Clicks1.1K

Herézy Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách a jeho odpadlíctvo

Tento článok obsahuje niektoré z najhorších heréz Pavla VI. o nekresťanských náboženstvách. Tento článok dokazuje, že Pavol VI. bol totálny heretik a odpadlík. Pre kompletnejšie odhalenie jeho heréz a odpadlíckych skutkov si prečítajte tento článok (najpodrobnejšie odhalenie heréz Pavla VI., aké poznám).

Pavol VI., Apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi (#53), 8. december 1975: „Evanjelium sa obracia aj na ohromné časti ľudského spoločenstva, ktoré vyznávajú nekresťanské náboženstvá. Cirkev má v úcte a vysoko si váži také nekresťanské náboženstvá, pretože sú živým zvýraznením duchovnosti širokých ľudských skupín.“

Toto je totálne kacírstvo a odpadlíctvo najhoršieho druhu, odmietnutie Evanjelia a katolíckej viery. Pavol VI. tu vlastne vyzrádza, že jeho „Cirkev“ nie je Katolícka Cirkev, pretože Katolícka Cirkev nenávidí falošné náboženstvá diabla.

Pavol VI., Príhovor k synode biskupov, 2. september 1974: „Podobne nemôžeme opomenúť zmienkou o nekresťanských náboženstvách. Tieto v skutočnosti už viac nesmú byť pokladané za rivalov alebo prekážky evanjelizácie...“ [i]

Tuná Pavol VI. neohrozene vyzrádza, že hlása nové evanjelium. Hovorí, že nekresťanské náboženstvá už viac pre nás nie sú prekážkou evanjelizácie. Pavol VI. vyznával antikristovské náboženstvo odpadlíctva. Falošné náboženstvá sú prekážkou evanjelizácie, pretože predstavujú lži a bludy človeka alebo diabla; a držanie sa lži je prekážkou k prijatiu pravej viery a Pravdy, ktorou je Kristus.

Pavol VI., Príhovor k Dalajlámovi, 30. september 1973: „Sme šťastní, že dnes vítame Vašu Svätosť... Prichádzate k nám z Ázie, kolísky starovekých náboženstiev a ľudských tradícií, ktorých sa právom drží v hlbokej venerácii.“ [ii]

Pavol VI. nám hovorí, že je správne držať sa falošných náboženstiev diabla, otca lží (Jn 8:44, a ľudských tradícií, ktoré sú výsledkom prijatia lží týchto falošných náboženstiev. Ázijské tradície zahŕňajú aj rôzne pohanské okultné meditácie, ktoré sú otváraním seba samého vplyvu démonov, ktorí potom zatemňujú rozum týmto ľuďom, čo spôsobuje, že je potom pre nich ťažšie poznať a prijať pravdu a pravé náboženstvo, čo je prekážkou k evanjelizácii. Okrem toho Pavol VI. oslovuje Dalajlámu, predstaviteľa týchto pohanských ciest zatratenia, „Vaša Svätosť“, čo je spôsob, akým sa oslovuje pápež! Pavol VI. takto nazval aj iných nekresťanov. Pre odpadlíka a náboženského indiferentistu Pavla VI. je tento titul hodný ľudí, ktorí sú v moci diabla a udržujú ľudí v temnote falošných náboženstiev a na ceste do zatratenia.

Pavol VI., Príhovor k pohanským šintoistickým kňazom, 3. marec 1976: „Poznáme vychýrenosť vášho chrámu a múdrosť, ktorá je vyjadrená tak jasne obrazmi obsiahnutými v ňom.“ [iii]

Toto je jeden z najhorších, najodhaľujúcejších, najheretickejších a najodpadlíckejších výrokov Pavla VI. Chváli „múdrosť“ vyjadrenú obrazmi pohanského šintoistického chrámu; chváli samotné modly šintoistov, pretože podľa neho vyjadrujú „múdrosť“! Pri pohľade na modly šintoistov mi prichádza na um nesmierna hlúposť vyznávania absurdných lží diabla (ktoré tieto modly vyjadrujú), do ktorých upadli títo ľudia rovnako ako do modlárstva – odmietnutím pravdy a pravého Boha.

