Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla - homília - o. František Fedor Sú tri božské čnosti: viera, nádej a láska; „no najvyššia z nich je láska.“ – píše sv. Pavol v 1. liste Korinťanom. Keď slávime svia…More
Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla - homília - o. František Fedor

Sú tri božské čnosti: viera, nádej a láska; „no najvyššia z nich je láska.“ – píše sv. Pavol v 1. liste Korinťanom.
Keď slávime sviatok dvoch veľkých apoštolov sv. Petra a Pavla, uvažujme o tejto čnosti – o láske k Bohu, ku Kristovi, živote našich svätcov. Azda sa nám zdá trochu neprimerane hovoriť o láske v živote mužov, ktorých život bol naplnený činmi a charakter ich povahy, či zamestnania predtým ako ich povolal k sebe Majster, nezodpovedá ľudským predstavám o láske v živote. Láska podľa nás sa spája s nežnosťou, milotou, dobrotou a citovosťou.
Peter, muž drsného zamestnania, rybár, ošľahaný morom, zdá sa viac mužom činu ako mužom lásky. Pavol, syn farizeja, sám farizej, nadaný, vyučený slávnym Gamalielom v Mojžišovom zákone, strohý znalec predpisov, tiež nám akosi „nepasuje“ do garnitúry mužov lásky.
Každý svätý, muž, žena, mladík, či deva museli vyniknúť v čnosti lásky k Bohu a k blížnemu, ale títo sú velikáni lásky. Prejav či forma lásky je u každého iná (ako u každého svätca), ale podstata je tá istá. Láska na život a na smrť vyplývajúca z neochvejnej viery v Ježiša Krista. Peter prvý z apoštolov spoznáva a vyznáva pri Cézarey Filipovej: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!“ (Mt 16,16) a Pavol: „Viem komu som uveril!“
Peter, ako Šimon, syn Jánov, žije v mestečku Betsaida, na západnom brehu Genezaretského jazera. Má svoju rodinu, o ktorú sa stará statočnou prácou – rybolovom. Ako jednoduchý Izraelita zachováva Mojžišove zákony a očakáva prisľúbeného Mesiáša. Niečo aj šípi, lebo jeho brat Ondrej chodí s jedným božím mužom, Jánom , ktorý za Jordánom krstí a káže „pripravte cestu Pánovi !“ Jedného dňa prichádza k nemu brat Ondrej a oznamuje mu „našli sme Mesiáša“ a priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kefas,“ čo v preklade znamená Peter.“ Reakciu Petra nepoznáme. Hodil sa mu k nohám? (čo by na jeho povahu nebolo divné), objal ho, či pobozkal ? Nevieme. V každom prípade to bola „láska na prvý pohľad“. Ježiš videl v ňom svojho nástupcu, i keď vedel koľko ešte bude mať s ním starosti. Videl v ňom oddané srdce, nefalšovanú lásku a preto obstál v prvej skúške, v prijímačke na teológiu, kde jediným profesorom, rektorom, špirituálom bude sám Ježiš, jeho Majster.
Peter bol jednoduchý človek. Mal isté chyby, nedostatky. No v Kristovej blízkosti sa zdokonaľoval. A hlavne v láske ! Zo začiatku bola ľudská, nevyzretá, osobná. Prejavila sa vtedy, keď chce Ježiša odvrátiť od utrpenia. „Pane, to sa ti nesmie stať !“ Ježišova reakcia bola veľmi ostrá (porov. Mt 16,22-23). Bola to pre Petra poriadna lekcia ! Tu sa prejavila u neho ľudská láska. A ešte raz, pri Poslednej večeri. Vyhlasuje: Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem:“ a „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa !“(Mt 23, 35n). Ako to dopadlo, vieme. Odvažujem sa povedať, že aj to zapretie bolo z lásky. Z čisto ľudskej lásky, bez zmyslu pre božie veci. Chcel byť v blízkosti Majstra, chcel vidieť, čo to s ním tí katani robia, ale bál sa. Zľakol sa, že ho spoznávajú ako Ježišovho učeníka, i keď chcel ostať v tajnosti. Bola to neuvážená reakcia. Jeho čin sa nedá schváliť, ale dá sa pochopiť. Keď si uvedomil svoj čin „vyšiel von a horko sa rozplakal“ (Mt 26,75) Dokonalou ľútosťou sa očisťuje od svojej viny. Jeho Majster mu odpúšťa, lebo Peter ho miluje. Sv. Písmo od tejto udalosti ani raz nespomína, žeby mu bol Ježiš vyčítal jeho skutok. Taký je Ježiš, taký je Boh ! Na odpustené hriechy si už nespomína.
Pre Petra to bolo veľké poučenie. Už viac sa nespoliehal na seba, ale na Boha. Peter miluje a verí. Láskou upevňuje svoju vieru a vierou lásku. Maturitu, ba doktorát z lásky ku Kristovi, skladá Peter po Ježišovom zmŕtvychvstaní pri Tiberiadskom mori, keď na trojnásobnú otázku Pána o láske k nemu, trikrát pokorne odpovedá, že skutočne ho má rád. Na tretiu otázku odpovedá: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Akoby povedal – Pane, tebe sa nedá klamať, tebe sa nedá predstierať, ty vidíš do môjho srdca, do môjho vnútra, ty sám vidíš a cítiš moju lásku k tebe. Toto krásne vyznanie podrobne opisuje očitý svedok, apoštol Ján, dôverník Pána, vo svojom evanjeliu (Jn 21,15-17).
Drahí bratia a sestry, aj nás, každého z nás sa pýta : „Miluješ ma, väčšmi ako títo...?“ Ako úprimne mu odpovedáme ? Máme odvahu sa odvolávať na neho samého?
