Clicks1.3K

Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré spôsobuje maličkým

Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré …More
Škandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi: Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré spôsobuje maličkým. Preklad SK

Vážení priatelia i nepriatelia Stilum Curiae, ako môžete vidieť z tohto článku v La Nuova Bussola Quotidiana a z článku v Infovaticana, seminár v diecéze San Rafael v Argentíne bol biskupom uzavretý s výhovorkou na Covid-19, v skutočnosti však preto, že veľa seminaristov a katolíckych veriacich – viac ako 150 rodín – protestovalo proti prijímaniu Eucharistie na ruku.

Biskup informoval Kongregáciu pre duchovenstvo v Ríme, na čele ktorej stojí prefekt kardinál Benjamin Stella, jeden z členov „Rady kardinálov“ pápeža Bergoglia, a ten okamžite konal. Publikujeme otvorený list, ktorý arcibiskup Carlo Maria Viganò zaslal biskupovi Eduardovi Maria Taussigovi. Pekné čítanie.
www.marcotosatti.com/…/st-raphaels-sca…

Vaša Excelencia,
som zmätený a zranilo ma, keď som sa z medzinárodnej tlače dozvedel správu o rozhodnutí uzavrieť seminár diecézy San Rafael a odvolať jeho rektora, o. Alejandra Miguela Ciarrocchiho.

Toto rozhodnutie bolo vraj prijaté, na vaše horlivé naliehanie, Kongregáciou pre duchovenstvo, ktorá považovala za neprípustné, aby duchovní pod vašou jurisdikciou odmietali udeľovať a prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu na ruku, a podávali ju do úst. Mám za to, že chvályhodné a súdržné správanie kňazov, klerikov a verných zo San Rafael vám poskytlo výbornú zámienku k uzavretiu najväčšieho seminára v Argentíne a na rozptýlenie seminaristov, aby boli prevychovaní inde, v seminároch, ktoré sú tak príkladné, že sú teraz prázdne. Vaša Excelencia odviedla veľmi dobrú prácu, keď uviedla do praxe výzvu k parrhesii (sloboda, úprimnosť), v ktorej mene by sme mali poraziť metlu klerikalizmu, ktorú odsúdil Najvyšší stolec.

Dokážem pochopiť vaše sklamanie, že napriek neúnavnej práci ultramodernistickej indoktrinácie, ktorá sa vykonala v posledných niekoľkých desaťročiach, stále existujú odvážni kňazi a duchovní, ktorí nevzdajú poctu biskupskému súdu pred úctou, ktorá prináleží Najsvätejšej sviatosti; a dokážem si predstaviť vašu mrzutosť z toho, že laickí veriaci, a dokonca celé rodiny z tohto tzv. „Vendée * And“ nasledujú dobrých pastierov, o ktorých evanjelium hovorí: „ovce poznajú jeho hlas,“ a nie nájomníkov, ktorým „na ovciach nezáleží „(Jn 10,4.13).

Tieto udalosti potvrdzujú pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi: Zástanca (Paraklétos) vlieva dar odvahy pokorným a najslabším a uvádza do zmätku pyšných a mocných, a tak robí zjavnú vieru vo vznešenú sviatosť oltárnu na jednej strane a jej zavrhnutiahodné znesvätenia kvôli ľudským ohľadom na strane druhej. Prispôsobenie sa mysleniu tohto sveta môže Vašej Excelencii snáď získať jednoduchý a zištný potlesk nepriateľov Cirkvi, avšak nezabráni ani jednomyseľnému odsúdeniu zo strany tých, ktorí sú dobrí, a ešte menej súdu Boha, ktorý je skutočne prítomný pod eucharistickým závojom vo svojom Tele, Krvi, Dušu a Božstve a ktorý žiada pastierov, aby boli Jeho svedkami, nie Jeho zradcami a prenasledovateľmi.

