Janko333
23.1K

Očistec - dostaňte nás odtiaľto!

Svätý Gerard, rodičom čo nechceli odpustiť povedal. Tak počúvajte Boží rozsudok: váš (zabitý) syn je v očistci a bude tam tak dlho, dokiaľ sa nevzdáte nenávisti a NEODPUSTÍTE! A čo sa týka vás, nechcite vedieť, aký strašný trest vás stihne, ak neodpustíte! Svätý Gerard
weebly.com
Panna Mária poukazuje na existenciu očistca a pekla, na ktorú veľa katolíkov zabúda. Panna Mária sa vyjadrila jednoznačne – veľa duší bude musieť v očistci čakať až do konca sveta. V pekle nachádza mnoho duší, ktoré zomreli iba s jedným smrteľným hriechom vo svojom svedomí.

Panna Mária odpovedala deťom na otázky, či pôjdu do neba. Lucia sa pýta: „Prídem aj ja do neba?” Panna Mária: „Áno.” Lucia: „A Hyacinta?„Aj ona. Aj František? Aj on; ale bude sa musieť pomodliť ešte veľa ružencov.”

Lucia sa opýtala, či sú v nebi jej dve priateľky, ktoré nedávno zomreli. Panna Mária odpovedala, že Mária das Neves je v nebi, ale Amália (Mala asi 17 rokov) bude do konca sveta v očistci (zrejme pre hriechy tela)

( porovnaj: Deti v pekle )
Svätá Panna Mária 💖 najľahšia, najkratšia, najistejšia a najdokonalejšia cesta k Ježišovi. M. Tressa

Mariánske zjavenia 1 – Fatima

Zázrak pátra Pia - mŕtvy brat Daniel po jeho modlitbách ožil a vyrozprával realitu očistca - Slovenský dohovor za rodinu

OCISTEC / PURGATORY
Svata Katarina Janovska / ocistec

🌼 ZA AKÉ HRIECHY PIKAJÚ DUŠE V OČISTCI ?

🟥 SVETSKÁ ZÁBAVA
Svätá Katarína Janovská – o očistci - V hlbokej bolesti zvolala: Ó, láska moja, už nikdy viac svet a už žiaden hriech! sv. Peter Damien hovorí, že jeho sestra zostala niekoľko rokov v očistci, pretože počúvala zlú pieseň pre trochou potešenia. (Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne, preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi ! porovnaj: Hudba a liturgia :: Ježiš Mária)

🟥 OBŽERSTVO
Mária Columba Schonathová (1787) v zjavením zakúsila, že istá rehol'ná sestra v očistci trpí veľkým smädom, pretože počas života zvykla jesť so žiadostivosťou a s Chvatom(obžerstvo)

🟥 MÁRNIVOSŤ KRÁSY A HRIECHY TELA
Stigrnatizovaná Anna Schäfferová (1925) z bavorského Mindelstettenu videla v extáze dievča, ktoré malo okolo hlavy svetlú žiaru. Dievčina jej oznámila, že na zemi patrila k vysokej šl'achte a teraz pyká za to, že bola pyšná na svoje krásne zuby. Zobrala pravú ruku stigmatizovanej a držala ju pred ústami, aby pocítila, akou velkou horúčavou musí trpieť. Anna Schäfferová dodáva: Z jej zubov vychádzala taká veľká pál'ava, že som si myslela, že sa mi spália kosti na ruke.

Inokedy videla dušu istej vznešenej dámy z Paríža v podobe veľkej odpornej svine, ktorá sa váľala v bahne. Táto dáma viedla nezriadený život a jej vinou vo veľkej francúzskej revolúcii veľa kňazov prišlo o život. Pretože bola ctiteľkou svätej Margity, bola duša na príhovor tejto svätej Bohom omilostená. Predsa však nesmie až do konca sveta vyjsť z tejto stoky, bude klopať na brány neba, a nikto jej neotvorí kým si neodpyká trest.

