Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks905
Paxus
2

Novéna od svätého pátra Pia

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu od sv. Pátra Pia

Svätý páter Pio sa túto modlitbu modlil na úmysly osôb, ktoré sa odovzdávali jeho príhovoru.

Pane Ježišu, ty si povedal: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Pane Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“, hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene Ježiš, o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Pane Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“, hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť …
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu...

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky.

Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.


Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Amen.
Paxus
Túto novému sa môžme pomodliť aj za to, aby sme sa stali svätými, lebo len takí sa môžu dostať do Neba. Ježišu pokorný a tichý srdcom, pretvor naše srdcia podľa Tvojho Srdca. Amen.
ľubica