ŚW. FAUSTYNA PRZEDSTAWIA TEOLOGIĘ ŚLUBÓW ZAKONNYCH

+ Skrót katechizmu o ślubach zakonnych
Pytanie. Co to jest ślub?
Odpowiedź. Ślub jest to dobrowolne przyrzeczenie Bogu uczynione wykonywania czynu doskonalszego.

Pytanie. Czy ślub w rzeczy nakazanej przykazaniem obowiązuje?
Odpowiedź. Tak jest. Wykonywanie czynu w rzeczach nakazanych przykazaniem podwójnej jest wartości i zasługi, zaś zaniedbanie go podwójnym przestępstwem i złością, bo jeżeli ślub się łamie, dodaje się wówczas do grzechu przeciw przykazaniu grzech ponadto świętokradztwa.

Pytanie. Dlaczego śluby zakonne są tak wysokiej wartości?
Odpowiedź. Dlatego, że stanowią podstawę życia zakonnego, przez Kościół zatwierdzonego, w którym członkowie w towarzystwo zakonne złączeni zobowiązują się dążyć nieustannie do doskonałości przez trzy śluby zakonne – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, według reguł zakonnych.

Pytanie. Co znaczy dążyć do doskonałości?
Odpowiedź. Dążyć do doskonałości, to znaczy, że stan zakonny sam przez się nie wymaga doskonałości już nabytej, lecz obowiązuje pod grzechem do codziennej pracy nad jej zdobyciem. A zatem zakonnik niechcący się doskonalić, zaniedbuje główny obowiązek swego stanu.

Pytanie. Co to są śluby zakonne/solenne/?
Odpowiedź. Śluby zakonne /solenne/ są tak bezwzględne, że tylko w razach nadzwyczajnych sam Ojciec św. może z nich dyspensować.

Pytanie. Co to są śluby proste?
Odpowiedź. Są to śluby mniej bezwzględne – z wieczystych i rocznych dyspensuje Stolica św.

Pytanie. Jaka jest różnica miedzy ślubem a cnotą?
Odpowiedź. Ślub obejmuje to tylko, co jest pod grzechem nakazane, cnota zaś wznosi się wyżej i ułatwia wykonanie ślubu, a przeciwnie – łamiąc ślub, uchybia się i rani cnotę.

Pytanie. Do czego obowiązują śluby zakonne?
Odpowiedź. Śluby zakonne obowiązują do starania się o cnoty i do całkowitego poddania się Przełożonym i Regułom, mocą, czego zakonnik oddaje swoja osobę na rzecz zakonu zrzekając się wszelkich praw do niej i swych czynności, które poświęca służbie Bożej.

Pytanie. Co to jest ślub ubóstwa ?
Odpowiedź. Ślub ubóstwa jest dobrowolnym wyrzeczeniem się prawa własności lub jej użytku, w celu przypodobania się Bogu.

Pytanie. Jakie przymioty tyczą się ślubu ubóstwa?
Odpowiedź. Wszelkie dobra i przedmioty należące do Zgromadzenia. To, co się oddało, rzeczy lub pieniądze, skoro zostały przyjęte, już się do nich nie ma prawa. – Wszelkie datki lub dary, które by się, kiedy otrzymało tytułem wdzięczności lub innym z prawa należą do Zgromadzenia. Wszelki dochód za pracę, lub nawet renty używać nie można bez pogwałcenia ślubu.

Pytanie. Kiedy się łamie lub gwałci ślub jako siódme przykazanie?
Odpowiedź. Łamie się, gdy bez powodu, rzecz należącą do domu bierze się dla siebie lub kogoś, – Gdy bez pozwolenia zatrzymuje się rzecz jakąś w celu przywłaszczenia. Gdy bez upoważnienia sprzedaje się lub zamienia rzecz jakąś należącą do Zgromadzenia. – Gdy daną rzecz do użytku na inny cel się obraca aniżeli Przełożony rozporządził. – Gdy się daje, komu lub przyjmuje w ogóle coś bez pozwolenia. – Gdy poprzez niedbalstwo cos się niszczy lub psuje. – Gdy przenosząc się z jednego domu do drugiego, zabiera się coś bez pozwolenia. W wypadkach łamania ślubu ubóstwa zakonnik zarówno jest zobowiązany do restytucji względem Zgromadzenia.