Pavol VI., Generálna audiencia pre japonských budhistov, 5. september 1973: „Je pre nás veľkým potešením uvítať členov Európskeho zájazdu japonských budhistov, ctených stúpencov sótú-šú frakcie budhizmu... Na Druhom vatikánskom koncile Katolícka Cirkev vyzvala svojich synov a dcéry študovať a ohodnotiť náboženské tradície ľudstva a ‘naučiť sa úprimným a trpezlivým dialógom, aké bohatstvá udelil štedrý Boh národom’ (Ad gentes, 11). (...) Budhizmus je jedným z bohatstiev Ázie...“ [iv]

Pavol VI. tu citujúc kacírsky dokument koncilu odpadlíctva povzbudzuje ľudí, aby sa neúprimnosťou a „trpezlivou“ znášanlivosťou lži klamlivo presvedčili o „bohatstve“ temnoty a chudoby pravdy falošných náboženstiev, ktoré diabol vo svojej zlomyseľnosti hojne rozmnožil naprieč národmi. Podľa Pavla VI. je falošné, pohanské a modlárske budhistické náboženstvo jedným z „bohatstiev“ Ázie, keď ono je práve jej temnotou.

Pavol VI., Príhovor k budhistom, 5. jún 1972: „Máme hlbokú úctu k... vašim cenným tradíciám.“ [v]

Pavol VI. má úctu k tomu, čo je cenné diablovi.

Pavol VI., Príhovor k tibetskému budhistickému duchovnému vodcovi, 17. január 1975: „Druhý vatikánsky koncil vyjadril úprimný obdiv k budhizmu v jeho rôznych formách... Želáme Vašej Svätosti a všetkým vašim veriacim hojnosť blahobytu a pokoja.“ [vi]

Tu bývalá najvyššia autorita druhovatikánskej sekty vyzrádza skutočné kacírstvo II. vatikánskeho koncilu a vyvracia blud heretikov, ktorým sa zatemnil rozum, ktorí sa snažia nejak zladiť odpadlícke dokumenty II. vatikánskeho koncilu s katolíckou vierou. Pavol VI. ďalej, plniac svoje poslanie od diabla, želá neveriacim pokojnú cestu do zatratenia.

Pavol VI. skupine budhistických vodcov, 15. jún 1977: „Význačnej skupine budhistických vodcov z Japonska želáme vrelé uvítanie. Druhý vatikánsky koncil vyhlásil, že Katolícka Cirkev hľadí s úprimnou úctou na váš spôsob života, ... Pri tejto príležitosti sme šťastní spomenúť si na slová sv. Jána: ‘Svet so všetkým, po čom túži, sa chýli ku koncu; ale každý, kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky.’“ [vii]

Najskôr hovorí, že Katolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. Cirkev Kristova nemá úctu k tejto ceste do zatratenia. Potom hovorí, že pri tejto príležitosti si musí pripomenúť slová sv. Jána: ktokoľvek, kto plní Božiu vôľu, zostáva naveky. Z kontextu je význam jeho slov nepopierateľný: budhisti plnia Božiu vôľu a budú žiť naveky; to jest, budú spasení. Toto je totálne heretické.

Pavol VI., Prejav, 2. december 1977: „...‘moslimovia (ktorí) vyznávajú, že sa držia viery Abraháma, a spolu s nami uctievajú jedného milosrdného Boha, sudcu ľudstva v posledný deň, ako slávnostne vyhlásil Druhý vatikánsky koncil.’“ [viii]

Moslimovia sa neklaňajú pravému Bohu, Najsvätejšej Trojici, a rozhodne sa neklaňajú Ježišovi Kristovi, ktorý príde súdiť ľudstvo v posledný deň. Všimnite si, že on sám, ktorý slávnostným jazykom promulgoval II. vatikánsky koncil, priznáva, že táto heréza v Lumen gentium #16, bola slávnostne vyhlásená. Pravý pápež Katolíckej Cirkvi je v slávnostných vyhláseniach neomylný, ako slávnostne vyhlásil I. vatikánsky koncil.

