Stylita
2315
Stylita
Svatí mučedníci Ermil a Stratonik
památka 13. / 26. ledna

Svatý Ermil, byl diákonem v jednom chrámu římského města Singidunum¹, za časů pronásledování křesťanů v době vlády císaře Licíniuse (308–324), byl uvězněn a předveden před soud. Když mu bylo řečeno, že jej vedou na mučení, on se tomu radoval. I když mu samotný císař vyhrožoval smrtí, bylo to k ničemu, Ermil svobodně vyznal svoji víru v …More
Svatí mučedníci Ermil a Stratonik
památka 13. / 26. ledna

Svatý Ermil, byl diákonem v jednom chrámu římského města Singidunum¹, za časů pronásledování křesťanů v době vlády císaře Licíniuse (308–324), byl uvězněn a předveden před soud. Když mu bylo řečeno, že jej vedou na mučení, on se tomu radoval. I když mu samotný císař vyhrožoval smrtí, bylo to k ničemu, Ermil svobodně vyznal svoji víru v Krista a na císařovi výhružky odpověděl:« Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? (Žalm 118, 6) ». Po mnohých těžkých mučeních, uvrhli Ermila opět do vězeňské cely. V tomto vězení, byl dozorcem Stratonik, který byl tajný křesťan a celým svým srdcem soucítil s Ermilem. Nemohl už vydržet pohled na všechna strádání mučedníka, začal prolévat slzy, a nakonec i on, se přede všemi vyznal, že je křesťan. Poté byl i Stratonik, předveden před císaře, byl mučen a nakonec odsouzen, protože i on se Krista nezřekl. Soud rozhodl, že oba, Ermil a Stratonik, budou svázáni, dáni do sešité rybářské sítě a takto budou vrženi do Dunaje. Po třech dnech, co byli svatí mučedníci uvrženi do řeky, našli jejich těla zbožní křesťané na břehu řeky a se ctí je pochovali blízko města Singidunum. Tito slavní mučedníci, přijali svá strádání pro Krista roku 315.

zdroj: fb Pravoslavný křesťan
_____________

¹ Singidunum, dnes Bělehrad. Singidunum, byl za římského císařství sídlem legie a části římské dunajské flotily
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Timotej a Titus - Liturgie.cz
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení
2 Tim 1,1-8 (vlastní)
V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, …More
Z denní liturgie
Sv. Timotej a Titus - Liturgie.cz
3. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení
2 Tim 1,1-8 (vlastní)
V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Když vzpomenu na tvé slzy, toužím tě zase spatřit; to by byla pro veliká radost. V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra. Ale tak věřila už dávno tvoje babička Lois a tvoje matka Euniké, a jak jsem přesvědčen, platí to i o tobě. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.

Nebo:
Tit 1,1-5 (vlastní)
Titovi, svému pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, (pověřený hlásáním) víry Božím vyvoleným, aby důkladně poznali pravdu, jak uctívat Boha. (Z ní pochází) naděje na věčný život, který už před dávnými věky pravdomluvný Bůh slíbil a ve svém čase pak své slovo uvedl ve známost kázáním, jež mi bylo svěřeno příkazem Boha, našeho spasitele: Titovi, (svému) pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně: milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho spasitele. Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys uspořádal, co ještě chybí, a abys v každém městě ustanovil starší, jak jsem ti nařídil.

Žalm
Žl 96,1-2a,2b-3.7-8a.10
Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

Evangelium:
Mk 4,1-20

zde:
3. neděle v mezidobí - Cyklus C - Víra.cz, Bůh, křesťanství (vira.cz)
Lk 10,1-9
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!'"