O cnocie ubóstwa
Jest to cnota ewangeliczna, zniewalająca serce do oderwania się od przywiązania do rzeczy doczesnych, do czego zakonnik na mocy profesji jest ściśle obowiązany.

Pytanie. Kiedy się grzeszy przeciw cnocie ubóstwa?
Odpowiedź. Gdy się pragnie rzeczy tej cnocie przeciwnych. Gdy się przywiązuje do jakiejś rzeczy, gdy się używa rzeczy zbytecznych.

Pytanie. Ile i jakie są stopnie ubóstwa?
O. Cztery są stopnie ubóstwa w profesji w praktyce. Niczym nie rozporządzać, bez zależności od przełożonych (ścisła materia ślubu). Unikać zbytku, przestawać na rzeczach koniecznych (stanowi cnotę). – Chętnie skłaniać się do rzeczy najlichszych i to z wewnętrznym zadowoleniem, - jak cela, odzienie, pożywienie, itd. Cieszyć się z niedostatku.

O ślubie czystości

Pytanie. Do czego obowiązuje ten ślub?
Odpowiedź. Do wyrzeczenia się małżeństwa i do unikania wszystkiego, co jest zakazane szóstym lub dziewiątym przykazaniem.

Pytanie. Czy uchybienie przeciw cnocie jest pogwałceniem ślubu? Odpowiedź. Wszelkie uchybienia przeciw cnocie jest zarazem pogwałceniem ślubu, bo tu nie ma takiej, jak w ubóstwie lub posłuszeństwie różnicy między ślubem a cnotą.

Pytanie. Czy każda myśl zła jest grzeszna?
Odpowiedź. Nie każda myśl jest grzeszną, lecz dopiero się staje, gdy z rozwagą umysłu łączy się upodobanie woli i zezwolenie.

Pytanie. Czy oprócz grzechów przeciwnych czystości jest coś, co przynosi uszczerbek cnocie?
Odpowiedź. Uszczerbek cnocie przynosi wolność zmysłów, wolność wyobraźni i wolność uczuć, poufałość i tkliwe przyjaźnie.

Pytanie. Jakie są sposoby zachowania cnoty?
Odpowiedź. Pokusy wewnętrzne zwyciężać obecnością Bożą i ponadto walka bez trwogi. Pokusy znów zewnętrzne – unikaniem okazji. W ogóle głównych sposobów jest siedem. Pierwszy straż zmysłów, - unikanie okazji, - unikanie próżnowania, - spieszne oddalanie pokus, - uchylanie się od wszelkich, mianowicie partykularnych przyjaźni, - duch umartwienia, - wyjawianie pokus przed spowiednikiem. A ponadto jest pięć środków dla zabezpieczenia cnoty: pokora, - duch modlitwy, - przestrzeganie skromności, - wierność regule, szczere nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

O ślubie posłuszeństwa
Ślub posłuszeństwa jest wyższy ponad dwa pierwsze, bo on właściwie stanowi ofiarę całopalną, a jest najpotrzebniejszy, bo tworzy i ożywania całe ciało zakonne.

Pytanie. Do czego obowiązuje ślub posłuszeństwa?
Odpowiedź. Zakonnicy przez ślub posłuszeństwa przyrzeka Bogu, że prawowitym przełożonym będzie we wszystkim, co mu na mocy reguł rozkażą posłuszny. Ślub posłuszeństwa czyni zakonnika zależnym od przełożonego mocą reguł w całym jego życiu i we wszystkich jego sprawach. – Zakonnik popełnia przeciw ślubowi grzech ciężki każdym razem, gdy rozkazowi danemu na mocy posłuszeństwa lub reguł jest nieposłuszny.

