Stylita
299

Boží slovo na den 23.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (…
Zedad
....Za koho mě pokládáte by?....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den bude v …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v Hadad-Rimmonu na megiddské pláni.“
Zach 12,10-11

Žalm:
Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh,
snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
jak vyprahlá, žíznívá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
abych viděl tvou moc a slávu.
Vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě,
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
plesajícími rty zajásají ústa.

Neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.
Má duše lne k tobě,
tvá pravice mě podpírá.
Zl 63 (62)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.
Gal 3,26-29

Evangelium: Lk 9,18-24

Církevní kalendář:
sv. Josef Cafasso (+1860)
Pocházel z italské rolnické rodiny. Stal se knězem a učitelem morální teologie v Turíně, od r. 1848 rektorem Kněžského konviktu tamtéž. Významné bylo jeho působení v turínské věznici. Vynikal moudrostí, pochopením pro potřeby současnosti, osobní kázní a velkou horlivostí. Vedl Jana Boska a pomáhal Josefu Cottolengovi.
více: catholica.cz