Clicks1.6K

MODLITBA ZA SLOVENSKO, MORAVU, SLIEZSKO a ČESKO. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme za odpustenie našich neprávostí, keď sme ľahostajní voči strašnému rúhaniu a potupe Najsvätejšej Eucharistie

MODLITBA ZA SLOVENSKO, MORAVU, SLIEZSKO a ČESKO. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme za odpustenie našich neprávostí, keď sme ľahostajní voči strašnému rúhaniu a potupe Najsvätejšej Eucharistie.

Slovensko má osobitnú úlohu v 3. tisícročí, nedovoľme aby sa diablovi podarilo znížiť počty Slovákov na zemi!

Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista Ťa pokorne prosíme za odpustenie našich neprávostí, ktorými Ťa denne urážame, keď Tvoje zákony prestupujeme svojimi hriechmi, keď sme ľahostajní voči strašnému rúhaniu a potupe Najsvätejšej Eucharistie, keď namiesto posvätnej úcty a bázne prijímame Eucharistiu do našich nehodných rúk pod zámienkou neadekvátnych hygienických nariadení a poslušnosti voči tým, ktorých v tomto prípade nesmieme vypočuť, pretože prijímanie na ruku a následné šliapanie po spadnutých čiastočkách sviatostného Ježiša, je nesmierna potupa Tvojho Syna, volajúca po spravodlivom treste.

Otče, hlboko sa skláňame pred Tvojou velebnosťou a s kajúcim a skrúšeným srdcom prosíme, zmiluj sa nad ľudstvom, zmiluj sa nad Tvojimi kresťanskými cirkvami a predovšetkým zmiluj sa nad Katolíckou cirkvou, všetkými Božími deťmi a posvätenými osobami z radov kňazov v tejto strašnej dobe, keď elitní lídri usilujú represiou a protiústavným poriadkom zotročiť Tvoje stvorenie skrze testovanie (možné implantovanie nanočastíc čipov do mozgu), očkovaniu a skrytému čipovaniu, o genocídu a zotročenie celého sveta.

Odpusť nám, prosíme, že chodíme po vlastných cestách a nie po Tvojich.
Odpusť nám našu pohodlnosť, lenivosť, nedôveru v Tvoju moc. Odpusť nám naše roztržky a nejednotu.

Odpusť, že tak ľahko podliehame zosvetšteniu, vládcom tohto sveta a jeho prisluhovačom, že neprosíme o dar rozlíšenia, že nehľadáme Pravdu, že nespolupracujeme s Duchom Svätým, že nekonáme pokánie zo svojich hriešnych skutkov a nežijeme tak, ako nám ukázal Tvoj Syn, že máme vziať svoj kríž a nasledovať Ho, že nie sme schopní odovzdávať Tvoju lásku a posolstvo evanjelia svetu.

Odpusť nám všetky prejavy čarodejníctva, New Age, načúvanie falošnému prorokovi, falošnej poslušnosti a zbabelosti hlásať náuku Cirkvi proti herézam a bludom, ktoré nás zahlcujú. Odpusť biskupom, kňazom, že nepočúvajú Teba a Tvoju vôľu, a sú servilní a plnia nezmyselné príkazy a zákazy tých, ktorí len plnia zadanie tých, ktorí si ich používajú na svoje satanské plány, zahŕňajúce genocídu ľudstva.

Milovaný Najvyšší Bože, náš Otče, sme si vedomí, že bez Tvojej pomoci nie sme schopní vstať. Prijímame svoj diel zodpovednosti za duchovný stav našich krajín – Slovenska, Moravy, Sliezska i Česka a chceme pokáním, pôstom a zvlášť modlitbou ruženca, prosiť o zmilovanie, tak ako keď sa kedysi Ninivčania obrátili a Ty si im napokon odpustil, odpusť aj nám tú strašnú pasivitu, keď vidíme, že zlo sa rozrastá, keď zo strachu mlčíme a ignorujeme nebezpečenstvo, ktoré sa chystá zničiť nás, naše rodiny, naše deti i naše krajiny.

