Stylita
9390

Boží slovo na den 25.6. A.D. 2022

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když …
1cesta.cz
Stylita
Sergej Vytrvalečekajícínavytrženízkecek Mihál 😊
Martina Bohumila Lutherová
Copak o to, nyní glorifikuje Zelenského jako
Bohem vyvoleného Žida.
1cesta.cz
On je původem Žid, je mnoho židů, ale ne všichni jsou Židé, jak se v Bibli píše! Jde o to, že pekelnému Putinovi se to nelíbí - on nenávidí Židy s pravou krví a Slovany, kteří jsou právě na Ukrajině, u nás například převážně v Ostravě, i když ne moc, ale tady je jich nejvíce.
1cesta.cz
@Stylita jediné, co jsem u něj poznal, je to, že je skutečně věřící, nevysmívá se sobě, jako ty v tomto případě se svým hnijícím komentářem!!
ekans
Sergej to nevytlačil
1cesta.cz
@bratr ten, kdo je v pravdě už pochybovat nemusí. Pochybování, které jsi tu popsal a ukázal nám pouze tvou vlastní tvář, skutečně něco prozrazuje, možná prázdnou studnu, k tomu bych to mohl také přirovnat. Z prázdné se nenapiješ :-)
1cesta.cz
On řekl: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. - Lukáš 8:10
Stylita
Z denní liturgie
Panna Maria - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!" Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou …More
Z denní liturgie
Panna Maria - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!" Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.
Iz 61,9-11

Žalm:
Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Srdce mé jásá v Hospodinu,
moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.
Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,
neboť se raduji z tvé pomoci.

Luky siláků se lámou,
ale slabí se opásávají silou.
Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;
kdo hladověli, mohou ustat od práce.
Neplodná dostává sedm dětí,
matka mnoha synů vadne osamělá.

Hospodin usmrcuje i oživuje,
uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.
Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,
ponižuje a povyšuje.

Pozvedá z prachu ubožáka,
ze smetiště povyšuje chudáka,
aby ho posadil mezi knížaty
a obdařil ho stolcem slávy.
1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

2. čtení:
Ef 3,8-12.14-19

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavená Panna Maria uchovávala Boží slovo v srdci a rozvažovala o něm. Aleluja.
srov. Lk 2,19

Evangelium:
Lk 2,41-51