Stylita
18568

Boží slovo na den 30.6. A.D. 2022

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl …
U.S.C.A.E.
Filipa karhal práve za to že nespoznal že On je Boh ale to neznamená že nie aj človek Pán Ježiš Kristus je oboje
U.S.C.A.E.
Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Prikázal to preto, aby sa tento skutok nepovažoval za prelud. A tak, aby sa ukázala pravdivosť tohto skutku, dodáva sa: 7 a on vstal a odišiel domov. Okolostojacich to však predsa len ešte ťahá dolu; preto nasleduje: 8 keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keby totiž vo svojom vnútri zmýšľali správne, uznali by, že je Boží …More
Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Prikázal to preto, aby sa tento skutok nepovažoval za prelud. A tak, aby sa ukázala pravdivosť tohto skutku, dodáva sa: 7 a on vstal a odišiel domov. Okolostojacich to však predsa len ešte ťahá dolu; preto nasleduje: 8 keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. Keby totiž vo svojom vnútri zmýšľali správne, uznali by, že je Boží Syn. Medzitým však nebolo málo nazdávať sa, že je väčší než všetci ľudia a prišiel od Boha.
Martina Bohumila Lutherová
„Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Vidíte? Velebili Boha, že dal lidem takovou moc,
nevelebili Pán Ježíše jako Boha. Byli rozumní?More
„Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Vidíte? Velebili Boha, že dal lidem takovou moc,
nevelebili Pán Ježíše jako Boha. Byli rozumní?
Maria Maria
Stylita
Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.
A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.
Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s …More
Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.
A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj.
Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše.
Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: „Tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“
Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“
Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: „Jak to, že tak uvažujete?
Je snadnější říci ‚Jsou ti odpuštěny tvé hříchy‘, nebo říci ‚Vstaň a choď‘?
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy,“ řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“
A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha.
Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: „Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.“

Lukáš 5,17-26
Martina Bohumila Lutherová
Zajímá vás vůbec z čeho taková moc pramení?
U.S.C.A.E.
my vieme a tým nepíšem že samy zo seba vieme ale že to vieme osvietení Vierou Kristovej Cirkvi čiže Katolíckej
Jericho 3
Ha haha
Stylita
Z denní liturgie
13. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: „Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!“ Amasjáh řekl také Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ …More
Z denní liturgie
13. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: „Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!“ Amasjáh řekl také Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!' Nyní slyš Hospodinovo slovo: Ty říkáš: `Neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům.' Proto tak praví Hospodin: `Tvá žena bude v městě nevěstkou, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi; Izrael bude vyhnán ze své země.'“
Am 7,10-17

Žalm:
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,
Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
Zl 19

Evangelium:
Mt 9,1-8
Martina Bohumila Lutherová
Ty říkáš: `Neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům.' Proto tak praví Hospodin: `
Tak je to i s vámi katolíčky. Říkáte neříkejte,že naše
společnost je Nevěstka Babylonská!!!
Stylita
Přijmula si blud o nevěstce a to tě naplňuje pýchou. Neblázni, nesedej na ten soudný trůn.
Martina Bohumila Lutherová
Přála bych ti ten úžas, až procitneš,
jaký měl apoštol Jan, když pochopil
kdo ta nevěstka je......
Stylita
Žádný svatý katolické církve takto Zjevení nevykládal, Je to blud, který je nebezpečný pro své důsledky.
Stylita
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.
Martina Bohumila Lutherová
Buď soudný Stylito.Kdyby svatí ,řekli pravdu
o systému, který vás spoutává, to si vážně
myslíš, že by je svatořečili?
Stylita
Komu není rady, tomu není pomoci.
Martina Bohumila Lutherová
Já znám jinou: katolickou:
"Kde se pivo vaří tam se dobře daří"
Znáš mužský klášter kde by nevařili
pivo?
apredsasatoci
Verím v Ježiša Krista!