Prosíme Ťa, odpusť množstvo previnení ľudí v našich krajinách, odpusť rúhanie, potraty, pedofíliu, neveru, ateizmus, vlažnosť, homosexualitu a hriechy sodomie, ľahostajnosť voči bezdomovcom, ľahostajnosť voči najchudobnejším, odpusť modlárstvo, závisť, lenivosť, zbabelosť, pýchu, počúvanie a servilnosť zlému, odmietanie Teba ako najvyššie Dobro. Prosíme Ťa, odpusť nám všetky naše hriechy a zmiluj sa nad nami.

Chceme sa pred Tebou postiť a v mene nášho Pána Ježiša Krista sa zriekame všetkého negatívneho dedičstva po našich predkoch a vládach, zbav nás, prosíme, všetkých prekliatí, ktoré visia nad našimi krajinami kvôli našim neprávostiam a hriechom, dopadajúcim právom na naše krajiny – a oddiaľ nás od nich.

V mene Pána Ježiša Krista, nech moc drahocennej Krvi ochráni Slovensko a Českú republiku, Ty sám, Otče, spolu s Tvojím Synom a Duchom Svätým rozviaž putá ateizmu, modloslužby, satanizmu, slobodomurárstva, čarodejníctva, liberalizmu, komunizmu, falošnej demokracie, ktorá u nás teraz vládne, zbav nás vplyvu falošného proroka a Antikrista a osloboď nás od každej moci temnoty, ktorá pôsobí v našich krajinách. Prosíme, zlom moc týchto démonských síl, zlom satanské pôsobenie v našich krajinách skrze osoby, ktoré sú ctiteľmi démonov, zlom moc všetkých rituálov, satanských obetí, prekliatia a iných skutkov tmy, vykonávané proti Slovensku i Českej republike. Odvolávame sa na Tvoje Slovo, Otče, že krajina bude patriť tým, ktorí Ti verne slúžia a odmietajú akékoľvek zlo v našich krajinách. Vyhlasujeme tu Tvoje kráľovstvo a pripomíname zasvätenie našich krajín Kráľovnej neba a zeme, našej Nebeskej Matke, Panne Márii.

Zároveň prosíme Teba, Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša, znič všetko satanské zlo a plány, ktoré majú genocídou znížiť ľudskú populáciu o 70%, nech každá továreň, každý projekt, spojené s výrobou vakcín, ktoré sú súčasťou znamenia šelmy, sú zlikvidované a zničené, nech sa nestretne s úspechom žiadny nástroj a zbraň pozdvihnutá proti Tvojmu stvorenia a Božím deťom. Nech každý vodca, každý politik, ktorý sa vedome či nevedome zaviazal slúžiť duchu antikrista, ktorý je členom slobodomurárskych lóži a iných tajných spolkov, nech je Tebou požehnaný a vedený tak, aby upustil od spolupráce so satanom na zničenie ľudstva, prijal Tvoje milosrdenstvo a odvrátil sa od prenasledovania Božích detí. A ako sa obrátil svätý Pavol, potom aj na jeho príhovor prosíme, osloboď týchto vodcov, ktorí v každej krajine vykonávajú plány svetovej elity, od zlého a prikry ich Krvou tvojho Syna, aby satan prišiel o svojich oddaných sluhov a aby Tvoja otcovská láska zvíťazila.

Prosíme však, aby z postu ministra zdravotníctva a z postu premiérov odišli tí ľudia, ktorí chcú svojimi príkazmi občanov terorizovať a zámerne privádzať do choroby a smrti cez testovanie, vakcíny, izoláciu, rúškovanie – prosíme, nedovoľ im, aby ďalej zotrvávali vo svojich funkciách a škodili. Zvlášť Ťa prosíme, aby minister zdravotníctva a premiér boli čo najskôr nahradení niekým, kto by poznal zámery svetových elitných vodcov a zrušil všetky opatrenia a nariadenia tejto nezmyselnej plandémie a hystérie okolo nej.

Otče prosíme, nech sú aj tieto duše vytrhnuté z temnoty a spasené podľa Tvojej svätej vôle.

