Ostrik
263K

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …
Joske
Ostrikův článek je reakcí na vyjádření Tomáše Halíka:
Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin, nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha. V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám …More
Ostrikův článek je reakcí na vyjádření Tomáše Halíka:
Nevěřím v Boha jakožto „nadpřirozenou bytost“ za kulisami přírody a dějin, nýbrž věřím křesťansky v trojjediného Boha. V Boha, který je nevýslovnou hlubinnou dimenzí skutečnosti a pramenem bytí (kterého Ježíš nazývá metaforicky „otec“). V Boha, jehož sebepředstavujícím Slovem je lidství Ježíše z Nazaretu („Syna“). V Boha, který „je nám bližší než naše vlastní srdce“, je „já našeho já“ (Ducha).
Věřím v jednotu a vzájemnou komplementaritu těchto tří náboženských zkušeností: s Bohem, který je radikálním tajemstvím, „zcela jiným“, v Boha, který vstupuje do lidských dějin skrze Ježíšův příběh a Boha, který překračuje všechny hranice a „vane, kam sám chce“.

Tomáš Halík pro Respekt, 12.5. 2014.
Kallistratos
Výborný odkaz na radiovaticana ohledně metafor od Ostrika výše.. Co je nutné? Rozlišovat a přemýšlet a tedy nic nového. 👍
Přítel
Ostrik má výborné články.
Joske
Ano, pročítal jsem pilně. Zde se dokonce řeší Boží děti. Téma těchto dní.
1Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. 3A každý, kdo v něm má tuto naději, …More
Ano, pročítal jsem pilně. Zde se dokonce řeší Boží děti. Téma těchto dní.
1Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. 3A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý. 4Každý, kdo činí hřích, činí také svévoli. Hřích je svévole. 5A víte, že on se zjevil, aby odstranil naše hříchy, a hříchu v něm není. 6Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. 7Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý. 8Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. 9Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. 1J 3:1-10
Joske
Každý, kdo má v Bohu naději, dbá na to, aby měl dostatečnou rezervu oleje na svícení. Aby, až přijde znenadání Pán, byl vpuštěn ke svatební hostině. Proto pozor na vládce tohoto světa, který dělá vše proto, aby se lidé věnovali klapání motoru traktoru a jiným světským marnostem. Takto oklamaný člověk neví, že je již Ďáblem pohlcen.
8Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí…More
Každý, kdo má v Bohu naději, dbá na to, aby měl dostatečnou rezervu oleje na svícení. Aby, až přijde znenadání Pán, byl vpuštěn ke svatební hostině. Proto pozor na vládce tohoto světa, který dělá vše proto, aby se lidé věnovali klapání motoru traktoru a jiným světským marnostem. Takto oklamaný člověk neví, že je již Ďáblem pohlcen.
8Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 1P 5:8 Nadarmo svatý apoštol Petr své varování nepsal!
Dobrý bubeník, základ kapely :)))
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, abychom porozuměli. Připomenu, že Ježíše skutečně miluje pouze ten, kdo plní Jeho příkazy.

J 14:21 :

Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“


J 15:…More
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, abychom porozuměli. Připomenu, že Ježíše skutečně miluje pouze ten, kdo plní Jeho příkazy.

J 14:21 :

Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“


J 15:10 :

