První neděle adventní

Církevní rok oslavuje základní Kristova tajemství ve dvou cyklech: cyklu vánočním a cyklu velikonočním. Vánoční cyklus má za úkol připomenout …
U.S.C.A.E.
Od 17. prosince se adventní přípravy stávají ještě intenzivnějšími a objevují se velké antifony nádherně prozařující nešpory výmluvnou řadou oslavující nadcházejícího Krále králů, jejíž první písmena tvoří pozpátku čteno ERO CRAS („zítra zde budu“): ó Moudrosti, ó Adonaji, ó Kořeni Jesse, ó Klíči Davidův, ó Úsvite, ó Králi národů, ó Emmanueli [O Sapientia, O Adonai, O Radix …More
Od 17. prosince se adventní přípravy stávají ještě intenzivnějšími a objevují se velké antifony nádherně prozařující nešpory výmluvnou řadou oslavující nadcházejícího Krále králů, jejíž první písmena tvoří pozpátku čteno ERO CRAS („zítra zde budu“): ó Moudrosti, ó Adonaji, ó Kořeni Jesse, ó Klíči Davidův, ó Úsvite, ó Králi národů, ó Emmanueli [O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex Gentium, O Emmanuel ‒ pozn. překl.].

Závěr

Advent nás připravuje na příchod Nejsvětějšího Vykupitele, a to nejen na konci času, ale také v liturgickém prožívání tajemství jeho narození, tak dlouho očekávaného a vytouženého každou věrnou duší od času prvního pádu. Z prohlášení v martyrologiu o Štědrém dni jasně vyplývá, že advent byl v průběhu dějin milostiplně připravován rukou Boží a nám se dostalo výsady být jeho účastníky:

„Roku 5199 počítáno od stvoření světa, kdy na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, od potopy světa roku 2957, od narození Abrahámova roku 2015, od Mojžíše a východu Israele z Egypta roku 1510, od pomazání Davida na krále roku 1032, týdne 65. dle proroctví Danielova, v 194. Olympiádě, od založení Říma roku 752, od vlády Oktaviána Augusta roku 42, když celý svět úplného míru požíval, šestého věku světa Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, svým příchodem chtěje svět posvětit, jsa počat z Ducha Svatého, za devět měsíců od svého početí narodil se v Betlémě Judově z Marie Panny a člověkem se stal“ (Martyrologium Romanum).

Advent v liturgii – TE DEUM HODIE
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Fascinujúce dejiny sviatku Najsvätejšej Trojice a jeho symbolizmus
Viete, že sviatok Najsvätejšej Trojice sa pôvodne neoslavoval po Turícach? V skutočnosti trvalo niekoľko storočí, kým si našiel svoje miesto v liturgickom kalendári.
Rímskokatolícka cirkev pokračuje v rozjímaní o veľkom tajomstve Boha aj po sviatku Zoslania Ducha Svätého. V nedeľu po Turícach totiž slávime sviatok Najsvätejšej …More
Fascinujúce dejiny sviatku Najsvätejšej Trojice a jeho symbolizmus

Viete, že sviatok Najsvätejšej Trojice sa pôvodne neoslavoval po Turícach? V skutočnosti trvalo niekoľko storočí, kým si našiel svoje miesto v liturgickom kalendári.
Rímskokatolícka cirkev pokračuje v rozjímaní o veľkom tajomstve Boha aj po sviatku Zoslania Ducha Svätého. V nedeľu po Turícach totiž slávime sviatok Najsvätejšej Trojice. Tento sviatok poznáme už mnoho storočí, ale nie vždy ho slávili všetci v Cirkvi.

Podľa Katolíckej encyklopédie sa táto nedeľa pôvodne volala Dominica vacans. Nemala špeciálnu tému ani zameranie. V tom čase neexistoval špeciálny deň, ktorý by bol zasvätený Najsvätejšej Trojici, ale čoskoro vznikla potreba, aby Cirkev bližšie definovala svoju náuku, a tým aj vieru v Boha.

Kacírstvo známe ako arianizmus sa začalo šíriť v 4. storočí. Arianizmus spochybňoval tradičnú kresťanskú vieru v existenciu jedného Boha v troch božských osobách. Biskupi Cirkvi sa preto rozhodli zostaviť svätú omšu na počesť Najsvätejšej Trojice, aby znovu potvrdili tento dôležitý článok našej viety, ale v liturgickom kalendári pre ňu nevyčlenili žiaden konkrétny dátum. Do konca 8. a 9. storočia si však Cirkev pre tento sviatok našla perfektné miesto. Misál s názvom Denný misál svätého Andreja vysvetľuje, prečo bola nedeľa najvhodnejším dňom:

Nedeľa je po celý rok zasvätená Najsvätejšej Trojici, pretože Boh Otec začal dielo stvorenia práve v „prvý deň“, Boh Syn v nedeľu ráno vstal z mŕtvych a Duch Svätý zostúpil na apoštolov v nedeľu na sviatok Turíc.

Okrem toho, že Najsvätejšiu Trojicu oslavujeme v podstate každú nedeľu, vzrástla aj potreba zaplniť „prázdnu“ nedeľu po sviatku Turíc. Túto potrebu zdôrazňovala aj skutočnosť, že práve v tomto období dochádza k vysviackam novokňazov a v minulosti preň neexistovala žiadna konkrétna liturgia. Ako vysvetľuje Denný misál svätého Ondreja: „Sviatok Najsvätejšej Trojice vďačí za svoj vznik práve skutočnosti, že sobotné vysviacky, ktoré sa konali večer, sa predĺžili až do nasledujúceho dňa, ktorým bola nedeľa. Na tento deň však neexistoval poriadny predpis. Na niektorých miestach sa slávila votívna omša Najsvätejšej Trojice, vďaka ktorej sa napokon ustanovil samostatný sviatok Najsvätejšej Trojice.“
Slávenie tohto sviatku po Turícach tiež umožňuje Cirkvi ďalej uvažovať o Božom tajomstve po prijatí daru Ducha Svätého. Vďaka tomu lepšie chápeme skutočnosť, že ak chceme naozaj porozumieť Trojici, musíme mať dar Ducha Svätého. Sami jednoducho nedokážeme úplne pochopiť, kto je Boh. Nevyhnutne preto potrebujeme jeho vedenie a inšpiráciu.

Svätá Trojica je jedným z najzákladnejších článkov Katolíckej cirkvi, a preto je vhodné, aby sme tomuto tajomstvu venovali konkrétnu nedeľu.