Clicks2K

Video: Veriaci na Slovensku zažívajú tvrdý a reálny život s Kristom v katakombách a takmer opustení od svojich pastierov

Veriaci na Slovensku zažívajú tvrdý a reálny život s Kristom v katakombách a takmer opustení od svojich pastierov.

Video: Kňaz káže veriacim o živej viere a sám je v skutkoch živá mŕtvola. Nerešpektuje ani výhradu svedomia. TU: alianciazanedelu.sk/archiv/8892 alebo TU: vk.com/badbrowser.php


Na Slovensku sa začínajú vynárať statoční kňazi, ktorí ako za komunizmu začínajú nebojácne vysluhovať sviatosti a slúžia tajne sväté omše po pivniciach, domoch, či skladoch a veriaci dokonca aby neznesväcovali Ježiša Krista prítomného v Eucharistii prijímaním na ruku, tak radšej cestujú aj stovky kilometrov do iných okresov ku kňazom, čo im podajú Eucharistického Ježiša Krista do úst. To sú už veľké obety a Boh to iste vidí. Poznám niektorých aj osobne.

Zažívame to, čo prví kresťania počas prenasledovania v Rímskej ríši, ale s tým rozdielom, že apoštoli a ich nástupcovia v tom čase trpeli za Krista a zomierali so svojimi veriacimi. Dnes je to tak skôr výnimočne. Treba sa modliť za ich odvahu a zvláštnu Božiu milosť pre našich biskupov.

Začíname si zvykať na život v „katakombách“, ale aj v nebezpečenstve pred udavačmi a políciou. Náboženská sloboda a zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, sa stali presne tak ako Ústava Slovenskej republiky a medzinárodné dohovory o ľudských právach, len bezcenným zdrapom papiera. A mnohí pastieri ako keby nič nevideli, zaujímajú ich len financie a výhody z biskupských „funkcií“. Koľkým z nich sa už zlomili biskupské palice?

Česť pastierov Cirkvi háji najmä trnavský arcibiskup Ján Orosch, emeritný arcibiskup Ján Sokol a ešte zopár ďalších biskupov a veľké množstvo kňazov. O niektorých vieme, iní postupujú tajne. Ostatní skôr mlčia, alebo v tom lepšom prípade pomáhajú statočným kňazom znovu budovať základy novej „podzemnej“ Cirkvi, ktorá zostane verná Kristovi. Našťastie pre nás veriacich je aj veľké množstvo kňazov, čo pochopili „znamenie časov“ a začínajú sa formovať. Najhoršia situácia je zrejme v Bratislavskej a Košickej arcidiecéze, kde sa antikristova vláda môže na biskupov najviac spoľahnúť.

Veriaci na Slovensku si môžu sťažovať akurát tak „na lampárni“. Napriek tomu, že som napísal niekoľko listov hovorcovi KBS, predsedovi KBS, biskupom, alebo aj hlavnému „hygkardinálovi“ J. Mikasovi (covid prefektovi pre koronadisciplínu sviatostí a oblbovanie veriacich), do dnešného dňa som nedostal na moje emaily nijakú odpoveď.

V nedeľu 2 mája 2021 som bol na svätej omši o 16. 30 hod. v Blumentáli. Svätú omšu celebroval Vdp. Marián Bér, ktorého diváci poznajú z Tv Lux. Videl som niektoré jeho relácie a celkom sa mi páčili, ale v Tv lux už diváci videli všeličo…
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné alianciazanedelu.sk/archiv/6532

Tento kňaz v kázni o. i. hovoril aj o tom, že ak niekomu chceme darovať kvety, určite mu nedáme umelé kvety, ale živé. Prirovnával to k veriacim, aby boli živými svedkami viery. Po svojich skúsenostiach s kňazmi, ktorý sa radšej riadia hlboko ”teologicky pripravenými liturgickými vyhláškami hygkardinála Mikasa” ako evanjeliom Ježiša Krista a dokumentami Svätej stolice, ma zaujímalo, či to, čo tento kňaz hlása, zodpovedá aj skutkom.

