MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Maryja prosiła w Fatimie przede wszystkim o modlitwę, szczególnie Różańcową: «Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach. Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść» (13.05.84). W orędziu nr 192 …More
,,Maryja prosiła w Fatimie przede wszystkim o modlitwę, szczególnie Różańcową: «Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach. Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść» (13.05.84). W orędziu nr 192 zachęciła do podjęcia konkretnych działań dla uniknięcia ciążącej nad nami kary: «Módlcie się coraz więcej. Módlcie się ze Mną, odmawiając Różaniec Święty. Módlcie się i czyńcie pokutę, aby te godziny zostały skrócone i aby możliwie jak najwięcej Moich dzieci osiągnęło wieczne zbawienie. Módlcie się, aby cierpienia przyczyniły się do nawrócenia wszystkich oddalonych od Boga. Módlcie się, abyście nigdy nie zwątpili w miłość Ojca, który zawsze na was patrzy i zajmuje się wami. On posługuje się cierpieniem jako środkiem wyleczenia was z choroby zepsucia, niewierności, buntu, nieczystości i ateizmu. Proszę was obecnie o bardziej intensywną modlitwę... Powiększajcie liczbę waszych Wieczerników modlitwy. Mnóżcie wasze Różańce, odmawiajcie je dobrze i ze Mną. Ofiarowujcie Mi także wasze cierpienie i pokutę... Dzięki temu utworzymy razem wielką sieć miłości, która obejmie i uratuje cały świat.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Różaniec, Różaniec, Różaniec...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Zasadniczo zarobiłeś pan tym samym u mnie na bana!''
----
u mnie też...(chodzi o VRS, który manipuluje i zwodzi.)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Weronika....S
Niegodziwy już zajął miejsce w Kościele i umożliwia globalistom przejmowanie władzy nad światem, sam też bardziej prezentuje się bardziej jako globalista niż katolik.
ľubica shares this
55
Pre Cirkev nastala chvíľa veľkej skúšky, lebo v jej lone zaujme miesto bezbožník a do svätého Božieho chrámu vstúpi ohavnosť spustošenia."
Ohavnosť spustošenia
Ohavnosť spustošenia na základe posolstiev, ktoré dostal páter Stefano Gobbi: "NEPÁCHAJTE OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA, O KTOREJ HOVORIL PROROK DANIEL!"

Obsah
Koncept ohavnosti spustošenia v Písme
Ohavnosť spustošenia v jeruzalemskom…More
Pre Cirkev nastala chvíľa veľkej skúšky, lebo v jej lone zaujme miesto bezbožník a do svätého Božieho chrámu vstúpi ohavnosť spustošenia."
Ohavnosť spustošenia
Ohavnosť spustošenia na základe posolstiev, ktoré dostal páter Stefano Gobbi: "NEPÁCHAJTE OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA, O KTOREJ HOVORIL PROROK DANIEL!"

Obsah
Koncept ohavnosti spustošenia v Písme
Ohavnosť spustošenia v jeruzalemskom chráme ako akt urážky Boha a jeho zákona
"Ohavnosť spustošenia" ako znamenie konca čias v knihe proroka Daniela

"Ohavnosť spustošenia" v evanjeliu ako ohlásenie konca čias a blížiaceho sa príchodu Mesiáša

Dnes sa napĺňajú predpovede Svätého písma.
Naša úloha: modlitba a svedectvo
Ohavnosť spustošenia v Božom chráme
Naša úloha: náprava
Ohavnosť spustošenia ako skúška pre Cirkev, ohlásená vo Fatime
Uprostred zla "ohavnosti spustošenia" sa uskutoční veľké očistenie
Keď sa rozšíri bludné učenie o eucharistii, do chrámu vstúpi ohavnosť spustošenia.
Naša úloha: ukryť sa v Máriinom Srdci, silní vo viere, pevní v nádeji a horliví v láske
Ohavnosť spustošenia - zastavenie ustavičnej obety - jedno zo znamení konca čias
Naša úloha: zasvätiť sa Máriinmu Srdcu a zostať v modlitbe vo večeradle
Mária nás pripravuje, sprevádza, pomáha nám v našom najväčšom utrpení

Naša úloha: veriť, že Mária zvíťazí

POJEM "OHAVNOSŤ SPUSTOŠENIA" VO SVÄTÝCH PÍSMACH


Pojem ohavnosť spustošenia sa v Písme objavuje v troch knihách: v jednej, v Knihe Makabejcov, sa vzťahuje na udalosti, ktoré sa odohrali v dejinách vyvoleného národa; v druhej, v Knihe Danielovej, sa o ňom hovorí ako o budúcej udalosti, znamení konca čias a súženia; a v tretej, v Evanjeliu, o ňom čítame ako o znamení ohlasujúcom Ježišov príchod.

Okrem toho v knihe proroka Ezechiela (28,11-13; 16-17.18), v 18. kapitole Apokalypsy a v Liste svätého Pavla Tesaloničanom (porov. 2 Tes 2,3-4) nachádzame oznámenie o zjavení vzbúrenca, nazývaného aj Antikrist, ktorý sa povyšuje nad Boha. Je to ten, kto chce do Božieho chrámu zaviesť ohavnosť spustošenia, aby sa prestala prinášať neustála obeta, ako sa to stalo v jeruzalemskom chráme v dôsledku konania zlého kráľa Antiocha.
Ohavnosť spustošenia v jeruzalemskom chráme ako akt urážky Boha a jeho zákona

Čítame o tom v prvej kapitole prvej knihy Makabejcov,
kde sa opisuje útek bezbožného kráľa Antiocha. Vzneseniu ohavnosti spustošenia na svätom mieste, na oltári na zápalné obety, predchádzal odklon ľudu od Zákona a jeho zrada Boha: "Z Izraela vyšli synovia viery, ktorí pobúrili mnoho ľudí a povedali: "Poďme uzavrieť zmluvu s národmi, ktoré bývajú okolo nás. Veď odkedy sme od nich odišli, stalo sa nám mnoho zlého. Mysleli si, že tieto slová sú dobré.