Pyšná na svoju krásu - Márii Anne Lindmayrovej sa zjavila istá zosnulá rehoľníčka hrozne znetvorená, ako keby jej dravý vták rozožral tvár. Počas života bola táto rehol'níčka pyšná na svoju krásu. Ďalšia osoba, ktorá počas svojho života rada pozerala na nemravné obrazy, sa jej zjavila s neobyčajne boľavými očami.

odhaľovala svoje telo, šaty s hlbokým výstrihom
16. decembra1704 sa jej ukázala grófka Sternbergová, ktorá veľmi trpela, pretože počas života ľahkomysel'ne odhaľovala svoje telo, nosiac šaty s hlbokým výstrihom
Vyzerala veľmi zostarnuto, bola veľmi smutná a hovorila: „Ešte dlho nevojdem do domu. “ Tým naznačovala dĺžku trestu v očistci.
14. decembra 1712 sa jej zjavila istá laická spolusestra s veľmi opuchnutou rukou, ktorá bola celá Spálená. Povedala, že si veľmi zakladala na pekných
rukách a rada sa vyhýbala ťažkým prácam, prenechávajúc ich spolusestrám. Za svoju lenivosť a nechuť k práci bola v očistci tvrdo potrestaná.
Niektorí musia trpieť v očistci toľko rokov, koľko viedli hriešny život. Blahoslavená Anna Mária Taigi (1837) z Ríma videla v očistci slávneho grófa. Tento gróf viedol spočiatku bujarý život, vyhľadávajúc neustále rozptýlenie a zábavu, neskôr sa však polepšil. Musel presne toľko rokov trpieť v očistci,
koľko ich prehýril na zemi

🟥 OPILSTVO
Inokedy sa Márii Anne Lindmayrovej zjavil v kaplnke Matky Božej v Kostole svätého Michala v Mníchove mŕtvy muž s pohárom vína v ruke, čím dal najavo, ako počas svojho života hrešil. Nariekal, že zomrel vo veľmi mladom veku a nemiernym pitím vína si svoj život skrátil o 40 rokov. Preto musel ešte 40 rokov trpieť v očistci. Mária Anna sa mu pokúsila pomôcť konaním 40-dňového pokánia a na základe toho, ako jej to bolo neskôr zjavené, ho v priebehu svojho pokánia vyslobodila z očistca.

🟥 Pijan musel trpiet' o očistci toľko, o koľko si pitím skrátil život.
Mária Anna Lindmayrová zasa videla v očistci známeho muzikanta, ktorý veľa pil. Zjavil sa jej v podobe ropuchy a hovoril, že sa jej musel preto takto
ukázať, lebo sa rád zdržiaval na vlhkých a bahnistých miestach. Musel teda trpiet' o toľko viac, o koľko si pitím skrátil život.

🟥 ZANEDBÁVANIE MODLITBY
Kráľný arcibiskup svätý Severinus sa po svojej smrti zjavil jednému zo svojich priateľov a povedal mu, že bol v očistci za to, že odložil večer modlitby, ktoré mal povedať ráno.
Kňazi budú v očistci prísnejšie potrestaní Klára Moesová vysvetľuje, že kňazi trpia V očistci zvyčajne dlhšími a ťažšími trestami ako laici, pretože im bolo daných viac milosti a viac poznania. Často trpia i pre cudzie previnenia ľudí, ktorí im boli zverení. „Vrchný pastier kresťanstva je prísne trestaný hoci aj za najmenšie chyby. Okrem toho som uvidela jedného vysokopostaveného cirkevného hodnostára, ktorý prevel'mi trpel v očistci, pretože nepokl'akol s patričnou úctou pred Najsvätejšou Sviatosťou.

🟥 Tým, ktorí svoje obrátenie odkladajú až na koniec svojho života, bude po smrti ťažko.
Dominikánovi Heinrichovi Susovi (1365), ktorý mal mnoho zjavení, vyjavil Boh okrem iného aj toto: „Sú ľudia, ktorí Boha tak rozhnevalí, že musia byť v očistci až do súdneho dňa a nemôžu rozpoznať; či sa nachádzajú v pekle alebo v očistci. Sú to bezbožní hriešnicí, ktorí pokánie odkladali až na koniec života a pred smrťou sa im preto dostalo len málo I'útosti.

Aké roky očisty budú pre tých kresťanov, ktorí nemajú žiaden problém , aby vynechali svoje modlitby na ospravedlnenie, že musia robiť nejakú naliehavú prácu! Ak naozaj chceme byť zachránený, mali by sme sa vyhnúť malým chybám, ako aj veľkým chybám, keďže odlúčenie od Boha je tak strašné, že trápi všetky tieto úbohé duše! Ách, ako trpíme! kričia k nám.

Preto drahý začnime žiť život neba tu na zemi. Pozývame vás k modlitbe novény od 1. do 8. novembra za duše v očistci.

Sv. Ruženec je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme dušiam v očistci pomáhať (aj za obrátenie hriešnikov). Obetovanie svätej omše a Modlitbou ruženca sa denne vyslobodzuje mnoho duší, ktoré by inak museli ešte dlho trpieť.Tiež krížová cesta prináša veľkú úľavu, Almužny, pôst, dobré skutky, atď.