Tak som sa ako vždy počas svätej omše modlil a prosil som Pána Boha o tú milosť, aby som mohol prijať Eucharistického Ježiša Krista do úst, ak je to Božia vôľa. Vždy sa modlím aj za odvahu pre kňazov, čo slúžia svätú omšu, ale aj za odvahu pre našich biskupov, aby sme sa tu na Slovensku čím skôr vrátili k dôstojnému prijímaniu Eucharistie do úst. Ale ak Boh chce a treba vydať svedectvo kňazovi a veriacim prítomným na svätej omši, trvaním na prijímania Eucharistie do úst, tak to s Božou pomocou aj urobím. No vždy aspoň tajne dúfam, že to po mne Pán nebude zase chcieť…

Na sväté prijímanie som išiel až v úplnom závere. Pustila ma ešte jedna slečna, ktorá určite tiež chcela ísť na sväté prijímanie do úst. V Blumentáli som bol od začiatku pandémie v roku 2020 už veľa krát a tak viem, že tam kňazi dávali/dávajú sväté prijímanie aj do úst.

Keď som predstúpil pred kňaza, a ten mi podával Eucharistiu, tak som, ako vždy, otvoril ústa. Kňaz sa na mňa pozrel a povedal mi, že na ruku. Ja som mu na to odpovedal, že do úst… A on znova, že na ruku…. A tak som mu opäť povedal, že do úst… Vtedy mi povedal, že má príkaz od pána farára podávať sv. prijímanie len na ruku. Tak som mu povedal, že Pána Boha treba viac počúvať ako ľudí. Tiež som uviedol, že zatiaľ mi tu v Blumentáli všetci kňazi bez problémov podali Eucharistiu do úst, vrátane pána farára.

Vtedy sa ma opýtal, že či mám nejakú veľkú výhradu, aby som prijal do úst. Povedal som mu, že mám veľkú výhradu vo svedomí, a ak by som prijal na ruku, mal by som ťažký hriech. Hoci som si myslel, že po týchto slovách už Eucharistiu do úst dostanem, kňaz mi ju odmietol aj na základe výhrady svedomia podať. Tento kňaz už výhradu svedomia nepovažuje za nič.

Slečna za mnou nedostala zrejme tiež sväté prijímanie, lebo kňaz radšej odišiel, aby zamkol predo mnou kalich s Eucharistickým Kristom do bohostánku. Neostalo mi nič iné len sa pomodliť za tohto úbohého kňaza a prijať Pána Ježiša duchovne. Iba som smutne vo svojom srdci skonštatoval, že kňaz síce káže veriacim o živej viere, ale sám je vo svojich skutkoch iba živá mŕtvola. Je to smutné, že Kristov kňaz už nerešpektuje ani výhradu svedomia. Toho svedomia, ktoré nám dal Boh.

Anton Čulen
Foto zdroj: TV Lux
alianciazanedelu.sk/archiv/8892

Čo hovoria o prijímaní Eucharistie dokumenty Svätej Stolice?
V dokumente MEMORIALE DOMINI sa uvádza: (Poučenie o spôsobe šírenia svätého prijímania: Tento spôsob podávania svätého prijímania (na jazyk) sa musí zachovať, berúc do úvahy súčasnú situáciu Cirkvi na celom svete, a to nielen preto, že má za sebou mnoho storočnú tradíciu, ale najmä preto, že vyjadruje úctu veriacich k Eucharistii alianciazanedelu.sk/archiv/6764

Veriaci nejdú na sväté prijímanie do úst, lebo sa boja šikanovania, zastrašovania a psychického teroru počas vypočúvania zo strany kňazov, prečo chcú práve do úst prijímať Eucharistického Krista

I N Š T R U K C I A REDEMPTIONIS SACRAMENTUM bod 91. uvádza: Pri rozdávaní svätého prijímania treba pamätať, že „posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali“. Každý pokrstený katolík, ktorému podľa práva nie je zakázané, musí byť pripustený k svätému prijímaniu. Teda nie je dovolené odoprieť nikomu z veriacich sväté prijímanie len preto, lebo napr. chce prijať Eucharistiu pokľačiačky alebo postojačky.

