Clicks711

halloween je Ohavnosť

11. október 2021

halloween je Ohavnosť Ježišovi a my ako Veriaci/Kresťania ho nesmieme vôbec Schvaľovať, Ani sa na ňom Podieľať. Nemôžeme sa Prispôsobovať svetu. Musíme byť Odlišní a Oddelení a Vystupovať ako Ježišove Deti. Sme Deti Svetla a Nie tmy, akými sme bývali, Inak len Klameme seba.

Musíme byť Svätí, pretože bez Svätosti Neuvidíme Ježiša. Nesmieme byť Oklamaní Ani sa dávať kýmkoľvek Zvádzať so satanovými lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi. Kvôli tomuto Ježiš Povie mnohým Veriacim/Kresťanom v Ten Deň: CHOĎTE PREČ, JA SOM vás NIKDY NEPOZNAL, vás ktorí činíte NEPRÁVOSŤ. halloween je NEPRÁVOSŤ, Ohavnosť Ježišovi. Nesmieme Provokovať Ježiša k Hnevu. On nás Varoval, že to bude Hrozná Vec Padnúť Do Jeho Rúk. On je Láska, ale je Aj Strovujúci Oheň k Jeho Protivníkom. Musíme vždy Hľadať, aby sme boli v Pokoji S Ježišom a Potešiteľní Mu.

"cirkvi" a Veriaci/Kresťania, ktorí Schvaľujú a Podieľajú sa na halloweene, sú Ohavnosťou Ježišovi a musia sa KAJAŤ a ZASTAVIŤ toto zlo, inak si ponesú následky. Súd sa začne v Ježišovom Dome, Najprv s nami. Buďme Hodní Ježiša a prinášajme ovocie Hodné Pokánia. Musíme Hľadať, ako byť vždy Potešiteľní Ježišovi a Jeho Dovolenie nám. Nesmieme robiť Kompromisy s Pravdou. Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Musíme Milovať a Zastávať sa jedine Pravdy. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. halloween je tmou, Nie Svetlom.

P.S. - Bola som Uvoľnená/Zbavená Povinnosti z mojej terajšej Práce pre Kráľovstvo zdieľať Ježišove Odkazy s vami v Piatok 8. októbra 2021 Samotným Ježišom. Nebudem posielam každý deň, ako to bolo doposiaľ, ale len vtedy, keď to Ježiš bude odo mňa Chcieť a odlišne, ale na rovnakých platformách a to všetko pre Ježišovu Slávu. Ježiš Povedal, že je tu Čas pre každého, aby Počul Jeho Hlas a aby Prijímal Od Neho pre seba a aby Kráčal S Ním v Jednote a aby Hľadal, ako byť v Jeho Dokonalej Vôli. Stále je tu pre nás mnoho Práce pre Kráľovstvo, v týchto posledných Dňoch a teraz je Čas pre každého, aby Hľadal, aby ROBIL svoju Úlohu, jedine Jeho Vôľu, ako to On Chce a Kedy Chce. Ježiš Povedal, že ľudia sa príliš Spoliehajú na iných ľudí a toto On ide Zastaviť. Toto Nie je to, Čo On Chce. Chce, aby každý bol alebo stal sa Duchovne Dospelým, a aby Ho Poznal Reálne a NASLEDOVAL JEDINE JEHO, tak ako On Sám každého Usmerňuje a Vedie. Toto sa môže stať len vtedy, keď každý je Ochotný a Rozhodnutý HĽADAŤ HO a JEHO VÔĽU, Jeho Plán a Účel pre seba, aby bol schopný byť v Jeho Dokonalej Vôli. Ježiš Nikoho Neuprednostňuje ani Neukracuje. Miluje i Stará sa o každého a má Plán a Účel s každým, ale Záleží To na nás. Musíme sa Pýtať Jeho a Nie iných ľudí a potom byť aj ČINITEĽMI. Toto je Potešiteľné Ježišovi a Jeho Vôľa pre každého z nás. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách, ale o tom že Máme náš vlastný Osobný Vzťah Lásky S Ježišom, s Tým, V Ktorého Veríme a Uctievame, naším Jediným Záchrancom a Mesiášom, Abba Otcom. Ježišovo Telo Nemôže Fungovať Správne, ak NEROBÍME našu Úlohu, ako to On Chce a Kedy To On Chce a všetko Pre Jeho Slávu. Buďte v Pokoji. Veľa Lásky každému. Zostanem sa Modliť za každého. Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase. (Kristína Boshoffová).

youtube.com/watch?v=jrFoeSRWzFU
Public domain