Clicks34
vi.news

Hội Tam điểm Tây Ban Nha: Francis tuân theo các nguyên tắc Tam điểm

Trong Fratelli Tutti, Francis bao hàm “Tình huynh đệ phổ quát”, nguyên tắc tuyệt vời của Hội Tam điểm, Gran Logia de España đã viêt trên MailChi.mp.

Trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939), Gran Logia de España, giáo phái Tam điểm lớn nhất ở Tây Ban Nha, đã tham gia vào cuộc đàn áp Giáo hội đẫm máu.

Logia giải thích rằng nền tảng của hội Tam điểm là xây dựng một "tình huynh đệ phổ quát", nơi con người gọi nhau là "anh em" ngoài những tín điều, hệ tư tưởng, văn hóa hoặc quốc gia cụ thể của họ.

Nó nói thêm rằng "giấc mơ huynh đệ" này xung đột với "chủ nghĩa chính thống tôn giáo", trong trường hợp của Giáo hội Công giáo, đã dẫn đến các văn bản gay gắt lên án "sự khoan dung của Hội Tam điểm" vào thế kỷ 19. Đặc điểm chính của "sự khoan dung" của phe Tam điểm là sự căm ghét của họ đối với Giáo hội.

Bây giờ, những người Tam điểm nhấn mạnh rằng họ vẫn giữ nguyên như vậy trong khi Giáo hội Francis đã thay đổi, “Thông điệp cuối cùng của Đức Giáo hoàng Francis cho thấy Giáo hội Công giáo hiện tại khác xa các lập trường cũ của nó như thế nào”.

Hình ảnh: Vatican Media, #newsWjoqbvnceb