90. „Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky, ako to ustanovila konferencia biskupov“ a potvrdila Apoštolská stolica. „Ale keď prijímajú postojačky, odporúča sa, aby pred prijatím sviatosti prejavili patričnú úctu, podľa tých istých stanovených noriem.“

92. Hoci každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa svojej vôle do úst, ak niekto z prijímajúcich chce prijať sviatosť na ruku v krajinách, kde to konferencia biskupov s potvrdením Apoštolskej stolice dovolila, nech sa mu svätá hostia dá. Predsa však osobitne treba dbať o to, aby ju prijímajúci prijal hneď pred vysluhovateľom, aby nik s hostiou na ruke neodišiel. Ak by hrozilo nebezpečenstvo znesvätenia, sväté prijímanie sa veriacim na ruku nemá podávať.

93. Pri prijímaní veriacich treba držať paténu, aby sa vyhlo nebezpečenstvu, že svätá hostia alebo nejaký jej úlomok padne na zem.

Viac TU: kbs.sk/…nty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum

Čo uvádza ohľadom prijímania Eucharistie stránka TKKBS?

Bohoslužby bude možné znovu navštevovať, platia však ešte obmedzenia


Bratislava 17. apríla (TK KBS) Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187). Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky: Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov.

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom. „Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie v online podobe.

Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali na ochranu zdravia každého človeka,“ zareagoval predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Kvôli limitovanej účasti – budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete,“ dodal predseda KBS.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:
a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) dodržiavať respiračnú etiketu,
e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
i) zakazuje sa podávanie rúk,
j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Zdroje: Uznesenie vlády zo 16. apríla tkkbs.sk/koronavirus/pdf/203_2021.pdf 2021 / Vyhláška 186 tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_186.pdf / Vyhláška 187 tkkbs.sk/koronavirus/pdf/vyhlaska_187.pdf
tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004
alianciazanedelu.sk/archiv/8892
jezofiko
Presne ako farizeji p. Čulen v starom zákone. Úctia si ma perami ale ich srdce je ďaleko odomňa.
Nič iné p. Čulen len propagujete Náboženský formalizmus a tradície. Len biblický Ježiš je naša záchrana.
Peter(skala)
Jozefiko a to si ako odporuje - Posvätná Tradícia a Svätý Ježiš?
🤔
jezofiko
tebe neodpovedám . Ty, ako som si všimol ničomu nerozumieš.
ľubica
Veľmi mi táto aktuálna situácia (Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb)
pripomína niektoré starozákonné state, kedy boli veriaci nútení robiť niečo, čo bolo v rozpore s ich vierou. Aj keď by sa nikomu nič fyzicky nestalo, keby zjedol mäso, ale samotný skutok mal duchovný význam a znamenal pokloniť sa inej autorite, ako Bohu a porušiť predpisy. My sme takisto nútení mocou …More
Veľmi mi táto aktuálna situácia (Ako uvádzať do praxe nové usmernenia o slávení bohoslužieb)
pripomína niektoré starozákonné state, kedy boli veriaci nútení robiť niečo, čo bolo v rozpore s ich vierou. Aj keď by sa nikomu nič fyzicky nestalo, keby zjedol mäso, ale samotný skutok mal duchovný význam a znamenal pokloniť sa inej autorite, ako Bohu a porušiť predpisy. My sme takisto nútení mocou prijímať spôsobom, ktorý nám nie je vlastný, ktorý na Slovensku nie je dovolený a zároveň je nám upreté právo prijímať spôsobom, ktorý je tradičný, vždy platný. Nejde len o samotné prijatie na ruku, ktoré má určitý charakter voči Pánu Ježišovi, ale ide aj o poklonu svetskej moci a jej pýche. Ide o poklonu rozhodnutiam, ktoré podľa mňa nie sú legitímne.
.........................
úžasnýýýýýý komnet od Pavla Iringa, dovolila som si ho skopírovať aj sem.....
Agent0
Ubohi vystrašení slovenski knazi!
Berte si priklad z ateistického Česka kde dostanete přijímání do úst...
Nechapem, coho sa tak bojíte!
Čím viac ustupujete , tým viac vás budu bit a tým viac brát vaší slobodu!
Krásný pokojný den
I když jsem NIKDY zatím nepřijal na ruku, tak bych z toho nedělal tragedii, natož těžký hřích. A pokud to někdo cítí, pak šupky do zpovědnice a kruh se uzavírá :) A nebo si někdo určuje sám mantinely hříchu? Ono ve víře skutečně NENÍ podstatné zda na RUKU nebo do ÚST. Ta podstata je zcela jinde. Co vidím ale jako jediné RIZIKO je možný ústupek a neschopnost kněží formovat lidi k tomu, aby při …More
I když jsem NIKDY zatím nepřijal na ruku, tak bych z toho nedělal tragedii, natož těžký hřích. A pokud to někdo cítí, pak šupky do zpovědnice a kruh se uzavírá :) A nebo si někdo určuje sám mantinely hříchu? Ono ve víře skutečně NENÍ podstatné zda na RUKU nebo do ÚST. Ta podstata je zcela jinde. Co vidím ale jako jediné RIZIKO je možný ústupek a neschopnost kněží formovat lidi k tomu, aby při přijímání na ruku uchovali posvátnost, která se občas může vytrácet v době "sebevědomé". Ale opět chci zdůraznit, že to není něco, nad čím by se lidé měli dohadovat. O tom křesťanství není. A jde-li o výhradu svědomí, pak je otázka s jakou mírou citlivosti a poctivého úmyslu to bylo předneseno. Ono se to totiž pak hezky dodatečně zpranýřuje a rozmázne, ale o tom zase křesťanství není. O nějakém lomcování a hlomození. nevěřící lidé z toho moudří nebudou.... Tak k čemu to? Máme být světlem a ne tmou. Děkuji za všechny moudré, ohleduplné a soucitné kněze. Děkuji za Eucharistii jako vzácný dar z kterého můžeme po přijetí ŽÍT a čerpat posilu..... Forma, obsah....😊
----------------------------------------------------