Nech mi vaša Excelencie dovolí poukázať na určitú nekonzistentnosť vášho správania s heslom, ktoré ste si vybral pre svoj biskupský erb: Paterna atque fraterna charitate (otcovská a bratská láska). Nevidím nič otcovské na trestaní kňazov, ktorí nechcú zneuctievaľ svätú hostiu, ani žiadnu podobu skutočnej lásky k tým, ktorí neuposlúchli neprípustné nariadenie. Láska je uskutočňovaná v službách Dobru a Pravde: pokiaľ má blud ako svoj počiatok a zlo ako svoj koniec, môže byť len grotesknou paródiou na cnosť. Biskup, ktorý namiesto toho, aby bránil česť, ktorá patrí Kráľovi Kráľov, a chválil tých, ktorí sa usilujú o tento vznešený účel, dokonca ide tak ďaleko, že uzavrie prekvitajúci seminár a verejne napomenie svojich klerikov, nerobí akt lásky, ale skôr odsúdeniahodnú tyraniu, za ktorú sa bude musieť zodpovedať pred súdnou stolicou Božou. Modlím sa, aby ste pochopil, ako závažný je váš čin sub specie aeternitatis (z hľadiska večnosti) sám o sebe a tiež kvôli pohoršeniu, ktoré spôsobuje maličkým. Vaše štúdia a pobyt na Angelicum by malo Vašej Excelencii pomôcť v tomto diele zdravého pokánia, ktoré tiež ukladá sub gravi (pod ťažkým hriechom) povinnosť zadosťučinenia.

Z tlače sa dozvedáme, že v bazilejskej diecéze vo Švajčiarsku v kostole v Rigi-Kaltbad žena, ktorá nosí posvätné rúcha, pravidelne simuluje slávenie omše, ak nie je prítomný vysvätený kňaz, a vynechá len slová premenenia.

Zaujímalo by ma, či sa biskup Felix Gmür z Bazileja vyznamená rovnakou horlivosťou ako vy a obráti sa na rímske dikastéria, aby príkladne potrestali svätokrádežnú simuláciu omše. Obávam sa však, že zatvrdnutosť, ktorú ste preukázal potrestaním kňazov, ktorí vás vo všetkej svedomitosti neposlúchli, nedôjde vo Švajčiarsku nasledovania. Keby nejaký kňaz slávil Tridentskú omšu na tom istom oltári v Rigi-Kaltbad, šípy ordinára by ho iste bezodkladne zostrelili, ale žena, ktorá urážlivo a svätokrádežne „slávi omšu“, sa dnes považuje za zanedbateľnú vec, rovnako ako vystavenie Najsvätejšej sviatosti na oltár ku znesväteniu.

Spolu s klerikmi a laikmi vašej diecézy, ktorých ste nespravodlivo potrestal a vážne urazil, sa modlím za vás, Vaša Excelencia, za úradníkov Svätej stolice, a najmä za kardinála Beniamina Stellu, ktorého som poznal ako oddaného kňaza a verného apoštolského nuncia, ktorého som navštívil v Bogote ako Delegát pre pápežskú reprezentáciu Štátneho sekretariátu. Bol kedysi mojím priateľom; dlhé roky som s ním spolupracoval na Štátnom sekretariáte. Bohužiaľ už nejaký čas ho tak nemôžem nazývať kvôli jeho účasti na demolácii Kristovej cirkvi.

Modlíme sa za vaše obrátenie, obrátenie, ku ktorému sme povolaní všetci, ale ktoré by už nemalo byť odkladané tými, ktorí pracujú nie pre slávu Božiu, ale proti dobru duše a cti cirkvi.
Modlime sa za seminaristov a veriacich San Rafaela, ktorým ste vy, Vaša Excelencia, vyhlásil vojnu.

S bratskou láskou v pravde
+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

* Vendée – department vo Francúzsku na pobreží Atlantiku, kde žilo silne katolícky (a roajalisticky) zmýšľajúce vidiecke obyvateľstvo. (V čase Veľkej francúzskej revolúcie obyvatelia povstali proti republikánskemu revolučnému vojsku, vzbura bola republikánmi potlačená v roku 1796, boje boli sprevádzané masakrami. Dokonca niektorí historici považujú brutálne represie zo strany republikánov za prvú genocídu moderných dejín.)

Preklad A. Č.
alianciazanedelu.sk/archiv/6821
fiat33
Vďaka za preklad. Na tieto situácie ani neexistujú slová, ktorými by sa dala popísať ohavnosť, čo robia biskupi. Nielen v Argentíne....