TerezaK
1137

2008. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2022. Nástroj: Glynda Linkous (USA), wingsofprophecy.blogspot.com/

NEBEZPEČNÉ CESTY

Většina mých dětí nemá ani ponětí, jaký je čas v této hodině. Většina z nich netuší, že se Mi brzy postaví tváří v tvář na této straně věčnosti, protože se zabývají svými životy a věnují se svým hříchům.
Děti, tak málo jste se připravovaly na svou věčnost – jak je možné, že věříte, že vám na zemi zbývají desítky let, když mé Slovo tak jasně hovoří o znameních konce všech věcí? Jak to, že stále nechápete, že se brzy vrátíte domů ke Mně, a mnohé bez varování.
Děti, zemi brzy pokryje válka a vaše životy se navždy změní. Nezmění se dobrým způsobem, ale nebezpečnými způsoby. Vaše jediná naděje na cokoli dobrého v té době je jen ve Mně.
Přeji si, aby se mé děti věnovaly tomu, že ke Mně povedou ztracené duše. Proč trávíte svůj čas tak lehkovážně? Proč jím tak plýtváte?
Ježíš

Ef 5, 27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Žid 12. 1-8
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3: Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

4: Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.

5: Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: 'Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.

6: Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.'

7: Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

8: Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

Iz 18, 1-6
1: Běda zemi okřídleného hmyzu při řekách Kúše;

2: posílá vyslance po moři, po vodní hladině v plavidlech šáchorových. Jděte, poslové hbití, k urostlému pronárodu s lesklou pletí, k lidu daleko široko obávanému, k pronárodu nesrozumitelné řeči, který poražené pošlapává, jehož zemí protékají řeky!

3: Všichni obyvatelé světa, vy, kdo přebýváte na zemi, až se vyzdvihne na horách korouhev, uvidíte, až se zatroubí na polnici, uslyšíte.

4: Neboť Hospodin mi praví toto: "Klidně budu přihlížet ze svého stanoviště, budu jak sálavé horko v záři slunce, jako rosný oblak v horku žní.

5: Přede žněmi, když odkvete réva a květenství se promění ve zrající hrozen, tu se jalové výhonky odřežou vinařským nožem a odnože se odstraňují, vylamují.

6: Vesměs budou zanechány dravému ptactvu hor a zvířectvu země, takže dravé ptactvo na nich stráví léto a veškeré zvířectvo země na nich bude zimovat."

Jr 7, 30-33
30: Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, který je nazýván mým jménem, postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili.

31: V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.

32: Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: 'Tófet' ani 'Údolí syna Hinómova', nýbrž 'Údolí vraždění '. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,

33: stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší.

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.

15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Lev 26, 20-28
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.

21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.

22: Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

23: Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,

24: i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.

25: Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.

26: Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

27: Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,

28: i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

poselstvi-zbytku.org/html1/2008.html
poselstvi-zbytku.org