Povedal som mu, že mám veľkú výhradu vo svedomí, a ak by som prijal na ruku, mal by som ťažký hriech. Hoci som si myslel, že po týchto slovách už Eucharistiu do úst dostanem, kňaz mi ju odmietol aj na základe výhrady svedomia podať. Tento kňaz už výhradu svedomia nepovažuje za nič.
Peter(skala)
kustod a začipovať si sa dal ako? Tiež bez problemov alebo si mal dilemu? 🤔
apredsasatoci
Svätí o prijímaní na ruku hovoria: Neexistuje!
Prijímanie na ruku je svatokradez!
Krásný pokojný den
Můžeš prosím jmenovat ty desítky svatých co toto tvrdili? Můžeš doložit, že Kristus skutečně vkládal všem do úst? Já o tom pochybuji ale nijak mi to nevadí, ona ta Eucharistie je už z podstaty samé mnohem širším mystériem, než když někdo řeší způsob a nebo řeší možné drobečky s lupou a nebo svou víru staví na polstrovaném klekátku... Eucharistie má více rozměrů, které nás mohou uschopnovat být …More
Můžeš prosím jmenovat ty desítky svatých co toto tvrdili? Můžeš doložit, že Kristus skutečně vkládal všem do úst? Já o tom pochybuji ale nijak mi to nevadí, ona ta Eucharistie je už z podstaty samé mnohem širším mystériem, než když někdo řeší způsob a nebo řeší možné drobečky s lupou a nebo svou víru staví na polstrovaném klekátku... Eucharistie má více rozměrů, které nás mohou uschopnovat být Kristu blíže...
Peter(skala)
kustot, maš pravdu že pri svätokradeži ide o ťažký hriech a čo mysliš, aký ťažký hriech je ked človek prijme znak šelmy zo Zjavenia Jána?