Pavol VI., Prejav k Anjel Pána, 3. august 1969: „Dvadsiati dvaja mučeníci boli uznaní, ale bolo ich tam omnoho viac, a nie iba katolíkov. Boli tam aj anglikáni a niektorí mohamedáni.“ [ix]

Toto je jedno z najškandalóznejších vyjadrení antipápeža II. vatikánskeho koncilu, pokiaľ ide o herézu, že jestvujú nekatolícki mučeníci. Vidíme, že už Pavol VI. hlásal tú istú herézu, akú opakovane a úplne otvorene hlása František.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 1441, ex cathedra: „...nikto nemôže byť spasený, bez ohľadu na to, koľko daroval v milodaroch, a dokonca aj keby vylial krv v mene Krista, pokiaľ nezostal v náručí a jednote Katolíckej Cirkvi.“ [x]

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Dogmatické Atanázovské krédo, 1439, ex cathedra: „Ktokoľvek, kto chce byť spasený, predovšetkým je nevyhnutné, aby sa držal katolíckej viery; ak si osoba túto vieru neudrží celú a nepoškvrnenú, bezpochyby naveky zahynie.“ [xi]

Pavol VI., 22. marec 1972, stretnutie so Sri Chinmoyom vo Vatikáne: „Obdivujem tvoju filozofiu. Hinduistický život a kresťanský život majú ísť pospolu. Tvoje posolstvo a moje je také isté. (...) Keď obaja opustíme tento svet, ty a ja, spolu sa stretneme.“ (srichinmoy.org)

Toto je totálne odpadlíctvo. Pavol VI. tu však povedal aj pravdu, keď priznal, že jeho posolstvo je „také isté“ ako to Chinmoya, lebo posolstvo oboch bolo zostať v odmietnutí katolíckej viery, Krista a Jeho Cirkvi. Obaja boli predstavitelia a vodcovia falošných náboženstiev. Žiaľ, Sri Chinmoy, si neuvedomil, že toto mu Pavol VI. povedal preto, aby ho udržal na ceste do zatratenia (vo falošnom náboženstve a v odmietnutí Krista). Už je to dlho, čo obaja opustili svet, a žiaľ, slová Pavla VI. (spolu sa stretneme) sa tragicky splnili.

Pavol VI. bol totálnym heretikom a odpadlíkom, nemal vieru Katolíckej Cirkvi, preto nebol členom Katolíckej Cirkvi, a preto nebol jej hlavou, lebo kto je mimo tela (Cirkvi), nemôže byť jeho hlavou. Heretik nemôže byť pápežom, lebo heretik nie je členom Cirkvi. Kto považuje Pavla VI. za kresťana vo svetle týchto skutočností, sám nie je kresťanom a členom Katolíckej Cirkvi.