Je potrebné pochopiť, že Boh čaká a znáša nás: ale nebude čakať a znášať urážky navždy.

Svätý Gregor rozprával , že istý pätročný chlapček bol poslaný do pekla, keď zaklial.

Viac tu: Deti v pekle :: Ježiš Mária

Viac tu: Svata Katarina Janovska / ocistec
10 krokov ako zničiť kresťanstvo - Alice Bailey :: Ježiš Mária

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas' a Sláva).
Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky.
Viac tu: Očistec :: Ježiš Mária
Viac tu: Svata Katarina Janovska / ocistec

Viac tu: Jeden deň v očistci :: Ježiš Mária
Viac tu: SPOVEĎ JE POTREBNÁ :: Ježiš Mária
---
Chceš sa dozvedieť viac o škapuliari?
Tento článok, ti k tomu pomôže. Výsady Bratstva Panny Márie Škapuliarskej. Každý, kto nábožne nosí škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, , a kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň, ako to prisľúbila Panna Mária a bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.
Výsady Bratstva Panny Márie Škapuliarskej
1. Kto nosí škapuliar, a kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň, ako to prisľúbila Panna Mária.
2. Ten, kto nosí škapuliar, si ako ctiteľ Božej Matky zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
3. Každý, kto nábožne nosí škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.
4. Tí, ktorí nosia škapuliar sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sv. omše, sv. prijímania, sebazaprenia, modlitby, pôsty a pod.

Škapuliar | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice

Desivá smrť nekajúceho bez sv. spovede, svätá Terezia z Avily. Zomrela istá osoba, o ktorej som sa neskôr dozvedela, že žila dlhý čas veľmi hriešne. Keď na pohrebe bolo mŕtveho telo spustené do hrobu, videla som množstvo, diablov, ktorí už na neho v hrobe čakali. Myslela na to, čo asi urobili démoni s dušou nebožtíka, keď tak veľmi týrali jeho telo.
Náramné ma vydesilo toto videnie, neskôr som sa dozvedela, že sa jedna o dušu ktorá žila dlhý čas veľmi hriešne. Posledne dva roky tá duša bola veľmi chorá, a zdalo sa že sa polepšila. Ale duša zomrela nekajúcne, bez svätej spovede. Nemusela tá duša prísť do večného zatratenia, Boh dopustil, že tá choroba bola ešte posledná šanca na jeho obrátenie.

Čo nasledovalo ďalej? počas prípravy k pohrebu som videla množstvo diablov, ktorí týrali jeho telo, ako hračku. Týrali ho, s veľkými vidlami, hádzali s ním sem a tam. Ľudia nič netušili o stave tej duše. Naplnila ma hrôza, keď som videla, ako ho nesú k hrobu s veľkými poctami, mysliac si že aký bol dobrý človek. Myslela som na Božiu dobrotu, a skrývala som stav tej duše.

Toto videnie ma rozdrtilo. Počas obradu som nevidela žiadneho diabla, avšak keď bola mŕtvola spustená do hrobu, videla som nespočetné množstvo diablov, ktorí neho už v jame čakali. Bola som takmer bez seba, s veľkou námahou som pred ľudmi skrývala tu hrôzu čo som videla.

Pomyslela som si, keď už tak týrali jeho telo, čo urobili démoni s jeho dušou?
Kiežby sa páčilo Bohu, aby duše žijúci v ťažkom hriechu uvideli tú strašnú hrôzu, ktorú som videla! Myslím, že by sa hneď obrátili k Bohu. Z toho som sa poučila, koľko dlžím Bohu, a z akého zla ma Boh oslobodil.

Ten strach zostal vo mne až do tej doby, pokiaľ som o tom nehovorila so spovedníkom. Chvejem sa strachom, keď si na to spomeniem. Svätá Terezia z Avily