... čo musí človek urobiť aby prijal znak šelmy?
🤔
Hermenegild
Krásnemu dnu: Máme záväzný Rímsky misál a v ňom rubriky, ktoré upravujú to, čo ustanovil Pán Ježiš a majú odovzdávať apoštoli až do konca sveta. Boh Je rovnaký včera dnes i zajtra a naveky a nepodlieha ľudským úsudkom a svetskému zmýšľaniu, aké máme my. Ak by tak nebolo, bolo by zbytočné magistérium Cirkvi.
Krásný pokojný den
Pro Peter (skala) případně v kopii pro Sv. Malach. (prorok) :)

Odpověď na otázku: ... čo musí človek urobiť aby prijal znak šelmy? je značně složitá, Ale pokusím se stručně a snad pochopitelně. Nejdříve musí jít do nějaké vhodné ZOO, podívat se kdo má na starosti pavilon šelem a dohodnout se s ním na nějaké příhodném znaku nebo přímo odznáčku. V Praze v Tróji mají dokonce Pavilon šelem a plazů,…More
Pro Peter (skala) případně v kopii pro Sv. Malach. (prorok) :)

Odpověď na otázku: ... čo musí človek urobiť aby prijal znak šelmy? je značně složitá, Ale pokusím se stručně a snad pochopitelně. Nejdříve musí jít do nějaké vhodné ZOO, podívat se kdo má na starosti pavilon šelem a dohodnout se s ním na nějaké příhodném znaku nebo přímo odznáčku. V Praze v Tróji mají dokonce Pavilon šelem a plazů, aby to bylo pohromadě, přece jen víme, že had... atd. 😉Nu a to je asi vše. Nu a kdyby se nevydařilo, tak prostě objednat třeba toto: motoroute.cz/produkt/76-odznak-cesky-lev.aspx
Krásný pokojný den
Pro Hermenegild: Mohu znát odkaz na ty rubriky, stačí ta nejdůležitější, která se týká toho co jsem uváděl. děkuji. Mimochodem, existence křesťanství nezačala v 13. století... ale to je asi jasné, že? Hloubka Božích tajemství není limitovaná knihtiskem a nebo gramotností lidí, to je ale asi také jasné, že?
Peter(skala)
Toto video je pre KUSTOTA a SLNIEČKARA
Taktiež pre ich ženy, deti... ale to nie je všetko.... po prezretí videa v rodine, nech si pozru do očí ako to žiadala tá žena vo videu a nech si povedia uprimne čo s očkovaním:
😲
Naštvaná máma o experimentování na dětech a očkování dětí !
Peter(skala)
Odvážne svedecvo, dakujem 😇 a za knaza sa pomodlím

Je to fakt sila, že knazom ako tomuto vyhrada vo svedomí nič nehovorí v prípade sv.prijímania. Dokonca aj ked si išiel skoro posledný, takže si kludne mohol umyť ruky, ked už sa tak velmi bál virusu.
Hermenegild
Matka Božia si 1.mája v sobotu povolala obeť, p. Filipa Antonína Šteinera, OP, ktorý poslal s desiatkou kňazov petíciu proti podávaniu sv. prijímania na ruku J.P.II, keď o to požiadala ČBK. Bol vylúčený za to z rehole. 20 rokov až do 56-tich rokov ležal bez pohybu na lôžku s diagnózou ALS. Komunikoval len očami na dýchacích prístrojoch. Je to tiež znamenie pre nás, keď bol vyslobodený do …More
Matka Božia si 1.mája v sobotu povolala obeť, p. Filipa Antonína Šteinera, OP, ktorý poslal s desiatkou kňazov petíciu proti podávaniu sv. prijímania na ruku J.P.II, keď o to požiadala ČBK. Bol vylúčený za to z rehole. 20 rokov až do 56-tich rokov ležal bez pohybu na lôžku s diagnózou ALS. Komunikoval len očami na dýchacích prístrojoch. Je to tiež znamenie pre nás, keď bol vyslobodený do večnosti.
Hermenegild
Ešte doplním: aj vďaka tejto obete kňaza p. Filipa mohli v Čechách a na Morave prijímať všetci, ktorí sa nebáli, že Pán ich nakazí, sv. prijímanie do úst počas celého covidového obdobia bez zatvorenia chrámov!
Slovenskí kňazi, spamätajte sa, kým nie je neskoro !
Roberto 55
Pri vsetkej ucte k Panne Marii , ona si nepovolala ziadnu obet, to je nezmysel...Iba Pan Boh moze niekoho povolat na vecnost. Nevylucujem vsak, ze kedze p. Filip trpel mohol byt povolany na prihovor Matky Bozej, lebo Pan Jezis svojej Matke nic neodoprie...a pre p. Filipa to bolo vyslobodenie.
Na formulacii zalezi, lebo nepriatel to vie zneuzit a
je to voda na mlyn protestantom.
Roberto 55
Aha, uz to jedna protestantka potvrdila...
Hermenegild
Robertovi: Oslovila ma ta prvá májová sobota, vyhradená Matke Božej. Ona si ho privinula ako svoje veľmi trpiace trpezlivé dieťa, ale Pán si ho povolal a ukončil jeho utrpenie na tejto zemi určite na jej prímluvu, lebo čas na pokánie v tomto svete sa už končí a príde pre nás na zemi "vyúčtovanie", ktoré sa už skrytého mučeníctva p. Filipa netýka.
Krásný pokojný den
Tak se polepšete a dělejte pokání především sami. To je totiž nejprospěšnější. Každý má na světě nějaký úděl a různě se s ním vyrovná. Například i zde: rozhlas.cz/…astrofyzik-ktery-byl-povazovan-za-nastupce-7174241

