARTE...

...E' gia' un progresso per questa Terra che voi riconosciate la telepatia. Dunque i pensieri devono percorrere invisibilmente il Cosmo. Essi scivolano come onde finissime attraverso il Cosmo, ma essi non provengono dal cervello, bensì dall'anima trascendentale. Anche i Pensieri Divini percorrono il Cosmo, ma non tutti gli uomini sono sottoposti alla fatica di allargare il loro campo di recezione in tal modo da poter captare queste Onde Divine; benchè questo sia del tutto accessibile ad ogni essere umano.
Noi Siderali (uomini dei dischi volanti), come voi ci chiamate, abbiamo, con esercizi ed insegnamenti, altamente sviluppato questa capacita' e noi riceviamo le nostre migliori ispirazioni dalle sottilissime lunghezze d'onda di quei pensieri del
Geniale Creatore - e solo in questa maniera ci e' stato possibile di costruire le nostre navi spaziali, operando noi esclusivamente agli Ordini del Creatore
Tutto questo e' molto difficile da chiarire, perche' la vostra lingua e' insufficiente, e voi non vi potete assolutamente immaginare nulla, se noi vi dicessimo che il procedimento suonerebbe nelle vostre vocali : "sen-ku-ama-rieh-tan-tu". Ma un giorno, se vorrete, ne saprete di piu'.
Ogni atomo, ogni molecola ed ogni particella X vive, perche' viene influita spiritualmente, se si usa il giusto linguaggio spirituale. In questa maniera reagisce ogni atomo ed ogni particella X intuitivamente. Quindi non c'e' nessun miracolo, ma solo un comportamento naturale delle particelle X degli atomi e delle molecole se vengono positivamente influenzate.
La legge che e' in queste particelle e' determinante, fin quando il collegamento delle particelle proviene dal Cosmo intiero, dalla Volonta' Divina .
Ma se a questo collegamento contrasta un'altra volonta', allora cambia il comportamento delle particelle, ed esse reagiscono piu' o meno ai nuovi radiogrammi spirituali.
Dematerializzazione e Telecinesi, Lievitazione ed Apparizioni luminose magiche sono reazioni di questa specie di comandi irradiati.
La materia che si usa per questa trasmissione spirituale, e' un elemento Divino, che secondo le vostre conoscenze potrebbe essere indicata come una potente luce invisibile che non vi e' ancora possibile da misurare. L'energia e' potentissima, perche' possiede la piu' grande forza di percussione e portata di trasmissione. Questa luce invisibile riempie tutti gli spazi Divini dell'Universo e del Cosmo, anche la coscienza e l'azione dei pensieri si basano su questa materia. Come i Pensieri Divini così anche i pensieri di tutti gli altri esseri viventi sono vivi quale luce cosmica...

Tratto da "Prima dell'Atterraggio" di Ashtar Sheran

Editore Alaya_Associazione Universale di Cultura Spirituale