[i] L’Osservatore Romano, Oct. 10, 1974, p. 7.
[ii] L’Osservatore Romano, Oct. 11, 1973, p. 4.
[iii] L’Osservatore Romano, March 11, 1976, p. 12.
[iv] L’Osservatore Romano, Sept. 13, 1973, p. 8.
[v] L’Osservatore Romano, June 15, 1972, p. 5.
[vi] L’Osservatore Romano, Jan. 30, 1975, p. 5.
[vii] L’Osservatore Romano, June 23, 1977, p. 5.
[viii] L’Osservatore Romano, Dec. 22, 1977, p. 2.
[ix] L’Osservatore Romano, Aug. 7, 1969, p. 1.
[x] Denzinger 714.
[xi] Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 1, pp. 550-553; Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, B. Herder Book. Co., Thirtieth Edition, 1957, no. 39-40.
Caesar
Pre doplnenie: Pavol VI nosil kaifasov EFOD:
Unam Sanctam SK
Presne tak! Tu je o tom napísané viac: vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/ (a ďalšie obrázky)
Všimnite si dvanásť kameňov, ktoré predstavujú dvanásť kmeňov Izraela. Nielenže je toto náprsník židovského veľkňaza, ale podľa Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeyho je tento efód tiež „nosený v (slobodomurárskych) amerických kapitulách Kráľovskej klenby veľkňazom ako oficiálna súčasť jeho …More
Presne tak! Tu je o tom napísané viac: vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/ (a ďalšie obrázky)
Všimnite si dvanásť kameňov, ktoré predstavujú dvanásť kmeňov Izraela. Nielenže je toto náprsník židovského veľkňaza, ale podľa Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeyho je tento efód tiež „nosený v (slobodomurárskych) amerických kapitulách Kráľovskej klenby veľkňazom ako oficiálna súčasť jeho oficiálnych ornamentov.“ Efód bolo rúcho, ktoré bolo nosené Kajfášom, veľkňazom židovského náboženstva, ktorý prikázal vydať nášho Pána Ježiša Krista na smrť ukrižovaním.
Pavol VI. chcel vydať Krista na smrť v omši (jej odstránením a jej nahradením falzifikátom) a chcel usmrtiť Jeho Katolícku Cirkev pokúšaním sa úplne zmeniť Cirkev.

vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
Oprava: Najskôr hovorí, že Katolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou.
Unam Sanctam SK
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, že tí, ktorí odmietajú pápežstvo sú v Cirkvi Kristovej, chválil nekatolícke sekty a jej predstaviteľov, zrušil zoznam zakázaných kníh, zmenil obrady všetkých siedmich sviatostí, vzdal sa pápežskej tiary a v súlade s II. vatikánskym koncilom hlásal, …More
Pavol VI. okrem tohoto slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu, propagoval nový svetový poriadok, chválil OSN, učil, že tí, ktorí odmietajú pápežstvo sú v Cirkvi Kristovej, chválil nekatolícke sekty a jej predstaviteľov, zrušil zoznam zakázaných kníh, zmenil obrady všetkých siedmich sviatostí, vzdal sa pápežskej tiary a v súlade s II. vatikánskym koncilom hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus. Prišiel s neplatnou novus ordo omšou, neplatnými obradmi vysviacky a takmer určite neplatným obradom birmovania.
Najskôr hovorí, že Katolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou.
1. Pavol VI.
2. Pavol VI. o nekresťanských náboženstvách
3. Pavol VI. o budhizme
4. Pavol VI. o islame
5. Pavol VI. o náboženskej slobode
6. Pavol VI. o „pravoslávnych“
7. Pavol VI. o iných protestantských sektách
8. Pavol VI. o antikoncepcii
9. Pavol VI. o Organizácii Spojených národov
10. Pavol VI. presadzujúci nový svetový poriadok
11. Pavol VI. o uctievaní človeka
12. Pavol VI. o Vianociach
13. Pavol VI. hlása, že človek je Boh
14. Ďalšie zmeny urobené Pavlom VI.
15. Pavla VI. bolo tiež mnohokrát vidieť nosiť náprsník efód, a.k.a. náprsník rozhodovania židovského veľkňaza.
16. Pavol VI. o „mágii“
17. Pavol VI. priznal, že jeho cirkev je Neviestka babylonská
18. Podpis antipápeža Pavla VI. obsahujúci tri šestky
Unam Sanctam SK
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť.
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/More
Najskôr hovorí, žeKatolícka Cirkev nehľadí „s úprimnou úctou na budhistický spôsob života“; opak je herézou. - Takto to má byť.
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/