Edward7
Dla "lefebrystów" i innych miłośników Jana Pawła II - którzy tak wytrwale studiują jego dzieła, (codziennie...), pewnie rano gdy wstają to myślą o świętym papieżu , a nie o Bogu co jest takim trochę bałwochwalstwem , oby te "studiowanie" przyczyniło się do wzrostu wiary , a nie odwrotnie... - ...Jan Paweł II; Kościół żyje dzięki Eucharystii
" Eucharystia przez swój ścisły związek z ofiarą na …More
Dla "lefebrystów" i innych miłośników Jana Pawła II - którzy tak wytrwale studiują jego dzieła, (codziennie...), pewnie rano gdy wstają to myślą o świętym papieżu , a nie o Bogu co jest takim trochę bałwochwalstwem , oby te "studiowanie" przyczyniło się do wzrostu wiary , a nie odwrotnie... - ...Jan Paweł II; Kościół żyje dzięki Eucharystii
" Eucharystia przez swój ścisły związek z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, jakby jedynie chodziło o zwykłe darowanie się Chrystusa jako pokarm duchowy dla wiernych, bowiem dar Jego miłości i Jego posłuszeństwa aż do ostatniego tchnienia (por. J 10, 17-18) jest przede wszystkim darem dla Jego Ojca. Oczywiście jest także darem dla nas, co więcej, dla całej ludzkości (por. Mt 26, 28; Mk 14, 24; Łk 22, 20; J 10, 15), ale głównie jest darem dla Ojca : jest to tajemnica «ofiary, którą Ojciec przyjął, odwzajemniając bezgraniczne oddanie swego Syna, kiedy Ten stał się posłuszny aż do śmierci (por. Flp 2,8), swoim Ojcowskim oddaniem – a był to dar nowego Życia nieśmiertelnego w zmartwychwstaniu».18 Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, Chrystus pragnął również przyjąć za swoją duchową ofiarę Kościoła, który jest wezwany, aby składając ofiarę Chrystusa, ofiarowywał także samego siebie..."

Jan Paweł II:
"Nie mogę popierać Komunii do ręki, i nie mogę jej też polecać… Kapłan ponosi główną odpowiedzialność jako sługa Najświętszej Eucharystii i wszystkich Świętych Form . "Dotykanie konsekrowanych postaci ... ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych [kapłanów]" ...wiara.pl/…2.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii) „ Komunia na rękę została wprowadzona przez modernistyczną hierarchię bez upoważnienia Stolicy Apostolskiej (kard. Suenens w Holandii itp . ) . Paweł VI stanowczo sprzeciwiał się temu, ale zdecydował udzielić ułaskawienia tylko wtedy, gdy użycie było już zakorzenione, aby uniknąć powszechnego nieposłuszeństwa ”. Święci i mistycy , o Komunii do ręki

Jan Paweł II o przyjmowaniu Komunii Świętej na kolanach (Przemówienie radiowe z dnia 21 czerwca 1981 r. z kliniki Gemelli, bezpośrednio po zamachu)
„Człowiekowi, pielgrzymowi na ścieżkach czasu, ogarniętemu nieodpartym pragnieniem nieśmiertelności, Chrystus wychodzi naprzeciw poprzez ten Boski pokarm: Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (…) Najwłaściwszą postawą wobec tak wielkiego daru jest gest (…) pokory setnika, uległości wobec gestu karmienia, a więc (…) postawa dziecka. (…) Słowa Chrystusa, które zachęcają nas do przyjęcia królestwa Bożego jak dziecko (por. Łk 18,17), mogą znaleźć swój najbardziej sugestywny i piękny wyraz także w postawie przyjmowania Chleba eucharystycznego bezpośrednio do ust i na kolanach. Takie zachowanie jest najlepszym wyrazem wewnętrznej postawy dziecka, które pozwala się karmić, jest też wyrazem pokory setnika i gestu adoracyjnego zdumienia. (…) Postawa dziecka jest najbardziej autentyczną i najgłębszą postawą chrześcijanina (…) przed swoim Zbawicielem, który karmi go własnym Ciałem i poi swoją najdroższą Krwią. (…) Można założyć, że podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus podawał chleb każdemu z apostołów bezpośrednio do ust (…) (por. J 13, 26-27)”. Za: Jan Paweł II, Przemówienie W adoracj
i Bożego Ciała, 21 VI 1981, „L`Osservatore Romano, wyd. pol., 2(1981), nr 6, s. 13. Kiedyś prześladowali klęczących , a teraz tych którzy biorą Komunie Św, do ust .
Nigdy nie było zgody ze strony Papieży na Komunii Św. na rękę, w posta…