Viganò: Bergoglio predsedá "pekelnej paródií" Kristovej cirkvi

Arcibiskup Viganò je pobúrený, ako „najvyššie úrovne hierarchie“ otvorene slúžia „princovi tohto sveta“, prijímajúc požiadavky OSN, globalistov, Slobodomurárov, ekológie a imigrácie. V liste kláštorn…
Joske
Arcibiskupa Viganò Pán Ježíš Kristus osvobodil ze Satanovy matrice, proto je nyní pronásledován a štván každým zlým duchem. Jistě jste si také všimli, že i mne pronásleduje otevřený satanista.
O tom je následování Krista. Není bez pronásledování.
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli …More
Arcibiskupa Viganò Pán Ježíš Kristus osvobodil ze Satanovy matrice, proto je nyní pronásledován a štván každým zlým duchem. Jistě jste si také všimli, že i mne pronásleduje otevřený satanista.
O tom je následování Krista. Není bez pronásledování.
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. Mk 10:29-30
Nyní nám zbývá pouze Boží Slovo v Písmu svatém. Hledejte cestu ze Satanovy matrice, proste nebeského Otce a nebeský Otec vás vyslyší.
Joske
Když jsem se dnes přihlásil na Glorii.tv, vyskočilo na mne 27 oznámení. Děkuji všem milým sestrám a bratřím v Kristu, kteří čtou mé komentáře a líbí se jim.
Mně se zase líbí, že arcibiskup Viganò vidí události ze stejného úhlu, jako všichni, kdo byli probuzeni Kristem k věčnému životu. Ano, Bergoglio skutečně slouží Satanu, vládci tohoto světa a to naprosto vědomě.
Pán Ježíš nám říká: 18Dobrý …More
Když jsem se dnes přihlásil na Glorii.tv, vyskočilo na mne 27 oznámení. Děkuji všem milým sestrám a bratřím v Kristu, kteří čtou mé komentáře a líbí se jim.
Mně se zase líbí, že arcibiskup Viganò vidí události ze stejného úhlu, jako všichni, kdo byli probuzeni Kristem k věčnému životu. Ano, Bergoglio skutečně slouží Satanu, vládci tohoto světa a to naprosto vědomě.
Pán Ježíš nám říká: 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. 19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. 20Poznáte je tedy po jejich ovoci.“ 21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mt 7:18-21
Bergoglio nám už předložil mnoho shnilého ovoce.
Theodorá-Máriá
Arcibiskup Bergoglio zřejmě velmi dobře zná bratra Waltera Veitha.
Neboť ten to od cca27 min. dokumentuje:Zrušili tvoj zákon 1. časť - Prof. Dr. Walter Veith

p.s.