Prosíme Ťa, náš Nebeský Otče, na príhovor našich národných patrónov sv. Cyrila a sv. Metoda, českých a slovenských svätcov sv. Gorazda, sv. Bystríka, sv. Svorada a sv. Beňadika, svätých Sávu, Angelára, Nauma a Klimenta, sv. Vojtecha, sv. Ľudmily a sv. Zdislavy, sv. Václava a na príhovor Kráľovnej anjelov i Sedembolestnej Panny Márie našej nebeskej patrónky, pošli zástupy svojich anjelov, aby nás chránili na čele so svätým archanjelom Michalom proti tomuto vyčíňaniu satanských mocností a mocných vo vládach, ktorí sú ich nástrojmi na zničenie našich krajín. Pozdvihni naše krajiny a daj nám silných vodcov, ktorí milujú Teba a Tvoju pravdu, ktorí by nás zbavili hrôzy, ktorá sa na nás chystá.

V plnej duchovnej zbroji dvíhame svoje štíty na obranu našich krajín a Ty sám, Otče, v mene Ježiša Krista a mocou Jeho Krvi, polož ohnivú hradbu okolo našich krajín a hraníc a bráň nás pred všetkými útokmi zlého.

Amen.


Modlitba za nepriateľov
Kto sa modlí za svojich nepriateľov, berie im aj možnosť, aby mu škodili. Musí to byť modlitba v duchu a pravde. Lebo taká modlitba má moc poraziť sily temnôt.

Modlime sa:
Nebeský Otče, zošli nám skrze svojho milovaného Syna Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa a Darcu blaha, svoju svätú otcovskú lásku ku všetkým ľuďom, ktorí sa Ti protivia, aby sa skrze ňu obrátili a zanechali zlého.

Otče zošli svoju otcovskú lásku na všetkých, ktorí prenasledujú a zrádzajú, chcú nám ubližovať, aby im v tom Tvoja prítomnosť zabránila.

Otče, nech sila Tvojej lásky zostúpi na zem ako blesk, keď vrahovia obchádzajú zem a chcú ubližovať národom.

Otče, zošli svoj svätý oheň lásky na všetkých luhárov, ohováračov a pokrytcov, aby poznali, čo je správne, a prestali ubližovať.

Otče, Tvoja láska nech sa vyleje na všetkých zločincov, na všetky nástroje zla, na všetkých, ktorí dychtia po moci, aby nemohli škodiť ľudstvu.

Otče, stoj pri nás, náš Pán a Vodca, buď našou záštitou a našou silou.

Otče, nechaj prúdiť svoju otcovskú lásku na všetky národy, naplň ich svojím svätým ohňom, aby rozpoznali nebezpečia doby, ktoré vyvolávajú ľsti starého hada.

Otče, najlepší Otče, učiň to, čo Tvoja otcovská láska pokladá za dobré, správne a spasiteľné. To je naša viera, to je naša dôvera v tvoju Svätú lásku.

Otče, buď všade dobrým vládcom! Vládni nad odporcom, aby odstúpil do priepasti zla a ušetril ľudí.

Vravím vám: Jedna Duša, ktorá Ma v duchu prosí, je silnejšia než celý šík protivníkov. Keď sa za svojich nepriateľov nemodlíte ste vydaní ich zlovôli. Vy sami potom máte na tom vinu.

Vy nenávidíte, strachujete sa, ohovárate svojich nepriateľov (ktorých ani nepoznáte), a pokúšate sa pred nimi brániť. A Ja vám vravím: Modlite sa za nich, aby som na nich vylial svoju otcovskú lásku, a Ja to urobím.

Konajte podľa Mojej vôle a vaši nepriatelia budú proti vám bezmocní. Ja som vás predsa vyslobodil a Ja vás beriem celkom do svojich dlaní.

Amen

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, svätý Cyril a Metod, svätý Ján Pavol II. orodujte za nás.


Neznámy autor

alianciazanedelu.sk/archiv/7375
Peter(skala)
Vynikajuca modlitba, dlhá, ale výstižná... odprosenie, prosby, zasvätenie...
😇