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

🤗
Ostrik
J14:21-24
21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo …More
J14:21-24
21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“
Protože jsme se už poučili, že je Ježíš Božím Synem metaforicky, snadno pochopíme Jeho svatá slova o příbytku v srdcích následovníků. Je to zjevení, které přesahuje myšlení dětí tohoto světa. 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, který Hospodin oddělil pro sebe. 🤗
Samson1
Vždyť já jsem si hned říkal, že máma je máma a táta je táta. 🙂
🤗
Ostrik
Aobubo, mám rád každého, to znamená i tebe. Musím ale tvoje komentáře vnímat s určitou rezervou. Není to tak dlouho, co jsi mi v jistém zápalu předhodil, abych tě nezapomněl zase zablokovat. Proč to píšeš, když mne sám máš zablokovaného? Kdyby tomu tak nebylo, nemusel bych ti nyní psát veřejně.
Takže nyní ke tvému komentáři. Zkus být konkrétní. Z tvého komentáře není vůbec jasné, zda příkladem …More
Aobubo, mám rád každého, to znamená i tebe. Musím ale tvoje komentáře vnímat s určitou rezervou. Není to tak dlouho, co jsi mi v jistém zápalu předhodil, abych tě nezapomněl zase zablokovat. Proč to píšeš, když mne sám máš zablokovaného? Kdyby tomu tak nebylo, nemusel bych ti nyní psát veřejně.
Takže nyní ke tvému komentáři. Zkus být konkrétní. Z tvého komentáře není vůbec jasné, zda příkladem relativismu je celá Gloria, uveřejněný text z RV, či konkrétní komentář konkrétního člověka. Tak to prosím zkus znovu, vyber a ocituj konkrétní pasáž a odůvodni svůj názor. Děkuji za pochopení. 🤗
aobubo
to o čem je zde řeč je nádherný příklad relativismu
Ostrik
Zde je nádherný článek O metaforách z roku 1935. Můžete si udělat malý test, jak dalece rozumíte rodné řeči.
nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php
Rozšiřujte si slovní zásobu, umožní vám to proniknout, kam jste dříve nemohli.

🤗
Joske
Nejen český jazyk, ale všechny slovanské jazyky převyšují ostatní jazyky schopností snadno proniknout do světa nadpřirozeného.
Ostrik
Jak to dopadlo, Samsone, rozumíš tomu? 🤗
Samson1
Mámo, tak jsem chtěl zjistit, co je to takové metaforické a zas jsem s toho jelen 😀 Zas jsem metaforického tátu nepochopil 🙂

Co je to Metafora?
Pojem Metafora
Význam slova Metafora?
Co znamená Metafora?
Metafora znamená v podstatě nějaké přirovnání. Jde o jazykový útvar, který spadá spíše do umělecké literatury. S určitými, obvykle zažitými metaforami se však běžně setkáváme i v běžné mluvě …More
Mámo, tak jsem chtěl zjistit, co je to takové metaforické a zas jsem s toho jelen 😀 Zas jsem metaforického tátu nepochopil 🙂

Co je to Metafora?
Pojem Metafora
Význam slova Metafora?
Co znamená Metafora?
Metafora znamená v podstatě nějaké přirovnání. Jde o jazykový útvar, který spadá spíše do umělecké literatury. S určitými, obvykle zažitými metaforami se však běžně setkáváme i v běžné mluvě či poezii.
Metafora je přenesení významu na základě nějaké podobnosti, ať již objektivní, tak i subjektivně posouzené.
Ostrik
Téma o metaforickém Otci je tu důvodně. Většina z vás totiž stále slepě kritizuje, čemu ani nerozumí. V tomto týdnu jsme se o tom mohli přesvědčit několikrát. Napadena byla Deklarace o náboženské svobodě, ale nikdo v ní nebyl schopen důvod, proč by měla být kritizována. Napaden byl výrok Tomáše Halíka, ale nikdo není schopen vlastními slovy vyjádřit, v čem se Halík mýlí. Považuji na normální, …More
Téma o metaforickém Otci je tu důvodně. Většina z vás totiž stále slepě kritizuje, čemu ani nerozumí. V tomto týdnu jsme se o tom mohli přesvědčit několikrát. Napadena byla Deklarace o náboženské svobodě, ale nikdo v ní nebyl schopen důvod, proč by měla být kritizována. Napaden byl výrok Tomáše Halíka, ale nikdo není schopen vlastními slovy vyjádřit, v čem se Halík mýlí. Považuji na normální, že když něco kritizuji, tak tomu musím rozumět. Většina z vás si ani nedá práci, aby se (jako v případě Dignitatis humanae) s předměte diskuze seznámil. Pouze sbíráte po internetu cizí zvratky, abyste je vložili jako předpokládaný argument. 🤮
Za normální nepovažuji, že lidé tráví drahocenný čas przněním slova, tedy lží. Protože slovo je od Boha a je svaté. Kdo ho ale zneužívá, nechal se oklamat Satanem, jak se to stalo Evě v Ráji. Takže to, co jsem o slovu napsal níže, platí absolutně. 🤗
Ostrik
Takže jak je to doopravdy? Co tě mrzí, drahá sestro? Nebude to tento můj komentář?