O cnocie posłuszeństwa
Cnota posłuszeństwa sięga wyżej niż ślub, obejmuje reguły, ustawy, nawet rady przełożonych.

Pytanie. Czy cnota posłuszeństwa jest konieczną zakonnikowi?
Odpowiedź. Cnota posłuszeństwa jest tak konieczną zakonnikowi, że chociażby czynił dobrze przeciw posłuszeństwu, [czyny jego] stają się złymi, albo bez zasługi.

Pytanie. Czy można zgrzeszyć ciężko przeciw cnocie posłuszeństwa? Odpowiedź. Grzeszy się ciężko, gdy się pogardza władzą lub rozkazami przełożonego. – Gdy z nieposłuszeństwa wynika szkoda duchowa lub doczesna dla Zgromadzenia.

Pytanie. Jakie uchybienia narażają ślub?
Odpowiedź. Uprzedzenia i antypatie do przełożonego, - szemranie i krytyki, opieszałość i niedbalstwo.

Stopnie posłuszeństwa
Wykonanie prędkie i zupełne. – Posłuszeństwo woli, gdy wola skłania rozum do poddania się zdaniu przełożonego. Św. Ignacy podaje nadto trzy środki ułatwiające. Aby w przełożonym jakimkolwiek on by był, upatrywać zawsze Boga. Aby rozkaz lub zadanie przełożonego usprawiedliwiać. Aby każdy rozkaz przyjmować, jako Boży, bez roztrząsania lub zastanawiania się. Ogólny zaś środek – pokora. Nic trudnego dla pokornego. (Dz 93)

Jota-jotka
Dziękuję za przypomnienie o ślubach, cnotach i
p o s ł u s z e ń s t w i e
,,O ślubie posłuszeństwa
Ślub posłuszeństwa jest wyższy ponad dwa pierwsze, bo on właściwie stanowi ofiarę całopalną, a jest najpotrzebniejszy, bo tworzy i ożywia całe ciało zakonne.,,

Stopnie posłuszeństwa
Wykonanie prędkie i zupełne. – Posłuszeństwo woli, gdy wola skłania rozum do poddania się zdaniu przełożonego.
Św. …More
Dziękuję za przypomnienie o ślubach, cnotach i
p o s ł u s z e ń s t w i e
,,O ślubie posłuszeństwa
Ślub posłuszeństwa jest wyższy ponad dwa pierwsze, bo on właściwie stanowi ofiarę całopalną, a jest najpotrzebniejszy, bo tworzy i ożywia całe ciało zakonne.,,

Stopnie posłuszeństwa
Wykonanie prędkie i zupełne. – Posłuszeństwo woli, gdy wola skłania rozum do poddania się zdaniu przełożonego.
Św. Ignacy podaje nadto trzy środki ułatwiające.
Aby w przełożonym jakimkolwiek on by był, upatrywać zawsze Boga.
Aby rozkaz lub zadanie przełożonego usprawiedliwiać.
Aby każdy rozkaz przyjmować, jako Boży, bez roztrząsania lub zastanawiania się.

Ogólny zaś środek – pokora.
Nic trudnego dla pokornego. (Dz 93)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Kolejne kłamstwo, przedstawiające Św. Faustynę, wskazującą na demoniczny obraz opleciony gadami!!! Św. Faustyna, z tym obrazem nie ma nic wspólnego!!! Został namalowany po jej śmierci! Siostra Faustyna też jest pomieniona. To nie jest jej podobizna. Katolicy nie dajcie się zwodzić i nie promujcie fałszywych obrazów!
MementoMori+++
"W pewnej chwili kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły od tego malarza, Matka Przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: kto Cię …More
"W pewnej chwili kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły od tego malarza, Matka Przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? – Wtem usłyszałam takie słowa: nie piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej."
(Dz 313)