Druhý náš svätý – Pavol - má životnú púť odlišnú. Narodil sa v meste Tarzus v Malej Ázii. Jeho rodičia hlásili sa k triede farizejov a mali rímske občianstvo. Ich syn bol zbožný a nadaný, preto ho poslali do Jeruzalema na štúdia, kde ho učil slávny Gamaliel. Vstupuje do dejín kresťanstva ako zaťatý nepriateľ nového učenia hlásaného Ježišom Kristom. „Šavol ničil cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov a ženy a dával ich do väzenia,“ píše sa v Skutkoch apoštolov. (Sk 8,3). Nepoznal ešte Krista, horlil za Mojžišov zákon a myslel, že prenasledovaním „Galilejských“ vzdáva poctu Bohu. Plnia sa Ježišove slová „ba príde čas, keď každý, kto vás zabije, bude sa nazdávať, že tým slúži Bohu.“ (Jn 16,2)
Pred Damaskom prichádza moment jeho obrátenia, jeho poznania. Zo Skutkov vieme, čo sa odohralo so Šavlom na ceste do Damasku. Kristus, ktorého prenasleduje sa mu dáva spoznať. Zo Šavla stáva sa Pavol. „Čo mám robiť, Pane ?“ Ježiš dáva príkaz. Po krátkom pobyte v Damasku odchádza na púšť do Arábie, aby sa pripravil na svoje budúce poslanie. Z prenasledovateľa kresťanov stáva sa apoštol národov ! Hlása Krista celým svojím bytím. Vieru v Krista, nádej v neho, ale nadovšetko ukazuje na lásku Kristovu k nám a potrebu lásky nás ku Kristovi a navzájom medzi sebou. On, Pavol, povahou cholerik, muž činu, ktorý by azda nebol schopný vysloviť slová o láske tak pokorne a previnilo ako Peter, svojím životom učí Kristovej láske, čoho dôkazom sú jeho apoštolské listy. V liste Rimanom píše: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť, alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč ?“ A pokračuje: „Som si istý, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežactvá ani prítomnosť ani budúcnosť ani mocnosti ani výška ani hĺbka ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (porov. Rím 8,35-39) A všetky jeho listy sú popretkávané hymnami na Božiu lásku. No najväčší hymnus na lásku napísal v prvom liste ku Korinťanom (1 Kor 13,1-13) „Keby som hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými a lásky ba som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov......láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí....láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.....A tak teraz ostáva viera, nádej a láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.
Toto sú, drahí bratia a sestry, naši – vaši svätci, velikáni lásky k Bohu a blížnemu. Peter – Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem ! Pavol – Nič nás neodlúči od Kristovej lásky!
Ešte si pripomeňme, akú odmenu dostali tu na zemi za túto lásku. Keď Peter zložil skúšku z lásky a Pán Ježiš ho ustanovil za viditeľnú hlavu Cirkvi, povedal mu: „Veru, veru hovorím ti. Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. (Jn 21,18). Evanjelista Ján dodáva: „To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. (Jn 21,19). A Pavol ? Pán hovorí Ananiášovi v Damasku, keď ten sa zdráha ísť k oslepnutému Pavlovi: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom a kráľom i synom Izraela a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ (Sk 9,15-16). Obidvaja končia svoj život na popravisku, ale na popravisku lásky ! „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov! ( Jn 15,13).
Drahí bratia a sestry, milé deti, mládež, otcovia a matky ! Peter a Pavol celým svojím životom odkedy spoznali Krista naplňovali najväčší príkaz Zákon o láske k Bohu a blížnemu.
Dnešný svet usiluje o mier, o pokoj, o spolunažívanie národov. Konajú sa rôzne schôdze, konferencie, na ktorých sa vymýšľajú všelijaké recepty na zachovanie mieru. Recept je dávno vymyslený a to je príkaz lásky ! Keby sa ten dôsledne dodržiaval, nebolo by vojen, nebolo by nepokojov medzi národmi, medzi politickými stranami, medzi susedmi, ľuďmi na pracoviskách, v rodinách.
Máme mocných patrónov. Učme sa od nich a kráčajme v ich šľapajach. Láska k Bohu a blížnemu je alfou a omegou nášho kresťanského života. Všetko, čo od Boha máme, je na základe jeho lásky k nám a všetko, čo Bohu dávame, a pre blížneho robíme, dávajme a robme to z lásky k Bohu.
V našom živote nemá prevládať strach pred peklom, ale túžba po nebi, po dokonalej láske. K tej sa dostaneme len cez lásku k blížnemu. Náš blížny je každý človek či priateľ, či nepriateľ. Jak často je nám cudzie odpúšťanie, jak cudzia pokora, jak cudzia nezištná pomoc blížnemu. Jak často v našom živote prevláda zákon SZ oko za oko, zub za zub.
Učme sa od našich svätcov! Skúsme si dať odpoveď, ale úprimnú, na Ježišovu otázku – Miluješ ma viac ako títo? Vo chvíľke duchovnej pohody prečítajme si Pavlov hymnus o láske, porozmýšľajme, či naša láska je taká, ako ju vykresľuje Pavol. Ak nie, smažme sa ju pripodobniť! Nebo čaká na nás!
Hovorí sa, že sv. Ján evanjelista, keď bol starý, stále opakoval svojim učeníkom – miláčikovia moji, milujte sa!
Iste i naši svätí. Ak by teraz prehovorili, zvolali by: „Bratia milujte Boha a v tej láske milujte sa navzájom, lebo Boh je láska.

Pramene
Coburg shares this
189