Ostrik 11:45
Je to opravdu smutné zjištění, že mnozí nepochopili Ježíšovo podobenství o dvou lidech, kteří se šli modlit do chrámu.
L 18:10-12
10„Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚ Bože, děkuji ti, že nejsem …More
Takže jak je to doopravdy? Co tě mrzí, drahá sestro? Nebude to tento můj komentář?

Ostrik 11:45
Je to opravdu smutné zjištění, že mnozí nepochopili Ježíšovo podobenství o dvou lidech, kteří se šli modlit do chrámu.
L 18:10-12
10„Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. 11Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚ Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 12Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.‘
Naše náboženství není založeno na pyšném sebepovyšování, na vymezování se vůči těm, kteří tak hrozně hřeší...
Jakoby si někteří vzali z farizee, kterého Bůh nevyslyšel a neospravedlnil příklad a jeho způsoby povýšili na obřadný úkon domnělé zbožnosti.
🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Několikrát jsem vkládal odkaz na místo v Mt 12:46-50, kde Ježíš vysvětluje, kdo je jeho bratr, sestra a matka. V tom smyslu se nese i Meditácie Ľubomíra Stančeka † Byť bratmi a matkou Krista Mk 3,31-35
V mezích tělesného chápání reality nemůžeme být bratrem, sestrou nebo matkou Krista. Jsme však jimi duchovně. V popisu věcí duchovní reality používáme běžně terminologii z reality tělesné, nám …More
Několikrát jsem vkládal odkaz na místo v Mt 12:46-50, kde Ježíš vysvětluje, kdo je jeho bratr, sestra a matka. V tom smyslu se nese i Meditácie Ľubomíra Stančeka † Byť bratmi a matkou Krista Mk 3,31-35
V mezích tělesného chápání reality nemůžeme být bratrem, sestrou nebo matkou Krista. Jsme však jimi duchovně. V popisu věcí duchovní reality používáme běžně terminologii z reality tělesné, nám známé. Jsme tedy Ježíšovou matkou, sestrou i bratrem, jsme současně údy Jeho těla, jsme vlastními i adoptovanými syny Otce. Jsme stále ve stejném těle, zplozeni z tělesné vůle tělesných otců, ale i zrozeni z Boha. Zemřeli jsme světu, ale tělesné funkce zůstaly zachovány.
Tak, jako se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi, tak je i stále přítomno v těch, kteří přijali Zrno do dobré země. Slova, která užíváme ke vzájemnému dorozumění, ale i k meditaci nesou jistou informaci. Důležitá je informace, nikoliv nádoba, která informaci obsahuje. Slovo je slovo, duch je duch. Slovo bylo na čas tělesné, nyní je v naší tělesnosti oslavené.
Člověk neztratí víru, když užije slovo "metafora". Metafora totiž není cílem, je prostředkem. 🤗
aobubo
"Uvozovky používáme na odlišení přímé řeči, doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků - z důvodů zachování zřetelnosti textu, nejsou-li již jinak typograficky vyznačeny), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov atd.Uvozovky přiléhají vždy těsně k výrazům, které ohraničují (tedy "takto").

Řekl bych,že termín …More
"Uvozovky používáme na odlišení přímé řeči, doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků - z důvodů zachování zřetelnosti textu, nejsou-li již jinak typograficky vyznačeny), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov atd.Uvozovky přiléhají vždy těsně k výrazům, které ohraničují (tedy "takto").