Obraz Pana Jezusa jakkolwiek by był doskonale namalowany, zawsze będzie niedoskonały i daleki. Ja tam nigdzie żadnych gadów nie widzę, ale widzę podobizną Pana Jezusa i s. Faustyny. Może nie dokładnie ale wiem Kogo przedstawiają
🤗. Źródłem łaski więc nie jest farba i pędzel , człowiek, ale Bóg 😉.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Na który obraz zostało nałożone Błogosławieństwo Boże? Jest tylko jeden prawdziwy obraz Miłosierdzia Bożego, według wizji Jezusa przekazanej s. Faustynie. Ten Obraz pokrywa się całkowicie z Całunem Turyńskim. Jest to potwierdzenie cudu, że obraz został namalowany zgodnie z Wolą Bożą i Ręką Bożą.‼️❤️ Niesamowite, ale PRAWDZIWY wileński obraz namalowany pod dyktando św. Siostry Faustyny …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Proszę przyjrzeć się dokładnie
czyj łeb jest umieszczony, pod lewą ręką, dotykającą serca?
MementoMori+++
Czy wszystkie obrazy i podobizny Pana Jezusa poza obrazem siostry Faustyny są wg Ciebie demoniczne 🤔 ? Ja tam żadnego łba nie widzę , jedynie podobiznę Pana Jezusa podobną do obrazu namalowanego przez s. Faustynę.
Jota-jotka
UWAGA, NIE PISZE DO P.Medalik

Przez TAKIE ,,DOBRE,,analizy autentycznie wczoraj robiłam zdjęcie swojego obrazu ,który nam w domu od blisko 40 lat!
I teraz zamiast modlić się wpatruje się w ,,gady,,.

MOŻE ktoś faktycznie zna przesłanie? bo po tych zaznaczonych na żółto strzałkach FAKTYCZNIE można zobaczyć gady!

Reasumując:
Zazwyczaj stawiam sobie pytanie .
JEST TO OD DOBREGO DUCHA czy …More
UWAGA, NIE PISZE DO P.Medalik

Przez TAKIE ,,DOBRE,,analizy autentycznie wczoraj robiłam zdjęcie swojego obrazu ,który nam w domu od blisko 40 lat!
I teraz zamiast modlić się wpatruje się w ,,gady,,.

MOŻE ktoś faktycznie zna przesłanie? bo po tych zaznaczonych na żółto strzałkach FAKTYCZNIE można zobaczyć gady!

Reasumując:
Zazwyczaj stawiam sobie pytanie .
JEST TO OD DOBREGO DUCHA czy złego?
Owocem DOBREGO jest POKÓJ SERCA .
Owocem złego złość agresja zamieszanie .
Analizując dzisiejsze zamieszanie śmiem stwierdzić ,że złego !