Niektorí z ľudu boli horliví v tejto veci, išli ku kráľovi a ten im dal právomoc zaviesť pohanské zvyky. (1 Mach 1, 11-13). Chrám bol urazený a vyrabovaný. Smútok zachvátil celú krajinu. Nakoniec, ako čítame, "kráľ vydal nariadenie pre celú krajinu: "Všetci majú byť jedným národom a každý nech sa vzdá svojich zvykov. Všetky národy prijali tento kráľovský príkaz a dokonca aj mnohým Izraelitom sa páčila bohoslužba, ktorú predpisoval. Preto prinášali obety modlám a urážali sobotu.

Kráľ poslal svojich vyslancov do Jeruzalema a judských miest s písomným príkazom, aby dodržiavali zvyky, ktoré boli krajine cudzie; aby prestali prinášať spaľované obety, krvavé obety a tekuté obety v chráme; Že znesväcujú sobotu a sväté dni a poškvrňujú chrám a svätých, ale že si robia oltáre, posvätné háje a sochy modiel a obetujú mäso svíň a iných nečistých zvierat, že nechávajú svojich synov neobrezaných a špinia si duše všetkým, čo je nečisté a svetské. Takto mali zabudnúť na Zákon a opustiť všetky jeho príkazy." (1 Mach 1, 41-49)

Kvôli spojenectvu s pohanskými národmi a vytvoreniu spoločného štátu s nimi došlo k úplnému odmietnutiu Božieho zákona a tradícií a napokon k spustošeniu chrámu určeného na uctievanie Pána. Časť ľudu však napriek utrpeniu a mučeníctvu zostala verná (pozri 1Mak 1,59-63).

"Ohavnosť spustošenia" ako znamenie konca čias v knihe proroka Daniela
Keď čítame Písmo ďalej, vidíme, že pojem ohavnosti spustošenia sa v ňom znovu objavuje v súvislosti s budúcnosťou, s poslednými časmi, ktoré budú predchádzať. Túto predpoveď nachádzame v Knihe proroka Daniela, kde opisuje konanie zlého vládcu: "Jeho vojsko vyjde, aby znesvätilo chrámovú pevnosť, zadrží ustavičnú obetu a urobí v nej ohavnosť, ktorá bude dýchať púšťou. A tých, ktorí porušujú zmluvu, bude presviedčať, aby sa dopustili zvrátenosti, lichôtkami.... Kráľ si bude robiť, čo sa mu zapáči, bude sa povyšovať a bude sa vyvyšovať nad všetkých bohov. Bude hovoriť čudné veci proti Bohu a bude mať úspech, kým sa nenaplní jeho hnev, lebo sa stane, čo bolo nariadené. ...bude veľký pred všetkými. ...A tým, čo ho uznávajú, vzdá česť, urobí ich vládcami nad mnohými a za odmenu im rozdelí zem." (Dan 11,31-32.36-37).

V knihe proroka Daniela sa tiež nachádza predobraz časovo obmedzenej vlády bezbožnosti (Dan 11, 45) a pomoci od svätého Michala (Dan 12, 1) - ktorú poskytne Božiemu ľudu - a že niektorí ľudia vytrvajú napriek prenasledovaniu (Dan 11, 32-33).

"Ohavnosť spustošenia" v evanjeliu ako ohlásenie konca čias a blížiaceho sa príchodu Mesiáša

Ježiš hovorí aj o ohavnosti spustošenia. Oznamuje ho s odvolaním sa na Danielovo proroctvo ako znamenie svojho druhého príchodu. V Matúšovom evanjeliu čítame (Mt 24,3-17.21-22): "Keď sedel na Olivovej hore, pristúpili k nemu učeníci a pýtali sa ho medzi štyrmi očami: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Veď mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: 'Ja som Mesiáš. A mnohých uvedú do omylu. Budete počuť o vojnách a povestiach o vojnách; pozor, nedajte sa tým vystrašiť. To sa musí stať, ale nie je to koniec!

Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Na niektorých miestach bude hlad, mor a zemetrasenia. To všetko je však len začiatok trápenia. Potom ťa vydajú a zabijú a budú ťa nenávidieť všetky národy pre moje meno. Vtedy sa mnohí otrasú vo svojej viere, budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť.

Povstanú mnohí falošní proroci a budú mnohých klamať, a pretože sa bude rozmáhať neprávosť, láska mnohých vychladne. Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celej zemi na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel a ktorá je nad svätyňou - kto číta, nech rozumie -, nech utečú tí, čo sú v Judsku, na hory! Kto bude na streche, nech neschádza dolu, aby si vzal veci svojho domu.... Vtedy totiž nastane veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a nikdy nebude. Ak by sa tento čas neskrátil, nikto by nebol spasený. Ale kvôli vyvoleným sa tento čas skráti.

Z evanjelia podľa svätého Matúša sa teda dozvedáme, že ohavnosť spustošenia bude znamením blížiaceho sa konca čias. Preto bude aj znamením Ježišovho návratu, pri ktorom prestane neprávosť a ohavnosť.
marta1012
Myślę że to wszystko musi się wypełnić.