Řekl bych,že termín Bůh „Otec" se týká přesného názvu,než o vyjádření metaforou,podobně jako třeba Vyslechli jsme Beethovenovu "Devátou".
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek.
_______________________________________________________________________________________________
Alino, můžeš napsat, co konkrétního na učení církve nechápeš?
KKC § 1997 Milost je účast na životě Božím; uvádí nás do vnitřní důvěrnosti života Nejsvětější Trojice. Křesťan se křtem podílí na milosti Krista, který je …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek.
_______________________________________________________________________________________________
Alino, můžeš napsat, co konkrétního na učení církve nechápeš?
KKC § 1997 Milost je účast na životě Božím; uvádí nás do vnitřní důvěrnosti života Nejsvětější Trojice. Křesťan se křtem podílí na milosti Krista, který je hlavou svého těla. Jako „adoptivní syn“ může nyní ve spojení s jednorozeným Synem nazývat Boha „Otcem“. Dostává život Ducha, který do něj vdechuje lásku a vytváří církev.
Nepřehlédni, že termín „Otec" je v uvozovkách. Naznačuje se tím, že Bůh je naším Otcem metaforicky. 🤗
alino
Bůh povolává lidi, aby se v Duchu svatém stali jeho adoptivními dět
Ostrík je taky adoptovaný?
Ostrik
Samsone, dělej to, co říká Ježíš. Tak to radí také Ježíšova matka. Dělej to a v tom momentě budeš rozumět Božímu Slovu jako málokdo. Pak se na tobě naplní i slova Písma, že tě nebude muset bratr poučovat. Vůbec o nic jiného na tom světě opravdu nejde, jen o to, abychom dělali to, co chce Pán.
Než se k tomu odhodláš, pozorně poslouchej, co tě učí tento Boží syn: † Byť bratmi a matkou Krista Mk 3,…More
Samsone, dělej to, co říká Ježíš. Tak to radí také Ježíšova matka. Dělej to a v tom momentě budeš rozumět Božímu Slovu jako málokdo. Pak se na tobě naplní i slova Písma, že tě nebude muset bratr poučovat. Vůbec o nic jiného na tom světě opravdu nejde, jen o to, abychom dělali to, co chce Pán.
Než se k tomu odhodláš, pozorně poslouchej, co tě učí tento Boží syn: † Byť bratmi a matkou Krista Mk 3,31-35
🤗
Ostrik
Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci se porozumění víry, které nabízí Ježíš.

Ježíš je Synem Božím skutečně metaforicky. Stejně tak metaforicky je Synem člověka. Vůbec to neznamená že by pro tuto pravdu někdo sestoupil z cesty víry, pravd…More
Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci se porozumění víry, které nabízí Ježíš.