Może jest tutaj Ktoś kto SPOKOJNIE coś powie na ten temat.
Bo autentycznie w dobrej WIERZE kupiłam obraz ,chodzę do Kościołów ,gdzie jest identyczny !
Od kilku lat w Święto Miłosierdzia i ogólnie staram się zwrócić uwagę tutaj na Glorii na samo Miłosierdzie ,żeby nie denerwować co niektórych.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Kto nie chce widzieć, ten nie zobaczy. Wszyscy moi znajomi, którym pokazywałam tego węża na tym obrazie Chyły, w tym nawet kapłani widzieli go.
Nie, nie wszystkie obrazy są demoniczne, ale ten na 100%. Widać, że niektórzy nie chcą poznać prawdy. Tak jest wygodniej. A Jezus powiedział, że tylko Prawda wyzwala.
(J8:30-32)
MementoMori+++
A gdy diabeł przymuszony na egzorcyźmie uzna prawdę że Jezus jest Panem, to należy przekreślić to że Jezus jest Panem tylko dlatego że diabeł czyli ojciec kłamstwa taką postawę wyraził 🤔 ?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Każdy ma wolną wolę i może wybierać co chce.
Ja też wiele lat żyłam w nieświadomości i klęczałam przed tym obrazem i modliłam się przed nim, ale gdy dowiedziałam się prawdy na temat jego pochodzenia i co on przedstawia, to nawet pod karą śmierci bym teraz przed nim nie uklękła.
Niech tylko każdy pomyśli i zastanowi się dlaczego akurat ten obraz jest tak promowany? Dlaczego Bł. Ks. Sopoćko odmówił…More
Każdy ma wolną wolę i może wybierać co chce.
Ja też wiele lat żyłam w nieświadomości i klęczałam przed tym obrazem i modliłam się przed nim, ale gdy dowiedziałam się prawdy na temat jego pochodzenia i co on przedstawia, to nawet pod karą śmierci bym teraz przed nim nie uklękła.
Niech tylko każdy pomyśli i zastanowi się dlaczego akurat ten obraz jest tak promowany? Dlaczego Bł. Ks. Sopoćko odmówił odprawienia Mszy Świętej pod tym obrazem? Dlaczego kłamią i Św. S. Faustynę, ukazują przy tym obrazie, jakoby miała go afirmować?
Wielu ludzi sądzi, że jest to ten obraz namalowany w Wilnie i na ten obraz jest nałożone Jezusa Błogosławieństwo.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A gdy diabeł przymuszony na egzorcyźmie uzna prawdę że Jezus jest Panem, to należy przekreślić to że Jezus jest Panem tylko dlatego że diabeł czyli ojciec kłamstwa taką postawę wyraził
--------------------------------------
Diabeł na Egzorcyźmie, jest zmuszony do mówienia prawdy!
A co to ma wspólnego z obrazem masońskim?
MementoMori+++
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie interesują mnie kłamstwa szatana w sprawie fałszywego obrazu.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać?
Katolicy nie chcą uznać prawdy, tylko wolą trwać w kłamstwie szatana!
MementoMori+++
"Diabeł na Egzorcyźmie, jest zmuszony do mówienia prawdy!
A co to ma wspólnego z obrazem masońskim?"

To ma wspólnego że skoro diabeł jako stworzenie doskonalsze od człowieka może zostać przymuszony do wyznania prawdy że Bóg jest Bogiem , to tym bardziej mason może zostać upokorzony i przymuszony do narysowania podobizny Pana Jezusa. Chyba że uważasz że masoni mają władzę nad szatanem i …More
"Diabeł na Egzorcyźmie, jest zmuszony do mówienia prawdy!
A co to ma wspólnego z obrazem masońskim?"

To ma wspólnego że skoro diabeł jako stworzenie doskonalsze od człowieka może zostać przymuszony do wyznania prawdy że Bóg jest Bogiem , to tym bardziej mason może zostać upokorzony i przymuszony do narysowania podobizny Pana Jezusa. Chyba że uważasz że masoni mają władzę nad szatanem i Bogiem ?
Dla mnie masoni nie są kimś wielkim aby mieli przesłaniać Boga i żebym miał doszukiwać się na siłę jakichś kreatur w podobiźnie Pana Jezusa. Jak ktoś sobie zdaje sprawę że obraz jest daleką podobizną Pana Jezusa, to nie będzie utożsamiał Boga z obrazem.

Wszystko fałszywe, Obraz fałszywy, Koronka fałszywa . Po co to wszystko ? Czy nie aby zasiać wątpliwości i truciznę duszy tj skrupuły w człowieku ?
MementoMori+++
Prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma nic złego w tym że malarz Adolf Hyła malował pobożne obrazy. Nie ma nic złego w tym że może się podobać i jeden i drugi obraz. Nawet jak ktoś był masonem i malował pobożne obrazy to przecież chwali się to że taka osoba oddawała cześć Bogu w taki sposób i że umiała taki obraz namalować.

"Wśród jego dzieł są obrazy: Serce Jezusa (do głównego ołtarza) i Świętego …More
Prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma nic złego w tym że malarz Adolf Hyła malował pobożne obrazy. Nie ma nic złego w tym że może się podobać i jeden i drugi obraz. Nawet jak ktoś był masonem i malował pobożne obrazy to przecież chwali się to że taka osoba oddawała cześć Bogu w taki sposób i że umiała taki obraz namalować.