Mnoho svätých duší z očistca prišlo navštíviť svätú Margitu z Cortony a požiadať ju o pomoc. Margita bola veľmi krásna a od veku 16 do 26 rokov bola šľachticovou milenkou. No neskôr sa odovzdala pokániu za hriechy svojej mladosti a stala sa veľkou kajúcnicou.
Po smrti šľachtica, v roku 1273, začala viesť život modlitby a umŕtvovania. Raz sa jej zjavili dvaja mŕtvi obchodníci. Oznámili, že zomreli náhle - na ceste ich zavraždili banditi. Nariekali pred Margitou, že nemali ani možnosť ísť na spoveď ani prijať rozhrešenie. Boli však schopní oľutovať svoje hriechy: „Z milosrdenstva nášho Božského Spasiteľa a Jeho Svätej Matky sme mali čas urobiť úkon dokonalej ľútosti a boli sme zachránení.“
Obchodníci sa trpko sťažovali, „naše muky v očistci sú hrozné“ a priznali, že v honbe za bohatstvom sa dopustili „mnohých nespravodlivostí“. Oznámili Margite, že kým nebude ľuďom vyplatená istá suma peňazí, budú v očistci veľmi trpieť. Nedostanú žiadnu úľavu, kým ľudia, ktorých okradli, nebudú plne odškodnení. Margitu poprosili, aby šla nájsť ich príbuzných a požiadala ich, aby v ich mene peniaze vyplatili. Keď podali Margite informácie o svojich žijúcich rodinných príslušníkoch, zmizli.
Margita sa postarala o to, aby ich rodina bola informovaná o ich ťažkej situácii v očistci a o tom, prečo trpia.
Mnohí z nás nie sú v situácii, že podvádzajú ľudí. Ale všetci si musíme uvedomiť, že obchodníci boli zachránení pred peklom, pretože urobili dokonalú ľútosť.
Smrť môže prísť kedykoľvek a my musíme byť pripravení kedykoľvek spraviť úkon dokonalej ľútosti. Môžeme sa teraz modliť – kým máme čas – aby to bola „dokonalá“ ľútosť, čo znamená, že nás najviac mrzí, že naše hriechy urazili Boha. Zdá sa, ako keby obchodníci ponúkli svoj úkon dokonalej ľútosti tesne predtým, ako ich zavraždili. Nikto z nás si takú smrť neželá, no rovnako ako oni, môžeme mať len pár sekúnd na to, aby sme si vzbudili nasledovné:
ĽÚTOSŤ
🌹 🙏 🌹
Ó, môj Bože, zo srdca ľutujem,
že som Ťa urazil
a nenávidím všetky svoje hriechy.
Nielen pre Tvoje spravodlivé tresty,
ale najmä preto, že som urazil Teba, môj Bože,
ktorý si všetko dobro a zasluhuješ si všetku moju lásku.
Dávam si pevné predsavzatie viac nehrešiť
a vyhýbať sa blízkej príležitosti k hriechu.
Amen
🌹 🙏 🌹
~ 📖 Očistec, Otec François Xavier Schouppe, r. 1893

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Zastavte sa a poobzerajte sa dookola. Môj synu, ak si zatratený, môžeš za to viniť len sám seba: Tvoje zatratenie pochádza od teba. Pozdvihni svoj zrak a uvidíš všetky milosti, ktorými som ťa obohatil, aby som ti zabezpečil večnú spásu a pokojný život na zemi.
SVATY DON BOSCO / SPOVED
SVATY BOSCO A SNY
Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
Viac tu: Ako sa spovedať :: Ježiš Mária
PEKLO-NEBO-OCISTEC ::
Sv. Leonardo z Porto Maurizio :: Životy svätých
Hojenie zranených vzťahov - Ľudia si často pletú odpustenie so zmierením a vnímajú ich ako rovnoznačné ...

CITOVE VZTAHY A ZRANENIA

„Keď zraňujú tvoje ego, nie je nutné sa mu ponáhľať na pomoc. Nechaj ho tak, nech si umiera. Keď zomrie ego, bude vzkriesená duša. Je nutné pochovať svoje "ja", nech tlie a mení sa na hnojivo, na ktorom vyrastie pokora a láska.“ 🪴 🌺 💗

~ Ctihodný starec Paisij Svätohorec (1924-1994)

Tip pri modlitbe ruženca 🌹
Pred modlitbou ruženca pozvite svätého, alebo svätých, aby sa s vami pomodlili ruženec. Je oveľa lepšie, ak pozvete svätého, ktorý je patrónom vášho konkrétneho modlitebného úmyslu.
👉 Napríklad, ak sa idete modliť za niekoho, kto trpí bolesťami chrbta, pozvite svätú Gemmu Galgani. Alebo ak za niekoho, kto podstupuje operáciu, pozvite svätého Lukáša Evanjelistu, aby sa s vami pomodlil ruženec.
Tento spôsob modlitby ruženca je založený na prísľube Panny Márie, že tí, ktorí sú oddaní modlitbe ruženca, budú mať za svojich orodovníkov celý nebeský dvor. 😇 🙏


Tomislav
Každá vysvobozená duše z očistce se stává pro svého vysvoboditele dalším andělem strážcem. Kdyby se lidé více modlili za duše v očistci a často jim odevzdávali své odpustky, tak by si ušetřili mnoho trápení.
Peter(skala) and one more user link to this post