ľubica Lubice nejásej ,právě tybudeš zklamaná, neboť hlavní negativní
akter, který navázal na Franc. revoluci je tvůj milovaný B16
N asaď si brýle Lubko a poslouchej a dívej se na fakta. 😇
Theodorá-Máriá
😍 😇 Veliký omyl: Arcibiskup M.Vigano/váš budoucí papež)ne nynější pan Bergoglio 🤕
Theodorá-Máriá
Nejde mi opravovat stejně jako vám všem.
GTV mě diskriminuje, upírá mi lidská práva, 😇 😂
o kterých řekl B16 že jsou to Boží ......
zaba
Kam směřuje B16 a kam Bergoglio lze posoudit jen celostním posouzením, nikoli jednotlivými vytrženými činy z kontextu, to je racionalismus. Pokud právě neulpím na jednotlivých případech, ale dovolím si posouzení celkového směřování obou osobností, tak je mezi nimi diametrální rozdíl v tom, jak operují nebo operovali nad záležitostmi naší víry.
Theodorá-Máriá
Ten rozdíl je v úkolu který jim byl v rámci NWO svěřen.
Bylo zde před nějkým rokem pisipisi B16 kdo volá po jedné
světové bance a jedné světové vládě. Nebuď naivní !
Věř jen Písmu svatému a tomu který za nás zemřel a
Zmrtvých vstal. Liberalismu se svými bažinami v.č. řkc
je u konce. Modlete se za Vigano, aby nezeslábl, ale
v MOci Boží konal své skutky.
p.s. ČO BOLO TO BOLO. 😇 tak to pravila jedna…More
Ten rozdíl je v úkolu který jim byl v rámci NWO svěřen.
Bylo zde před nějkým rokem pisipisi B16 kdo volá po jedné
světové bance a jedné světové vládě. Nebuď naivní !
Věř jen Písmu svatému a tomu který za nás zemřel a
Zmrtvých vstal. Liberalismu se svými bažinami v.č. řkc
je u konce. Modlete se za Vigano, aby nezeslábl, ale
v MOci Boží konal své skutky.
p.s. ČO BOLO TO BOLO. 😇 tak to pravila jedna cigánka
když si přišla půjčit peníze a byla upozorněna že ještě nevrátila
minulý dluh 😂
hleďme vstříc věcem budoucím.
Maranatha. Duch a nevěsta volají příjď!
ľubica
vdaka otec arcibiskup Vigano, DEO GRATIAS! Vybral ste si cestu pravdy , vytrvaj te až do konca!!!
ľubica
smutné ale vybrali si sami:Biskupi, ktorí skončia v pekle
Zedad
Vypadá to tak, že kardinálové, arcibiskupové a všichni zavírají oči nad Pachamamou. Vrcholem je obrázek nahé ženy, která kojí lasičku a dítě v kostele ve Vatikánu.
Barbarin
Joske, Notorický lhář, který tě pronásleduje, neví ani to, kdo je Církev. Rodiče ho k víře nevedli, proto propadl bludům o milosrdenství bez hranic a spasení Satana. Co od takového chtít, když nedokáže držet slovo.
Kallistratos
Církev není Joske uvězněna, to jen lidé co se začali příliš bát světa a upadli do křeče a obav. My nežijeme ze strachu a jakési samovazby světa plného fóbií. Jako lidé jsme hospodáři na této zemi a jako manželé a otcové či odborníci máme také své povinnosti.... I obyčejný poctivý zemědělec si nedovolí vylít močůvku do škarpy a nebo postříkat včelařům úly a nebo dobrý lesák nezaveze krásnou …More
Církev není Joske uvězněna, to jen lidé co se začali příliš bát světa a upadli do křeče a obav. My nežijeme ze strachu a jakési samovazby světa plného fóbií. Jako lidé jsme hospodáři na této zemi a jako manželé a otcové či odborníci máme také své povinnosti.... I obyčejný poctivý zemědělec si nedovolí vylít močůvku do škarpy a nebo postříkat včelařům úly a nebo dobrý lesák nezaveze krásnou studánku... Nedělej svými slovy to samé a zkus občas pozdvihnout své oči k dobrotivému a spravedlivému Bohu Tvůrci.... Svět se nepřizpůsobí našim přáním... musíme se naučit hledat cesty, podobně jako se naučit manuál, pokud si koupíme domácí přístroj... A že manuálu nerozumíme neznamená, že je stroj špatný.... Za vším se často krčí strach z neznámého a nebo lidská hloupost či nepřejícnost. Vysílejme dobré signály o Tvůrci a životě z víry... V tom je křesťanství krásné, právě v tom, že se osvědčuje ne v slovech, ale činech.... Takže pro dnešek končím.... A hezký slunný den! + 😎
Zedad
Církev je jedna a je svatá. Její hlavou je Pán Ježíš.
Joske
Bůh dovolil Satanovi, aby učedníky Ježíše tříbil jako pšenici. Církev je uvězněna v Satanově moci, v matrici. Trpí stejně, jako trpěl Jób. Prosme Boha o trpělivost, když Satan posílá své služebníky, aby křesťanům působili zlé.
6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu …More
Bůh dovolil Satanovi, aby učedníky Ježíše tříbil jako pšenici. Církev je uvězněna v Satanově moci, v matrici. Trpí stejně, jako trpěl Jób. Prosme Boha o trpělivost, když Satan posílá své služebníky, aby křesťanům působili zlé.
6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové, aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan. 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky na zemi, z procházení po ní sem a tam. 8Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. 9Satan nato Hospodinu odpověděl: Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně? 10Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? 11Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit. 12Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti. Jób 1:6:12
Proto nám říká Ježíš: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Mt 10:28
Kallistratos
Ano, jak vidím, tak jedině Joske slyší hlas shůry a je povznesen nad satanovu matrici a sítě všeho druhu, které sám spředl ve své mysli. Hodně zdraví a přeji především minimální naivitu, zdravou ostražitost a minimální paranoiu. Ale hlavně - 😇
Joske
Arcibiskup Viganò je pobouřený (nad tím), jak nejvyšší úrovně hierarchie otevřeně slouží princi tohoto světa, když přijímá požadavky OSN, globalistů a svobodných zednářů stran ekologie a imigrace.

To se může dít jen díky pevné síti Satanovy matrice. Uvěznění lidé nevidí a neslyší. Jsou duchovně mrtví. Jen málokdo uslyší hlas shůry, který probouzí spící: Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvýc…More
Arcibiskup Viganò je pobouřený (nad tím), jak nejvyšší úrovně hierarchie otevřeně slouží princi tohoto světa, když přijímá požadavky OSN, globalistů a svobodných zednářů stran ekologie a imigrace.

