Stylita
2315

Boží slovo na den 26.1. A.D. 2022

Ježíš začal opět učit u moře. Shromáždil se u něho velký zástup. Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl: "Slyšte! Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali ho. Jiné padlo na kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti; hned sice vyklíčilo, protože neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo ho, takže uschlo, protože nezapustilo kořeny. Jiné zrno padlo do trní; trní vzešlo a udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek: některé třicetinásobný, jiné šedesátinásobný, jiné stonásobný." A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" Když byl později sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s Dvanácti, jaký smysl mají podobenství. A řekl jim: "Vám je dáno tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích, `aby se stále dívali, ale neviděli, stále poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno'." A řekl jim: "Nerozumíte tomu podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá slovo. Těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, se rozumějí ti, kteří ho slyší, ale hned přijde satan a obere je o slovo do nich zaseté. Podobně je tomu u těch, kde se rozsévá na skalnatou půdu: když to slovo slyší, hned ho s radostí přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou nestálí. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. U jiných se rozsévá do trní: ti slovo slyší, ale světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Těmi pak, u nichž je zaseto do dobré půdy, se rozumějí ti, kteří slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný i stonásobný."
Mk 4,1-20
Stylita
Svatí mučedníci Ermil a Stratonik
památka 13. / 26. ledna

Svatý Ermil, byl diákonem v jednom chrámu římského města Singidunum¹, za časů pronásledování křesťanů v době vlády císaře Licíniuse (308–324), byl uvězněn a předveden před soud. Když mu bylo řečeno, že jej vedou na mučení, on se tomu radoval. I když mu samotný císař vyhrožoval smrtí, bylo to k ničemu, Ermil svobodně vyznal svoji víru v …More
Svatí mučedníci Ermil a Stratonik
památka 13. / 26. ledna

Svatý Ermil, byl diákonem v jednom chrámu římského města Singidunum¹, za časů pronásledování křesťanů v době vlády císaře Licíniuse (308–324), byl uvězněn a předveden před soud. Když mu bylo řečeno, že jej vedou na mučení, on se tomu radoval. I když mu samotný císař vyhrožoval smrtí, bylo to k ničemu, Ermil svobodně vyznal svoji víru v Krista a na císařovi výhružky odpověděl:« Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? (Žalm 118, 6) ». Po mnohých těžkých mučeních, uvrhli Ermila opět do vězeňské cely. V tomto vězení, byl dozorcem Stratonik, který byl tajný křesťan a celým svým srdcem soucítil s Ermilem. Nemohl už vydržet pohled na všechna strádání mučedníka, začal prolévat slzy, a nakonec i on, se přede všemi vyznal, že je křesťan. Poté byl i Stratonik, předveden před císaře, byl mučen a nakonec odsouzen, protože i on se Krista nezřekl. Soud rozhodl, že oba, Ermil a Stratonik, budou svázáni, dáni do sešité rybářské sítě a takto budou vrženi do Dunaje. Po třech dnech, co byli svatí mučedníci uvrženi do řeky, našli jejich těla zbožní křesťané na břehu řeky a se ctí je pochovali blízko města Singidunum. Tito slavní mučedníci, přijali svá strádání pro Krista roku 315.

zdroj: fb Pravoslavný křesťan
_____________

¹ Singidunum, dnes Bělehrad. Singidunum, byl za římského císařství sídlem legie a části římské dunajské flotily
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Timotej a Titus - Liturgie.cz
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení
2 Tim 1,1-8 (vlastní)
V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, …More
Z denní liturgie
Sv. Timotej a Titus - Liturgie.cz
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení
2 Tim 1,1-8 (vlastní)
V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Když vzpomenu na tvé slzy, toužím tě zase spatřit; to by byla pro veliká radost. V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra. Ale tak věřila už dávno tvoje babička Lois a tvoje matka Euniké, a jak jsem přesvědčen, platí to i o tobě. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.

Nebo:
Tit 1,1-5 (vlastní)
Titovi, svému pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, (pověřený hlásáním) víry Božím vyvoleným, aby důkladně poznali pravdu, jak uctívat Boha. (Z ní pochází) naděje na věčný život, který už před dávnými věky pravdomluvný Bůh slíbil a ve svém čase pak své slovo uvedl ve známost kázáním, jež mi bylo svěřeno příkazem Boha, našeho spasitele: Titovi, (svému) pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně: milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho spasitele. Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys uspořádal, co ještě chybí, a abys v každém městě ustanovil starší, jak jsem ti nařídil.

Žalm
Žl 96,1-2a,2b-3.7-8a.10
Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

Evangelium:
Mk 4,1-20

zde:
3. neděle v mezidobí - Cyklus C - Víra.cz, Bůh, křesťanství (vira.cz)
Lk 10,1-9
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!'"