P. Filipovi přeji především Boží pokoj a odpočinutí v náruči Nebeského Otce. Mimochodem, když o P. Šteinerovi píšete, byli jste jej navštívit? Takový člověk co leží a je zcela …More
Tak se polepšete a dělejte pokání především sami. To je totiž nejprospěšnější. Každý má na světě nějaký úděl a různě se s ním vyrovná. Například i zde: rozhlas.cz/…astrofyzik-ktery-byl-povazovan-za-nastupce-7174241

P. Filipovi přeji především Boží pokoj a odpočinutí v náruči Nebeského Otce. Mimochodem, když o P. Šteinerovi píšete, byli jste jej navštívit? Takový člověk co leží a je zcela odříznutý od světa potřebuje druhé jako sůl...
warez
Takyto "knazi" su skor masiari ako raz povedal sv. pater Pio.
Hermenegild
Je to strašné, keď Pánovi služobníci majú pokrivené svedomie a poslúchajú viac ľudí-svetskú moc- ako Boha. A majú aj sedliacky rozum. Ako sa budú zodpovedať za to, že len ich Pán určil, aby sa HO mohli dotýkať? Vlastne laických rozdávateľov sv. prijímania nahradili všetci veriaci prijímajúci na ruku. Nikdy nezabudnem, keď v 90-tych rokoch kňaz doma zaopatroval veriaceho, ktorý mal strašnú ranu …More
Je to strašné, keď Pánovi služobníci majú pokrivené svedomie a poslúchajú viac ľudí-svetskú moc- ako Boha. A majú aj sedliacky rozum. Ako sa budú zodpovedať za to, že len ich Pán určil, aby sa HO mohli dotýkať? Vlastne laických rozdávateľov sv. prijímania nahradili všetci veriaci prijímajúci na ruku. Nikdy nezabudnem, keď v 90-tych rokoch kňaz doma zaopatroval veriaceho, ktorý mal strašnú ranu na nohe, ale dokázal málo prejsť. Keď mu podával kňaz posledné sv. prijímanie v jeho živote a o tejto rane nevedel, kázal mu kľaknúť. On zaprotestoval, že sa to nedá, ale vzápätí sa chytil operadla stoličky a kľakol si na zdravú nohu a tak prijal P. Ježiša.Vzápätí ho Pán povolal na infarkt. Ten kňaz už nežije, ale v dnešnej dobe má nástupcov v podzemnej cirkvi.
Zuz S
Zazila som podobnu situaciu s knazom od trnavskych salezianov... bolo to minuly rok zaciatkom septembra. Popravde, bola som z toho tak mimo, ze som napokon v zmatku a s bolestou prijala do ruk. Odvtedy uz nikdy viac, mame dobreho knaza.
Snezienka
Na tradičných latinských svätých omšiach v Anglicku kňazi v tejto dobe nemajú problém dávať sväté prijímanie na jazyk (a to LEN na jazyk). V minúte 42:30 - facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/1290968771462