To se může dít jen díky pevné síti Satanovy matrice. Uvěznění lidé nevidí a neslyší. Jsou duchovně mrtví. Jen málokdo uslyší hlas shůry, který probouzí spící: Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Ef 5:14b
Kallistratos
Ano Joske, tvé přesvědčení Ti nikdo nebere, ale je mylné, byť by sis 100 x přál opak. Vím, že rád provokuješ a přidáváš komentáře a čím houšť, tím líp, že? Ale koneckonců, každý se něčím baví a já jen vím, že nemáš vůbec žádnou představu o skutečné Církvi o které mluvíš a jsou to jen kompiláty představ osamělého podivína. Přeji Ti hezký den. 😊
zaba
Milý Kallistratos teď jste přesně vůči Joske předvedl, že když chybí věcné argumenty, musí se sáhnut jen k nálepkám a hodnocením, ale kým jste Vy, jakou máte pravomoc? Lépe je zaštiťovat se autoritou pravdy, tak jak II. VK pravil, že do budoucna nechť není pravda prosazována jinak, než silou pravdy samé. Že Boží prozřetelnost patrně dopouští novou zkoušku na pravověří dnešní církve je skoro mimo …More
Milý Kallistratos teď jste přesně vůči Joske předvedl, že když chybí věcné argumenty, musí se sáhnut jen k nálepkám a hodnocením, ale kým jste Vy, jakou máte pravomoc? Lépe je zaštiťovat se autoritou pravdy, tak jak II. VK pravil, že do budoucna nechť není pravda prosazována jinak, než silou pravdy samé. Že Boží prozřetelnost patrně dopouští novou zkoušku na pravověří dnešní církve je skoro mimo pochybnost, to Joske dobře zdůrazňuje. Že tu zkoušku v největší rafinovanosti vymyslí satan to je také zřejmé a pokud to bude spočívat v selhání papežství, pak je to vskutku ďábelské, ale nemusí to být v rozporu s biblí, protože tam máme jen záruku, že církev nebude přemožena bránami pekelnými. Tento papež hraje vše na obě strany a v okamžiku, kdy se zjevně a jasně postaví na stranu ďáblovu ohledně vedení církve, bude čelit samotnému Bohu, který pošle svého Syna, aby vše uvedl na pravou míru- apokalypsa, Velké Varování.... Naší útěchou je, že Bůh sám bude muset v brzké budoucnosti ukázat, na čí je straně. Bergogliáni si zatím myslí, že dělají vše v Duchu sv. tedy s Božím požehnáním. My ostatní v tom vidíme spíše zkoušku Boží v tom smyslu, že Pána zajímá, jak daleko jsou schopni zajít v destrukci Kristova díla, aby jim pak v apokalypse, před dnem posledním dal poslední šanci se vrátit. I Pánovi učedníci museli projít fatálním selháním, aby je pak mohl použít pro své dílo ( v našem případě pro Nový ráj, který nastolí Bůh nikoli NWO).
Kallistratos
Joske se nikdy nepředstavil, měnil registrace, živí paralelní registrace, velmi spekuloval, choval se zle.... Z tohoto titulu si mohu dovolit toto tvrdit a ty se tím netrap. Je mi cizí hnusně někoho označovat za satana, vysmívat se mši svaté a dělat z ní pejorativně jen tři písmena - NOM a nebo hanobit papeže jen kvůli hanobení samému a to i jen třeba slovy Bergogliáni a spol. Nevím v této …More
Joske se nikdy nepředstavil, měnil registrace, živí paralelní registrace, velmi spekuloval, choval se zle.... Z tohoto titulu si mohu dovolit toto tvrdit a ty se tím netrap. Je mi cizí hnusně někoho označovat za satana, vysmívat se mši svaté a dělat z ní pejorativně jen tři písmena - NOM a nebo hanobit papeže jen kvůli hanobení samému a to i jen třeba slovy Bergogliáni a spol. Nevím v této souvislosti co je tím vůbec myšleno, asi zase nějaká přihrádka a fackovací panák příhodný, že? Inu, spiklenecké teorie mají své podhoubí všude, ono si stačí zapnout jistý kanál na TV a nebo slyšet dnes v rozhlase, že prudce narostl počet lidí co věří konspiračním teoriím.... Inu, vítejme v chaosu :) To je ten "svět". A když Joske píše kraviny že papež slouží satanu a ten je vládcem světa, jsou to hned 2 kraviny v 1. Ale škoda slov... Tobě to nevadí, mně ano. 😉
Joske
Bergoglio skutečně slouží vládci (princi) tohoto světa. Znovu musím připomenout, že Církev Kristova a Satanova matrice, nejsou jedno a totéž. Satan si učedníky Ježíše Krista vyžádal, aby je tříbil jako pšenici. K tomu slouží matrice, sestrojená ze lží. Nyní se nacházíme v čase, kdy stará matrice dosluhuje a je připravena nová, daleko horší.
ľubica
Dakujem Joske za jasné a pravdivé komentáre!