Ježíš je Synem Božím skutečně metaforicky. Stejně tak metaforicky je Synem člověka. Vůbec to neznamená že by pro tuto pravdu někdo sestoupil z cesty víry, pravda a víra jdou ruku v ruce. Není snadné pochopit, že Bůh Otec řekl a Bůh Slovo se stalo Synem - skutkem. Bůh řekl a Jeho tvůrčí Slovo se stalo Bohem, které se postavilo na počátek. Slovo přešlo z věčnosti do času.
Dějiny spásy tak dokazují, jak se dosažitelnými výrazovými prostředky snažíme přiblížit Bohu.
Cožpak učení o Trojici není vzorovým paradoxem? 🤗
Samson1
Ostrik Bůh je dárce života na zemi i na nebi. Bůh má podíl i na naší existenci. Potom pouč mne jak mám poznat Pána, když je psáno, že nebude poučovat bratr bratra..., potom skutečně nevzdělaní lidé se stali učiteli církve s těch důvodů, že s ním byli s Bohem celý život úzce spojení a Bůh je obdařoval mimořádnými milostmi a teologové, kteří mají někdy problém věřit v reálnou přítomnost Krista v …More
Ostrik Bůh je dárce života na zemi i na nebi. Bůh má podíl i na naší existenci. Potom pouč mne jak mám poznat Pána, když je psáno, že nebude poučovat bratr bratra..., potom skutečně nevzdělaní lidé se stali učiteli církve s těch důvodů, že s ním byli s Bohem celý život úzce spojení a Bůh je obdařoval mimořádnými milostmi a teologové, kteří mají někdy problém věřit v reálnou přítomnost Krista v eucharistii by chtěli někoho poučovat. No hrůza. 🤗
Ostrik
Důkazy z Písma svatého a Katechizmu o tom, že Bůh je naším Otcem metaforicky.
Apoštol Jan ve svém prvním listu, čtvrté kapitole píše: 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Jak vidíme, Jan metaforicky popisuje náš vztah k Bohu jako k Otci, ze kterého jsme se narodili.
Přejděme ke Katechizmu, kde nás církev učí, že jsme Bohem adop…More
Důkazy z Písma svatého a Katechizmu o tom, že Bůh je naším Otcem metaforicky.
Apoštol Jan ve svém prvním listu, čtvrté kapitole píše: 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Jak vidíme, Jan metaforicky popisuje náš vztah k Bohu jako k Otci, ze kterého jsme se narodili.
Přejděme ke Katechizmu, kde nás církev učí, že jsme Bohem adoptováni. Vidíme, že není snadné popsat skryté mezisvětské interakce.
KKC § 1 Bůh, jenž je sám v sobě nekonečně dokonalý a blažený, v úradku své ryzí dobroty, ze své svobodné vůle stvořil člověka, aby mu dal účast na svém blaženém životě. Proto v každé době a na každém místě se Bůh přibližuje k člověku. Volá člověka a pomáhá mu, aby Boha hledal, poznával a miloval ze všech svých sil. Svolává všechny lidi, které hřích rozptýlil, k jednotě ve své rodině, v církvi. Činí tak skrze svého Syna, kterého, když se naplnil čas, poslal na zem jako Vykupitele a Spasitele. V něm a jeho prostřednictvím Bůh povolává lidi, aby se v Duchu svatém stali jeho adoptivními dětmi, a tím i dědici jeho blaženého života.
Pokud zaujmete pouze jedno stanovisko, když jako možné přijmete pouze jedno řešení, váš postoj se stane sektářským. Není to tak, že jsme buď zrozenými syny nebo adoptovanými. Jsme obojí v jednom, jen náš pozemský slovník nedokáže pojmout skutečnosti z jiného světa a musíme si vypomoci metaforou, podobenstvím. Vždyť mnohdy není snadné do slov uchopit věci viditelné.
🤗
Ostrik
Argumentace ve výše uvedeném zdůvodnění pokulhává. Autor tohoto článku nevzal v úvahu fakt, že se v novozákonním příběhu setkává nadpozemské s pozemským. Svět hmotný se světem duchovním. Protože jsou to světy zcela odlišné, nelze stavět do roviny duchovní a fyzické události. Pokud tedy hovoříme o Bohu jako o našem Otci, není jím tím způsobem, jakým jimi jsou naši otcové tělesní. Duchovní …More
Argumentace ve výše uvedeném zdůvodnění pokulhává. Autor tohoto článku nevzal v úvahu fakt, že se v novozákonním příběhu setkává nadpozemské s pozemským. Svět hmotný se světem duchovním. Protože jsou to světy zcela odlišné, nelze stavět do roviny duchovní a fyzické události. Pokud tedy hovoříme o Bohu jako o našem Otci, není jím tím způsobem, jakým jimi jsou naši otcové tělesní. Duchovní otcovství je možné popsat pouze symbolickým vyjádřením pomocí obrazů známých z tohoto světa. Bůh je nazýván Otcem metaforicky správně. Ježíšův pobyt na zemi je však fyzický. Fyzický v té míře, jak chápeme realitu tohoto světa. Skutečnost, že se Slovo z Božích úst stalo tělem, také popisujeme pomocí obrazů nám v tomto světě známých. Vždyť se dotýkáme událostí, které díky svému tělesnému uspořádání můžeme chápat pouze omezeně – částečně.

Škoda, že se autor článku neúčastní zdejších diskusních klání. Mohl by nám vysvětlit, jak člověk pozná, že se narodil z Boha.

1J 4:6-8
6My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu. 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
🤗