"Wśród jego dzieł są obrazy: Serce Jezusa (do głównego ołtarza) i Świętego Józefa dla kościoła Jezuitów w Poznaniu, Święty Józef z Dzieciątkiem i Święta Teresa dla kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, Dusza Chrystusowa dla sióstr Duszy Chrystusowej na Prądniku w Krakowie, Święty Hieronim dla księdza prof. Jana Czuja w Warszawie (1946)."

Te obrazy też są wg Ciebie demoniczne ?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Katolik ma szukać prawdy i odrzucać kłamstwo. A prawda jest taka, że jest tylko jeden Prawdziwy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany przez Kazimirowskiego Ręką Boga.
Tylko na ten Obraz jest nałożone Boże Błogosławieństwo!

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia …
More
Katolik ma szukać prawdy i odrzucać kłamstwo. A prawda jest taka, że jest tylko jeden Prawdziwy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany przez Kazimirowskiego Ręką Boga.
Tylko na ten Obraz jest nałożone Boże Błogosławieństwo!

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”[Dz. 47[2]].!


Obraz stanowi zatem kluczowy element nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, który Jezus opatruje wielkimi obietnicami: Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” [Dz. 48]; „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie”[Dz. 327].
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma nic złego w tym że malarz Adolf Hyła malował pobożne obrazy. Nie ma nic złego w tym że może się podobać i jeden i drugi obraz. Nawet jak ktoś był masonem i malował pobożne obrazy to przecież chwali się to że taka osoba oddawała cześć Bogu w taki sposób i że umiała taki obraz namalować.
----------------------------------------------------------------------------…
More
Prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma nic złego w tym że malarz Adolf Hyła malował pobożne obrazy. Nie ma nic złego w tym że może się podobać i jeden i drugi obraz. Nawet jak ktoś był masonem i malował pobożne obrazy to przecież chwali się to że taka osoba oddawała cześć Bogu w taki sposób i że umiała taki obraz namalować.
--------------------------------------------------------------------------------

No nie wiem czy obraz namalowany przez masona na którym ,,Jezus'' jest opleciony wężami, można uznać za pobożny. Przez to taka osoba na pewno oddała cześć swojemu bogu, którym jest demon!

Tu nie chodzi o to czy się podoba czy nie podoba tylko co przedstawia?

Jeśli chodzi o pozostałe wymienione obrazy Hyły nie interesowałam się nimi i nie znam ich. Być może też by się tam znalazło coś ukrytego.
MementoMori+++
Nie można wpadać w paranoje 🤔. W świecie niemal pogańskim gdy widzę gdzieś obrazek Jezusa to serce mi się raduje. A kiedyś w szpitalu jak pożyczyłem książkę św. Teresy z Avili pewnemu pobożnemu panu z sali który nie miał co czytać i zapytał o nią, później wręczył mi plakat właśnie gdzie był przedstawiony taki Pan Jezus Miłosierny i Faustyna, tak że mam jeszcze ten plakat w domu do dziś po …More
Nie można wpadać w paranoje 🤔. W świecie niemal pogańskim gdy widzę gdzieś obrazek Jezusa to serce mi się raduje. A kiedyś w szpitalu jak pożyczyłem książkę św. Teresy z Avili pewnemu pobożnemu panu z sali który nie miał co czytać i zapytał o nią, później wręczył mi plakat właśnie gdzie był przedstawiony taki Pan Jezus Miłosierny i Faustyna, tak że mam jeszcze ten plakat w domu do dziś po kilkunastu latach. A obraz Hyły od kilkudziesięciu lat wisi w domu podobnie jak u Jota Jotka . Jak chcesz wynajdywać tam demony to wynajduj ,ja wolę podążać za Bogiem 🤗 😋 😊
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ja też wolę podążać za Bogiem i czcić prawdziwy Obraz Jezusa Miłosiernego, a także wystrzegać się wszystkiego co ma choćby pozór zła.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A kogo przedstawia ten obraz Hyły?